بڕیەی/biřyey: کتن:[ هـ] بڕین.{ وشەنامە، ل، 133}

بڕیەیەنە/biřyeyene: کتپ:[ هـ][ بڕین+ ئەنە] لەبڕیندا.

بڕیەی چەنە/biřyey čene: کتپ:[ هـ][ بڕین+ چەنە ( چنە)] لێبڕین.

بڕیەی چنە/biřyey čine: کتپ:[ هـ] بریەی چەنە : لێبڕین.

بڕیەیرە/biřyeyire: کتپ:[ هـ][ بڕین+ ڕە] دابڕن.

بڕیەینە/biřyeyine: کتپ:[ هـ][ بڕین+ نە] تێبڕین.

بڕیەیۆ/biřyeyo: کتن:[ هـ][ بڕین+ ۆ] بڕینەوە.

.

ئاخ بڕیەی/ax biřyey: نفا:[ ئاخ+ بڕیەی] ئاخ و ئاوات بڕیەی.

پۆبڕیەی/pobiryey: کتپ:[ هـ]پۆ+ بڕیەی] پێوەبڕین.

چەنەئەرەبڕیەی/čene ere biřyey: كتن:[ هـ][ چەنە+ ئەرە+ بڕیەی] لێدابڕین.

چەنەئەوە بڕیەی/čene ewe biřyey: كتن:[ هـ][چەنە+ ئەوە+ بڕیەی] لێبڕینەوە، لێگرتنەوە.

 

.

.

.

.

.