وزتەی/wiztey: کتپ:[ هـ] وستەی : خستن

وزتەیەرە/wizteyere: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ئەرە] داخستن، ڕاخستن.   

وزتەیەنە/wizteyene: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ئەنە] تێ خستن، لەخستندا.   

وزتەی باس/wiztey bas: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ باس] خستنە باسکردنەوە.  

وزتەی باسۆ/wiztey baso: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ باس+ ۆ] خستنە ناوباسەوە.

وزتەی باڵ/wiztey baľ: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ باڵ] خستنەباڵ، باڵ پێکردنەوە.

وزتەی بەر/wiztey ber: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ بەر] خستنەدەر، ئاشکراکردن.  

وزتەی بنە/wiztey bine: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ بن+ ئە] خستنەبن.

وزتەی بوۆ/wiztey bu o: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ بو( بۆن)+ ۆ] بەبۆن خستنی منداڵ.     

وزتەی بینی/wiztey bînî: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ بین+ ی] خستنەقوڕگ

وزتەی پاڵ/wizteypaľ: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ پاڵ] خستنەپاڵ، دانەپاڵ.

وزتەی پاڵی/wizteypaľî: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ پاڵ+ ی] پاڵ خستن

وزتەی پەشتۆکەنووڵەی/wiztey peštokenûľey: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ پەشت+ ۆ+ کەنووڵەی] پشت گوێ خستن.  

وزتەی پەشتیەرە/wiztey peštîere: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] بەپشتاخستن 

وزتەی پۆرە/wiztey pore: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ پۆرە] پیاخستن بۆفڕێدان.

وزتەی پۆڕی/wiztey porî: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ پۆری] پیاخستن، بۆفرێدان.            

وزتەی پێچ/wiztey pêč: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ پێچ] خستنەپێچ.   

وزتەی پێچۆ/wiztey čo: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ پێچ+ ۆ] خستنەپێچەوە.   

وزتەی تانەرە/wiztey tanere: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ تان+ ئەرە] بەتاناخستن  

وزتەی تەك/wiztey tek: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ تەك] خستنەگەل، دانەپاڵ.   

وزتەی جەنگ/wiztey ceng: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ جەنگ] خستنەشەڕ، خستنەجەنگ.   

وزتەی جەنگۆ/wiztey cengo: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ جەنگ+ ۆ] خستنەجەنگەوە.   

وزتەی چووەر/wiztey čuwer: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ چووەر] خستنەژوور، خستنەناو.   

وزتەی چووەرۆ/wiztey čuwero: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ چووەر+ ۆ] خستنەژوورەوە.

وزتەی چێر/wiztey čêr: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ چێر] خستنەژێر.   

وزتەی چێرۆ/wiztey čêro: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەژێرەوە.   

وزتەی دامی/wiztey damî: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ دام+ ی] خستنەداوەوە.

وزتەی دەس/wiztey des: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ دەس( دەست)] خستنەدەست.  

وزتەی دەم/wiztey dem: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ دەم] خستنەدەم.  

وزتەی دڵ/wiztey diľ: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ دڵ] خستنەدڵ.  

وزتەی دڵۆ/wiztey diľo: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ دڵ+ ۆ] خستنەدڵەوە.  

وزتەی دێڕ/wiztey dêr: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ دێڕ] خستنەدرەنگ. 

وزتەیرە/wiztey re: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ رە] داخستن، ڕاخستن.   

وزتەی رەوار/wiztey rewar: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ رەوار] خستنەخوارەوە.

وزتەی ڕا/wiztey řa: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ڕا] خستنەڕێ.   

وزتەی ڕاوە/wiztey řawe: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ڕاوە] ڕاخستنەوە، داخستنەوە.   

وزتەی ڕۆ/wizteyřo: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ رۆ( ڕۆژ)] خستنەڕۆژ.   

وزتەی ڕووە/wiztey řuwe: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ڕوو+ ئە] خستنەڕوو.   

وزتەی ڕووەرە/wiztey řuwere: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ڕوو+ ئەرە ] بەڕووداخستن.   

وزتەی زەمۆ/wiztey zemo: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ زەم+ ۆ] خستنەزەمەوە.  

وزتەی زمسان/wiztey zimsan: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ زمسان] خستنەزمستان.   

وزتەی زوو/wiztey zû: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ زوو] خستنەزوو  

وزتەی زووان/wiztey ziuwan: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ زووان] خستنەزمان.   

وزتەی سارا/wiztey sara: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ سارا( سحراء)] دەرخستنی لەش لەکاتی خەودا بەوەی پێخەفی بەسەرەوە نەهێڵێت.   

وزتەی سەر/wiztey ser: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ سەر] خستنەسەر.   

وزتەی سەرەنە/wiztey serene: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ سەر+ ئەنە] بەسەرداخستن

وزتەی سەرۆ/wiztey sero: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ سەر+ ۆ] خستنەسەرەوە.     

وزتەی سەی/wiztey sey: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ سەی] خستنەسێبەر، حەساندنەوە.   

وزتەی سووچ/wiztey sûč: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ سووچ] خستنەسووچ.  

وزتەی سووڕ/wiztey sûř: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ سووڕ] خستنەسووڕ.   

وزتەی شەوێ/wiztey šewê: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەشەوێ  

وزتەی شکۆ/wiztey ško: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەگومانەوە.  

وزتەی شکە/wiztey ške: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەگومان  

وزتەی شۆن/wiztey šon: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەشوێن.   

وزتەی عەكسۆ/wiztey äekiso: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] بەتەقاخستن، بەوڕکاخستن.   

وزتەی قانوونۆ/wiztey qanûno: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەقانوونەوە.   

وزتەی قەبرە/wiztey qeyire: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەگۆڕ.   

وزتەی قینیەرە/wiztey qînyere: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] بەقیناخستن، بەڕقاخستن.   

وزتەی کار/wiztey kar: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەکار.   

وزتەی کەنارۆ/wiztey kenaro: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەکەنارەوە.   

وزتەی کۆڵی/wiztey koľî: کتپ:[ هـ][ وزتەی+ ] خستنەکۆڵ.   

وزتەی گەردەن/wiztey derden: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەئەستۆ.   

وزتەی گەل/wiztey del: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەگەل، لەگەڵداناردن.   

وزتەی گۆش/wiztey goš: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەگوێ.  

وزتەی گیر/wiztey gîr: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەگیر، خستنەدەست.   

وزتەی لا/wiztey la: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەلا.  

وزتەی لارە/wiztey lare: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] بەلاداخستن.   

وزتەی لاوە/wiztey lawe: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەوەلا، فەرامۆش کردن.   

وزتەی مشتە/wiztey mište: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەدەست، دەست خستن.   

وزتەی مل/wiztey mil: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەمل.   

وزتەی ملەرە/wiztey milere: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەملەوە، قەرزارکردنەوە.   

وزتەی مەرگۆ/wiztey mergo: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەمەرگەوە  

وزتەی ناوە/wiztey nawe: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] تێ خستنەوە  

وزتەینە/wizteyine: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] تێ خستن، خستنەناو.   

وزتەیۆ/wizteyo: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەوە.   

وزتەیۆبنۆ/wizteyo bino: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەبنەوە.

وزتەیۆ وێ/wizteyo wê: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] خستنەوەخۆ، وریاکردنەوە.   

وزتەیۆ ویر/wizteyo wîr: کتپ:[ هـ]  [ وزتەی+ ] بیرخستنەوە  

.

ئاویرئەوەوزتەی/awyir ewe wiztey: کتپ:[ هـ][ ئاویر+ ئەوە+ وزتەی] ئاگرخستنەوە.

ئێرئەوەوزتەی/ěr ewewiztey: کتن:[ هـ][ ئێر+ ئەوە+ وزتەی] ئاگرخستنەوە.

.

.

.

.