ڕاست/řast: ن:[ پەهلەوی: rãst][ گۆڕانکاری لەمێژوو ئەم وشەدا: ڵێرێش بووە بە ئاراش، پاشان بۆ ڕاش، دواتر بۆ  ڕاس( ڕاست)][ کانگا، ل، 433].{ خاڵ، ب 2 ، ل. 172}  

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
  ئێرێش   Svrv راست 
ئێرێشووە awCvrv

1 . [ ماف][ ڕامیـ] بێپێچوپەنا، ڕاس( هـ)، ڕاستاڵ، بێکەموکوڕی، حەق، دادگەر، دروست _ درست، ڕەوا، قەومین، ماف، نەستەق : کەسێکە درۆنەکات.

1 . 2 [ بیڕ] دروست.[ ئینگـ: True].

2 .  2 [ بیڕ] بێ خێچيوخواری، دووخ، دويخ، دووکايچ، مەرتەبا. 

3 . 2 [ بیڕ] ئەوەندە، بارتەقا، بەرابەر، بەرامبەر، بەرانبەر، بەرتەق، بەرديلک، بەقەد، بەقەڎ، پات، پاتە، پاکلەپاک، پاکوپاک، پاکەوپاک، پيسەويۆێ، پێکوپێک، تەنگال، تيربەتير، جووتەنی، چۆبەچۆ، چونيەک، حەينەن ، دەساندەس، ڕێک، سەربەسەر، سەوا، عەينەن، ڤەراڤەر، قات، کتومت، کەتومەت، لەئەندازە، لێکولێک، وەکوويەک، وەکەڤ، وەکەهەو، وەکخۆی، وەکيەک، هامتەراز، هامتەرازوو، هاوتا، هاوتەراز، هاوتەرازوو، هاوسەنگ، هاوکێش، هەروەکيەک، هەڤبەر، هەڤسەر، هەڤکێش، هەڤيەک، همبەر، هومبەر، ياو، يەکسان.{ کانی، ل،  }

4 . 2 [ بیڕ] ناونجی _ نێونجی، نەزۆرونەکەم.

3 . ئەستوندەکی، ئەستوونی _ ستوونی.

4 . ڕەپ، قنج، کلاف، کلافە، مچ.

 وەک پێشگر لە زمانی کوردییدا، هەم لێکدراو و داتاشراو  

ڕاست ئاسا/řast asa: ئانتـ: ڕو‌وخساری ڕاستی. [ ئینگـ : Verisimilitude].

ڕاستاڵ/řastaľ: ئانتـ:[ کهـ] کەسێک درۆنەکات یان ڕاستگۆ بێت.

ڕاستان/řastan: ن:

1 . جێگەی متمانە، مڕۆڤی باوەڕپێکراو، ڕاستڕۆ.

2 . تەختان

ڕاستاڤەکڕی/řastavekiřî: نچ: ڕاستکراوە، ئاشکراکراو.

ڕاستاوێژ/řastawêj: نفا:[ ڕاست+ ئاوێژ( ئاوێژتن : هاوێژتن)] جوانەگایەک کە لەگەڵ گایەک بە ئامووڕی بێ گاسن جووتێ پێدەکەن بۆ ئەوەی ڕابێت و بۆ بەهاڕی ساڵی داهاتوو فێڕی جووتکڕدن بێت.{ ‌ڕێژگە، ل، 139}.

ڕاستە/řaste: نتـ: لای ڕاست، ئاشکرا. [ ئینگـ : Ruler].

ڕاستەبازاڕ/řastebazar: نتـ: بازاڕی سەرداپۆشراو، تيمچە، چوارسوو، ڕاسە، قەيسەری، گوزەر.

ڕاستەپێ/řastepê: نتـ: قرچەپێ : بەلەز لەبەر هەڵستان.  

ڕاستەڕێ/řasteřê: نتـ:  ڕێگای بێخواری وخێچی، ڕێگای تەخت، ڕێگای دروست، ڕێگای ڕاست.

ڕاستەقانی/řasteqanî: نتـ:[ ڕاست+ ئەقانی( ئەکانی: ئەکان+ ی)] ڕاستەقينه، ڕاستەکی، ڕاستەکينه، ڕاستی.

ڕاستەقینە/řasteqîne: نتـ:[ ڕاست+ ئەقین( پرسیار لەوە دەایە، کە چۆن قان بووبەقین)] ڕاستەکینە، ڕاستەکی، ڕاسکينه، ڕاسی ڕاسی، ڕاسينه.

ڕاستەقینخواز/řasteqînexiwaz: نتـ:[ ڕامیـ][ ڕاستەقین+ خواز( خواستن)]

ڕاستەقینخوازی/řasteqînexiwaz: ن:[ ڕامیـ] ڕیالیزم، ڕاستەقینگەری.[ ئینگـ: Realism].

ڕاستەنگ/řasteng: ئان:[ باد][ ئینگـ: the right side , rightflank]

ڕاستەوپاستە/řasteûpaste: نتـ:

ڕاستەوخۆ/řastewxo: نتـ: ڕاستەوڕێ، ڕاستەوڕاست، بێ لارەکە، هەرلەخۆوە، دەستبەجێ، سەربەخۆ، یەکسەر : گووتە یا کردنی کارێک نیشاندەدات کە پیچ و لادانی تێدانەبی. [ ئینگـ: direct, forward]

:: ڕاستەوخۆ بڕۆ : واتە هیچ لامەدە.

:: ڕاستەوخۆ بیڵێ : واتە درۆی تێدا مەکە.

ڕاستەوخۆکڕدن/řastewxokirdin: کتپ:

ڕاستەوڕاست/řasteûřast: ئانتـ:

1 . ڕاستەوڕێ، ڕاستەوخۆ، بەبێلادان، یەکڕاست.

2 . دەقاودەق، بێگرێوقۆرت.   

ڕاستەوڕێ/řasteûřê: نتـ:[ ئەند] ڕاستەوخۆ، ڕاستەوڕاست، ڕاستەڕێ.

ڕاستبوون/řastbûn: کتن: قیتبوون، دروستبوون. 

1 . درۆ و ناڕاستی تێدانەبوون.

2 . ڕەپبوون، ڕەپبيەی، زەقوڕەپبوون، قنجبوونەوە، هەستان.

ڕاست بوونەوە/řastbûnewe: کتن: بەڕزبوونەوە، هەڵستان، هەڵسان، لەڕێکی، لەڕاستی، چەوتی تێدانەمان، قیت بوونەوە، قندربوونەوە، هەستانەهەوا.

ڕاستبێژ/řastbêj: نتـ: ڕاستکار، ڕاستگۆ، ڕاستوێژ. 

ڕاستبێژی/řastbêjî: نچ: ڕاستکاری، ڕاستگۆیی.

ڕاستبیر/řastbîr: نتـ:[ ئینگـ: rightist]

ڕاستبیریتی/řastbîrîtî: نتـ:[ ئینگـ: rightism]

ڕاستپۆش/řastpoş: ئانتـ: درۆزن.

ڕاستپۆشی/řastpošî: نچ: درۆزنی، ڕاستی نەگووتن.  

ڕاستتڕە/řasttire: ئانتـ:[ڕاست+ تر+ ئە]{ پلەی دووەمی بەراووردکردنە} بنیات( بنیاد)، بناغە، هیم، بنگەی.

ڕاست دانیشتن/řast danîştin: کتپ:[ ڕاست+ دانیشتن]   

1 . قيت دانيشتن، جێگرتن، ڕاست هاتنەوە، سازان.

2 . بەمەڕام بوون.

3 . باوەڕپێکردن، باوەڕکردن، بەدروستزانين، بەڕاستدانان، بەڕاستزانين، پێدروستبوون، پێڕاستبوون، تەسديق کردن.

ڕاستڕاوەستان/řastřawestan: کتپ:[ ڕاست+ ڕاوەستان] ڕەپ ڕاوەستان، قنج ڕاوەستان، قيت ڕاوەستان، هەڵوەسان، هەڵوەستان، هەڵوێسان، هوڵوێستان.

ڕاستڕەخ/řastřex: نتـ:[ ئینگـ : right side]

ڕاستڕەو/řastřew: نتـ:[ ڕاست+ ڕەو] ڕاستڕۆ.

ڕاستڕەوی/řastřewî: نچ:[ ڕاستڕەو+ ی] ئەوەی پەیوەندی بەڕاستڕەوییەوە هەبێت.  

ڕاستڕۆ/řastřo: نفا:[ ڕاست+ ڕۆ( ڕۆیشین، ڕۆیین)] ڕاستڕەو، خۆشکردار، پاکخوو، ڕاستکار.

ڕاستڕۆیی/řastřoyî: نچ:[ ڕاستڕۆ+ یی] ڕاستڕەوی، خوشکرادی، پاکخوویی، ڕاستکاری.  

ڕاست ڕۆیین/řast řoyîn: کتپ:[ ڕاست+ ڕۆیین] بەڕێگایەکدا ڕاستچوون و لانەدان. بەکار و خود و کرداری باش ڕابووردن، ڕاست  

ڕاستڕۆیی پێچۆکە/řastřoyî pêçoke: نتـ:

1 . جووڵانی ئاسۆیی پەڕدەییشان بەشێوەی پێچۆکەیەک بۆ لای ڕاست. 

2 . بۆ لای ڕاست ڕۆیشتنی پێچۆکە.[ ئینگـ: scroll right].  

ڕاستک/řastik: نتـ:[ کباک][ ڕاست+ ک] ڕاستۆک.

1 . ڕاست، ڕەنگی خەنەی بۆ برۆیان.

2 . زیی : خەتی نێو کاکۆڵ و پرچی شانەکراو.   

ڕاستکار/řastkar: نفا:[ ڕاست+ کار( کردن)]

1 . ڕاستبێژ، ڕاستکردار، ڕاستگۆ.

2 . ئاز، ئەمانەتدار، ئەمين، بەختەمام، بەختەوار، بەويژدان وراست، بێفڕوفێڵ، بێگزی ودزی، تەرازوومەند ( وزن)، تەرازوو ڕاست( وزن)، جێ بڕوا، جێ متمانە، حەقانی، دەسپاک، داوێنپاک، دروستکار، دروسکار، ڕاست و دروست، ساخ، ساغ، سەرڕاست، کارڕاست، کاردروست.

3 . پيشەساز، پيشەکار، پيشەگەر، پيشەوەر، خاوەن پيشە، دەزگاگێڕ، دەستڤانک، سنعاتکار _ سەنعاتکار، هونەری.

4 . دادپرس، دادپەرس، دادپەرست، دادپەروەر، دادوەر، داوەر، خاوەن داد، دادگەر، دادگێڕ.

ڕاستکاری/řastkarî: نچ:[ ڕاستکار+ ی] ڕاستبێژی، ڕاستکرداری، ڕاستگۆیی.

ڕاستکەتی/řastketî: نچ:[ ڕاست+ کەتی( ؟)]

1 . شایان، شیاو، شایستە، لایق.

2 . [ کباک] گونجان، بەرژەوەند، بەراوەرد.

ڕاست کردن/řast kirdin: کتن:[ ڕاست+ کردن]

1 . چۆک کردن، ڕاستکرن( کباک)، ڕاستگۆتن، ڕاست واتن، ڕاست وتن، ڕاستی کوتن، ڕاستی وتن، ڕاس واتەی، قسەی دروست کردن، قسەی ڕاست کردن، گووتنی ئاخاوتنی ڕاست.

2 . ڕەپکردن، قيتکردن، قيتکردنەوە، هەستاندن.

3 . [ مجـ] باش ئەنجامدان، باش بەجێگەياندن، بەباشی جێجەجێ کردن.

ڕاستکردنەوە/řastkirdinewe: کتپ: هەستاندنی گیانلەبەر لەڕاکێشانەوە بۆ دانیشتن یان لە دانیشتنەوە بۆ سەرپێییان.   

ڕاستکێش/řastkêş: نفا:[ ڕاست+ کێش( کێشان)]

ڕاستگەڕیای/řastgeřyay: کتپ:[ هـ][ ڕاست+ گەڕیای] ڕاست گەڕان، وەدی هاتن.{ ناهید، ل، 458} 

ڕاستگێر/řastgêr: نتـ: دەستەڕاست، ڕاستبیری، باڵی ڕاست.[ ئینگـ : right wing]

ڕاستگێری/řastgêrî: نچ: ڕاستبیر، ڕاست ڕامان.[ ئینگـ : right winger].

ڕاستگیڕی کردن/řastgîrî kirdin: باوەڕپێکڕدن.

ڕاستۆ/řasto: ئان:[ کباک] ڕاست، ئازاد.   

ڕاست و راست/řast û řast: نتـ: ڕاستەوڕاست.

ڕاست و ڕەوان/řast û řewan: نتـ: بەئاشکرا، بەبێ پەردە.

ڕاست و رووت/řast û řût: نتـ: ڕاستێکی ئاشکرا، ڕاست و ڕەوان.

ڕاستوێژ/řastwêj: ئانتـ: ڕاستبێژ.

ڕاستوێژی/řastwêjî: نچ: ڕاستبێژی.

ڕاستێتی/řastêtî: نچ: ڕاست بینی.

ڕاستی/řastî: نچ:

1 . بویەر، کەتوار، ڕەسەنی، واقیع، هەقیقەت.[ ئینگـ: Reality] 

2 . کۆشش، هەوڵ. 

3 . چاکه، چاکی، خاسی، دڕوستی، ڕاستەقانی، ڕاستەقينە، ڕاستێنی، ڤاجايی.[ ئینگـ: Truth].

4 . لەڕاستيدا. بەڕاستی : بێسۆ، بێشۆخی، ڕاسی ڕاسی، هەربە ڕاست. 

5 . راستی ؟، بە ڕاست ؟، بەڕاستيته ؟، پێتڕاسته ؟، پيتوايه ؟، ڕاستانە!، لەڕاستيدا!، لەڕاستەقينەدا!.

 تێبینی 
 هەر خۆی ڕاستی وەک پرسیار یان سەرسووڕمان گەلێ واتای لێدەبێتەوە. 

ڕاستیتی/řastîtî: ئانتـ:[ ئینگـ : rightness]

ڕاستیگەری/řastîgerî: نچ:[ Realism]

ڕاستیگەری سۆسیالیزمی/řastîgerî sosyialîzmî: نچ:[ هونەر] بنەمایەکی هونەرییە، لە ووڵاتە سۆشیالیستەکان کاری پێکراوە، لەسەرەتای سەدەی بیستەم سەری هەڵداوە.[ the socialist Realism]{ زاراوە هونەرییەکان، ل، 178}

ڕاستی گووتن/řastî gûtin: کتن: دانپێنان، ڕەسید، وەرگرنامە.[ ئینگـ : Acknowlegment]

ڕاستییەکان/řastîyekan: : .

 وەک ناوگر و و پاشگر لە زمانی کوردییدا 

باڵاڕاست/baľařast: ئانتـ:[ باڵا+ ڕاست] زيق، قيت و بەل.

باڵی ڕاست/baľî řast: نتـ:[ باڵ+ ی+ ڕاست]:[ ئینگـ: right wing]{ فەرشید شەریفی، ل، 298}.

ب ڕاست/bi řast: ئاکتـ:[ کباک][ ب( بە)+ ڕاست] بەڕاست.

ب ڕاستی/bi řastî: ئاکتـ:[ کباک][ ب+ ڕاستی] بەڕاستی ! ؛ یان ئایا وایە ! / ؟.

ب ڕاستی/bi řastî: نتـ: ب مافی، ب دادی، ب ڕەوایی. [ ئینگـ : by rights , rightly ]

پێناسەکردنی ڕاستەقینە/pênasekirdnî řasteqîne: نتـ:[ پێناسەکردن+ ی+ ڕاستئەقینە]:[ ئینگـ: real definition].

تەنی ڕاستەقینە/tenî řasteqîne: نتـ:[ فیز][ ئینگـ: Real object].{ فیزیا : نەوزاد ع. محی الدین، ل، 211}

تیشکۆی ڕاستین/tîşkoy řastîn: نتـ:[ کیمیـ][ ئینگـ: Real focus]{ شەوکار : جەمال عەبدول، ل، 541 }.

چییەتی ڕاستەقینە/çîyetî řasteqîne: نتـ:[ چییەتی+ ڕاستئەقینە]:[ ئینگـ: real essence]{ فەرشید شەریفی، ل، 288}.

قووڵی ڕاستەقینە و ڕووکەش/qûľî řasteqîne û řûkeş: نتـ:[ فیز][ ئینگـ: Real and apparent]. { فیزیا : نەوزاد ع. محی الدین، ل، 211}

کاتی ڕاستی/katî řastî: نتـ:[ ئینگـ: real time].

کرۆژەیێ ڕاستێ/kirojeyê řastê: ئان: [ ئینگـ : right ascension] 

گازی ڕاستین/gazî řastîn: نتـ:[ کیمیـ][ ئینگـ: Real gaz]{ شەوکار : جەمال عەبدول، ل، 541 }.

گۆشەی ڕاست/goşey řast: نتـ:[ بیر][ گۆشە+ ی+ ڕاست].[ ئینگـ : Straight angle]

گوچکا ڕاستێ/guçika řastê: ئان: [ ئینگـ : right cone] 

لەنەخۆشی ڕاست بوونەوە/le noxoşî řastbûnewe: کتن: چاک بوونەوە.  

لکاندنی ڕاستڕەو/likandinî řastřew: نتـ:[ لکاندن+ ی+ ڕاستڕەو] لکاندن بەرەو لای ڕاست  : بریتییە لەو لکاندنەی کاتێک پڕۆسەی لکاندنە لەلای چەپ بەرەو ڕاست دەڕوات و مەشخەڵی ئاگر بە پێش تێلی لکاندنەکە دەکەوێت، بڕێکی زۆر گەرمی بەردەست دەکات بۆیە بۆ لکاندنی پلیتی پۆڵا کە ئەستووریان لە 6 ملم زێدەترە ، بەکاردێت. [ ئینگـ : right ward welding]{ زانستی بەرهەمی کانزایی : گەیلان ئیسماعیل هەریری، ل، 128}   

وێنەی ڕاستەقینە/wêney řasteqîne: نتـ:[ فیز][ ئینگـ: Real image].{ فیزیا : نەوزاد ع. محی الدین، ل، 211}

هێڵی ڕاست/hêľî řast: نتـ:[ بیر][ هێڵ+ ی+ ڕاست][ ئینگـ : Straight line] 

.

.

___________

ڕاست/řast: ن:[ پز، توێ]

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە کوردی
 کەشینە  aniCak ڕاست 
پاووەووە awawAh چەپ

1 . پێچەوانەی چەپ. [ ئینگـ : Dextral ].

2 . کەوتنە لای ڕاست. [ ئینگـ : Dextral ].{ پەزیشکی، ل، 112}.

ڕاستە/řaste: ئانتـ:

1 . [ پز] پێچەوانەی چەپلەڕ.[ ئینگـ : dextrality ]{ پەزیشکی، ل، 112}.

2 . لای ڕاست.

ڕاستەدڵێ/řaste diľê: نتـ:[ پز] دڵی لای ڕاست.[ ئینگـ : dextrocardia ]{ پەزیشکی، ل، 113}.

ڕاستبین/řastbîn: نفا:[ ڕاست+ بین( بینین)] ڕاسبين.

ڕاستگا/řastga: نتـ:[ ڕاست+ گا] لای ڕاستە.

ڕاست نووسین/řast nûsîn: نتـ: [ ئینگـ : ortografia] 

ڕاست هاتن/řast hatin: کتن:

1 . دیلهاتن، دینهاتن، گەیشتنەیەکتری. تووش بوون،

2 . بارهاتن، باش هاتن، باش سووڕان، جۆربوون، جۆرهاتن، ڕێک ئامای، ڕێک هاتن.

ڕاست هش/řast hiş: ئانتـ:[ ئینگـ : rightminded]

ڕاست هشیتی/řast hişîtî: نتـ:[ ئینگـ : right – mindedness]

ڕاست و چەپ/řast û çep: نتـ:[ ڕاست+ و+ چەپ] ڕاس و چەپ   

{

لەو سەحەر ددت بایی صەبایێ ڕاست و چەپ

سوسن و سونبول ب مەستی بێن سەمایێ ڕاست و چەپ

دا ژ میحرابا دونونان سەجدە بەت ئەسوەد حەجەر

دل ب میزان ماهی ئەو ئەبرۆ نومایی ڕاست و چەپ

}{ جەزیری}

ڕاست و چەپ/řast û çep: ن:[ کۆ] کەش و تووش، چەپوڕاسست.  

ئەشکێڵ : زنجیر یان پەتێکە لە دەستێک یان شوێنێکی ووڵاخی بەرزە دەخرێت.  

ئاسنێکی خواری لووتدارە زمەی تفەنگی پێ دەردەهێندرێت لە کاتێکدا کە گیر ببێت.

ڕاست و چەپ کردن/řast û çep kirdin: کتپ: لەسەر زگ ڕاکێشانی یەکێک. دەستی ڕاست و لاقی چەپی یان دەستی چەپی و لاقی ڕاستی لێک دەبەستن. بۆ ناووک هێنانەوە یان بۆ پشت نەرمکردن. { خاڵ، ب 2 ، ل. 173}

ڕاستین/řastîn: ئانتـ:  ئەسڵی بەڕاستی، بێفێڵ، حەسڵی، حەقيقی، ڕاسەقانی.

ڕاستینە/řastîn: ئاکتـ: بەشێوەی ڕاستین.  

 وەک ناوگر و و پاشگر لە زمانی کوردییدا 

بەر ڕاستێڤە/ ber řastêve: ئانتـ:[ ئینگـ : right ward]

بەر ڕاستێڤەیی/ ber řastêveyî: ئانتـ:[ ئینگـ : rightwards]

بەڕەو ڕاست/berew řast: ن:[ پز] بەڕەو لای ڕاست.[ ئینگـ : dextrad ]{ پەزیشکی، ل، 113}.

بەڵای ڕاستدا وەڕچەڕخان/beľay řastda werçerxan: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextrorotation ]{ پەزیشکی، ل، 113}.

پێچکردنەوە بەلای ڕاستدا/pêçkirdinewe belay řastda: نتـ:[ ئەند] بەئاڕاستەی لای ڕاست. [ ئینگـ : right – turning]{ پەیامی ڕەنج، ل، 453} 

چەپا ڕاستێ/çepa řastê: نتـ:[ ئینگـ : right turn]

دەرگای بەلای ڕاستکراوە/dergay belay řastkirawe: نتـ:[ ئەند][ ئینگـ : right – hung casement].{ پەیامی ڕەنج، ل، 453} 

دەست ڕاست/dest řast: نتـ:  ئەو دەستەی له لای ڕاستەی لەشە، دەستی ڕاستە. [ ئینگـ : right handed]

دەستێ ڕاستێ/destê řastê: نتـ:[ ئینگـ: right hand]

ڕەخێ ڕاستێ/řexê řastê: ئانتـ:[ ئینگـ : right – hand] 

سێگۆشەیا ڕاست/sêgoşeya řast: نتـ:[ بیر][ ئینگـ : right triangle ]

لە ڕاستەوە بۆ چەپ/le řastewe bo çep: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextrosinistral ]{ پەزیشکی، ل، 113}.

نوشتانەوە بەڕەو ڕاست/nuştanewe berew řast: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextrotorsion ]{ پەزیشکی، ل، 113}.

هەڵگەڕانەوە بەڕەو ڕاست/heľgeřanewe berew řast: ن:[ پز].[ ئینگـ : dextroversion ]{ پەزیشکی، ل، 113}

.

.

__________

ڕاست ³ /řast: ئان:

2 . لووس، پان، وەک یەک، تەواو، سپ _ سفت، قەنج.

3 . باش، گونجاو، پوختە، هەواڕ، ئازا، ساخ، ساغ، ساز، سەرەست، سەرەستی.  

4 . دەم و دەست، یەکسەر، جهدا. { سەلاح سەعدلا، ل، 778 }

ڕاستکەر/řastker: نفا:[ راست+ کەر( کەردەی : کردن)]  

ڕاستکەرەوە/řastkerewe: نفا:[ ئای تی][ ڕاستکڕدنەوە]

1 . چەوتی لابەر : کەسێکە خوارایی چشتی چارەسەر بکات.   

2 . هەڵەدۆز، هەڵەسر: بەڕنامەیەکی یاڕیدەدەڕی وەڕگێڕە، بەهۆی ڕووداوەکانی وەأگێڕان، بەهۆی ئەنجامدانی هەنگاوبەهەنگاو کاڕی وەڕگێڕانی تێبینی دەکات، یاڕمەتی ڕاستکڕدنەوەی هەڵە و تێگەیشتنی چۆنێتی وەڕگێڕان دەدات.[ ئینگـ:Debugger]{ }         .

ڕاستکراوە/řastkiraw: نتـ: هەمواڕە.

ڕاستکردن/řastkirdin: کتپ:

1 . هامواڕکڕدن، لووس کڕدن. دروست کڕدن. 

2 . چاککڕدن.[ ئینگـ: Rectify].

ڕاست کردنەوە/řast kirdinewe: کتپ:[ڕاست+ کڕدنەوە] 

1 . چاککڕدنەوە : خواری و چەوتی و گێری چارەکردن.[ ئینگـ: Retification].

2 . [ ئای تی]هەڵەدۆزین، هەڵەسڕینەوە : بڕیتی یە لە دۆزینەوەی هەڵە لە پڕۆگڕامێک یا سکڕپێتێک پڕشان لابڕدنی، دۆخێکە بۆ دیتنی ڕووداوەکانی وەڕگێڕان و ئەنجامدانی هەنگاو بەهەنگاوی کاڕی وەڕگیڕان، یاڕمەتی ڕاستکڕدنەوەی هەڵە و تێگەیشتنی چۆنێتی وەڕگێڕان دەدات. یان لابڕدن و سڕینەوەی هەڵە لە بەڕنامە و پەڕگەدا.[ ئینگـ: debug]{ }. 

ڕاست و ریس کردن/řast î: کتپ: پەسارنايوە، جوورکردن، جەڵەوبين کردن، دەبراندن، ڕێکوپێک کردن، سەروسامان پێدان.

ڕاستی/řastî: نچ: خواروخێچ نەبوون، ڕاستبوون.

.

.

___________

ڕاست/řast: ن:[ مۆسیقا] ناوی مەقامێکە لە مەقامەکانی ڕۆژهەڵات و عێراقی. مەقامێکی سەرەکییە، ئەم مەقامەش وەک مەقامەکانی تر مەقامی فەسڵی لەگەڵ دەگووترێت بە مەرجێک لەسەرەتادا بەمەقامی ڕاست دەست پێدەگات. لقە مەقامەکانیش بەدوای خۆیی دەگووترێن : ڕاست، مەنسوری، حیجازی، شەتیانی، جبوری، خانەباد.{ شێخانی، ل، 262}  

ڕاست پێنجگا/řast pênciga: نتـ:[ مۆسیقا] یەکیکە لە حەوت دەزگاکانی مۆسیقایی ئێرانی.  

.

.

____________

ڕاستە/řaste: ن:[ بیر][ کەرەستە][ ڕاست+ ئە] ئەو تەختە ڕاستەی کە خشتەکڕاوەی بە سانتی مەتڕی لە سەڕی. 

ڕاستەکەوان/řastekewan: ن:[ ڕاستە+ کەوان] دوو هێڵی سەرچەماوە ڕووبەڕووی یەکترین کە لە کاتی نووسیندا چەند جووت کەوان دەگرنە بەر خۆ وەک [ ] ( کروشە).   

.

.

.

.