ماڵ/maľ: ن:

1 . [ ئەند] خانە، خانگ، خانوو، خانووبەرە، هۆرگە، یانە، یانەێ.[ ئینگـ: Hom, House]{ وشەنامە، ل، 1122 – 1124}. 

2 . [ ئاب] موڵک، سامان، ئەسپ : هەر تشتێک کە خاوەنی بیت. 

:: ماڵێکی ئاوەدان لەسەد ماڵی خراپ چاکترە.

:: ماڵی ئەوان

:: ماڵێ ئێوە

:: ماڵی خۆی : هی خۆی.

:: ماڵی من. 

یانە سیب/yane sîb: نتـ:[ هـ] ی

یانە سیبچی/yane sîbî: نچ:[ هـ]

یانە شاری/yane şarî: نتـ:[ هـ] ماڵەشاری ماڵیک کەکەل و پەلەکەی هەمووی کەل و پەلی شارستان بێت.    

ماڵشکێن/maľşikên : :  

یانە کۆتیلە/yane kotîle: نتـ:[ هـ] ماڵێکی هەژارانەی بچکۆلەی نزمی ڕووتەڵی ڕەق و تەق. 

1 . تشتی تایبەتی کەسێ. { هەمبانەبۆرینە، ل، 793}. 

2 . دەوڵەت و دارایی. 

3 . [ ئاب] کەلوپەلی بازرگانی. 

:: بازرگانێک هاتووي، ماڵی هێناوە. 

4 . [ توێ][ زیند] زێ : زێی ئاژەڵی مێچکە. 

5 . [ خێز] خانوو : جێی ژیانی خێزان. 

6 . [ وەرزش] مابەینی هەردوو سەری کەوان. 

7 . [ کشت] مابەینی دندە و ئاموور. 

8 . پاشگری بەواتا : پێداهێن 

:: دەسماڵ. 

9 . ئامرازی خاوێنکردنەوە

:: بەفرماڵ. ( ماڵین).  

10 . دروسکەر : 

:: نمەدماڵ، 

:: خشتماڵ. 

 زاراوەی ماڵ وەک پێشگر لەووشەی لێکدراو و داڕێژراو دا

 

 

ماڵەکوێخا/maľekwêxa: نتـ: یانەقێخا( هـ). 

ماڵەگەورە/maľegewre: نتـ: خانەدان، جاماڵ، یانەگۆڕە _ یانەگەورە( هـ). 

ماڵەوە/maľewe: ن: ناوەوەی ماڵ.[ ئینگـ: Home] 

ماڵبات/maľbat: ن: خانەوادە، بنەماڵە، مالبات( کباک).[ ئینگـ: Family]

ماڵ بەفیڕۆدەرە/maľ befîřodere: نفا:[ ماڵ+ بەفیڕۆ+ دەرە( دەردان)] ئەلوات، بێ ئەمەگ، دەستبڵاو، سەرسەری.

ماڵ بەفیڵسێن/maľ befêľsên: نفا:[ ماڵ+ بەفیڵ+ سێن( سەندن)] دادۆش.

ماڵبەکۆڵ/maľbekoľ: نتـ:[ ماڵ+ بە+ کۆڵیانەبەکۆڵ( هـ). 

ماڵبەکۆڵی/maľbekoľî: نچ: یانەبەکۆڵی( هـ)، ماڵبەکۆڵی : ژیانی بێ ماڵ و حاڵی. 

ماڵبەماڵ/maľbemaľ: نتـ: یانەبەیانە. 

ماڵبەماڵ گۆڕێنەوە/maľbemaľ gořînewe: کتن:

ماڵ بچووک/maľ: نتـ: [ توێ] میزڵدان. [ ئینگـ : urine cavity]

ماڵ بواردن/maľ: کتن:[ ماڵ+ بواردن] یانەویار کەرڎەی( هـ). 

ماڵ بوێر/maľ: نتـ:[ ماڵ + بوێریانەویار. ( هـ )

ماڵ بێزار/maľ: نتـ: یانە بێزار( هـ). خانەبێزار.    

ماڵپەڕ/maľ: نتـ:[ ئای تی][ ئینگـ: home page]

ماڵ پرسە/maľ: ف: ماڵەتازەیە، یانەتازیە. 

ماڵ پشکنێن/maľ pişkên: نفا:[ ماڵ+ پشکێن] یانەووشکن( هـ). 

ماڵ پشکاندن/maľ pişkandin: کتپ:[ ماڵ+ پشکاندن] یانەووشکنای( هـ). 

ماڵ پشکنین/maľ pişkinîn: کتپ:[ ماڵ+ پشکنین] پشکنینی ماڵان بۆ تشتێک.{ خاڵ، ب 3، ل، 443}

ماڵت ئاوا/maľ: ف: یانەت ئاوا( هـ). 

ماڵتان ئاوا/maľ: ف: یانەتا ئاوا( هـ). 

ماڵە تازەیە/maľ: نتـ: یانە تازیە، ماڵ پرسە.   

ماڵ جیایی/maľciyayî: نتـ:[ ئاب]  یانەجیایی، گیرفان جیایی.  

ماڵ خراپ/maľxirap: ئانتـ: یانە خراپ( هـ).    

ماڵخۆ/maľ::

ماڵخۆی/maľ::

ماڵخی ماڵ/maľmaľ::

ماڵدار/maľ: ئانتـ:[ هـ] یانەڎار، ماڵدار، خاوەن ماڵ. 

ماڵداری/maľ: نچ: کاری ناوماڵ، یانەڎاری( هـ).

ماڵداری کردن/maľ: کتپ: یانەڎاری کەرڎەی( هـ).   

ماڵدان بەکەسێ/maľ: نتـ: بەخشین، بگردن.

ماڵدەر/maľ::

ماڵ دروستکەر/maľ: نفا: یانەکەر( هـ)، خانوو دروستکەر. 

ماڵ دروستکردن/maľ: کتپ: یانەکەرڎەی( هـ)، خانوودروست کردن.  

ماڵ دروستکردنەوە/maľ: کتپ: یانەکەرڎەیۆ( هـ)، خانووکردنەوە، یانەئەوەکەرڎەی . 

ماڵران/maľ::

ماڵ ڕووخان/maľ řûxan: کتن:[ ماڵ+ ڕووخانیانەوڕای( هـ). 

ماڵ ڕووخاندن/maľ řûxandin: کتپ: یانە وڕنای( هـ)، یانەوڕنایەرە. 

ماڵ داڕووخان/maľ dařûxan: کتپ:[ ماڵ+ دا+ ڕووخانیانەوڕایەرە _  یانەوڕایرە( هـ) . 

ماڵ ڕووخاو/maľřûxaw: ئانفا: یانەوڕا( هـ).  

ماڵ ڕێک خستن/maľ::

ماڵ زارۆک/maľ::

ماڵ زامن کردن/maľ::

ماڵ ساغ کردنەوە/maľ:::

ماڵ سووتاو/maľ: ئانفا: یانەسۆتە( هـ).    

ماڵ سووتان/maľ: کتن: یانەسۆتەی( هـ).    

ماڵ سووتێن/maľ: ئانفا: یانەسۆچن    

ماڵ سووتاندن/maľ: کتپ: یانەسۆچنای( هـ).    

ماڵ سواخدان/maľ: کتپ:[ ما+ سواخ+ دان] یانە ناوای( هـ).   

ماڵسێن/maľ: نفا:[ ] خانووسێن، یانە ئەسان( هـ)، یانەسان، یانەسانە.  

ماڵ کاوڵ/maľ::

ماڵ کردن/maľ kirdin: کتپ:[ ماڵ+ کردن]

1 . ماڵ و ناو ماڵ پێکەوەنان

2 . جووێ کردنەوە : ماڵێک بکریتە دوو یان چەند پارچەیەک.

ماڵ کردنەوە/maľ kirdin: کتپ:[ ماڵ+ کردنەوە] یانۆ کەرڎەی( هـ)، خانووکردنەوە. 

ماڵکۆچەر/maľ: :

ماڵکۆچەری/maľ: نچ:

ماڵکوێربوونەوە/maľ: کتن: یانەکوورئەوەبییەی _ یانەکوڕبییەیۆ( هـ)، یانەکوورۆ بییەی( هـ). 

ماڵکوێرکرانەوە/maľ: کتپ: یانەکووڕئەوەکریای، یانەکورکریایۆ( هـ)، یانەکوورۆکریای.

ماڵکوێرکردنەوە/maľ: کتپ: یانەکووڕئەوەکەرڎەی( هـ)، _ یانەکۆرکەردەێۆ، یانەکووڕۆکەرڎەی( هـ)،  

ماڵگر/maľ::

ماڵگرتن/maľ::

ماڵ گواستنەوە/maľ gwastinewe: کتپ:[ ماڵ+ گواستنەوەیانۆفارای _  یانەفارایۆ _ ئانەئەوە فاڕای( هـ). 

ماڵ لەکەسێک بردن/maľ: کتپ: [ ] تێرۆهاتن، پەلاماردان، زوڵم لێکردن.

ماڵم/maľ: : یانەم( هـ)، ماڵی من. 

ماڵماڵانێ/maľ: نتـ: یانەکۆڵانی( هـ). 

ماڵمان/maľ: : یانەما( هـ)، ماڵی ئێمە. 

مالمیڤان/maľ::

ماڵ نەبواردن/maľ: کتن:[ ماڵ+ نە+ بواردن] یانەویار نەکەرڎەی( هـ). 

ماڵۆچکە/maľ: ئانتـ:[ ماڵ+ ئۆچکە] یانەکۆڵە(هـ)، خانۆچکە : ماڵی بچووک.

ماڵۆچکە دروست کردن/maľ: کتپ: یانەکۆڵەکەرڎەی( هـ).    

ماڵ و منداڵ/maľ::

ماڵێک/maľ: ن: یانیو _ یانێ( هـ)، یەک ماڵ. 

ماڵی/maľî: نچ: 

1 – یانەی( هـ) _ یانەیە : گیاندارێک کە هۆگر و ڕامی ناو ماڵ بوو بێت.  

2 – دەستەمۆ

ماڵیاوا/maľ::

ماڵی کرمی ئاورێشم/maľ::نتـ: پیلە.

ماڵی شینگا/maľ:: نتـ:[ ] ئەو ماڵەی کەسێکی لێ مردووە.

ماڵی گەشت و گەڕان/maľ::

 زاراوەی ماڵ وەک ناوگر و پاشگردا لە واتای جیاواز 

ئاوماڵ/awmaľ: نتـ:[ ئاو+ ماڵ]

1 – دراوسێ، هاوماڵ : ئه‌وکه‌سه‌ی له‌گه‌ڵت له‌دێ دا ده‌ژێت.

2 – شه‌ریک و هاوبه‌ش، هاوسای زۆر نزیک.

3 – [ جێۆ] ناوی دێ یه‌که‌ له‌لای شاری هه‌ولێر.

بەماڵ/maľ: ئاکتـ: دەوڵەمەند، خاوەندماڵ.  

بەماڵدا بەرەو خوار/maľ:: یانەرە( هـ).   

بەماڵدا بەرەو ژوور/maľ: نتـ: یانۆری( هـ).     

بەماڵمەوە/maľ: نتـ: یانەمۆ( هـ)، هاوار بەماڵم.   

بێ ماڵ/maľ: ئانتـ:[ کباک] بێ دار و مال، هەژار.

خاوەن ماڵ/maľ: ن: خانەوادە، خاون منداڵ.

ژنی ماڵ و  ماڵداری/maľ: نتـ: یانەڎاری کەرە( هـ).

کەسانی ماڵەوە/maľ: نتـ: یانەیی( هـ) : خێزان

کردنەماڵ/maľ: کتپ: [ کردنە+ ماڵ] ساخ کردنەوە.

:: ئەوەیە کە مرۆڤ هەبێت

:: دەست پێ ماڵین

:: پارەیەکە لەبڕی زێڕ و زیو و جل و بەرگ یان لە جیاتی خوێن بدرێت بە ماڵی بووکی.

لەماڵاندا/maľ: نتـ: یانینە( هـ).  

لەماڵانگەریدا/maľ: ئاکتـ: یانە و یانە کەرڎەیەنە( هـ)، ماڵەوماڵ کردنەوە.    

لەمالەباواندا/maľ: ئاکتـ: یانەباوانەنە( هـ).   

لەماڵباوانەوە/maľ: ئاکتـ: یانەباوانۆ( هـ).    

لەماڵەوە/maľ: یانۆ( هـ).  

لەماڵ بێزاری/maľ: نچ: یانە بێزاری( هـ).       

لەماڵدا/maľ: ئاکتـ: یانەنە( هـ). 

لە ماڵداری کردندا/maľ: ئاکتـ: یانەڎاری  کەرڎەیەنە( هـ). 

لەماڵداریدا/maľ: ئاکتـ: یانەڎارینە _  یانەڎاریەنە( هـ).  

لەماڵماندا/maľ: نتـ: یانەمانە( هـ).   

لەماڵمدا/maľ: نتـ: یانەمەنە( هـ). 

لە ماڵێکدا/maľ:: یانێنە _  یانیوەنە( هـ) : لە یەک ماڵدا.  

لە هەر ماڵەوە پیاوێک/maľ: نتـ: یانەوپیا.   

هەموو ماڵیک/maľ: نتـ: یانە و لا ( هـ).    

.

.

________

ماڵە/maľ: نتـ: ماڵەی بەنا.

.

.

_________

ماڵ/maľ: ن:

– ماڵ/maľ: :

کەپماڵ/maľ: :

دەرماڵ/maľ: :

ڕاماڵ/maľ: :

.

.

________

ماڵ/maľ::

[ کباک] پەرگال

[ ل] خانە، دێلییز.

خوەماڵی/maľ:: خوەدیتی ، سامان ، ماڵات.  

ماڵوێنجە/maľwênce: ن:[ ڕوو][ ماڵ+ وێنجە] ئیپۆمۆێا : ipomoea، بیدۆیدس : گیایەکی خشۆکە لە کۆمەڵەی لاولاو.

.

 

.

.

.

.