بێدەنگ/bêdeng: ئان:[ بێ+ دەنگ]

1 – کپ، ئارام، کڕ، مات، دژ  : بێخوست،  بێ هەست، بێ دەنگ و جوولە.

2 – مرۆڤی کەم دوو. 

3 – بزوێن: ئەو پیتانەیە لە پیتەکانی زمانی کوردیدا دەنگیان نایەت وەک ( ئا، ئە، ۆ، وو، ێ، ی). 

4 – دڵ بەغەم، مات، خەمناک. 

5 – کەسێک کە زۆر لە قسە هەڵناقورتێنێت.  

6 – [ فیز] هاوێس، خامۆش، ئارام، كپ، پەپس( كباك)، دیبخ، ووس، گژومات، كش ومات، بێ هەست وخوست، مت.[ ئینگـ : soundless]

بێدەنگ بوون/bêdeng bûn: کتن:[ بێ+ دەنگ+ بوون]

1 –  حەجمین، تەبتین، كپ بوون، دامركان، دامران، ئارام بوون : بێ هات و هەرابوون، بێخوست بوون، بێهەست بوون.

2 – دەم دا خستن، زمان بەستن، دەست لە قسەهەڵگرتن. 

3 – مات بوون، خەمناک بوون، بیخوست بوون.

بێدەنگ بوون/bêdeng bûn: كتن:[ بێدەنگ+ بوون ]

بێدەنگ بوونەوە/bêdeng bûnewe: کتن: کپ بوونەوە.

بێدەنگ کردن/bêdeng kirdin: کتپ:[ بێدەنگ+ کردن] چەپ کردن، خنکاندن، دەمکوت کردن، کپکردن، کڕکردن،ڵاڵ کردن.

بێدەنگ کردنەوە/bêdeng kirdinewe: کتپ: کپ کردنەوە، ساردکردنەوە.

بێدەنگی/bêdengî: نچ:[ بێ+ دەنگ+ ئیی]

1 – کپی، بێ جوولە، ئارامی نەبوونی هات و هاوار، خامۆشی، تەپسی، كەڕاهی، كڕی.  

2 – خەمناکی، ماتەمات، ماتیی، بێ هەست و خوستی.

بێدەنگی بێتەلی/bêdengî bêtelî: نتـ:[ بێدەنگ+ ی+ بێتەل+ ی] [ ئینگـ : wireless silence]

.

.

.

.