بەرز/berz: ئان:[ ئاڤێسـ: TNizvrab: بەرێزینت. پهـ : بورز، بورژ، بۆرز. (برزەنت) زا : بارز، بەرژ]

1 – بڵند، ڕاسەرین، بێندا، سەلیل، بەقیت و قووچی

:: باڵابەرز : باڵا+ بەرز

:: پاژنەبەرز : پاژنە+ بەرز

:: سەربەرز  : سەر+ بەرز

:: كێوی بەرز : کێو+ ی+ بەرز

2 – كەڵۆ.

3 – خانووە قوتكەی بان قەڵا.

4 – هەر شتێك لە ئاسمانەوە نزیك بێت یان لە زەوی یەوە دوور بێت.

5 – توند و زیاد لە ئاستی خۆی.

:: دەنگی بەرز.

6 – [ مجـ] بەبەها

:: شاعیری بەرز.

:: زانای بەرز.

7 – [ باد] بزر، گوم.

بەرزا/berza: نتـ:[ بەرز+ ا] منداڵی نۆبەرە، بەرزایی.

بەرزاو/berzaw: ن:[ کەش] زناو. بەراو.( مدوجزر)

بەرزای/berzay: نچ:[ بەرز+ ئای] بەرزائی، بەرزێنی.

بەرزایی/berzayî: نچ:[ بەرز+ئایی]

1 – ئەندازەی بڵندی شت. بڵنداهی _ بڵندایی، شوێنی بەرز

:: بەرزایی چیا.

2 – شوێنی بەرز. چوكڵە.

بەرزە/berze: نتـ:[ بەرز+ هـ] ووڵاغی بەرزە.

بەرزەباڵا/berze baľa: ئانتـ:[ بەرز+ ئە+ باڵا]

1- زۆربڵند

:: كۆشكی بەرزەباڵا.

2- بەرزەلووتە : ئەنگووستی سێهەمی دەست.

بەرزەبان/berzeban: نتـ: بەرزەكی بانان.

بەرزەحەوایلە/berzeĥewayle: نتـ: كۆڵارە، بادەوە.

بەرزەفڕ/berzefiř: نتـ: بەرزفڕ : چاو لەبەرەژور، ناڕازی بە و ژیانەی كە تیایەتی.

{

هەركەسێ بەرزەفڕە زوو دەمرێ

بای بڵندی سەر و دڵ دەگرێ

}{ هەژار}.

بەرزەک/berzek: نتـ:[ بەرز+ ەك]

1 – سەكۆ.

2 – بڵندایی نێوای دەشت.

بەرزەكی بانان/berzekî baban: نتـ: گوتەیەكە تەشبیهی یەكێكی پێدەكرێت كە لە چورتمێك بە ئاسانی رزگاری بووبێت.

بەرزەكەوە/berzekewe: ن: قیسڵ یا هەژگی لق و پۆپ نەكراوە. كە پەرژینی باغ و بێستانی و شتی پێ بكرێت.

بەرزەكۆڵ/berzekoľ: ن:[ بابا] قەڵاپەچن.

بەرزەلووتە/berze lǔte: نتـ:[ بەرز+ ئە+ لووت+ ئە] بەرزەباڵا : ئەنگووستی سێهەمی دەست، ئەنگووستی نێوان براتووتە و‌ شادە.

بەرزەوەبوون/berzewebǔn: كتن: ڕاستەوەبوون، هەستان. بەرزبوونەو، گەشەكردن، درێژبوون.

بەرزەوەكردن/berzewekirdin: كتپ: بەرزكردنەوە.

بەرزبوون/berzbǔn: كتن:[ بەرز+ بوون] پەرەسەندن، گەشەكردن، بڵندبوون.

بەرزبوونەوە/berzbǔnewe: كتن:[ بەرز+ بوون+ ئەوە] بڵندبوونەوە بۆ لای سەرەوە.

:: سەیركە فڕۆكەكە چەند بەرزبووەتەوە.

بەرزتر/berztir: ئانتـ:[ بەرز + تر( پڵەی دووەمی بەراوورد كردن) ] بڵندتر.  

بەرزترین/berztirîn: ئان:[ بەرترین( پڵەی سێیەمی بەراوودكردن)] بڵندترین. هەرەبەرز.

بەرزترین ئاست/berz tirî asit: نتـ: بڵندترین ئاست.

بەرزترین كۆڵكەی ناووكی/berztiřîn koľekey maǔikî: نتـ:

بەرزفڕین/berz fiřîn: كتن:[ بەرز+ فڕین] بریتی یە لە كەسێك كەزیاد لە ئەندازەی خۆی بخورێت و قەپ دابگرێت. خۆهەڵكێشان.

بەرزكار/berzkar: نتـ: بڵندكار.

بەرزكردن/berz kirdin: كتپ: بڵندكردن، ڕانان، وونارا.

بەرزكردنەوە/berz kirdinewe: كتپ:

بەرزكردنەوە/berz kirdinewe: كتپ:[ بەرز+ كردن+ ئەوە] بڵند كردنەوە، بەرزەوەكردن. 

بەرزكەرەوە/berzkerewe: نتـ: بڵندكەرەوە، هەستێن، هەڵبڕ، هەڵێنەر.[ ئینگـ : Winch]

بەرزگە/berzge: نتـ: بڵندگە.

بەرزونزمی/berz ǔ nizmî: نتـ: بڵند و نشێوی.  

بەرزونزمی زەوی/berz ǔ nizmî zewy: نتـ، شڕ: بڵند و نشێوی عەرد. 

بەرزێتی/berzětî: نچ: بەرزایی

:: پایەی كەم شاعیری كورد دەگاتە بەرزێتی نالـی.

بەرزێنەك/berzênek: نتـ:[ بەرز+ ئێنەك] ئەسانسێر، ئەشانسۆر.

بەرزی/ berzî: ن: بڵندی، بەرزایی، حەواق، گەورەیی، نەمری.

بەرزی پێو/berzî pěw: نتـ: ئامێری پێوانەی بەرزی.[ ئینگـ : Altimeter]

بەرزی ڕاستەقینە/berzî řasteqîne: نتـ:[ فیز][ بەرزی+ ڕاستەقینە].[ ئینگـ : Actual height]

.

.

.

.