کەوتن/kewtin: کتن:

1 – کەفتن : keftin، کەڤتن : kevtin، کۆتەی، کەتن : ketin( كباك)، ڕووخان، تەرابوون، ڕەوتین، هەرفین، [ ئینگـ : Fall]. 

2 – نەوین، هێنانەخوار.[ ئینگـ : abaissement].

کەوتنەبەرخۆر/kewtine berxor: کتن:[ کەوتن+ ئە+ بەر+ خۆر] کۆتەی وەر ( هـ) : ڕزگاربوون.

کەوتنەپا/kewtine pa: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پا] کۆتەی پا ( هـ)، هاتنەسەر.

کەوتنەپاڵ/kewtine paľ: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پاڵکۆتەی پاڵ.

کەوتنەپەنا/kewtine pena: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پەناکۆتەی پەنا ( هـ).

کەوتنەپێچ/kewtine pêč: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پێچ] کۆتەی پێچ ( هـ).

کەوتنەتەك/kewtine tek: کتن:[ کەوتن+ ئە+ تەك] کۆتەی گەل ( هـ).

کەوتنەجەنگ/kewtine ceng: کتن: کۆتەی جەنگ( هـ).

کەوتنە جێگا/kewtine cêga: کتن:[ کەوتن+ ئە+ جێگا] کۆتەی ئەنەیاگی ( هـ).

کەوتنەداو/kewtine daw: کتن:[ کەوتن+ ئە+ داو] پێوەبوون، کۆتەی دامی ( هـ).

{

لە کاتێکدا کەوتنەداوی خۆشەویستی جیاوازە لە کەوتنەخوارەوە لە بینایەکەوە، کەوتنەداوی خۆشەویستی کەوتنێکە کە تا ئێستا و بە درێژایی مێژوو دەروونی چەندانی فریو داوە. خۆشەویستی وەک داوەتکردن و سەرنجڕاکێشان بۆ جۆرێکی دیکە لە کەوتن دەردەکەوێت، بۆیە هەموو شتێکمان بیر دەچێتەوە و باز دەدەینە ناوی.

}{ چاندرێش باردواج}

کەوتنەدەست/kewtine dest: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دەست] کۆتەی دەس ( هـ).

:: بنکە و بارەگای ھێزەکانی سوپا و پۆلیسی عێراقیش یەك لە دوای یەك دەکەونە دەست داعش.{ ڕووداو

کەوتنەدەم/kewtine dem: کتن:[ کەوتن+  ئە+ دەم] کۆتەی دەم ( هـ).

کەوتنەدرەنگ/kewtine direng: کتن:[ کەوتن+ ئە+ درەنگ] کۆتەی دیر ( هـ).  

کەوتنەدوا/kewtine diwa: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دوا] کۆتەی دما ( هـ).

کەوتنەخوارەوەی دووبارە/kewtine xiwarewey dûbare: کتن: کۆتەی راوە ( هـ)

کەوتنەڕاو/kewtine řaw: کتن: کۆتەی ڕاوە ( هـ).

کەوتنەڕوو/kewtine řû: کتن: کۆتەی ڕووە ( هـ).

کەوتنەڕێ/kewtine řê: کتن: کۆتەی ڕا ( هـ).

کەوتنەسەر/kewtine ser: کتن: کۆتەی سەر _ کۆتەی سەرە ( هـ). : خولیابوون.

کەوتنەسواڵ/kewtine siw: کتن: کۆتەی سواڵە ( هـ).

کەوتنەشووێن/kewtine šuwên: کتن: کۆتەی شوونی ( هـ).

کەوتنەقەمچ/kewtine qemič: کتن: کۆتەی قەمچ ( هـ).

کەوتنەکار/kewtinekar: کتن: کۆتەی کار ( هـ).

کەوتنەکەرەم/kewtine kerem: کتن: کۆتەی+ کەرەم ( هـ).

کەوتنەکەنارەوە/kewtine kenarewe: کتن: کەنارکۆتەی. ( هـ).

کەوتنە گومانەوە/kewtine gumanewe: کتن: گومان ئەوەکۆتەی.( هـ).

کەوتنەگیر/kewtine gîr: کتن:  کۆتەی گیر : کەوتنەچنگ. ( هـ).

کەوتنەلا/kewtine la: کتن: کۆتەی لا.( هـ).

کەوتنەناو/kewtine naw: کتن: کۆتەی دلی( هـ).

کەوتنەوە/kewewtine: کتن: کۆتەیۆ _ ئەوەکۆتەی. ( هـ).

کەوتنەوەبەر/kewewtine ber: کتن: کۆتەیۆبەر _  کۆتەیۆوەر.( هـ).

کەوتنەوەبیر/kewewtine bîr: کتن: کۆتەیۆویر _ یاڎئەوەکۆتەی – یادکەوتنەوە، بیرکەوتنەوە _ بیرکەوتنەوەی شت.  هۆش ئەوەکۆتەی  هۆشۆ کۆتەی( هـ) : هۆش ئەوە کەوتەی : کەوتنەوەبیر، هاتنەوەیاد.  ( هـ).

کەوتنەوە درۆ/kewewtine diro: کتن: کۆتەی درۆوە( هـ).

کەوتنەوەچنگ/kewewtine čing: کتن: کۆتەیۆ چنگ( هـ).

کەوتنەوە دەست/kewewtine dest: کتن:  کۆتەیۆدەس( هـ).

کەوتنەوەسەر/kewewtine ser: کتن: کۆتەیۆسەر ( هـ). : بووژانەوە.

کەوتنەوەسەرسکە/kewewtine ser sike: کتن:  کۆتەیۆبەرە ( هـ). : کەوتنەوە سەرباری ڕاستی ئیش وکار.

کەوتنەوەگوێ/kewewtine giwê: کتن: کۆتەیۆگووش( هـ).

کەوتنەوەلا/kewewtine la: کتن: کۆتەیۆلا. ( هـ).

کەوتنەوە ماڵ/kewewtine m: کتن: کەوتنەوە ماڵ و دەوروبەر : کۆتەیۆگا. ( هـ).

کەوتنەوەیاد/kewewtine yad: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ کۆتەی]  _ کەوتنەوەبیر.  یاڎۆکۆتەی( هـ).

کەوتن بەغیرەتدا/kewewtin be ẍîret da: کتن:[ هـ][ کۆتەی] غیرەتۆکۆتەی. ( هـ).

کەوتوو/kewtû: کتن:[ کەوتن] کۆتە.( هـ).

.

ئاگرکەوتنەو/agir kewtinewe: کتن:[ ئاگر+ کەوتنەوە] ئاویرئەوەکۆتەی، ئاویرکۆتەیۆ _  ئاویرۆکۆتەی( هـ)، ئیرئەوەکۆتەی _ ئیرکۆتەیۆ ( هـ)، گرئەوەکۆتەی، گڕکۆتەیۆ.

ئاڵووکەوتن/aľûkewtin: کتن: گۆشەك کۆتەی. ( هـ).

بارکەوتوو/barkewtû: ئانفا:[ بار+ کەوتوو( کەوتن)] بارکۆتە( هـ).

بارکەوتن/barkewt: کتن: بارکۆتەی، لێقەومان.( هـ).

باکەوتن/ba kewtin: کتن: واکۆتەی. ( هـ).

بەباراکەوتن/be bara kewtin: کتن: کۆتەی بارەرە ( هـ).

بەبۆن کەوتن/be bon kewtin: کتن: بووۆکۆتەی( هـ).

بەبۆن کەوتنی منداڵ/be bon kewtinî mind: کتن: [ بە+ بۆن+ کەوتن+ ی+ منداڵ] کۆتەی بووۆ. ( هـ).

بەدانکەوتن/bedankewtin: کتن:[ بە+ دان( دانەوێڵە)+ کەوتن]

1 – نەخۆش کەوتنی ماڵات( ئاژەڵ و پاتاڵ) لە فرەخواردنی دانە جۆیا گەنـم، چوارپەلـی ڕەق گۆت دەبێت و لەشوێن خۆی ناجووڵێت. 

2 – ( مجـ) نەخۆش کەوتنی مرۆڤ لە ئەنجامی زۆر خۆڕیدا. 

بەرکەوتن/berkewtin: کتن:[ بەر+ کەوتن] لێکخشان, وەرکۆتەی. ( هـ).

بەڕكداکەوتن/beřik dakewtin: کتن: چەقەرەکۆتەی. ( هـ).

بەتاڵکەوتن/betaľkewtin: کتن: بەتاڵ کۆتەی( هـ). ، بێ ئیش کەوتن.

بەتەقەوەکەوتن/be teqewekewtin: کتن: چەقۆکۆتەی، بەقیناکەوتن.

بەدەمداکەوتن/be demda kewtin: کتن: کۆتەی دەمئەرە ( هـ)

بەدواداکەوتن/be diwada kewtin: کتن: کۆتەی دمارا ( هـ).

بەسەرداکەوتن/be serda kewtin: کتن: کۆتەی سەرەرە ( هـ).  مللەرەکەوتەی( هـ) _ مللەرەکۆتەی.

به‌شه‌رمداكه‌وتن/ešerimda kewtin: كتن:[ بە+ شەرم+ داکەوتن ئاڵوواڵبوونه‌وه ، ‌شه‌رمگرتن.

بەش کەوتن/beš kewtin: کتن: بەش کۆتەی.

بەقیندا کەوتن/beqînda kewtin: کتن: بەقیناکەوتن، کۆتەی جەقۆ ( هـ). تەقۆکۆتەی : تەقکەوتن، بەقیناکەوتن.

بەلاداکەوتن/belada kewtin: کتن: کۆتەی لارە.

بێنازکەوتن/bênaz kewtin: کتن: کۆتەی پەشت وکەنۆڵا ( هـ) : بێ نازکۆتەی، بێ نازبوون.

بیرکەوتنەوە/bîrkewtinewe: کتن: ویرۆکۆتەی _ ویرئەوەکۆتەی

پاڵکەوتن/pkewtin: کتن: پاڵ کۆتەی.

پاڵکەوتوو/pkewtû: کتن: پاڵ کۆتە.

پەكکەوتن/pekkewtin: کتن: پەك کۆتەی.

پەكکەوتوو/pekkewtû: کتن: پەك کۆتە.

پەناکەوتن/penakewtin: کتن: پەناکۆتەی _ کل کۆتەی.

پەناکەوتوو/penskewtû: کتن: پەناکۆتە.

پێ تێکەوتن/pê têkewtin: کتن: پنەکۆتەینە _  پنەکۆتەیەنە( هـ).

پێداکەوتن/pêdakewtin: کتن: پنەئەرەکۆتەی _ پنەکۆتەیرە ( هـ). : پورەکۆتەی.

پێکەوتن/pêkewtin: کتن: پنەکۆتەی، کۆتەی پنە _ کۆتەی پەنە( هـ)، لێهاتن.

پێکەوتنەوە/pêkewtinewe: کتن: پەندپێوەرگرتن، پنەئەوەکۆتەی : پنەکۆتەیۆ.

پێهەڵکەوتن/pêheľkewtin: کتن: پاهورکۆتەی.

پیاکەوتن/piyakewtin: کتن: کۆتەی پورە ( هـ).

تازەپیاکەوتن/ taze piyakewtin: کتن: تازەپورەکۆتەی

تازەپیاکەوتوو/taze piyakewtû: کتن: تازەپورەکۆتە.

تاق کەوتن/taqkewtin: کتن: تاق کۆتەی

تان دەرکەوتن/tanderkewtin: کتن: تان بەرکۆتەی، کون بوون.

تەفرەکەوتن/tefirekewtin: کتن: تەفرەکۆتەی ( هـ) : پەكکەوتن و فریو پێخورادن، جێبەجێ نەبوون.

تەقەتێکەوتن/teqe têkewtin: کتن: تەقەئەنەکۆتەی ( هـ) : تەقەکۆتەیەنە، چۆڵبوون.

تەقەلێکەوتن/teqe lêkewtin: کتن: تەقەونەکۆتەی ( هـ).

تەكکەوتوو/tekkewtû: ئانفا: تەك کۆتە.

تەککەوتن/tek kewtin: کتن: تەكکۆتەی ( هـ ).

تەگەرەتێکەوتن/tegere têkewtin: کتن: تەگەرەکۆتەیەنە _ تەگەرەکۆتەینە( هـ).

تەنشت کەوتن/tenšt kewtin: کتن: تەشك کۆتەی.

تەڵاق کەوتوو/teľaq kewtû: ئانفا: تەڵاق کۆتە ( هـ).

تەڵاق کەوتن/teľaq kewtin: کتن: تەڵاق کۆتەی ( هـ).

تێکەوتن/têkewtin: کتن: کۆتەینە _ ئەنەکۆتەی.

تێکەوتوو/têkewtû: کتن: ئەنەکۆتە.

تێکەوتنەوە/têkewtinewe: کتن: کۆتەی ناوە 

تینگ کەوتن/tîng kewtin: کتن: تەشنای کۆتەی( هـ). تەژنای کۆتەی.

جوولە تێکەوتن/cûle têkewtin: کتن: ژڵێوەکۆتەینە _ ژڵێوەئەنەکۆتەی( هـ).

چاوپێکەوتن/čaw pê kewtin: کتن: چەم پنەکۆتەی ( هـ).

چاوپێکەوتنەوە/čawpêkewtinewe: کتن: چەم پنەئەوەکۆتەی، چەمپنەکۆتەیۆ( هـ).

چنگ کەوتن/čing kewtin: کتن: چەنگ کۆتەی ( هـ ).

خپ کەوتن/xip kewtin: کتن: خپ کۆتەی ( هـ).

خۆبیرکەوتنەوە/ xo bîrkewtinewe: کتن: وێ ویر کۆتەیۆ ( هـ). وێ ویر ئەوە کۆتەی

خۆش پێکەوتن/xošpêkewtin: کتن: وەش پنەکۆتەی

داکەوتن/dakewtin: کتن:[ دا+ کەوتن]

1 – کۆتەیەرە ( هـ)، ئەرەکۆتەی.

2 – ئارام بوون هەدادان.

:: دە داکەوە دەی  !.

داکەوتوو/dakewtû: کتن: ئەرەکۆتە، ئەرەکۆتی

دەرکەوتن/derkewtin: کتن: [ دەر+ کەوتن] کۆتەی بەر، ئاشکرابوون، کۆتەی سارا ( هـ). 

ددان کەوتن /didan kewtin: کتن: ددان کۆتەی ( هـ ). 

درزتێکەوتن/dirz têkewtin : کتن: درزکۆتەیەنە ( هـ ).

دڵداکەوتن/diľdakewtin: کتن: دڵکۆتەیرە _ دڵ کۆتەیەرە( هـ).

دڵکەوتن/diľkewtin: کتن: دڵ کۆتەی.

دڵهەڵ کەوتن/diľheľkewtin: کتن: دڵهورکۆتەی.  

دواکەوتن/diwakewtin: کتن: دماکۆتەی

دواکەوتوو/diwakewtû: کتن: دماکۆتە ( هـ )، دماکۆتی( هـ).

دواکەوتوویی/diwakewtûyî: کتن:[ هـ][ کۆتەی] داکۆتەیی

دوورەوەکەوتوو/dŭrewekewtû: ئانفا: دوورئەوەکۆتە

دوورکەوتن/rkewtin : کتن:[ دوور+ کەوتن]  

{
ھەندێ دەست خەڕۆ، دووی غوروور کەوتن،
ھەندێک شوێن کۆشکی پڕ لە حوور کەوتن؛
کە پەردە لاچوو ئاشکرا ئەبێ
ئەمانە لە تۆ ئێجگار دوور کەوتن !
}{ گۆران}

دوورکەوتنەوە/dŭrkewtinewe: کتن: دوورئەوەکۆتەی : دوورئەوە کەوتەی( هـ).

ڕێککەوتن/řêkkewtin: کتن:[ ڕێک+ کەوتن]  

:: لایەنە سیاسییەکانی هەڵەبجەی شەهید رێک کەوتن و داوایەکیش ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.{ باس نیوز}

زیڕەپێکەوتن/zîřepêkewtin: کتن: زیڕەپنەکۆتەی.

زیڕەپێکەوتوو/řepêkewtû: کتن: زیڕەپنەکۆتە.

ژێرئاوکەوتن/jêrawkewtin: کتن:[ ژێر+ ئاو+ کەوتن] نقووم بوون.

:: لە قەلادزێ 8 ماڵ ژێرئاوکەوتن و پردێکیش رووخا.{ kdp.info} 

:: دو به‌له‌می‌ دیکەی په‌نابه‌ران له‌ ئیجه‌ ژێر ئاو کەوتن.{ سبەی

ژێربەفرکەوتن/jêrbefirkewtin: کتن::[ ژێر+ بەفر+ کەوتن] ژێر هەرسی بەفرکەوتن : نقووم بوون.

:: 20 کۆلبەری شاری سەردەشت ژێربەفرکەوتن.{ شۆرشگێڕان}

ژێرزەوی کەوتن/jêr zewîkewtin: کتن:

ژێرکەوتن/jêrkewtin: کتن: چیرکۆتەی

ژێرکەوتوو/jêrkewtû: کتن: چیرکۆتە ( هـ).

سەرداکەوتن/serdakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرەکۆتەیەرە _ سەرەکۆتەیرە( هـ)، ژانەسەری سەخت.

سەرکەوتوو/serdakewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی]  سەرکۆتە

سەرکەوتن /serkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرەکۆتەی _ سەرکۆتەی، هاتنی نۆرە. 

:: سەرکەوتن بۆ پێشمەرگە.

سوێندکەوتن/siwêndkewtin: کتن: قەسوم کۆتەی

شەبەق دەرکەوتن/šebeqkewtin: کتن: شەبەق کۆتەی

شەوارەپێکەوتن/šewarepêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] شەوارەپنەکۆتەی

شۆڕەپێ کەوتن/šorepêkewtin: کتن: شۆرەپنەکۆتەی

شوێن کەوتن/ŝiwênkewtin: کتن: شوون کۆتەی  

فریاکەوتن/firyakewtin: کتن: فریادکەوتن.

قاوداکەوتن/qawdakewtin: کتن: قاوئەرەکۆتەی

قڕان تێکەوتن/ qiřan tê kewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڕان کۆتەیەنە( هـ). قڕان ئەنەکۆتەی

قڕان داکەوتن/qiřan dakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] ، قڕان ئەرەکۆتەی _ قڕان کۆتەیرە( هـ).

قڕتێکەوتن/qiř têkewtin: کتن: قڕئەنەکۆتەی.

قرچەپێکەوتن/qirčepêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  قرچەپنەکۆتەی _ قرچەونەکۆتەی

قرچەپێکەوتوو/qirčepêkewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی]  قرچەپنەکۆتە _ قرچەونەکۆتە

قڵیش تێکەوتن/qiľîškewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڵیش ئەنەکۆتەی _ قڵیش کۆتەینە( هـ).

قنگاتلوورکەوتن/qingatilûrkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قنگەتلوورکۆتەی .

قنگەتلوورکەوتن/qingetilûrkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  قنگۆتلوورکۆتەی.

کارپێکەوتن/karpêkewtin: کتن: کارپنەکۆتەی.

کارتێکەوتن/kartêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کارکۆتەی ونە.

کەساس کەوتن/kesaskewtin: کتن: کەساس کۆتەی.

کەلالەتێکەوتن/kelaletêkewtin: کتن: کەلەلا کۆتەینە.

کەڵکەوتن/keľkewtin: کتن: کەڵ کۆتەی : کەڵ بوون.

کەڵتێکەوتن/keľkewtin: کتن: کەڵ کۆتەینە

کەڵكتێکەوتن/keľik têkewtin: کتن: کەڵك کۆتەینە .

کەنەفت کەوتن/kenefit kewtin: کتن: کەنەفت کۆتەی.

کزەپێکەوتن/kizekewtin: کتن: کزمان پنەکۆتەی.

کزەپێکەوتوو/kize pêkewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] کزمان پنەکۆتە : کزەپنەکۆتە( هـ).

کل کەوتن/kil kewtin: کتن: کل کۆتەی.

کۆس کەوتن/kos kewtin: کتن:[ کۆس( کۆست)+ کەوتن] کۆس کۆتەی.

کۆس کەوتوو/kos kewtû: کتن: کۆس کۆتە.

گەدا و لات کەوتن/geda û lat kewtin: کتن: گەڎا کۆتەی.

گەڵاکەوتن/geľakewtin: کتن:[ گەڵا+ کەوتن]

گرێ تێکەوتن/girêtêkewtin: کتن:[ هـ][ لك+ ئەنە+ کۆتەی] لك ئەنە کەوتەی( هـ) _ لك ئەنەکۆتەی. _ لك کۆتەیەنە

گورچیلە داکەوتن/gurčîle dakewtin: کتن: زۆرزۆر ترسان، زیڕەکردن _ وڵك کۆتەیرە

گیان تێکەوتن/giyankewtin: کتن: گیان کۆتەینە.

گیان تێکەوتنەوە/giyan kewtinewe: کتن: گیان کۆتەیناوە

لات کەوتن/lat kewtin: کتن: لات کەوتەی _ لات کۆتەی

لاکەوتە/lakewte: کتن:[ هـ][ لا+ کۆتە] لاکەوتوو : داماو. لاکۆتە

لاکەوتن/lakewtin: کتن: لاکۆتەی.

لەبارکەوتندا/le barkewtinda: کتن: بارکۆتەیەنە.

لەجووڵەکەوتن/lecûľekewtin: کتن: گل کۆتەی.

لەجووڵەکەوتوو/le cûľe kewtû: کتن: گل کۆتە.

لەجووڵەو قسەکەوتن/le cûľe û qisekewtin: کتن: گل وگۆکۆتەی

لەجووڵە و قسەکەوتوو/le cûľe û qisekewtû: کتن: گل و گۆکۆتە

لەرەپێکەوتن/lerepêkewtin: کتن: لرەپەنەکەوتەی( هـ) _ لرەپنەکۆتەی

لەزمان کەوتن/le zimankewtin: کتن: جەزوان کۆتەی، لەقسەکەوتن.

لەکۆڵکەوتن/lekoľkewtin: کتن: کۆڵ کۆتەی.

لەگاڕەگاڕکەوتن/legařegařkewtin: کتن:[ هـ][

لەگۆکەوتن/legokewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] گۆکۆتەی _ گۆکەوتەی : تەزین لە سەرمان.

لێداکەوتن/dakewtin: کتن: چەنەئەرەکۆتەی ( هـ).

لێدەرکەوتن/čene ber kewtin: کتن: چەنەبەرکۆتەی.

لێکەوتن/lêkewtin: کتن:  چەنەکۆتەی( هـ).پەندوەرگرتن.  وەنەکۆتەی.

لێکەوتنەوە/kewtine: کتن:  چنەکۆتەیۆ. پەندوەرگرتن، عارنان. وەنەکۆتەیۆ

لێکەوتنەخوارەوە/lêkewtine xiwarewe: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  چنەکۆتەیرە _ چنەکۆتەیەرە( هـ).

مەڵاشووکەوتن/meľašû kewtin: کتن:

میرات بەرکەوتن/mirat berkewtin: کتن: بەمیرات کەوتن _ میرات کۆتەی.

میرات کەوتن/miras kewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] میراس کۆتەی : میرات کۆیەی( هـ).

ناوسك داکەوتن/nawsik dakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] . دلی لەم ئەرە کۆتەی.

ناوسك داکەوتوو /nawsik dakewtû: ئانتـ: دلی لەم ئەرە کۆتە ( هـ ) { تێبـ : نزا( دوعا)یە بۆ شەر}. 

ناوك کەوتن/nawik kewtin: کتن:[ ناوک + کەوتن]

1 – نەهەکۆتەی نەهە کەوتەی( هـ) :  ئەو ئاماژە بەوە دەکات کە هەندێک ئازار هەن پەیوەندیان بە ماسولکەیەکەوە هەیە بە ناوى ئیلیۆسواس کە بە پێى قسەى پسپۆران گرنگترینە بۆ لەش و پەیوەستە بە زۆرێک لە ئازارەکانى پشت و قاچ و حەوز و ناوسکى مرۆڤەوە، گرژبوونەوەى ئەم ماسوولکەیە دەبێتە هۆى ئازارى ڕانەکان، شکانى بڕبڕەى پشت، درووستبوونى دەوالى قاچەکان یان مەینى خوێن، حەوز خوار دەکات و درێژى قاچەکان دەگۆڕێت.  ماسولکەیەکە لە بەشى سەرەوەى بڕبڕەى یەکەوە دەستپێدەکات و دێتە سەر ئێسکى ڕان، چوار دەمار پێیدا دەڕوات و ماسولکەیەکى تریشى بە ناوى ئیلیاکۆس پێوە دەبەسترێتەوە، گرژبوونەوەى ئەم ماسولکەیە فشار دەخاتە سەر دەمارەکانى ناوى.{  زانا ئەحمەد}

2 – ترسان.

نزیك کەوتن/nizîk kewtin: کتن: نزیك کۆتەی.

نزیك کەوتنەوە/nizîk kewtinewe: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  : نزیك ئەوە کەوتەی( هـ)، نزیك کۆتەیۆ. نزیك ئەوە کۆتەی

هەتیوکەوتن/hetîwkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  هەتیم کۆتەی

هەتیوکەوتوو/hetîwkewtû: ئانفا: هەتیم کۆتە.

هەژارکەوتن/hejarkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] . لات کەوتن، گەداکەوتن هەژارکۆتەی

هەڵکەوتن/heľkewtin: کتپ: لەبەرچاوکەوتن. وڕکۆتەی. هۆرکۆتەی

هەڵکەوتنەوە/heľkewtinewe: کتن: ئەوە هورکۆتەی. وڕکۆتەیۆ _ ورۆکۆتەی هۆرکۆتەیۆ( هـ) _ هۆرۆکۆتەی( هـ) هۆر ئەوە کۆتەی

هەڵکەوتوو/heľkewtû: ئانفا: بێزراو. _ ورکۆتە. هۆرکۆتە

هێزتێکەوتن/hêztêkewtin: کتن:[ هـ][ هێز+ کۆتەی+ ئەنە]  هێزکۆتەیەنە

هێزتێکەوتنەوە/hêztêkewtinewe: کتن:  هێزکۆتەیناوە

.

.

.

.

.