جوانکاری و خشڵ


[ جوانکاری] [ جوانکاری] جوانکاری.

 ئاخفتی  ئاردە  ئاڕایشت   ئازەنگ   ئالبۆیاغ   ئانگشتانە    
 ئەگریجە              ئه‌نگووستیله

.

  برۆ        بزگ         بنی شیلان

.

  پائەورەنجەن   پاوان  پاموورە   پاوەن         
               پزووی دەرپێ
        پێچووڤە پێموورە    

.

  تازه‌ داهاتوو    تازه‌بابه‌ت    تانجۆکە   ته‌داره‌کی  ته‌نته‌نه      

.

  جوان کار    جوان کراو     جوانی  جناخە         

.

  حەجل                   

.

  خڕخاڵ   ‌خاڵی ده‌ستکرد   خۆجوان کردن    خه‌نه‌   خۆئاڕایشت دان  خۆجوانکردن   خۆڕازاندنه‌وه    خۆتاسولووسدان
   خشڵ            

.

  ده‌ست به‌خۆداهێنان    ده‌موچاو  ده‌موچاوهه‌ڵگر  ده‌موچاوهه‌ڵگرتن         دەرپێ

.

  ڕازاندنه‌وه‌     ڕازاوه    ڕوو        

.

 ژ      ژێرچەناخە      

.

  سه‌رتاش    سووراو   سپیاو            

.

               
         شیلان      

.

  کڵ      كرمەک         

.

 گەوهەر  گەوهەرسازی

.

     مەرجان  مەرجانی سوور        
  میل  مۆده‌  ملوانکە    مووروو      

.

  نۆهاتی              ن

.

  وه‌سمه‌‌              و