بۆمبا/bomba: ن:[ سەز] نارنج، نارنجۆک، خومپارە: شتێکی بۆشە پڕکراوە لە بارووت و دەهاوێژرێتە دۆژمن، گەلێک جۆری هەیە.[ گر: bombos ]

 

بۆمبائاوێژ/bomba awêj: نفا:[ سەز][ بۆمبا+ ئاوێژ( ئاوێژتن:  هاوێشتن)]

1 – نارنج ئاوێژ.

2 – فڕۆکەیەکە کە بۆمبا هەڵبگرێت و بیدات بەسەردۆژمندا.

بۆمباباران/bombabaran: کتن:[ سەز] بۆمبا هاویشتن لە فڕۆکەوە.

بەمباران/bembaran: کتن:[ بەم( بۆم)+ باران] بۆمباباران.

بەمباران کردن/bembaran kirdin: کتپ: بۆمباباران کردن.

بۆمبای سووتێنەر/Bombay sûtêner: نتـ:[ سەز][ بۆمبا+ ی+ سووتێنەر( سووتان)] نارنجی سووتێنەر.

.

:: بۆمبای کیمیایی،

:: بۆمبای نایترۆجینی،

بۆمبای هایدرۆجینی/bombay haydirocîn: ن: [ بیا][ کیمیـ][ بۆمبا+ ی+ هایدرۆجین] [ ئینگـ : hydrogen bomb]

بۆمبای گەردیلەیی/bombay gerdîleyî : نتـ:[ کیمیـ][ فیز][ بۆمبا+ ی+ گەردیلەیی] بۆمبای ئەتۆمی.[ ئینگـ : atomic bomb]

:: بۆمبای بیۆلۆجی،

:: بۆمبای نیوترۆن.   

.

.

.