توێتکە/twêtike: ن:[ هس: تۆتە] ئۆقرە، ئارام، سرەوت، تۆتکە.

توێتکەخورادن/twêtke xwardin: کتن:[ توتکە+ خواردن] دانیشتن وئۆقرەگرتن، ئارام گرتن، داسەکنین، تۆتکەگرتن، تۆتکەخواردن، تۆتکەگرتن.

توێتکەگرتن/ twêtke girtin: کتن:[ توتکە+ گرتن] تۆتکە خواردن.

.

.

.

.

.