قول ¹ /qul: ن:[ توێ]

1 – نێوانی قامکی زل و قامکی شەهادە.{ هەژار، ل، 566}.

2 – لەپ و مشت.

:: بینێمە قوڵتەوە.

3 – باریکایی بەلەک : لە ئەژنۆوە بەرەوخواری گیاندار تا قاپی{ خاڵ، ب2، ل، 336}

:: ئاوەکە تا قولەقاپم هات.

4 –  باقە : پڕ لەنێوانی قامکی گەورە و قامکی شەهادە لە گیا.

:: قولێکم گیام دروو.

قولاج/qulac: ن:[ تۆێ] قۆلاج. 

قولاچ/qulaç: ن:[ تۆێ] قۆلاچ. 

قولاج/qulac: ن:[ تۆێ] گوێل : درێژایی نێوان قانکی زل و قامکی شەهادە بە ئاواڵەیی.{ هەژار، ل، 566}.

قولانج/qulanc: ن:[ تۆێ] پانگ( کباک)، قولاج( ئەردە)، قیلاج : ماوەی نێوانی دوو قامکی گەورە و دۆشاومژەی ئاوەڵەیە بۆ چشت پێوان.    

.

.

______________________

قول ² /qul: ن:[ کباک] قلێل، کون.{ هەژار، ل، 566}.

قول کرن/qul kirin: کتپ:[ کباک] کون کردن.{ هەژار، ل، 568}.

.

.

__________________

قول ³ /qul: ن:[ واز][ وشەیەکە لە بازی هەلووکێن دا] باش وێستانی هەلووک بەجۆرێک کە ژێرەکەی بۆش بێت بۆ ئەوەی کە بەدار هەلووک لێتدا بەرز بووبێتەوە.{ خاڵ، ب2، ل، 336} 

.

.

__________________

قول 4 /qul: ن:[ کۆن] مرۆڤی پێست ڕەش کە هیمایە بۆ کۆیلە، بەنی.

.

.

.

.