کەوتن/kewtin: کتن:

1 – کەفتن : keftin، کەڤتن : kevtin، کۆتەی، کەتن : ketin( کباک)، ڕووخان، تەرابوون، ڕەوتین، هەرفین، [ ئینگـ : Fall]. 

2 – نەوین، هێنانەخوار.[ ئینگـ : abaissement].

       گەردان کردن
     تاک    کۆ
   کەسی یەکەم   کەسی دووم  کەسی سێیەم  کەسی یەکەم   کەسی دووم    کەسی سێیەم
 ڕابردووی دوور  م کەوتبوو  ت کەوتبوو   ی کەوتبوو   مان کەوتبوو   تان کەوتبوو   یان کەوتبوو 
 ڕابردووی نزیک   م کەوت، کەوتم  ت کەوت، کەوتیت   ی کەوت، کەوت  مانکەوت، کەوتمان   تان کەوت، کەوتتان   یان کەوت ، کەوتیان
 ڕابردووی بەردەوامی  دەکەوتم   دەکەوتیت   دەکەوێت  دەکەوین  دەکەون  دەکەون
 ڕابردووی تەواو  م کەوتووە   ت کەوتووە   ی کەوتووە    مان کەوتووە    تان کەوتووە   یان  کەوتووە 
 ڕابردووی سادەی بەردەوامی  م دەکەوت  ت دەکەوت  ی دەکەوت  مان دەکەوت  تان دەکەوت  یان دەکەوت
 داهاتوو ، ڕانەبردوو  دەیکەوێنم  دەیکەوێنیت   دەیکەوێنت  دەیکەوێنین  دەیکەوێنن  دەیکەوێنن
 مەرجی  بمکەوێنبایە   بکەوێنبایە  بیکەوێنبایە  بمانکەوێنبایە  بتانکەوێنبایە  ببانکەوێنبایە
 پرسیاری داهاتوو  بیکەوێنم  بیکەوێنیت  بی کەوێنێت   بیکەوێنین  بیکەوێنن   بیکەوێنن
 پرسیاری ڕابردوو  کەواندبووم کەواندبووت   کەواندبووی  کەواندبوومان   کەواندبووتان   کەواندبوویان 
 داخوازی( ئەمر)  بیکەوێنە  بیکەوێنت  بیکەوێنێ  بیکەوێنین   یبکەوێنن    یبکەوێنن

کەوتنەبەرخۆر/kewtine berxor: کتن:[ کەوتن+ ئە+ بەر+ خۆر] کۆتەی وەر ( هـ) : ڕزگاربوون.

کەوتنەپا/kewtine pa: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پا] کۆتەی پا ( هـ)، هاتنەسەر.

کەوتنەپاڵ/kewtine paľ: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پاڵکۆتەی پاڵ.

کەوتنەپەنا/kewtine pena: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پەنا] کۆتەی پەنا ( هـ).

کەوتنەپێچ/kewtine pêç: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پێچ] کۆتەی پێچ ( هـ).

کەوتنەتەک/kewtine tek: کتن:[ کەوتن+ ئە+ تەك] کۆتەی گەل ( هـ).

کەوتنەجەنگ/kewtine ceng: کتن: کۆتەی جەنگ( هـ).

کەوتنە جێگا/kewtine cêga: کتن:[ کەوتن+ ئە+ جێگا] کۆتەی ئەنەیاگی ( هـ).

کەوتنەداو/kewtine daw: کتن:[ کەوتن+ ئە+ داو] پێوەبوون، کۆتەی دامی ( هـ).

{

لە کاتێکدا کەوتنەداوی خۆشەویستی جیاوازە لە کەوتنەخوارەوە لە بینایەکەوە، کەوتنەداوی خۆشەویستی کەوتنێکە کە تا ئێستا و بە درێژایی مێژوو دەروونی چەندانی فریو داوە. خۆشەویستی وەک داوەتکردن و سەرنجڕاکێشان بۆ جۆرێکی دیکە لە کەوتن دەردەکەوێت، بۆیە هەموو شتێکمان بیر دەچێتەوە و باز دەدەینە ناوی.

}{ چاندرێش باردواج}

کەوتنەدەست/kewtine dest: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دەست] کۆتەی دەس ( هـ).

:: بنکە و بارەگای ھێزەکانی سوپا و پۆلیسی عێراقیش یەك لە دوای یەك دەکەونە دەست داعش.{ ڕووداو

کەوتنەدەم/kewtine dem: کتن:[ کەوتن+  ئە+ دەم] کۆتەی دەم ( هـ).

کەوتنەدرەنگ/kewtine direng: کتن:[ کەوتن+ ئە+ درەنگ] کۆتەی دیر ( هـ).  

کەوتنەدوا/kewtine diwa: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دوا] کۆتەی دما ( هـ).

کەوتنەخوارەوەی دووبارە/kewtine xiwarewey dûbare: کتن: کۆتەی راوە ( هـ)

کەوتنەڕاو/kewtine řaw: کتن: کۆتەی ڕاوە ( هـ).

کەوتنەڕوو/kewtine řû: کتن: کۆتەی ڕووە ( هـ).

کەوتنەڕێ/kewtine řê: کتن: کۆتەی ڕا ( هـ).

کەوتنەسەر/kewtine ser: کتن: کۆتەی سەر _ کۆتەی سەرە ( هـ). : خولیابوون.

کەوتنەسواڵ/kewtine siwaľ: کتن: کۆتەی سواڵە ( هـ).

کەوتنەشووێن/kewtine şuwên: کتن: کۆتەی شوونی ( هـ).

کەوتنەقەمچ/kewtine qemiç: کتن: کۆتەی قەمچ ( هـ).

کەوتنەکار/kewtinekar: کتن: کۆتەی کار ( هـ).

کەوتنەکەرەم/kewtine kerem: کتن: کۆتەی+ کەرەم ( هـ).

کەوتنەکەنارەوە/kewtine kenarewe: کتن: کەنارکۆتەی. ( هـ).

کەوتنە گومانەوە/kewtine gumanewe: کتن: گومان ئەوەکۆتەی.( هـ).

کەوتنەگیر/kewtine gîr: کتن:  کۆتەی گیر : کەوتنەچنگ. ( هـ).

کەوتنەلا/kewtine la: کتن: کۆتەی لا.( هـ).

کەوتنەناو/kewtine naw: کتن: کۆتەی دلی( هـ).

کەوتنەوە/kewewtine: کتن: کۆتەیۆ _ ئەوەکۆتەی. ( هـ).

کەوتنەوەبەر/kewewtine ber: کتن: کۆتەیۆبەر _  کۆتەیۆوەر.( هـ).

کەوتنەوەبیر/kewewtine bîr: کتن: کۆتەیۆویر _ یاڎئەوەکۆتەی – یادکەوتنەوە، بیرکەوتنەوە _ بیرکەوتنەوەی شت.  هۆش ئەوەکۆتەی  هۆشۆ کۆتەی( هـ) : هۆش ئەوە کەوتەی : کەوتنەوەبیر، هاتنەوەیاد.  ( هـ).

کەوتنەوە درۆ/kewewtine diro: کتن: کۆتەی درۆوە( هـ).

کەوتنەوەچنگ/kewewtine çing: کتن: کۆتەیۆ چنگ( هـ).

کەوتنەوە دەست/kewewtine dest: کتن:  کۆتەیۆدەس( هـ).

کەوتنەوەسەر/kewewtine ser: کتن: کۆتەیۆسەر ( هـ). : بووژانەوە.

کەوتنەوەسەرسکە/kewewtine ser sike: کتن:  کۆتەیۆبەرە ( هـ). : کەوتنەوە سەرباری ڕاستی ئیش وکار.

کەوتنەوەگوێ/kewewtine giwê: کتن: کۆتەیۆگووش( هـ).

کەوتنەوەلا/kewewtine la: کتن: کۆتەیۆلا. ( هـ).

کەوتنەوە ماڵ/kewewtine maľ: کتن: کەوتنەوە ماڵ و دەوروبەر : کۆتەیۆگا. ( هـ).

کەوتنەوەیاد/kewewtine yad: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ کۆتەی]  _ کەوتنەوەبیر.  یاڎۆکۆتەی( هـ).

کەوتن بەغیرەتدا/kewewtin be ẍîret da: کتن:[ هـ][ کۆتەی] غیرەتۆکۆتەی. ( هـ).

کەوتوو/kewtû: کتن:[ کەوتن] کۆتە.( هـ).

 

ئاگرکەوتنەو/agir kewtinewe: کتن:[ ئاگر+ کەوتنەوە] ئاویرئەوەکۆتەی، ئاویرکۆتەیۆ _  ئاویرۆکۆتەی( هـ)، ئیرئەوەکۆتەی _ ئیرکۆتەیۆ ( هـ)، گرئەوەکۆتەی، گڕکۆتەیۆ.

ئاڵووکەوتن/aľûkewtin: کتن: گۆشەك کۆتەی. ( هـ).

بارکەوتوو/barkewtû: ئانفا:[ بار+ کەوتوو( کەوتن)] بارکۆتە( هـ).

بارکەوتن/barkewt: کتن: بارکۆتەی، لێقەومان.( هـ).

باکەوتن/ba kewtin: کتن: واکۆتەی. ( هـ).

بەباراکەوتن/be bara kewtin: کتن: کۆتەی بارەرە ( هـ).

بەبۆن کەوتن/be bon kewtin: کتن: بووۆکۆتەی( هـ).

بەبۆن کەوتنی منداڵ/be bon kewtinî mindaľ: کتن: [ بە+ بۆن+ کەوتن+ ی+ منداڵ] کۆتەی بووۆ. ( هـ).

بەدانکەوتن/bedankewtin: کتن:[ بە+ دان( دانەوێڵە)+ کەوتن]

1 – نەخۆش کەوتنی ماڵات( ئاژەڵ و پاتاڵ) لە فرەخواردنی دانە جۆیا گەنم، چوارپەلـی ڕەق گۆت دەبێت و لەشوێن خۆی ناجووڵێت. 

2 – ( مجـ) نەخۆش کەوتنی مرۆڤ لە ئەنجامی زۆر خۆڕیدا. 

بەرکەوتن/berkewtin: کتن:[ بەر+ کەوتن] لێکخشان, وەرکۆتەی. ( هـ).

بەڕكداکەوتن/beřik dakewtin: کتن: چەقەرەکۆتەی. ( هـ).

بەتاڵکەوتن/betaľkewtin: کتن: بەتاڵ کۆتەی( هـ). ، بێ ئیش کەوتن.

بەتەقەوەکەوتن/be teqewekewtin: کتن: چەقۆکۆتەی، بەقیناکەوتن.

بەدەمداکەوتن/be demda kewtin: کتن: کۆتەی دەمئەرە( هـ)

بەدواداکەوتن/be diwada kewtin: کتن: کۆتەی دمارا( هـ).

بەسەرداکەوتن/be serda kewtin: کتن: کۆتەی سەرەرە( هـ)، مللەرەکەوتەی( هـ) _ مللەرەکۆتەی.

به‌شه‌رمداكه‌وتن/ešerimda kewtin: كتن:[ بە+ شەرم+ داکەوتن ئاڵوواڵبوونه‌وه، ‌شه‌رمگرتن.

بەش کەوتن/beš kewtin: کتن: بەش کۆتەی.

بەقیندا کەوتن/beqînda kewtin: کتن: بەقیناکەوتن، کۆتەی جەقۆ ( هـ). تەقۆکۆتەی : تەقکەوتن، بەقیناکەوتن.

بەلاداکەوتن/belada kewtin: کتن: کۆتەی لارە.

بێنازکەوتن/bênaz kewtin: کتن: کۆتەی پەشت وکەنۆڵا ( هـ) : بێنازکۆتەی، بێنازبوون.

بیرکەوتنەوە/bîrkewtinewe: کتن: ویرۆکۆتەی _ ویرئەوەکۆتەی

پاڵکەوتن/paľkewtin: کتن: پاڵ کۆتەی.

پاڵکەوتوو/paľkewtû: کتن: پاڵ کۆتە.

پەكکەوتن/pekkewtin: کتن: پەک کۆتەی.

پەكکەوتوو/pekkewtû: کتن: پەک کۆتە.

پەناکەوتن/penakewtin: کتن: پەناکۆتەی _ کل کۆتەی.

پەناکەوتوو/penskewtû: کتن: پەناکۆتە.

پێ تێکەوتن/pê têkewtin: کتن: پنەکۆتەینە _  پنەکۆتەیەنە( هـ).

پێداکەوتن/pêdakewtin: کتن: پنەئەرەکۆتەی _ پنەکۆتەیرە ( هـ). : پورەکۆتەی.

پێکەوتن/pêkewtin: کتن: پنەکۆتەی، کۆتەی پنە _ کۆتەی پەنە( هـ)، لێهاتن.

پێکەوتنەوە/pêkewtinewe: کتن: پەندپێوەرگرتن، پنەئەوەکۆتەی : پنەکۆتەیۆ.

پێهەڵکەوتن/pêheľkewtin: کتن: پاهورکۆتەی.

پیاکەوتن/piyakewtin: کتن: کۆتەی پورە ( هـ).

تازەپیاکەوتن/ taze piyakewtin: کتن: تازەپورەکۆتەی

تازەپیاکەوتوو/taze piyakewtû: کتن: تازەپورەکۆتە.

تاق کەوتن/taqkewtin: کتن: تاق کۆتەی

تان دەرکەوتن/tanderkewtin: کتن: تان بەرکۆتەی، کون بوون.

تەفرەکەوتن/tefirekewtin: کتن: تەفرەکۆتەی ( هـ) : پەكکەوتن و فریو پێخورادن، جێبەجێ نەبوون.

تەقەتێکەوتن/teqe têkewtin: کتن: تەقەئەنەکۆتەی ( هـ) : تەقەکۆتەیەنە، چۆڵبوون.

تەقەلێکەوتن/teqe lêkewtin: کتن: تەقەونەکۆتەی ( هـ).

تەكکەوتوو/tekkewtû: ئانفا: تەك کۆتە.

تەککەوتن/tek kewtin: کتن: تەكکۆتەی ( هـ ).

تەگەرەتێکەوتن/tegere têkewtin: کتن: تەگەرەکۆتەیەنە _ تەگەرەکۆتەینە( هـ).

تەنشت کەوتن/tenšt kewtin: کتن: تەشک کۆتەی.

تەڵاق کەوتوو/teľaq kewtû: ئانفا: تەڵاق کۆتە ( هـ).

تەڵاق کەوتن/teľaq kewtin: کتن: تەڵاق کۆتەی ( هـ).

تێکەوتن/têkewtin: کتن: کۆتەینە _ ئەنەکۆتەی.

تێکەوتوو/têkewtû: کتن: ئەنەکۆتە.

تێکەوتنەوە/têkewtinewe: کتن: کۆتەی ناوە 

تینگ کەوتن/tîng kewtin: کتن: تەشنای کۆتەی( هـ). تەژنای کۆتەی.

جوولە تێکەوتن/cûle têkewtin: کتن: ژڵێوەکۆتەینە _ ژڵێوەئەنەکۆتەی( هـ).

چاوپێکەوتن/çaw pê kewtin: کتن: چەم پنەکۆتەی ( هـ).

چاوپێکەوتنەوە/çawpêkewtinewe: کتن: چەم پنەئەوەکۆتەی، چەمپنەکۆتەیۆ( هـ).

چنگ کەوتن/çing kewtin: کتن: چەنگ کۆتەی ( هـ ).

خپ کەوتن/xip kewtin: کتن: خپ کۆتەی ( هـ).

خۆبیرکەوتنەوە/ xo bîrkewtinewe: کتن: وێ ویر کۆتەیۆ ( هـ). وێ ویر ئەوە کۆتەی

خۆش پێکەوتن/xošpêkewtin: کتن: وەش پنەکۆتەی

داکەوتن/dakewtin: کتن:[ دا+ کەوتن]

1 – کۆتەیەرە ( هـ)، ئەرەکۆتەی.

2 – ئارام بوون هەدادان.

:: دە داکەوە دەی  !.

داکەوتوو/dakewtû: کتن: ئەرەکۆتە، ئەرەکۆتی

دەرکەوتن/derkewtin: کتن: [ دەر+ کەوتن] کۆتەی بەر، ئاشکرابوون، کۆتەی سارا ( هـ). 

ددان کەوتن /didan kewtin: کتن: ددان کۆتەی ( هـ ). 

درزتێکەوتن/dirz têkewtin : کتن: درزکۆتەیەنە ( هـ ).

دڵداکەوتن/diľdakewtin: کتن: دڵکۆتەیرە _ دڵ کۆتەیەرە( هـ).

دڵکەوتن/diľkewtin: کتن: دڵ کۆتەی.

دڵهەڵ کەوتن/diľheľkewtin: کتن: دڵهورکۆتەی.  

دواکەوتن/diwakewtin: کتن: دماکۆتەی

دواکەوتوو/diwakewtû: کتن: دماکۆتە ( هـ )، دماکۆتی( هـ).

دواکەوتوویی/diwakewtûyî: کتن:[ هـ][ کۆتەی] داکۆتەیی

دوورەوەکەوتوو/dŭrewekewtû: ئانفا: دوورئەوەکۆتە

دوورکەوتن/rkewtin : کتن:[ دوور+ کەوتن]  

{
ھەندێ دەست خەڕۆ، دووی غوروور کەوتن،
ھەندێک شوێن کۆشکی پڕ لە حوور کەوتن؛
کە پەردە لاچوو ئاشکرا ئەبێ
ئەمانە لە تۆ ئێجگار دوور کەوتن !
}{ گۆران}

دوورکەوتنەوە/dŭrkewtinewe: کتن: دوورئەوەکۆتەی : دوورئەوە کەوتەی( هـ).

ڕێککەوتن/řêkkewtin: کتن:[ ڕێک+ کەوتن]  

:: لایەنە سیاسییەکانی هەڵەبجەی شەهید رێک کەوتن و داوایەکیش ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.{ باس نیوز}

زیڕەپێکەوتن/zîřepêkewtin: کتن: زیڕەپنەکۆتەی.

زیڕەپێکەوتوو/zîřepêkewtû: کتن: زیڕەپنەکۆتە.

ژێرئاوکەوتن/jêrawkewtin: کتن:[ ژێر+ ئاو+ کەوتن] نقووم بوون.

:: لە قەلادزێ 8 ماڵ ژێرئاوکەوتن و پردێکیش رووخا.{ kdp.info} 

:: دو به‌له‌می‌ دیکەی په‌نابه‌ران له‌ ئیجه‌ ژێر ئاو کەوتن.{ سبەی

ژێربەفرکەوتن/jêrbefirkewtin: کتن::[ ژێر+ بەفر+ کەوتن] ژێر هەرسی بەفرکەوتن : نقووم بوون.

:: 20 کۆلبەری شاری سەردەشت ژێربەفرکەوتن.{ شۆرشگێڕان}

ژێرزەوی کەوتن/jêr zewîkewtin: کتن:

ژێرکەوتن/jêrkewtin: کتن: چیرکۆتەی

ژێرکەوتوو/jêrkewtû: کتن: چیرکۆتە ( هـ).

سەرداکەوتن/serdakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرەکۆتەیەرە _ سەرەکۆتەیرە( هـ)، ژانەسەری سەخت.

سەرکەوتوو/serdakewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی]  سەرکۆتە

سەرکەوتن /serkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرەکۆتەی _ سەرکۆتەی، هاتنی نۆرە. 

:: سەرکەوتن بۆ پێشمەرگە.

سوێندکەوتن/siwêndkewtin: کتن: قەسوم کۆتەی

شەبەق دەرکەوتن/şebeqkewtin: کتن: شەبەق کۆتەی

شەوارەپێکەوتن/şewarepêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] شەوارەپنەکۆتەی

شۆڕەپێ کەوتن/şorepêkewtin: کتن: شۆرەپنەکۆتەی

شوێن کەوتن/şiwênkewtin: کتن: شوون کۆتەی  

فریاکەوتن/firyakewtin: کتن: فریادکەوتن.

قاوداکەوتن/qawdakewtin: کتن: قاوئەرەکۆتەی

قڕان تێکەوتن/ qiřan tê kewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڕان کۆتەیەنە( هـ). قڕان ئەنەکۆتەی

قڕان داکەوتن/qiřan dakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] ، قڕان ئەرەکۆتەی _ قڕان کۆتەیرە( هـ).

قڕتێکەوتن/qiř têkewtin: کتن: قڕئەنەکۆتەی.

قرچەپێکەوتن/qirçepêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  قرچەپنەکۆتەی _ قرچەونەکۆتەی

قرچەپێکەوتوو/qirçepêkewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی]  قرچەپنەکۆتە _ قرچەونەکۆتە

قڵیش تێکەوتن/qiľîştêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڵیش ئەنەکۆتەی _ قڵیش کۆتەینە( هـ).

قنگاتلوورکەوتن/qingatilûrkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قنگەتلوورکۆتەی .

قنگەتلوورکەوتن/qingetilûrkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قنگۆتلوورکۆتەی.

کارپێکەوتن/karpêkewtin: کتن: کارپنەکۆتەی.

کارتێکەوتن/kartêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کارکۆتەی ونە.

کەساس کەوتن/kesaskewtin: کتن: کەساس کۆتەی.

کەلالەتێکەوتن/kelaletêkewtin: کتن: کەلەلا کۆتەینە.

کەڵکەوتن/keľkewtin: کتن: کەڵ کۆتەی : کەڵ بوون.

کەڵتێکەوتن/keľtêkewtin: کتن: کەڵ کۆتەینە

کەڵكتێکەوتن/keľik têkewtin: کتن: کەڵک کۆتەینە .

کەنەفت کەوتن/kenefit kewtin: کتن: کەنەفت کۆتەی.

کزەپێکەوتن/kizekewtin: کتن: کزمان پنەکۆتەی.

کزەپێکەوتوو/kize pêkewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] کزمان پنەکۆتە : کزەپنەکۆتە( هـ).

کل کەوتن/kil kewtin: کتن: کل کۆتەی.

کۆس کەوتن/kos kewtin: کتن:[ کۆس( کۆست)+ کەوتن] کۆس کۆتەی.

کۆس کەوتوو/kos kewtû: کتن: کۆس کۆتە.

گەدا و لات کەوتن/geda û lat kewtin: کتن: گەڎا کۆتەی.

گەڵاکەوتن/geľakewtin: کتن:[ گەڵا+ کەوتن]

گرێ تێکەوتن/girêtêkewtin: کتن:[ هـ][ لك+ ئەنە+ کۆتەی] لک ئەنە کەوتەی( هـ) _ لک ئەنەکۆتەی. _ لک کۆتەیەنە

گورچیلە داکەوتن/gurçîle dakewtin: کتن: زۆرزۆر ترسان، زیڕەکردن _ وڵک کۆتەیرە

گیان تێکەوتن/giyankewtin: کتن: گیان کۆتەینە.

گیان تێکەوتنەوە/giyan kewtinewe: کتن: گیان کۆتەیناوە

لات کەوتن/lat kewtin: کتن: لات کەوتەی _ لات کۆتەی

لاکەوتە/lakewte: کتن:[ هـ][ لا+ کۆتە] لاکەوتوو : داماو. لاکۆتە

لاکەوتن/lakewtin: کتن: لاکۆتەی.

لەبارکەوتندا/le barkewtinda: کتن: بارکۆتەیەنە.

لەجووڵەکەوتن/lecûľekewtin: کتن: گل کۆتەی.

لەجووڵەکەوتوو/le cûľe kewtû: کتن: گل کۆتە.

لەجووڵەو قسەکەوتن/le cûľe û qisekewtin: کتن: گل وگۆکۆتەی

لەجووڵە و قسەکەوتوو/le cûľe û qisekewtû: کتن: گل و گۆکۆتە

لەرەپێکەوتن/lerepêkewtin: کتن: لرەپەنەکەوتەی( هـ) _ لرەپنەکۆتەی

لەزمان کەوتن/le zimankewtin: کتن: جەزوان کۆتەی، لەقسەکەوتن.

لەکۆڵکەوتن/lekoľkewtin: کتن: کۆڵ کۆتەی.

لەگاڕەگاڕکەوتن/legařegařkewtin: کتن:[ هـ][

لەگۆکەوتن/legokewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] گۆکۆتەی _ گۆکەوتەی : تەزین لە سەرمان.

لێداکەوتن/lêdakewtin: کتن: چەنەئەرەکۆتەی ( هـ).

چەنەبەر کەوتن/çene ber kewtin: کتن: چەنەبەرکۆتەی.

لێکەوتن/lêkewtin: کتن:  چەنەکۆتەی( هـ).پەندوەرگرتن.  وەنەکۆتەی.

لێکەوتنەوە/lêkewtine: کتن:  چنەکۆتەیۆ. پەندوەرگرتن، عارنان. وەنەکۆتەیۆ

لێکەوتنەخوارەوە/lêkewtine xiwarewe: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  چنەکۆتەیرە _ چنەکۆتەیەرە( هـ).

مەڵاشووکەوتن/meľaşû kewtin: کتن:

میرات بەرکەوتن/mirat berkewtin: کتن: بەمیرات کەوتن _ میرات کۆتەی.

میرات کەوتن/miras kewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] میراس کۆتەی : میرات کۆیەی( هـ).

ناوسک داکەوتن/nawsik dakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] . دلی لەم ئەرە کۆتەی.

ناوسکداکەوتوو /nawsik dakewtû: ئانتـ: دلی لەم ئەرە کۆتە ( هـ ) { تێبـ : نزا( دوعا)یە بۆ شەر}. 

ناوک کەوتن/nawik kewtin: کتن:[ ناوک + کەوتن]

1 – نەهەکۆتەی نەهە کەوتەی( هـ) : ئەو ئاماژە بەوە دەکات کە هەندێک ئازار هەن پەیوەندیان بە ماسولکەیەکەوە هەیە بە ناوى ئیلیۆسواس کە بە پێى قسەى پسپۆران گرنگترینە بۆ لەش و پەیوەستە بە زۆرێک لە ئازارەکانى پشت و قاچ و حەوز و ناوسکى مرۆڤەوە، گرژبوونەوەى ئەم ماسوولکەیە دەبێتە هۆى ئازارى ڕانەکان، شکانى بڕبڕەى پشت، درووستبوونى دەوالى قاچەکان یان مەینى خوێن، حەوز خوار دەکات و درێژى قاچەکان دەگۆڕێت.  ماسولکەیەکە لە بەشى سەرەوەى بڕبڕەى یەکەوە دەستپێدەکات و دێتە سەر ئێسکى ڕان، چوار دەمار پێیدا دەڕوات و ماسولکەیەکى تریشى بە ناوى ئیلیاکۆس پێوە دەبەسترێتەوە، گرژبوونەوەى ئەم ماسولکەیە فشار دەخاتە سەر دەمارەکانى ناوى.{  زانا ئەحمەد}

2 – ترسان.

نزیک کەوتن/nizîk kewtin: کتن: نزیک کۆتەی.

نزیک کەوتنەوە/nizîk kewtinewe: کتن:[ هـ][ کۆتەی] نزیک ئەوە کەوتەی( هـ)، نزیک کۆتەیۆ. نزیک ئەوەکۆتەی

هەتیوکەوتن/hetîwkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  هەتیم کۆتەی

هەتیوکەوتوو/hetîwkewtû: ئانفا: هەتیم کۆتە.

هەژارکەوتن/hejarkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] . لات کەوتن، گەداکەوتن هەژارکۆتەی

هەڵکەوتن/heľkewtin: کتپ: لەبەرچاوکەوتن. وڕکۆتەی. هۆرکۆتەی

هەڵکەوتنەوە/heľkewtinewe: کتن: ئەوە هورکۆتەی. وڕکۆتەیۆ _ ورۆکۆتەی هۆرکۆتەیۆ( هـ) _ هۆرۆکۆتەی( هـ) هۆر ئەوە کۆتەی

هەڵکەوتوو/heľkewtû: ئانفا: بێزراو. _ ورکۆتە. هۆرکۆتە

هێزتێکەوتن/hêztêkewtin: کتن:[ هـ][ هێز+ کۆتەی+ ئەنە]  هێزکۆتەیەنە

هێزتێکەوتنەوە/hêztêkewtinewe: کتن:  هێزکۆتەیناوە

.

.

.

.