تفت¹/tift: ئان:[ ئاڤێسـ: : تەفتە] بێشی( کباک): بەتامێک دەگووترێت كە لە نێوان تاڵی و ترشیدا. بۆ نموونە وەک تامی مازووی هاڕراو.

تفتاندن/tiftandin: کتپ: [ ئینگـ: Alkalify]  

تفتایەتی/tiftayetî: ئان: تفتی. 

تفتەبەردی هەناو/tifteberdî henaw: نتـ:[ جێۆ][ تفت+ ئە+ بەرد+ ی+ هەناو][ ئینگـ: Gabbro].

تفتەخاک/tiftexak: نتـ:[ جێۆ][ كیمیـ][ تفت+ ئە+ خاک][ ئینگـ: alkali soil ،under clay] .

تفتەگیا/tiftegiya: ن:[ ڕوو][ ئینگـ: Alkali weed]

تفتبوون/tiftbûn: كتن:[ تفت+ بوون]

تفتیی/tiftyî: نچ:

1 – [ باد] دانوولە.

2 – تفتایەتی: بوونی چت بە تفت، گیرایی تامی تفت.

.

.

__________

تفت²/tift: ن:[ کباک] كوڵک: تووكی ووشتر.

تفتیک/tiftîk: نتـ:[ مكـ][ تو: tiftik]

1- گەندەتووک، كورک( هـ) : تووكی وورد و نەرمە لە بنەوەی تووكە درێژەكەی ئاژەڵاندایە. بۆ دروستكردنی لباد، باش، سیدارە و تشتی ناسک بەكاردەهێندرێت.

2 – مووی نەرمی بزنە مەرەز. 

.

.

.

.