ووشتر/ûštir: ن:[ گیان] حوشتر : ووشتری مێ.

ئار‌ڤانه‌/arvane: ن:[ گیان] ووشتری مێ.

[ دەنگ]

بڵمە – 

زنوو

فێڵە –

عەڕە –

گرپە

لرفە

هێچە –

بڕمبڕم/biřmbiřm: نتـ:[ دەنگ][ كباك] دەنگی ووشتریە.

بوختی/buxtî: ن:[ مەغ] ووشتری دوو کۆپارە، جۆرە ووشترێکی بەهێزە، باری زۆر هەڵدەگرێت، و ڕەنگی سوورە.

{

کەژاوە و دار و بارو تەختەیی لوختی لەسەر بوختی

دەناڵێن لەشەوقی گەییە وەک ئەستوونی حەننانە

}{ نالی}.

پیمنەك/pîmnek: ن: دونگی پشتی ووشترانە.

.

هۆپ/hop: ن:[ دەنگ] گووتەی دەنگدانی ووشتر.

 

.

.

.