چنیا/çiniya: ئانفا:[ هـ][ کارابزر] تەنراو، چنراو.{ وشەنامە، ل، 349}

چنیای/çiniyey: کتپ:[ هـ][ کارابزر] تەنران، چنران. 

چنیایەرە/çiniyeyere: کتپ:[ هـ] چنیایرە : داچنرانی بەرد بە بەرد بۆ دیوار.   

چنیایرە/çiniyeyire: کتپ:[ هـ] تەنین، چنین.

چنیایۆ/çiniyeyo: کتپ:[ هـ] تەنرانەوە، چنرانەوە.

چنیەی/çiniyey: کتپ:[ هـ] 

1 – تەنین، چنین. 

2 – گرتن. 

چنیەی ئایرە/çiniyey ayire: کتپ:[ هـ]

چنیەیرە/çiniyeyire: کتپ:[ هـ] داچنین. 

چنیەیۆ/çiniyeyo: کتپ:[ هـ] تەنینەوە، چنینەوە.  

ئاره‌ق چن/areq çin: نفا:[ ئاره‌ق +چن ( چنین : چنیەی)] کڵاوێکه‌ له ‌پارچه‌ و کوتاڵ ده‌یدروون یان له‌به‌ن و ده‌زوو ده‌چندرێت و ده‌کرێته‌سه‌ر، هه‌ر ته‌پڵه‌سه‌ر داده‌پۆشێت، ته‌قیله‌کڵا و مه‌نگوور.  

ئاره‌ق چنە/areq çine: نتـ: تەقیلە، ئارەقگر.{ وشەنامە، ل، 30}

ئاره‌ق چنیاگ/areq çinyag: ئانت: ئاره‌قچنیاو، خه‌له‌ستوو، قاڵبوو.  

ئەره‌ چنە/ere çine: نتـ:[ هـ] ئەرەچن : پێچەوانەی هەڵچن : داجن.{ وشەنامە، ل، 63} 

ئەره‌ چنیا/ere çiniya: نتـ:[ هـ] ئەرێ چنیێ، داجنراو. 

ئەره‌ چنیای/ere çiniyay: کتپ:[ هـ][ کارابزر] داچنران. 

ئەنەو ‌چن/enew çin: کتپ:[ هـ] ئەنەوچنە : نیشانە تێگیر. { وشەنامە، ل، 76}

ئەنەو ‌چنای/enew çinay: کتپ:[ هـ] نیشنەتێگرتن.

ئەوە پوو ‌چن/ewe pû çin: کتپ:[ هـ] ئەوە پوو چنە. 

ئەوە پوو ‌چنای/ewe pû çinay: کتپ:[ هـ] پووکاندنەوە.{ وشەنامە، ل، 79}

ئەوە ‌چن/ewe çin: کتپ:[ هـ] ئەوەچنە : چنەوەرە، کۆکەرەوە.{ وشەنامە، ل، 82}

ئەوە ‌چنیا/ewe çiniya: کتپ:[ هـ] ئەوە چنیێ : چنراو، کۆکراو. 

ئەوە ‌چنیای/ewe çiniyay: کتپ:[ هـ][ کارابز] چنرانەوە، کۆکرانەوە. 

ئەوە ‌چنیەی/ewe çiniyey: کتپ:[ هـ] چنینەوە، کۆکردنەوە. .{ وشەنامە، ل، 92}

ئەوەو‌ چن/ewew çin: کتپ:[ هـ] ئەوەچنە : نیشانەتێگرین دووبارەوە. چنەوەرە : بکەری کاری( چنینەوە). 

ئەوەو‌ چنای/ewew çinay: کتپ:[ هـ] چنینەوە، نیشانەتێگرتنەوە.

ئەوە ‌هورچنە/ewe hur çine: کتپ:[ هـ] ئەوە هور چن، هەڵەو چن. 

ئەوە ‌هورچنیا/ewe hur çiniyey: کتپ:[ هـ] ئەوە هور چنیێ : هەڵەو چنراو. 

ئەوە ‌هورچنیای/ewe hur çiniyey: کتپ:[ هـ] هەڵەو چنران.  

ئەوە ‌هورچنیەی/ewe hur çiniyey: کتپ:[ هـ] هەڵچنینەوە.{ وشەنامە، ل، 96}

پاسە چنیەی/pase çinyey: کتپ:[ هـ] 

بەدڵ چنیەی/be diľ çinyey: کتپ:[ هـ]

بەرچنە/ber çine: کتپ:[ هـ] ئەو کەسەی بەرهەم دەچنێتەوە. 

بەرچنیەی/ber çinyey: کتپ:[ هـ] بەرهەم چنینەوە، بەرهەم ڕنینەوە. { وشەنامە، ل، 154}

بڕیەی چنە/biřyey çine: کتپ: بڕیەی چەنە، لێ بڕین. 

جۆماڵ چنیەی/co maľ çinyey: کتپ:[ هـ]

حەسیر چنیەی/ĥesîr çinyey: کتپ:[ هـ]

ساو چنیەی/saw çinyey: کتپ:[ هـ]

کلاش چنیەی/kilaş çinyey: کتپ:[ هـ]

گوڵ چنیەی/guľ çinyey: کتپ:[ هـ]

لفکە چنیەی/lifke çinyey: کتپ:[ هـ]

وەز چنیەی/wez çinyey: کتپ:[ هـ]

وەنەوشە چنیەی/wenewşe çinyey: کتپ:[ هـ]

ور چنیەی/wir çinyey: کتپ:[ هـ]

ویزە چنیەی/wîze çinyey: کتپ:[ هـ] ویزە لێبڕین.{ وشەنامە، ل، } 

هەڵووچە چنیەی/heľûçe çinyey: کتپ:[ هـ]

هەناسە چنیەی/henase çinyey: کتپ:[ هـ]

1 – هەناسە لێبڕین. 

2 – لێدانی سەخت. 

هۆرما چنیەی/horma çinyey: کتپ:[ هـ]

هۆشە چنیەی/hoşe çinyey: کتپ:[ هـ]

هور چنیەی/hur çinyey: کتپ:[ هـ]

.

.

.

.