ووشتر/ûştir: ن:[ گیان]:[ ئاژ] ئارڤان : حوشتر _ هوشتر، ئیشتر _ هیشتر: گیانلەبەرێکی چوارپێی تووکنی پێ پانە، لاق و مل درێژی بەهێز و بارەبەرە ؛ تەمەنی ووشتر لە نێوان 35 بۆ 40 ساڵیک دەژێت. 

ووشتری عەرەبی : ووشتری یەک کۆپارە. [ ئینگـ : arabian camel , dromedray]

ووشتری باکتریان : ووشتری دووکۆپارە.[ ئینگـ : bactrian camel]

ووشتری باکتریانی کێوی: ووشتری دووکۆپارە.[ ئینگـ : wild bactrian camel].

ئار‌ڤانه‌/arvane: ن:[ گیان] ووشتری مێ.

بوختی/buxtî: ن:[ مەغ] ووشتری دوو کۆپارە، جۆرە ووشترێکی بەهێزە، باری زۆر هەڵدەگرێت، و ڕەنگی سوورە.

{

کەژاوە و دار و بارو تەختەیی لوختی لەسەر بوختی

دەناڵێن لەشەوقی گەییە وەک ئەستوونی حەننانە

}{ نالی}.

ووشترەوان/ûştirewan: نتـ: [ ئینگـ : cameleer]

پێی ووشتر/pêy ûştir: نتـ:[ پێی+ ووشتر ]

1 – [ توێ] سمی ووستر.

2 – [ ڕوو] ئەبەنووسی شاخی : درەختێكی گوڵدارە.

تووکی ووشتر/tûkî ûştir: نتـ: کوڵکی ووشتر.[ ئینگـ : camel’s hair]

لە تووکی ووشتر دروستکراو/le tûkî ûştir dirustkiraw: نتـ: کوتاڵ یان بەرگی ووشتر.[ ئینگـ : camel’s hair].

[ دەنگ]

بڕمبڕم/biřmbiřm: نتـ:[ دەنگ][ کباک] دەنگی ووشتریە.

بڵمە/biľme: ن:[ دەنگ]

1 – بۆڵە.

2 – دەنگی وورچ و ووشتر.

3 – پرمە : دەنگدانەوەی تۆپ.

پیمنەک/pîmnek: ن: دونگی پشتی ووشترانە.

زنوو

فێڵە

عەڕە

گرپە

لرفە/lirfe: ن:

1 – [ مکـ] کرپە، کڵپە، لووش، هەڵ لووشین.

2 – [ ڕۆژ] خواردنی زۆر بە تاسووخ.

هۆپ/hop: ن:[ دەنگ] گووتەی دەنگدانی ووشتر.

هێچە/hêçe: ن:[ دەنگ] دەنگی ووشتر

.

.

.

.