دێر/dêr: ئان:[ هـ، كباش( كهـ، فە)] درەنگ

دێرە/děre: ئانتـ:[ فە] درەنگە.

دێر پەنە بییەی/dêr pene bîyey: ئان:[ هـ] درەنگ پێ بوون.

دێر پەنە کەرڎەی/dêr pene kerđey : ئان:[ هـ] درەنگ پێکردن.

دێر پنە بییەی/dêr pine bîyey: کتن:[ هـ] درەنگ پێبوون، دواکەوتن.

دێر پنە کەرڎەی/dêr pine kerđey: کتپ:[ هـ] درەنگ پێکردن، ماتڵ( معطل) کردن.

دێر خێز/r xêz: ئانتـ: درەنگخێز، لەشگران، سست.

دێرس/ris: ئانتـ:[ ئەردە] درەنگ.

دێرسی/risî: نچ:[ ئەردە] درەنگی.

دێر وەخت/dêr wexit: ئانتـ:[ هـ] درەنگ وەخت : کاتێکی درەنگ.

دێر وەختەنە/dêr wexitene: ئان:[ هـ] لەدرەنگ وەختدا.

دێر ێووۆ/dêr êuwo: ئاکتـ:[ هـ] درەنگێك، لەکاتێکی درەنگا.

دێر یۆە/dêr yoe: ئاکتـ:[ هـ] دێرێووۆ.

دێری/: نچ:

1 – درەنگی.

2 – [ پۆشاک] جۆرە کەوایەکە. { گیوی، ل، 469}

وزتەی دێر/wiztey dêr: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ دێڕ] خستنەدرەنگ

.

.

____________________

دێر/dêr: ئان:[ هـ][ بیا] دەیر، ئولخانە : جێگەی پەساتنی خاچپەرستان.[ ئینگـ : abbacy , abbey]

سەرۆک دێر/serok dêr: نتـ:[ سەرۆک+ دێر]

.

.

.

.