پێوەدان/pêwedan: کتن:[ پێوە+ دان]

1 – داپۆی( هـ) : گەزتنی گیانلەبەری ژارداری وەک مار و دوو‎پشک و زەرگەتە یان مێشوولە و گیانداری دیکە.

:: پێوەدان لە وزەوز خۆشترە. 

2 – پێەودان( کباشم کهـ)، چزاندن، تەمبیەکردن و سزا دانێکی توند.

:: ڕۆژێکم مابێت پێوەتدەدەم. 

3 – هەڵقوینجاندن، نقورچ لێگرتن. 

4 – داخستنی دەرگا و پەنجەرە، داخستن، گاڵەدان. 

5 – شتێک بە شوێنێکەوە نان، پێوەلکاندن.

:: نانەکەی پێوە دا !. ئەو ساڵ قوڕم پێوە داوە.

پێوەدەر/pêweder: نفا:[ پێوە+ دەر(دان)] داخەر، وەزەن بۆ مار و ئیتر.

پێوەدران/pêwediran: نفا:[ پێوە+ دران(دان)] داخران.

.

.

.

.