بەران/beran: ن:[ ئاژ][ پهـ: ڤەران] تیگڵ، گاڤر( زا)، مازماز، وەرەن، وەران، وەروەن، هۆگەج : شەكی نێڕی چوارساڵەو زیاتر.[ ئینگـ : sheep male]

.

  نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری کرمانجی باکوور ەک ان ەکە ەکان
شێوەزاری کرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەکە ەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەکێ

.

:: بەران ئەجەلـی هات نانی شوان دەخوات.

قۆناخەكانی بەرخی نێرینە بەم شێوەیە:

بەرخ

کاور

کاورەنێری

شەک

بەختە

بەران

.

مرق/mirq: ن:[ دەنگ] دەنگی بەران و سابرێن کاتێک بییەوێت بپەڕێت.

مرقەمرقmirqemirq: ئانتـ:[ دەنگ]  مرقەی یەک لە دوای یەک.

مرقاندن/mirqandin: کتپ:[ دەنگ] مرقەمرق کردن.

.

بەران خوواردن/beran xûardin: كتن: وەتەگەگرتن، تەگەگرتن.

بەرانەجەنگی/berane cengî: نتـ: بەرانبازی، قۆچبازی.

بەرانەكێوی/berne kěwy: نتـ: جۆرە بەرانێكی كێوی سووركاری شاخداری قول هەڵكراوی تووك كورتە. نێڕەی مەڕەسوور.

بەرانپۆز/beranpoz: ئانتـ:[ بەران+ پۆز] كەپوقیت، لووت دەرپەڕیوو، قەپۆزبەران : باری مرۆڤێ كە لووتی هەرلەنێوان( برۆ)یانەوە بە زەقی هاتبێتە خوار تادەگاتە سەرتفنگی. كەسێكی كەپۆی كەوانەی بێ.

بەرانگە/bernge: نتـ:[ كباك] پەچەی مەڕ و بزن، مۆڵگەی ڕان لە دەشت.

.

.

______________________

بەران/: نتـ:[ فەل] بەرخ :    [ لا : Aries ]

.

.

.

.