تەبا ¹ /teba: ن ، ئان:

1 – ئاشت، بێ ناکۆکی، رێککەتی( کباک)، ساز، گونجاو، نێوانخۆش، نێوانکۆک، یەکجور: دوو یا چەند کەس کە پەیوەندییان دەگەڵ یەکخۆشە.[ ئینگـ: harmonious]{ سەلاحەدین، ل، 380}. 

2 – ڕێک، ڕێكوپێک، دروست. 

تەباتی/tebayî: نچ: ڕێکی، دروستی : نێوان خۆشی. 

تەبابوون/tebabûn: کتن:[ تەبا+ بوون] ڕێکبوون، یەکبوون، هەڤ ئاوازبوون.[ ئینگـ: harmonization].

تەباکردن/tebakirdin: کتپ:[ تەبا+ کردن] تەباکرن( کباک)، هەڤ ئاوازکرن.[ ئینگـ: harmonizing ،harmonize] 

1 – ڕێکخستنەوە، ئاشتکردنەوە، پێکهێنانەوە.

2 – شوێنکەوتن، لەدووچوون.

تەباکری/tebakirî: ئانفا:[ کباک] تەباکراو: سازکری رەقفاندی.[ ئینگـ: harmonized]. 

تەباوڕەبا/tebaûřeba: نتـ:[ تەبا+و+رەبا] نێوانخۆش، بێکێشەوهەرا.

تەباوڕەبابوون/tebaûřebabûn: کتن: نیوانخۆش بوون، جووتبوون و بێکێشە و هەرا پێکەوەژیان و کارکردن.

:: ئەو ماڵەی دراوسێمان بنەماڵەیەکی زۆر تەبا و رەبان، کەس شەڕ و كێشەی پێوەنەدیون.

تەباوناتەبا/tebaûnateba: نتـ: ڕێک و باڕێک.

تەبایی/tebayî: نچ:[ کباک] ئاهەنگ. 

1 – ئاسوودەیی، ئاشتی، تەڤایی، ڕێکی، سەرهەڤچوون، سەریەکبوون، گوزیدان، گونجان، نێوانخۆشی، هەڤ ئاوازکردن : دنیای بێشەروكێشە.[ ئینگـ: harmony]

{

نەترک و بەرگ و شەتری یان رەقچە ژرەنگی خەمری یان 

باز و عووقاب و قومری یان سەیرە سەحەر تەبایی زولف

}{ جزیری}.

2 – ڕێکوپێکیی، ئاشتیی.

:: بانگەوازیی ئاشتی و تەبایی بەرەی یەکگرتووی کورد.

بەتەباوە/betenawe: شڕ: بەهڤرە.

بەتەبایی/betebayî: نچ: بەجووتی و هاواڵایەتی پێکەوە.

ناتەبایی/natebayî: نتـ:[ نا+ تەبایی] ناپێیی. لە گۆڕانکاری.[ ئینگـ: Variance].

.

.

__________________________

تەبا ² /teba: ئاکتـ:[ کباک] دەگەڵ، رەگەڵ، پێڕا، بهەڤڕا( بسکان بزلفانرا : بسک بەزولفانەوە).

{

من دی چبا دایی سەحەر ماداری بەدرێ کر دوکەر

قەوس و قەزەح ژێ هاتەدەر دیسا بەزولفانرا تەبا

}{ جزیری}.

.

.

__________

تەبا ³ /teba: ن:[ ئاژ] ئاژاڵ _ ئاژەڵ، گیاندار : دڕندەی گچکەی کێویی.

تەبای ئاویی/tebay awîy: ئانتـ:[ ئاژ] گیانداری ئاویی.

تەبای بەژیی/tebay bejîy: ئانتـ:[ ئاژ] گیانداری ووشکایی.

.

.

.

.