تاک ¹/tak: ن:

1 – [ ڕێزمان] >< كەس كۆ.

2 – [ ژمارە] ژمارەیەک كە نیوەكەی تەواو نەبێت >< جووت

تاکانە/takane: ئانتـ:[ تاک+ ئان+ ئە] تەنیاباڵ: تەنیا منداڵی بنەماڵەیەک.

:: تاكانە یا شێتەیا دێوانە.{ پپ}.

3- بێهاوتا، تاقانە، تەكانە.

تاکانەبوون/takanebûn: كتن:[ تاكانە+ بوون]

1 – تاكەمنداڵی ماڵبوون.

2 – بێهاوتابوون، بێوێنەبوون.

تاکاندنەوە/takandinewe: كتپ: جیاكردنەوە، تاكەوكردن.

تاکاننەوە/takaninewe: كتپ: تاكاندنەوە.

تاکایەتی/takayetî: نچ:[ تاک+ ئایەتی][ ئینگـ : individuality].

تاکە/take: ئانتـ:[ تاک+ ئە]

1 – تاکانە _ تاقانە.

2 – یەككەس.

3 – تاقڕانی زێوی ئێران( هس: تارانی).

تاکەکەس/takekes: نتـ: تاک.[ ئینگـ : Individual]

تاکەوەخستن/takewexistin: كتن: جووێكردنەوە.

تاکەوبوون/takewbûn: كتن: جووێبوونەوە، جیاوەبوون، تاكیانەوە.

تاکەوتاک/takeûtak: ئانتـ:[ تاک+ ئە+ و+ تاک] تاکۆتاک( هـ) : جووتەكەوشێک كە لینگەكانی بە هەڵە دەپێكرا بێت یا داندرابێت.  

تاکەولۆکە/takeûloke: ئانتـ:[ تاک+ ئە+ و+ لۆک+ ئە] تاقولۆق.

تاکبوونەوە/takbûnewe: كتن:

1 – جوێبوونەوە و تاككەوتنی گیاندارێک لە كۆمەڵەكەی.

2 – تاككەوتن، تەنیامانەوە : جووێبوونەوی چتێک لە چەند چتان.

تاکتاک/taktak: ئاكتـ:

1 – یەكیەک.

2 – كەمكەم، هەندێک، تاقولۆق.

:: تاک تاک خەڵک بەدەرەوەیە.

تاکتاکە/taktake: ئاكتـ: دانەدانە.

تاکتووک/taktûk: ئاكتـ:[ کباک][ تاک+ تووک] هووروموور، ووردەواڵە، تاکتاک.

تاکخانە/takxane: نتـ:[ زیند] زیندەوەرێک كە لەیەک خانە پێكهاتبیت، پێچەوانەی ئەو زیندەوەرانەی كە لە كۆمەڵێک خانە پێكتاتبێت.[ ئینگـ : unicellular].

تاک دووڕەگی/takdûragî: نتـ:[ زیند] شێوازێكی بریاردەری بۆماوەیی ڕووخسارییە لە مۆركی نێوان دووتاكێتی زیندەوەر( organism)دا، یان لێكتێک هاڵانێلە لە نێوان باوانان، كە هێترۆزیگۆیتێكە لە سەر لۆكووسێكدا. بۆ وێنە : 

 ( Bb X Bb)، قاوەیی B =
 شین b =  قاوەیی تۆخ BB =
 قاوەیی كاڵ ( نەک شین)
 Bb = شین BB =

[ ئینگـ : Monohybrid Cross].

تاکڕەوی/takřewî: نتـ: حکومەتی ڕەها.[ ئینگـ : Autocracy]

تاکفرۆش/takfiroş: ئانفا: پێچەوانی كۆفرۆش.

تاککەوتن/takkewtin: كتن:[ تاک+ كەوتن] تەنیابوون، جوێبوونەوە لە كۆمەڵ.

تاکگەرایی/takgerayî: نتـ:[ تاک+ گەرایی] شێواز یان سستیمی تاكگەرایی جێبەجێكردن[ ئینگـ : individualism].

تاکوتەریک/takûterîk: ئانتـ:[ تاک+ و+ تەریک] گۆشەگیر، بەتاکی تەنیا. 

تاکوتەڕا/takûtera: نتـ:[ هـ] تاکوتەراک. تاقوتەنیا.

تاکوتەنیا/takûtenya: نتـ:

1 – بێهاوتا، تاكوتەنیا.

2 – [ مجـ] خودا.

تاکوتەنیایی/takûtenyayî: نچ: بێشەریكیی، بێشەرێکبوون، بێهاوتایی، تاكوتەنیایی.

:: تاک و تەنیایی هەربۆ خودا باشە.

تاکوتووک/tak û tûk: ئانتـ:[ تاک+ و+ تووک] بەدەگمەن، یەكانە، تاكەشت، جارە وبار، دانەدانە.

:: تووتنەكەم تاکوتووک سەوزبووە.

تاکوجووت/tak û cût: نتـ:[ تاک+ و+ جووت]

تاکولۆک/takûlok: ئانتـ:[ تاک+ و+ لۆک] تاقولۆق.

تاکولوکردن/takûkukirdin::

تاکوێژی/takwêjî: نتـ: [ ئینگـ : Soliloquy]

تاكێتی/takêtî: نت:[ تاک+ ئێتی][ ئینگـ : idiographic]

تاكێتی/takêtî: نت:[ تاک+ ئێتی][ ئینگـ: psychology of individual] .  

تاكیانەوە/takiyanewe: كتن: تاكبوونەوە، تاكەوبوون.

بەتاککردن/betakkirdin: كتن:[ بە+ تاک+ کردن][ ئینگـ: individualization].

جیاوازی تاكێتی/cyawazî takêtî: نتـ:[ تاک+ ئێتی][ ئینگـ: individual differences ]  

.

.

______________

تاک ² /tak: ئان، ئاک:

1 – بتەنی( كباک ) بەتەنی، بەتەنها، بەتەنیا، باد _ یەکباد، تووێ، تەنها، یەکتووێ، ژاوە.

2 – بێهاوتا، تەک، تاقانە.

.

.

___________

تاک ³ /tak: ن: یەک، یەکی، تەنیا : دەستەواژەیەکە هەم لە زمانی کوردی هەم لە زمانی ئینگلیزی وەك پێشگرێک دەلکێت بە کۆمەڵێک ووشەوە و واتای نوێی لێدروست دەبێت. >< فرە.[ ئینگـ: mono]{ بەرکوڵ، ل، 127}

تاک ئاخافتن/tak axaftin: ئانتـ:[ تاک+ ئاخافتن] یەک ئاخاوتن، تاک گووتەر  مەبەست لەو کەسەی کە چیڕۆکێک یان سەرگوزەشتەیەک دەگەرێتەوە بۆ نموونە لەسەر شانۆ : مۆنۆلۆگ.[ ئینگـ: monologue]

تاک ئاخافتنکەر/tak axaftinker: نفا: یەک ئاخاوتنژکەر، مۆنۆلۆجیست.[ ئینگـ: monologist]

تاک ئاواز/tak awaz: ئانتـ:[ تاک+ ئاواز] یەک ئاواز، یەک ئاهەنگ، بێ گۆڕان.[ ئینگـ: monotonic ,monotonous]

تاک ئاوازی/tak awazî: نچ: یەک ئاوازی.[ ئینگـ: monotone]

تاک ئەتۆم/tak etom: ئانتـ:[ فیز][ کیمیـ][ تاک+ ئەتۆم] یەك گەردیکە : ئەو مۆلیکیولەیە کە تەنها لەیەك ئەتۆم پێكهاتووە وەك ئەتۆمی هیلێۆن.[ ئینگـ: mono atom]{ کەماڵنامە، ل، 11}

تاک ئۆکسید/tak okisîd: نتـ: یەک ئۆکسید.[ ئینگـ: monoOxide]

تاک ئوز/tak uz: ئانتـ:[ تاک+ ئوز ] یەک ئوز.[ ئینگـ: monoenergetic]

تاک ئێزینگ/tak êzîng: ئانتـ:[ تاک+ ئێزینگ] یەک ئێزنگ.[ ئینگـ: monopropellant]

تاک باب/tak bab: ئانتـ:[ تاک+ باب] یەک باووک، هەڤ نەژاد.[ ئینگـ: monophyletic]

تاکبەر/takber: ئانتـ:[ تاک+ بەر][ ئینگـ: monoCarpic]

تاک بڕگە/tak biřge: ئانتـ:[ ئینگـ: monosyllable]

تاک بڕگەیی/tak biřgeyî: نچ:[ ئینگـ: monosyllablic]

تاک بێژە/tak bêje: ن: یەکبێژە، یەکناڤ.[ ئینگـ: monomiale]

تاک پەرستن/tak perstin: کتن: یەکپەستن.[ ئینگـ : monolatry]

تاک پەنجە/tak pence: ئانتـ: یەک پەنجە.[ ئینگـ: mono Dactylism]

تاک پێ/ta pê: ئانتـ: یەکپێ.[ ئینگـ: monopodial]

تاک پێیی/tak pêyî: نچ: یەپپێیی.[ ئینگـ: monopode]

تاک تەخلیت/tak texilît: ئانتـ: یەک تەخلیت.[ ئینگـ: monoTypic]

تاک تەخلیتی/tak texilîtî: نتـ: یەک تەخلیتی.[ ئینگـ: monoType]

تاک تەوەر/tak tewer: ئانتـ: تاک دۆخ.[ ئینگـ: mono Axle]

تاک تەوەرە/tak tewere: ئانتـ: یەک تەرەرە.[ ئینگـ: mono Chasium]

تاک ترسی/tak tirsî: ئانتـ: یەکترسی، ترسی یا ب تەنێبوون.[ ئینگـ: monophobia]

تاک ترش/tak tirş: نتـ: [ کیمیـ] [ تاک+ ترش ] یەکترش.[ ئینگـ: monoAcid]

تاک تفت/tak tift: نتـ:[ کیمیـ][ تاک+ تفت] یەک قڵێ.[ ئینگـ: monoBasic]

تاک توخماڤ/tak tuximav: ئانتـ:[ تاک+ توخماڤ] [ ئینگـ: monospermous]

تاک جەمسەر/tak cemser: نتـ:[ تاک+ جەمسەر] یەکجەمسەر: یەک پۆل، یەک پیتە.[ ئینگـ: monopole]

تاک چاو/tak çaw: نتـ: یەکچاڤک، یەکچاو.[ ئینگـ: mono Cular]

تاک خارن/tak xarin: ئانتـ: یەکخارن.[ ئینگـ: monophagous]

تاکخانە/takxane: نتـ:[ تاک+ خانە]  

1 – [ ئینگـ : mono plastid]

2 – یەک شانە [ ئینگـ: monoCell]

تاکخورست/tak xurist: ئانتـ: یەکخورست.[ ئینگـ: monophysic]

تاکخورستە/tak xuriste: ن:[ ئاین] باوەڕی یا کو عیسا پێخەمبەر.[ ئینگـ: monophystic]

تاکخورستی/tak xuristî: نچ: یەک خورستی.[ ئینگـ: monophystim]

تاکخودا/tak xuda: ئانتـ:[ ئینگـ: monotheistic]

تاکخودائێتی/tak xudaêtî: ئانتـ:[ ئینگـ: monotheism]

تاکخودایی/tak xudayî: ئانتـ:[ ئینگـ: monotheist]

تاک دەریک/tak derîk: ئانتـ:[ كباک] یەک دەریک.[ ئینگـ: monotrematous]

تاک دەرینی/tak derînî: ن:[ كباک] یەک دەرینی.[ ئینگـ: monotremata]

تاک دەست/tak dest: نتـ: [ تاک+ دەست] یەكدەست، یەکپەل.[ ئینگـ: mono Brachius]

تاکدەنگ/tak deng: ئانتـ:[ فیز][ ئینگـ: monophonic]

تاکدەنگی/tak dengî: ئانتـ:[ فیز] ئاوازی یەکدەنگی.[ ئینگـ: monophony]

تاکدووڕەگی/tak dûřegî: نتـ:[ زیند][ ئینگـ: monohybrid]

تاک دینگەیی/tak dîngeyî: ن:[ ئەند][ ئینگـ: monostyle]

تاک ڕەگەز/tak řegez: نتـ[ تاک+ ڕەگەز][ ئینگـ: monosex]

تاک ڕەنگ/tak řeng: نتـ:[ فیز][ تاک+ ڕەنگ] یەكڕەنگە.

1 – [ ئینگـ : monotint]

2 – رەنگ کورە( كباک)، ڕەنگ کوێر( كناو).[ ئینگـ : monoChromate]

3 – یەکڕەنگ.[ ئینگـ : mono Chromatic]

تاکڕەوی/tak řewî: نچ:[ ڕامیا] یەکحوکمی، حوکمێ مروڤەکێ.[ ئینگـ : monocracy]

تاک زمان/tak ziman: نتـ: یەکزمان. [ ئینگـ : monolingual]

تاکژن/tak jin: ئانتـ: یەک ژن. >< فرەژن. [ ئینگـ : monogynous ، monogamist]

تاک ژنی/tak jinî: نچ: یەک ژنی. >< فرەژنی. [ ئینگـ : monogyny , monogamous, monogamy]

تاک ژێ/tak jê: ئانتـ:[ تاک+ ژێ] یەک ژێ : ئالاڤەک مەزیقەیی.[ ئینگـ : monoChord]

تاک ژینگەیی/tak jîngeyî: ئانتـ:[ تاک+ ژینگەیی][ ئینگـ : monoChlamydeous]

تاک ساکارید/tak sakarîd: نتـ:[ کیمیـ] تاکەشەکر( كناو) : شەکرا سادە کو نا بو هوژت دناڤ ئاڤێدا.[ ئینگـ : mono Saccharide]{ قاموسا سەلاحەدین، ل، 539}

تاک سکە/tak sike: ن:[ ئەند] یەک هێڵی ئاسن.[ ئینگـ : monorail]

تاک سم/tak sim: نتـ:[ تاک+ سم] یەكسم.[ ئینگـ : monohooted]

تاک شێوەیی/tak şêweyî: ن: یەک شێوەیی.[ ئینگـ : monotony]{ عاصی ف. وەیس، ل، 78}

تاک قەڵەم/tak qeľem: ئانتـ: یەک قەلەم. [ ئینگـ : monostelous]

تاک قۆناغ/tak qona: ئانتـ:[ تاک+ قۆناغ ] یەککۆچ.[ ئینگـ : monophase]

تاککان/takikan: ئانتـ: یەککان.[ ئینگـ : monometallic]

تاککانی/takikanî: نچ: یەککانی.[ ئینگـ : monometallism]

تاک کەلپک/takkelîk: ن: یەک کەلپک.[ ئینگـ : monocoque]

تاک کرۆمۆسۆمی خۆیی/tak kromosomî xoyî: نتـ:[ زیند][ تاک+ كرۆمۆسۆم+ ی+ خۆیی]

1 – کرۆمۆسۆمێک، کەهۆمۆلۆگۆی نەبێت، بەتایبەتی نەجووتی X – كرۆمۆسۆم .

2 – ریبۆسۆمێكی تاک، بەتایبەت سازێند رابێت لە گەڵ مۆلیكیولێكی mRNA.[ ئینگــ: monosomic].

تاکگەرایی/takgerayî: نتـ: یەکگەرایی، یەکهێک( کباک)، تاقەگەرایەک.[ ئینگـ : mono vular]

تاکگەرد/takgewrd: ئانتـ: [ ئینگـ : monomoleculer]

تاکەگەردە/takgerde: نتـ: ئەو تاکەگەردانەن کە پێکەوە دەلکێن و پۆلیمەرێک پێک دێنن.[ ئینگـ : monomers]{ فەرهەنگی کیمیا، ل، 272}

تاک گوڵەگەنم/tak guľegenim: ئانتـ: یەک گوڵەگەنم. [ ئینگـ : monosepalous]

تاک لاری/tak larî: ئانتـ: یەک لاری.[ ئینگـ : monosymmetric]

تاکماڵ/takmaľ: نتـ:[ ڕوو][ تاک+ ماڵ] یەکخانە، تەنیاماڵ.[ ئینگـ : monocious]

تاک ناووکی/taknawukî: نتـ: یەک بافک. [ ئینگـ : mono Nuclear]

تاکنەژاد/taknejad: ئانتـ: یەکنژاد( كباک). [ ئینگـ : monogenesis]

تاکنەژادی/taknejidarî: نچ: یەک نژادی( كباک). [ ئینگـ : monogamy]

تاک نشتە/tak nişte: ئانتـ: یەکنشتە، نێرەمووک، گوڵنێر، گول مێ دیەک هەلە زێدا.[ ئینگـ : monoecious]

تاک نشتەکی/tak niştekî: نچ: یەک نشتەکی.[ ئینگـ : monoecism, monoecy]

تاکنووسە/tak nûse: ئانتـ: یەکنووسە : پەرتووکێکە کە باسی یەک مژار یان بابەت دەکات.[ ئینگـ : monograf]

تاک نیشان/tak nîşan: نتـ: یەک نیشان : پێکهاتی یە ژ تیپ ئو وێنە یان ل سەرمتایی.[ ئینگـ : monomark]{ قاموسا سەلاحەدین، ل، 539}

تاک وێنە/tak wêne: نتـ: یەک وێنە، یەک شێوە، یەک شکل( ع).[ ئینگـ : mono Morphic]

تاک هاوهێزی/tak hawhêzî: ن:[ فیز][ کیمیـ] تاک هاوهێزی، تاک ڤالێنسی، یەک هەڤ هێزی : yek hev hêzî .: سیفەتی ئەو ئەتۆمەیە کە یەک ئەلەكترۆن وون دەکات و یەک ئەلەكترۆن وەردەگرێت.[ ئینگـ : monoValent ]

تاک هەڤهێز/tak hevhêz: ئانتـ:[ فیز][ کیمیـ] یەک هەڤ‌ هێز : دەتوانێت لەگەڵ یەک گەردیلە هایدرۆجین یان هاوتایەکی یەک بگریت.[ ئینگـ : monoValent ]

تاک هەڤهێزی/tak hevhêzî: نتـ:[ فیز][ کیمیـ] یەک هەڤ‌ هێزی.[ ئینگـ : monoValence, monovalncy]

تاک هەوەس/tak hewes: ئانتـ:[ تاک+ هەوەس] یەک هەوەس. [ ئینگـ : monomaniac]

تاک هەوەسی/tak hewesî: نچ: یەک هەوەسی.[ ئینگـ : monomania]

تاک هێكدانکی/tak hêkidanî: نتـ:[ کیمیـ][ كباک][ تاک+ هێكدانکی][ ئینگـ : mono Carpellary] { قاموسا سەلاحەدین، ل، 538}

تاک هێلکەیی گونە/tak hêlikeyî gune: نتـ: یەک هێلکەیی گونە.[ ئینگـ : mono Rchid]

ئامێری تاکسکەیی/amêrî taksikeyî: نتـ: ئامێری یەک هێڵی ئاسنی.[ ئینگـ: monorail]

ترشی تاكە تفت/tirşî take tift: نتـ:[ کیمیـ][ ترش+ ی+ تاك+ ئە+ تفت] یەك قڵێ.[ ئینگـ: monoBasic acid]

تیشکدانی تاکڕەنگ/tîşkdanî takřenig: نتـ:[ فیز][ تاک+ ڕەنگ] یەکڕەنگ.[ ئینگـ: monochromatic radiation]

خانەی تاک ناووک/xaney tak nawuk: ن:[ زیند] یەک ناووکی : خرۆکەی سپی.[ ئینگـ: monocyte]

ڕووەکی تاک ماڵە/řuwekî tak maľe: نتـ:[ ڕوو][ تاک+ ماڵ] یەکخانە، تەنیاماڵ.[ ئینگـ: monocious plant]

ڕووناکی تاکڕەنگ/řûnakî takřenig: نتـ:[ فیز][ تاک+ ڕەنگ] یەکڕەنگ.[ ئینگـ: monochromatic light]

ڕووناکیدەری تاکڕەنگ/řûnakîderî tak řenig: نتـ:[ فیز][ تاک+ ڕەنگ] یەکڕەنگ.[ ئینگـ: monochromatic illuminator]

زۆری تاک ناووکی/zorî tak nawukî: نتـ: زۆری یەک ناووکی : خرۆکەی سپی.[ ئینگـ: monocytosis]

کەمی تاک ناووکی/kemî tak nawukî: نتـ: کەمی یەک ناووکی : خرۆکەی سپی.[ ئینگـ: monocytopenia]

لێكدانی تاک دووڕەگی/lêkdanî takdûřegî: نتـ:[ زیند][ ئینگـ: monohybrid cross]{ ئەکرەم قەرەداغی، ل، 89}

.

.

.

.