هاوشان/hawşan: نتـ: [ هاو+ شان] ئاوشان، بەڤل، تەریب، تەنیشت یەک، تراز، لەیەک پلەدا، هاوبەر، هاوتا، هاوكووف، هاولف، هاوهەسو، هەمبەر، یەکتا .[ ئینگـ: Parallel ، Abutting] .

هاوشانی پرد/hawşanî pird: نتـ:[ ئەند][ هاوشان+ پرد] پاڵپشتەی پرد. کۆڵەکەی لاوەکی، شانی پرد.[ ئینگـ : Abutment]

2 – [ ئەند] پردۆکە : کە دیوارێکی پێ پاڵپشت دەکرێت.  

هاوشانی پردۆکە/hawşanî pirdoke: نتـ:[ ئەند] دیواری پاڵپشتی ڕووی دواوەی کەمەرە یان پردۆکە. .[ ئینگـ : Abutment backwall ]

.

.

__________________

هاوشانی ددان/hawşanî didan: نتـ:[ هاوشان+ ی+ ددان].[ ئینگـ : abutment tooth]

.

.

.

.