شوون/şûn: ن:[ هـ] جا، جاگەر، جەو، جۆ، جێ، جه، جهێ( کباک)، جێگا، جێگە، دێلڤ، شۆن، شوێن، وار، یاگ، یاگێ( هـ)، یەو، یەوی، یەڤە : شوێنێكە چتی تێدادابنرێت یان بۆ دانیشتن دەستبدات.

شوون ئەوەگرتەی/şûn ewegirtey: کتپ:[ هـ][ شوون+ ئەوە+ گرتەی] شوێن گرتنەوە، جێگرتنەوە.  

شوون ئەوەگیر/şûn ewegîr: نفا:[ هـ][ شوون+ ئەوە+ گیر] شوێن گرەوە.

شوونە دۆزی/şûne dozî: ن:[ هـ] شوێنەدۆزێ.  

شوونە گومکێ/şûne gumikê: ن:[ هـ] شوێنەگومکێ.  

شوونەمای/şûnemay: ن:[ هـ] شوێنەوار.  

شوونەوار/şûnewar: ن:[ هـ] شوێنەوار.

شوون بەشوون/şûn be ŝûn: نتـ:[ هـ][ شوون+ بە+شوون] جابەجا، جێگەبەجێگە، خاڵ بەخاڵ، دوابە دوا، شوێن بە شوێن، یاگەبەیاگە( هـ).  

شوون پاک/şûn pak: ئانتـ:[ هـ][ شوون+ پاک] عاقیبەت و ئەنجام پاک.  

شوون پاكی/şûn pakî: نچ:[ هـ] عاقیبەت و ئەنجام پاكی.  

شوون پیس/şûn pîs: ئانتـ:[ هـ][ شوون+ پیس] عاقیبەت و ئەنجام پیس.  

شوون پیسی/şûn pîsî: نچ:[ هـ] عاقیبەت و ئەنجام پپسی.  

شووندابرن/şûnda birin: کتن:[ هـ] پاشدەبرن.

شوونداچوون/şûnda çûn: کتن:[ هـ] پاشەكشێ، پاشدەچوون، كشانەوە.

شوون کەرڎە/şûnker: ن:[  نفا:[ هـ] شوێنەوار بە جێ هێڵ.

شوون کەرڎەی/şûnkerđey: ن:[  کتپ:[ هـ][ ] شوێنەوار بەجێهێڵان.  

شوون کۆتە/şûn kote: نفا:[ هـ][ ] شوێن کەوتوو.  

شوون کۆتەی/şûn kotey: کتن:[ هـ][ شوون+ کۆتەی] شوێن کەوتن.  

شوون گرتە/şûn girte: نفا:[ هـ] شوێن گرتوو.  

شوون گرتەی/şûn girtey: کتپ:[ هـ] شوێن گرتن، جێ گرتن.  

شوون گرتەیەرە/şûn girteyere: کتپ:[ هـ] شوێن داگیرکردن.  

شوون گرتەیۆ/şûn girteyo: کتپ:[ هـ] جێگرتنەوە، شوێن گرتنەوە، شوونۆگرتەی( هـ). 

شوونۆ/şûno: ن:[ هـ] بە شوێنەوە، بەدواوە، بەدوادا.  

شوون وزتەی/şûn wiztey: کتپ:[ هـ] خستنەدوا، خستنە شوێن.  

شوون وستەی/şûn wistey: کتپ:[ هـ] خستنەدوا، خستنەشوێن.

شوون هورکەر/şûnhurker: نفا:[ هـ] شوێن هەڵکەر.  

شوون هورکەرڎەی/ŝûnkerđey: ن:[ هـ] شوێن هەڵکردن.

شوون هور کریا/şûn hur kirya: نفا:[ هـ] شوێن هەڵکراو، پەی بە شوێنەوار بڕاو.  

شوون هور کریای/şûnhur kiryay: کتپ:[ هـ] شوێن هەڵکران و زانران.  

شوون هور گرتەی/şûn hur girtey: کتپ:[ هـ] شوێن هەڵگرتن.

شوونی/şûnî: ن:[ هـ] شوێن ، جێگا.

شوونیەرە/şûnyere: ن:[ هـ] بەشوێندا، بەدوادا.

.

.

.

.