بڤز ¹ /biviz: ن:[ ڕوو] بەووز، بناڤ، بزۆ، بووز(دارە _ داری بووز)، دارتۆفانە( تۆف)، ناڕەوەن. 

.

.

__________________

بڤز ² /biviz: ن: کرێژەبەرد، قەوزەی بەرد.

بڤزەیی/bivizeyî: ن: بەڕەنگی کرێژەبەرد.

.

.

.

.