باسک/bask: ن:[ توێ][ پەهلەوی : بازاک] بارووڵە، بازوو، باهوو، پەیک( هـ)، چمپل، چەنگ : بەشی سەرەوەی دەستی مرۆڤ لە شانەوە هەتا ئانیشک.

{

ئەلا ئەی ئاسکی ناسـک، بە باسـک
شکاندت گەردنی سەد شێری شـەرز

}{ نـالی}

باسکەمەلە/baskemele: نتـ:[ وەرزش][ باسكە+ مەلە] جۆرە مەلەیەكە بە جووڵاندنی باسک دەكرێت.

باسک باسکانی/bask baskanî: نتـ:[ واز] دەستەبەندی، دەستەبەرێتی.

باسکبەند/baskbend: نتـ:[ توێ][ سەز] بازیبەند، تۆڵبەند، تۆڵبەندی باڵ، قۆڵبەند.

باسکی جەگەرە/baskî cigere: نتـ:[ خوار] مۆدنە، دارجگارە.

بێباسک/bask: ئانتـ:[ مجـ][ بێ+ باسک] بێکەس، تەنیاباڵ.

بێباسکی/baskî: نچ:[ مجـ][ بێ+ باسک] مرۆڤی بێ کەس و بێ ئەنوا. تەنیاباڵی.

.

.

___________

باسک/bask: ن:[ کشت] بەشێک لە ئاموور.

:: نیر و باسک.    

باسکەدار/baskedar: نتـ:[ تشت][ باسک+ ئە+ دار] تێڵا، دیرەک، دیرەگ.

باسکێش/baskêş: نتـ:[ کشت][ باس( باسک)+ كێش( هێش)] مژان، ئێرەقە، باسک و هەوجار، باسكەو جار : پارچەیەكە لە ئاموور دارێكی درێژی ڕاستە، سەرێكی لە( نیر) دەبەستڕێت و سەرەكەی تری( دەندە) و( پاشبارە)ی ڕێدەخرێنت.

 تێبینی 
  هێش لە تەرکیبی ئەم ووشەیەدا و ووشەیەکی( چەر) و هیچ نەگۆڕاوە بەواتای( گاسن) دێت

باسکەوجار/baske û car : نتـ:[ تشت][ باسک+ ئە+ و+ هەوجار] باس كێش : پارچەیەکە لە ئاموور دارێکی درێژی ڕاستە، سەرێکی لە(ننیر )دەبەستڕێت و سەرەکەی تری( دەندە) و ( پاشبارە )ی ڕێدەخرێنت.

باسکەملە/baskemile: نتـ:[ تشت][ باسک+ ئە+ مل+ ئە] پیلەوار: داری گەورە و کۆلکە داری ووشک بۆ سووتان.

.

.

___________

باسک/bask: ن:[ جێۆ] بستوو، تەپۆلکە، کەل _ کلکە، ملەکێو، یاڵ.

.  

.

.

.