هێنان/hênan: کتپ:[هێن+ ئانئارڎەی، ئاردەن _  ئاردن( هـ) ئاورڎه‌ی( هـ)، ئانین( کباک)، هانین، هاوردن.[ ئینگـ: bringing]{ هەژار، ل، 1021}. 

: بێنن : باردی، باران. 

                                           گەردانکردنی چاوگی هێنان
 کەسی یەکەم   کەسی دووەم   کەسی سێیەم 
تاک  کۆ تاک کۆ تاک کۆ
 ڕابردووی دوور  هێنابووم هێنابوومان هێنابووت هێنابووتان هێنابووی هێنابوویان
 ڕابردووی نزیک هێنام  هێنامان  هێنات هێناتان هێنای هێنایان
 بەردەوام دەمهێنا دەمانهێنا دەتهێنا دەتانهێنا دەیهێنا دەیانهێنا
 ڕانەبردوو دیهێنم دەیهێنین دەیهێنی دەیهێنن دەیهێنی دەیهێنن
 مەرج   بمهێنابایە بمانهێنابایە بتهێنیبایە  بتانهێنبایە بیهێنیبایا بیانهێنابایە
 پرسیار بیهێنم بیهێنین بیهێنت بیهێنن  بیهێنێ بیهێنن
 داخواز        بیهێنە

بهێنە/bihêne: ف:[ ][ هێنان] بێرانە، باوەرڕۆ( هـ).

بیەنە/biyene: ف:[ ‌هێنان] بیهێنە.

هێنانەبەر/hênaneber: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ بەر ] ئانینبه‌ر( کباک)، پێگەیاندن.

هێنانەبیر/hênanebîr: کتن:[ هێنان+ ئە+ بیر] بیرخستنەوە.

هێنانەجێ/hênanecê: کتن:[ هێنان+ ئە+ جێ] ئانین جیهـ( کباک).

1 – ئەندامی وەرگەڕاو و لەجێچوو، چاککردنەوە. 

2 – بەجێهێنان، پێکهێنان. 

هێنانەخوار/hênanexiwar: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ خوار] ئانین خار( کباک).

هێنانەدونیا/hênaneduniya: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ دونیا] ئانین دنێ( کباک).

هێنانەژێر/hênanejêr: کتپ:[ ‌هێنان+ ئە+ ژێر]

هێنانەژێربار/hênanejêrbar: کتپ:[ ‌هێنانەژێر+ بار]

هێنانە‌شوێنخۆی/hênanw şiwên xoy: کتپ:[ هێنانە+ شوێنخۆی] ئانین شوندا( کباک).

هێنانەکەنین/hênanekenîn: کتپ:[ هێنانە+ کەنین] وەپێکەنین هاوردن، کەناندن.

هێنانەوە/hênanewe: کتن:[ هێنان+ ئەوە]

1 – گێڕانەوە

:: کەرەکەم ڕۆیبوو، هێنامەوە. 

2 – ناوکی کەوتوو، چارەسەرکردن. 

3 – هینانەوە جێی ئەندامە وەرگەڕاو. 

4 – نان دە تەندووری گەرم کەوتن. 

هێنانەوەجێ/hênanewecê: کتن:[ هێنان+ ئەوە+ جێ] چاککردنی ناوک و ئەندامێ لەجێ چووگ. 

هێنانەوەیاد/hênaneweyad: کتن:[ هێنان+ ئەوە+ یاد] بیرخستنەوە. 

هێنانەوەیەک/hênaneweyek: کتن:[ هێنان+ ئەوە+ یەک] وێکهێنانەوە. 

هێنانژین/hênanjîn: کتن:[ هێنان+ ژین]

1 – وەنەوزدان.{ هەژار، ل، 1022}

2 – داهێزان لە بێخەوی. 

هێنان وبردن/hênan û birdun: کتپ: ئانین و برن( کباک).

ئاژنهێنان/ajinhênan: کتن:[ ئاژن+ هێنان] هه‌ڵمه‌ت و هێرش بردن.

ئاوه‌ڕه‌‌ش هێنانه‌وه‌/aweřeş hênanaewe: کتن: به‌ یه‌کێک ده‌ڵێن که ‌سه‌ری دنیای لێ هاتبێته‌وه‌ یە‌ک، هه‌واڵی ناخۆشی دنیا به ‌هه‌موولایه‌ک بگه‌ێنێت.

ئاوهێنان ¹ /awhênan: کتن:[ مک][ ئاو+ هێنان] ئاوکێشان.

ئاوهێنان  ² /awhênan: کتپ:[ نخ][ ئاو+ هێنان]

1 – تووشی نه‌خۆشی( ئاوی ڕه‌‌ش یان سپی) بوونی چاو

::   بارام چاوی ئاوی سپی هێناوه‌، پزیشک پێی گوتووه‌، ده‌بێت ڕاوه‌ستێت تا ده‌گات، ئه‌جا ر عه‌مه‌لیاتی ده‌کات.

2 – خڕبوون و ئاوتێداکۆبوونه‌وه‌ی ره‌فیسکه‌ی یه‌کسم.

ئاوهێنانه‌وه‌/awhênanewe: کتن:[ زیند][ ئاو+هێنان+ه‌وه‌] خۆوه‌رسیان( ڕه‌حه‌ت کردن) به‌ده‌ست، ده‌ست په‌ڕلێدان، مشته‌، به‌ده‌ستکرد تۆماو هێنانه‌وه‌، مه‌نی هێنانه‌وه‌.

ئاوهێناندنه‌وه‌/awhênandinewe: کتپ:[ زیند][ ئاو+ هێناندن + ه‌وه‌] وه‌رسیاندن، تاکێک تاکێکی تر ڕه‌حه‌ت بکات.

پێوەهێنان/pêwehênan: كتپ:[ پێوە+ هێنان] پۆئارڎەی( هـ).

داهێنان/dahênan: کتپ:[ دا+ هێنان] ئا‌ڤراندن، له‌نوێ دروستکردنه‌وه‌.  ئارڎەیەرە _ ئارڎەیرە( هـ)، ئارڎەیەنە _ ئارڎەینە.

داهێنانەوە/hênanewe: کتپ:  ئارڎەیراوە( هـ).

داهێنەر/dahêner: ن:[ دا+ هێن( هێنان)+ ئەر] ئا‌ڤرانده‌ر، له‌نوێ وه‌ هێنانه‌دی.

بەجێهێنان/becêhênan: کتپ:[ بەجێ+ هێنان] ب جیهـ ئانین( کباک)، بەجێ هاوردن.

وەبیرهێنانەوە/we bîrhênan: کتپ: ئارڎەیۆویر( هـ).

.

.

.

.