كەفتن/keftin: كتن: کەوتن.

.

ئه‌ڵكه‌فتن/eľkeftin: كتن:[ كهـ][ ئەڵ+ کەفتن ] هه‌ڵكه‌فتن.

1 – هه‌ڵكه‌وتن.

2 – ساوای مه‌ر و بزن شیردان.

بەرکەفتن/berkeftin: کتن:[ بەر+ کەفتن] بەرکەوتن، پێشکەوتن، وەبەرکەوتن.

پابەزەوی نەکەفتن/pabezewînekeftin: کتن، شڕ: لە خۆشی و کەیف و دەماغ مەستی، پێبەزەوی نەکەوتن. شادمانی

پاکەفتن/pakeftin: كتن:[ پا ( پێ)+ كەفتن] پێشكەوتن، پێشهات، هەڵكەوتن.

تاندەرکەفتن/tanderkeftin: کتن:[ ئەردە][ تاندەر+ کەفتن] کۆن بوون، ڕیشاڵ، هەڵدان، کۆن و شڕبوونی جل و بەرگ.

پاهەڵکەفتن/paheľkeftin: کتن:[ پا+ هەڵکەفتن( هەڵ+ کەفتن)] پاهەڵکەفتن، پێهەڵکەوتن، هەڵکۆتن.

پاهەڵنکەوتن/paheľkeftin: کتن:[ پا+ هەڵکەەتن( هەڵ+ کەوتن)] پاهەڵنکووتن

 

.

.

.

.

.

.