پاچین/paçîn: کتپ: پاتەی ( هـ).

پاچینە/paçîne: نتـ:[ پۆشاک][ ل، فار][ پا+ چین+ ئە] ئاوەڵكراس، تەنوورەی چینداری ژنانە.

پاچینە/paçîne: نتـ:[ ئەند][ ل][ پا+ چین+ ئە] پاپاچنیە، پاپەنجە، پلیكانە لە قوڕ، پێلووک، شێمووگ، نەردیوان _ ناردیوان.

پاچینگەهـ/paçîngeh: نتـ:[ کباک] پاچینە.

پاچینەوە/paçînewe: کتپ: پاتەیۆ (هـ) : بڕینەوەی پێستی مەڕ و بزن.

.

 زاراوەی پاچین وەک پاشگر لە زمانی کوردییدا

ئه‌ڵپاچین/eľpaçîn: كتن:[ كهـ][ ئەڵ+ پاچین] هه‌ڵپاچین.

پێوەپاچین/pêwepaçîn: کتپ:[ پێوە+ پاچین] پۆپاتەی( هـ).  

داپاچین/dapaçîn: کتپ:[ دا+ پاچین] پاتەیەرە _ پاتەیرە.   

هەڵپاچین⁄heľpaçîn: کتپ:[ هەڵ+ پاچینئەڵپاچین( كهـ)، پرچ بڕین : تاشینی تووكی سەری ئافرەتێک كە كارێكی بێ ئابڕووی كردبێت و بەنیشانەی سووككردن و ئابڕووبردنی و ناساندنی بەخەڵک.

.

.

.

.