بەند/bend: ن: ئا‌ڤبڕ( کباک)، بنەبەنگەجۆی گەورە و هەڵبەستراو.

بەنداو/bendaw: نتـ: سەد : بەرگیرەی لافاو

بەندی ئاو/bendî aw: نتـ: ئاوبارە، بەستی ئاو.

.

.

_________________

بەند/bend: ن: زیندکراو.  

بەنڎ/benđ: ن:[ هـ] بەند، ماتڵ.

بەنڎان/benđan: کتن:[ هـ] بەندان، ماتڵ بوون.

بەنڎە/benđe: ئان:[ هـ] بەندە، کۆیلە.

بەندەڤان/bendevan: نتـ:[ كباك][ بەند+ ئە+ ڤان] زیندەوان، زیندانەڤان.

بەنڎەگی/benđegî: نچ:[ هـ] بەندەگی، بەندایەتی.

بەنڎەیی/benđeyî: نچ:[ هـ] بەندەیی.

بەنڎکەرڎەی/benđkerđey: کتپ:[ هـ] بەندکردن، ‌هێشتنەوە و گیردان.   

بەنڎی/benđî: نچ:[ هـ] بەندی.   

بەندیخانە/bendîxane: نتـ:[ بەند+ ی+ خانە] زیندان، گرتووخانە.[ ئینگـ : Prision, Gaol, Jail]

بەندیوان/bendîwan: نتـ: زیندانوان.

.

پۆبەنڎبییەی/pobenđbîyey: کتپ:[ هـ][ پۆ+ بەنڎ+ بییەی] پێوەبەندبوون. 

پۆبەنڎکەرڎەی/pobenđkerđey: کتپ:[ هـ][ پۆ+ بەنڎ+ کەرڎەی] پێوەبەندکردن، پێوەگیرکردن.

.

.

___________________________

بەند/bend: ن: [ کات]

1 –  وەخت، جەنگە : ساڵی جووتكردنی گا

:: ئەم گایە دووبەندە.

:: ئەو گایە سێبەندە. 

2 – پێنجەمین هەفتەی زستان. 

.

.

________________________

بەند/bend: ن: بڕگە، پێزە، پەرەگراف( پارچەیەك دیار و سەربەخۆی یاسا دانە، دەق، نەسنە، جەوهەر. [ ئینگـ : item]

بەندکرن/bendkirin: ن:[ کباک] خشتە، دانەکردن، سیایی.[ ئینگـ : itemization]{ سەلاحەدین، ل، 447}

بەندکرن/bendkirin: ن:[ کباک] دانەکردن.[ ئینگـ : itemizing]

بەندکری/bendkiri: ئانفا: دانەکردوو.[ ئینگـ : itemized]

بەند دکت/bend dikit: ف: دەیکاتەدانە، خشتەکدت.[ ئینگـ : itemize]

بەندکردن/bendkirdin: کتپ: ئاڤبڕین.

بەنڎوباو/benđûbaw: نتـ:[ هـ] بەندوباو.

بەندی جووتەنی/bendî cûtenî: نتـ:[ زیند][ بەند+ ی+  جووت+ ئەنی][ ئینگـ : double bond].

.

.

_________________________

بەند/bend: ن: پەیوەندی، پەیوەست. 

بەند/bend: ن: گیروگرفت . 

بەند/bend: ن: پارچەیەك لە قەسیدەی شیعر. 

بەند/bend: ن: كورتە گۆرانی. 

بەند/bend: ن: بەستە كاغەز. 

بەند/bend: ن: قەدەخە، قاخە.

بەند/bend: ن: بڵندایی لە تەختاییدا. 

بەند/bend: ن: قەفی قامیش، حەیزەران و قورغوو. 

.

بەندی خوێن/bendî xwěn: نتـ: بەندۆخین.

بەندی دڵ/bendî diľ: نتـ: بەندڵ.

.

.

.

.