ئاشقۆره‌ت/aşiqoret: ئانتـ:[ ئاش+ قۆرەت]

1 –  بزمۆک، پووت، چه‌مچۆر، چییلاز، داڵ گۆشت، ڕژیی، زرا‌ڤ، لاواز، له‌ڕ.

2 – بێتین، بێهێز، که‌متین.

3 – بێتووک، بێموو، لووس، حولـی.

.

.

.

.