هەڵدان/heľdan: کتپ:[ هەڵ+ دان] 

1 – ئاوێژتن، بازنای( هـ)، برنگدان، پەرتکردن، تووڕدان، دیونای، فەرکاندن، فڕێدان، هاویشتن، هەڵاوێژتن، هڵدان : بەرد یان تشتی تر هەڵدان.{ گیو، ل، 919}

2 – شێکردنەوە( بۆ مەتەڵ و پرسیاران)، هەڵنان. 

3 – باسکردنی یەکێک یان چشتێک بە خراپ بێ یان باش نەشونما کردن. 

4 – ڕوودانەوە.

هەڵدانەوە/heľdanewe: کتپ:[ هەڵدان+ ەوە] بڵندکردن، هەڵکردن، هەڵماڵین، هەڵێنانەوە. 

هەڵدانەوەی برین/heľdanewey birîn: کتپ:[ هەڵدانەوەی + برین] لە نوێ تازەبوونەوە، ژیانەوە. 

هەڵدانەوەوی قۆڵ داوێن/heľdanewey qoľ dawên: کتپ:[ هەڵدانەوەی+ قۆڵ+ داوێن]

هەڵدانی ئاڵا/heľdanî aľa: کتپ:[ + هەڵدان] بەرزکردنەوەی ئاڵا. 

هەڵدەر/heľder: کتپ:[ هەڵ+ دران][ هەڵدان] هەڵێن. 

هەڵدەرەوە/heľderewe: کتپ:[ کباک، زا][ هەڵ+ دران] [ هەڵدان] دوری. 

هەڵدڕ/heľdiř: نفا:[ هەڵ+ دران][ هەڵدڕان] کۆڵەر، بڕین، هەڵکەندنی زەوی، بریندارکردنی لەش بەسەختی. 

هەڵدڕان/heľdiřan: کتپ:[ هەڵ+ دران][ هەڵدڕان] هەڵبڕان، هەڵزڕان، هەڵدڕین. 

هەڵدران/heľdiřan: کتپ:[ هەڵ+ دران][ هەڵدران] بازیای( هـ), هەڵماڵین.  

هەڵدرانەوە/heľdiranewe: کتپ:[ هەڵدران+ ئەوە] هەڵماڵین، 

هەڵدرانەوەی قۆڵ و داوێن/heľdiranewey qoľ û dawên: کتپ:[ هەڵدان] هەڵکران. 

هەڵدراو/heľdiraw: کتپ:[ هەڵ+ دران] هەڵبڕاو،  بازیا ( هـ).

هەڵنەدان/heľnedan: کتپ:[ هەڵ+ دران][ + هەڵدان] لەنەشونما کەوتن، کنانەوە.   

هەڵدڕین/heľdiřîn: کتپ:[ کباک][ هەڵ+ دران] [ + هەڵ+ دڕین] ئاخڤاندن، ئاخڤین، هەڵبڕاندن، هەڵدڕان، هەڵبڕین، هەڵزراندن، کردنەوەی برین. 

:: زگ هەڵدڕین.  

 هەوڵدان لە ووشەی داڕێژرا و لێکدراودا 

پێهەڵدان/pêheľdan: کتپ:[ پێ+ هەڵدان] 

تەور هەڵدان/tewir heľdan: کتپ:[ تەور+ هەڵدان] 

تۆڕ هەڵدان/toř heľdan: کتپ:[ تۆڕ+ هەڵدان] 

تۆپ هەڵدان/top heľdan: کتپ:[ تۆپ+ هەڵدان] 

تێهەڵدان/têheľdan: کتپ:[ تێ+ هەڵدان] 

تێهەڵدراو/têheľdiraw: کتپ:[ تێ+ هەڵداو( هەڵدران)] 

خۆهەڵدان/xoheľdan: کتپ:[ خۆ+ هەڵدان] خۆمەدحکردن،

خێوەت هەڵدان/xêwet heľdan: کتپ:[ خێوەت+ هەڵدان]  

چەتر هەڵدان/çetir heľdan: کتپ:[ چەتر+ هەڵدان] سەیوان هەڵدان : چەتر بۆ حەوا فڕێدان. 

ژمارە هەڵدان/jimare heľdan: کتپ:[ ژمارە+ هەڵدان] 

سەرهەڵدان/serheľdan: کتپ:[ سەر+ هەڵدان]

سەیوان هەڵدان/seyiwan heľdan: کتپ:[ سەیوان+ هەڵدان] چەترهەڵدان : چەتر بۆ حەوا فڕێدان. 

شەق هەڵدان/şeq heľdan: کتپ:[ شەق+ هەڵدان] 

لەقسەدا هەڵدان/leqise heľdan: کتپ:[ لەقسە دا+ هەڵدان] هەڵی دایە، هەڵگڕان، پتربوون بۆ سامان و جوانی. بۆ گەورەیی و سووکێتی و گرانی بەکاردەبرێت. 

.

.

.

.