هاتن/hatin: کتن: ئامای( هـ)، ئامایه‌نه( کباک، زا)، گەیشتن، گەیین،( ئێرە یان ئەوێ).: له ‌شوێنێکه‌وه‌ خۆ گه‌یاندنانه‌ جێگایه‌کی دیکه‌.

.

       
      کەسی     ڕابردووی دوور    ڕابردووی نزیك    بەردوام   ڕانەبردوو    مەرج  داخواز( پرسیار)
   ئەرێ   تاك   1   هاتبووم   هاتم   دەهاتم   دێم   بهاتمایە   بێم
  2   هاتبوویت   هاتیت  دەهاتیت   دێیت   بهاتیتایە   بێیت
  3   هاتبوو   هاتی   دەهات   دێ   بهاتبایە   بێ
               
  کۆ   1   هاتبووین   هاتمان  دەهاتین   دێین   بهاتمانایە   بێین
  2   هاتبووتان   هاتتان  دەهاتن   دێن   بهاتتانایە   بێن
  3   هاتىوون   هاتن  دەهاتن   دێن   بهاتبانایە   بێن
                 
    نەرێ      تاك    1           نەهاتمایە   نەیەم
  2           نەهاتیتایە   نەیەی
  3           نەهاتبایە   نەێ
               
  کۆ   1          نەهاتمانایە   نەیەین
  2          نەهاتتانایە   نەیەن
  3          نەهاتنایە   نەیەن
                 

.

بێن/bên: ف: بەیان( هـ).  

.

{ تێبـ : ئەم وشە ڵێکدراوانەی ( هاتنە+ …) لە ڕێزمانی کوردییدا کردەی بەرکار دەبێنن.}

.

هاتنەئاست/hatine ast: كتن:[ هاتن+ ئە+ ئاست] ئامای ڕیك( هـ)، هاتنەڕێك.

هاتنەبا/hatine ba: كتن:[ هاتن+ ئە+ با]

هاتنەبار/hatine bar: كتن:[ هاتن+ ئە+ بار] هاتنەڕێگە.

هاتنەبەر/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەر

1 – ئامای وەر _ ئاماینەوەر، ئامای بەر( هـ) : بەرگرتن، هاتنەپێش.  

2 – وەبەرهاتن، بەکەڵبوون.   

هاتنەبەرامبەر/hatine beramber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەرامبەرئامای وەرانوەر، ئامای وەراوەر.

هاتنەبەرانی مەڕ/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەران+ ی+ مەڕ] ئامایۆبەران.

هاتنەبەربار/hatine berbar: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەر+ بارئامای وەروباری

هاتنەبەرپلار/hatine berpilar: كتن:[ هاتن+ ئە+ + پلارئامای وەرو پلاری 

هاتنەبەرچاو/hatine berčaw: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەر+ چاوئامای وەرو چەما( هـ) هاتنەپێشچاو.

هاتنەبەردەست/hatine berdest: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەر+ دەستئامای وەرو دەسی( هـ)، هاتنەپێش دەست.

هاتنەبەردەم/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەردەم] ئامای وەرو دەمی( هـ)، هاتنە پێش دەم.

هاتنەبەرڕێ/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەر+ ڕێ] ئامای وەروڕێ( هـ)، هاتنەپێشڕێ.

هاتنەبەرکار/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەرئامای وەروکاری

هاتنەبەرمامەڵە/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەرئامای وەرو مامەڵەی.

هاتنەبەرهەڵمەت/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەر+ هەڵمەت] ئامای وەرومامیزی.

هاتنەبەرنوێژ/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەرئامای وەرونمێنە

هاتنەبەرهەم/hatine ber: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەرهەم] ئاماینە بەر.

هاتن بەڕوودا/hatine be: كتن:[ هاتن+ ئە+ بەر] ئامای ڕووەرە، کەوتن بەدەما.    

هاتنەبوون/hatinebûn: كتن:[ هاتن+ ئە+ بوون] بەدی هاتن، ڕێکی، ڕاستی، ڕێک و پێکی بناغەی چشت.

هاتنەبیر/hatinepa: كتن:[ هاتن+ ئە+ بیر] ئامای نەویر _ ئامای ویر( هـ).  

هاتنەپا/hatinepa: كتن:[ هاتن+ ئە+ پا] بە پابوون ( بۆ سەگ و پشیلە).

هاتنەپێ/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ پێ] ئامای پا( هـ)، هاتنە گەردن، بەسەردشکانەوە. 

هاتنەپێشەوە/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ پێ] ئامای وەرۆ.

هاتنەتەگە/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ تەگە] ئامایۆتگە( هـ)، سابرین گرتن.

هاتنەجووڵە/hatine: كتن:[ هاتن+ ئە+ جووڵە] ئامایۆ تەلی( هـ)، هاتنەتەکاندن.

هاتنەجیزەجیز/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ پێ] ئامایۆجیزی.

هاتنەپێشەوە/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ پێ]

هاتنەچنگ/hatine: كتن:[ هاتن+ ئە+ چنگ] ئامای چنگ( هـ)، هاتنەدەست.

هاتنەخارشت/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ خارشت] ئامای خارش( هـ)، هاتنە خوراندن.

هاتنەخەو/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ خەو] ئاماینەوەرم( هـ).  

هاتنەخەیاڵ/hatinex: كتن:[ هاتن+ ئە+ خەیاڵ] ئامای خیاڵ( هـ)، ئاماینە خیاڵ.

هاتنەخروش/hatinex: كتن:[ هاتن+ ئە+ خروش] ئامای خروش ( هـ).

هاتنەخوار/hatinexiwar: كتن:[ هاتن+ ئە+ خوار] 1 – کیژێن، وەربوون، پەیابوون 2 – [ کباک] داهاتن، داچوون، ڤەهاتن، سەرەوژێربوون، داگەزران.   3 – ئامای رەوار _ ئامای وار، دابەزینی نرخ.

هاتنەخوارەوە/hatinexiwarewe: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامای وارۆ، دابەزین.  

هاتنەدەر/hatineder: کتن: [ هاتن+ ئە+ دەر ] ئامای به‌ر( هـ)، ئامای جبەر ( هـ)، دەرکەوتن، وەدەرکەوتن، دەرهاتن.

هاتنەدەرەوە/hatinederewe: كتن:[ هاتن+ ئە+ دەر+ ئەوە]  ئامای بەرۆ( هـ).

هاتنەدەست/hatinedest: كتن:[ هاتن+ ئە+ دەست] ئامای دەس( هـ).

هاتنەدەستەوە/hatinedestewe: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەدەنگ/hatinedest: كتن:[ هاتن+ ئە+ دەنگ] ئامای دەنگ( هـ)، ئامای دەمەرە( هـ) بەدەماهاتن، قسەکردن.

هاتنەدەین/hatinedeyin: كتن:[ هاتن+ ئە+ دین]

هاتنەدواوە/hatinedeyin: كتن:[ هاتن+ ئە+ دواوە] ئامای دماووە ( هـ).

هاتنەدی/hatinedî: كتن:[ هاتن+ ئە+ دی] وەدی هاتن، وەڕاست گەڕان، ئامای دی( هـ).

هاتنەدیتن/hatin: كتپ:[ کباک][ کارابزر][ هاتن+ ئە+ دیتن] بینران. :: جان و زین هاتنە دیتن.

هاتنەدیل/hatinedîl: كتن:[ هاتن+ ئە+ دیل] هاتنەدین.

هاتنەڕوو/hatine: كتن:[ هاتن+ ئە+ ڕوو] ئامای ڕووە( هـ).

هاتنەڕێ/hatineřě: كتن:[ هاتن+ ئە+ ڕێ] هاتنەبار، ئامای ڕا( هـ).

هاتنەڕێگە/hatineřěge: كتن:[ هاتن+ ئە+ ڕێگە] هاتنەڕێ، هاتنەبار.

هاتنەڕێك/hatine řěk: كتن:[ هاتن+ ئە+ ڕێک] ئامای ڕیک( هـ)، هاتنەئاست.

هاتنەزمان/hatineřě: كتن:[ هاتن+ ئە+ زمان] هاتنەگۆ، ئامای زوان( هـ).

هاتنەزمان بە تووڕەیی/hatineřě: كتن:[ هاتن+ ئە+ زمان] ئامای زوانەوە.

هاتنەژوور/hatinejûr: کتن:[ هاتن+ ئە+ ژوور]

هاتنەژوورەوە/hatinejûrewe: کتن:[ هاتن+ ئە+ ژوور+ ەوە] ئامای چووەر _ ئاماوه‌چووه‌ر ( هـ) چوونه‌ژوور، وه‌ژوورکه‌وتن.

هاتنەژێر/hatinejěř: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەژێرەوە/hatinejěrewe: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەژێربار/hatinejěřdest: كتن:[ هاتن+ ئە+ ژێر+ بار] ئامای چیر و باری( هـ).

هاتنەژێرچنگ/hatinejěřdest: كتن:[ هاتن+ ئە+ ژێر+ چنگ] ئامای چیر و چنگی( هـ).

هاتنەژێردەست/hatinejěřdest: كتن:[ هاتن+ ئە+ ژێر+ دەست] خستنەژێردەست.

هاتنەسەر/hatineser: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەسەرچۆك/hatineserčok: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەسەرخۆ/hatineserxo: كتن:[ هاتن+ ئە+ سەرخۆ ] بووژانەوە، ووشیاربوونەوە _ هووشیاربوونەوە.

هاتنەسەرشان/hatineserčok: كتن:[ هاتن+ ئە+ شان] ئامای سەروشانەی، تێوەگلان.  

هاتنەسوێ/hatinesiwê: كتن:[ هاتن+ ئە+ سوێ] ئامای چڵ( هـ)، ئامایناوە، داهاتنەوە، تێ هاتنەوە.

هاتنەكردن/hatinekirdin: كتن:[ هاتن+ ئە+ کردن] ئەنجامدان، شیاوی کردن.

هاتنەکۆتایی کار/hatinepê: كتن:[ هاتن+ ئە+ کۆتایی کار] ئامایۆ تۆسەری.

هاتنەكوشتن/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ کوشتن] کوژران.

هاتنەكوڵ/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ کوڵ] ئامای کۆڵی، زەرەرکردن.

هاتنە گول/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەگیر/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ گیر] ئامای گیر، گیرکردن.

هاتنەلا/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامای لا ( هـ).

هاتنەمەرز/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ مەرز] ئامای پەڕ ( هـ)، هاتنەسنوور.

هاتنەمشت/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ مشت] ئامای مشتە، کەوتنە دەست.

هاتنەناو/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ناو] ئامای دلی ( هـ) _  ئاماینە : تێهاتن، تووش بوون.

هاتنەناودەست/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ناو+ دەست] ئاماینە دەس.

هاتنەناودەم/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ناو+ دەم] ئاماینە دەم.

هاتنەناودڵ/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ناو+ دڵ] ئاماینە دڵ.

هاتنەناومەیدان/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ناو+ مەیدان] ئاماینە مەیدان.

هاتنەناو مشت/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ناو] ئاماینە مشتە.

هاتنەناوهۆش/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ناو+ هۆش] ئاماینەهۆش.

هاتنەوە/hatin: كتن:[ هاتن+ ەوە] گەڕانەوە بۆ جێگای خۆی، ئامانه‌وه‌ _ ئامایۆ( هـ)‌.

هاتنەوەئێش/hatin: کتن: هاتنەوەژان، ئامایۆژانی( هـ).

هاتنەوەباز/hatin: كتن:[ هاتن+ ەوە+ باز] گوژم خواردنەوە، ئامایۆبازی.

هاتنەوەباڵ/hatin: كتن:[ هاتن+ ەوە] ئامایۆباڵی

هاتنەوەباوان/hatin: كتن:[ هاتن+ ەوە+ باوان] ئامایۆباوان.       

هاتنەوە بۆ دواوە/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] گەڕانەوە بەرەودواوە، ئابال بوون.

هاتنەوە چەپۆکان/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامایۆچەپۆکانی.

هاتنەوەخارشت/hatin: كتن:[ هاتن+ ەوە] ئامایۆسەروچۆکا( هـ)، ئامایۆخارشت، ئامایۆدەمەنە.    

هاتنەوەدەر/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ دەر] ئامایۆجبەر.

هاتنەوەدەنگ/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامایۆدەنگی.

هاتنەوەڕێ/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ڕێ]  ئامایۆڕا.

هاتنەوەزمان/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ زمان] ئامایۆزوان.

هاتنەوە ژێربار/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامایۆچێر وباری.

هاتنەوەسەر/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەوەسەر باری ڕاستی/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامایۆڕاسە.

هاتنەوەسەرخۆ/hatin: كتن:[ هاتن+ ەوە+ سەرخۆ] ئامایۆسەروێ( هـ)، بەهۆش هاتنەوە.

هاتنەوەسەر ڕا/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتنەوەڕوو/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ڕوو] ئامایۆڕووە، هەرم لێ نەکردن.

هاتنەوەسەر ڕێ/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ڕێ] ئامای سەروڕێ، ئامای سەروکاسەی، ئامای قۆلەرە، بەڵێندان، تەسلیم بوون، قایل بوون.

هاتنەوەسوێ/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامایۆسۆ.

هاتنەوەمەرز/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ مەرز] ئامایۆپەڕ، خۆکەناردان.  

هاتنەوەوەڵام/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامایۆجواب.

هاتنەوەیەك/hatin: كتن:[ هاتن+ ەوە+ یەک] وێكهاتنەوە، ئامای پیوەنە( هـ)، قەپات بوون، داخران.

هاتنەوەژوور/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامایۆچووەر.

هاتنەیاد/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ یاد] ئاماینەیاڎ.

هاتنەیەك/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ یەک] هاتنەوەیەك.

هاتن بەبەرهەمدا/hatin: كتن:[ هاتن+ بە+ بەرهەم+ دا]  ئامای بەرەرە( هـ).

هاتن بەپێشدا/hatin: كتن[ هاتن+ بە+ پێشدا] ئامای وەرەرە( هـ)، شکان بەپێشدا.

هاتن بەرەو ئێرە/hatin: كتن[ هاتن+ بەرەو+ ئێرە] كەوتنە ڕێ بۆ ئێرە.

هاتن بەڕوودا/hatin: كتن:[ هاتن+ بە+ڕوو+ دا] ئامای ڕووەرە( هـ)، کەوتن بەدەمدا.     

هاتن بەخودا/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ]

هاتن بە دەوروبەردا/hatin: كتن:[ هاتن+ بە+ دەوروبەر+ دا] ئامای لانە.

هاتن بەڕێدا بەرەو خوار/hatin: كتن:[ هاتن+ بە+ ڕێ+ دا+ بەرەو+ خوار] ئامای ڕارە ( هـ).

هاتن بەڕێدا بەرەو ژوور/hatin: كتن:[ هاتن+ بە+ ڕێ+ دا+ بەرەو+ ژوور] ئامای ڕاوری ( هـ).

هاتن بەلادا/hatin: كتن:[ هاتن+ بە+ لادا] ئامای لارە، کەوتن، مردن. 

هاتن بۆ ڕاو/hatin: كتن:[ هاتن+ بۆ+ ڕاو] ئامای ڕاوە ( هـ)، لەڕێوەهاتن.

هاتن و چوون/hatin: کتن:[ هاتن+ ئە+ ] ئامان و شیان ( هـ) _ ئاماولووای، ئاموشۆکردن، سەفەرکردن.

هاتنی با/hatin: كتن:[ هاتن+ ئە+ ] باهاتن، بای ئومایە

هاتوو/hatû::[ هاتن+ ئوو] هاتیار.

هاتوون/hatŭ: ف:[  هاتن بۆ گەلێ ] ئامێنێ ( هـ) 

هات و چۆ/hat û  čo: نتـ:[ لە ( هاتن) و ( چوون)] ئام و شۆ ( هـ)، هاموشۆ، ئالموشۆ ( کباک، زا)، ئاماولوای، کەین و بەین، بینە و ببەستە، دەردەسەری، هاتوچوو.

هاتوچۆکەر/hat û čo:  نفا:[ لە ( هاتن) و ( چوون)]

هاتوچۆکەرڎەی/hat û čo:  کتپ:[ هـ] هاتوچٶکردن ( کناو)

هاتوچۆکەڎەیەنە/hat û čo: کتپ:[ هـ] لەهاتوچٶکردندا( کناو)

هاتوچۆ کردن/hat û čo: کتپ:[ هات( هاتن) و چۆ( چوون)+ کردن]  ئامان و شیان. 

هاتیار/h::::

هاتیكە/h::::

هاتی هەڤ/h::::

.

ئاوداهاتن/awdahatin: کتن:[ ئاو+ داهاتن( دا+ هاتن)] ئاما و ئاوو( هـ).

بەپشتاهاتن/hatin: کتن:[ هـ] ئامای دمارە. بەدواداهاتن.

بەپشتاهاتن و کەوتن/be pišta hatin û kewtin: کتن: ئامای مازییەرە( هـ).

بەپیرەوە هاتن/hatin: کتن:[ بە+ پیرەوە+ هاتن] ئامای پێوایۆ ( هـ).

بەخەێاڵدا هاتن/am: کتن:[ هـ] ئامای خیاڵۆری، ئامای خیاڵەڕە.

بەدەماهاتن/am: کتن: ئامای دەمەنە [ هـ]

بەدەمەوە هاتن/am: کتن: ئامای دەمۆ.( هـ)، فریاکەوتن.

بەدەستەوەهاتن/am: کتن: ئامای دەسۆ.( هـ).

بەدەستدا هاتن بەرەو خوار/am: کتن: ئامای دەسەرە. [ هـ]

بەدەستدا هاتن بەرەو ژوور/am: کتن: ئامای دەسۆری[ هـ] .

بەدڵدا هاتن/hatin: کتن:[ هـ] ئامای دڵەرە، ئامای دڵۆری.  

بەدواداهاتن/be diwadahatin: کتپ: ئامای شونیەرە.

بەڕێداهاتن/hatin: کتن:[ بە+ ڕێ+ داهاتن] ئامای ڕانە.

بەسەرداهاتن/bederdahatin: کتن:[ بەسەر+ دا+ هاتن] ئامای ملەرە ( هـ)، بەملاهاتن.

بەسەرداهاتنەوە/bederdahatintewe: کتن: ئامایۆسەرەنە ( هـ).

بەشوێنداهاتن/be šiwên dahatin: کتپ:[ بەشوێنداهاتن] ئامای شونی.

بەلاوەهاتن/belawehatin: کتپ:[ بەلاوە+ هاتن] ئامای لاوە

بەیەکداهاتن/hatin: کتن:[ بە+ یەک+ داهاتن] ئامای پیوەرە( هـ)، پێکەوەهاتن.

بەبیرداهاتن/am: کتن:[ هـ] ئامای ویرەرە( هـ).

پێداهاتنەوە/pêdahatinewe: کتن:[ پێداا+ هاتن+ ئەوە] ئامایۆپورە ( هـ).    

پێوەهاتن/hatin: کتن:[ پێوە( پێ+ وە)+ هاتن] ئامای پۆ( هـ).

پیاهاتن/hatin: کتن:[ پیا+ هاتن]

پیاهاتن بەرەو خوار/hatin: کتن:[ پیاهاتن+ بەرەو+ خوار] ئامای پورە( هـ).

پیاهاتن بەرەو ژوور/hatin: کتن:[ پیاهاتن+ بەرەو+ ژوور] ئامای پوری( هـ).

تێهاتن/am: کتن:[ هـ] ئاماینە( هـ)، تووش بوون.

حاڵ لێهاتنی دەروێش/am: کتن: ئامای حاڵ.[ هـ]

داهاتن/dahatin: کتن:[ دا+ هاتن] ئامای رە( هـ).

ڕاهاتن/řahatin: کتن:[ ڕا+ هاتن] ئامای رە( هـ).

لەخوارەوە هاتن/le xiwarewe hatin: کتن:[ هـ] ئامای وارئەنە. 

لەکاتی هاتن بە بەرهەمدا/lekatî hatin be berhemda: شڕ: ئامای بەرەنە( هـ).

لەگەڵداهاتن/legeľdahatin: کتن:[ هـ] ئامای پۆوە( هـ).

لێهاتن/lêhatin: کتن:[ هـ] ئامای چنە

.

.

.

.