ئه‌لبومین/elbumîn: ن:[ كیمیـ]

1 – جۆرێكه‌ له‌ پرۆتینی شیركه‌ له‌ ئاودا ده‌توێته‌وه‌.

2 – ئه‌و مادده‌ خۆراكییه‌یه‌ كه‌ ده‌وری زه‌ردێنه‌ی هێلكه ‌یان هێلكۆكه‌كانی داوه‌ واتا سپێنه‌ی هێلكه‌. ‌][ ئینگـ : albumin]

ئه‌لبومینه‌ میزێ/elbumîne mîzě: نتـ: میزی ئه‌لبومینی: ئه‌لبومیناوی.[ ئینگـ : Albuminaturia, Albuminuria]

ئه‌لبومینیه‌ خوێنێ/elbumîne xwěně: نتـ: خوێنی ئه‌لبومیناوی.[ ئینگـ : albuminemia]

ئه‌لبومین پێو/elbumîn pěw: نتـ:[ ئینگـ : albuminimeter]

ئه‌لبومین پێوان/elbumîn pěwan: كتن:[ ئینگـ : albuminimetry]

ئه‌لبومینه‌ زه‌رداوێ/elbumîne zerdawě: نتـ: زه‌رداوی ئه‌لبومیناوی [ ئینگـ : albuminocholia]

ئه‌لبومین شیكردنه‌وه‌/elbumîn šîkirdinewe: كتن: سپێنه‌ی هێلكه‌ی توانه‌وه‌.[ ئینگـ : albuminolysis].

به‌ڵفه‌می ئه‌لبومیناوی/beľfemî elbumînawî: نتـ:[ ئینگـ : albuminoptysis]

دروستبوونی ئه‌لبومین/drustbŭnî elbumîn: ن:[ ئینگـ : albumineferous, albuminiparous] { په‌زیشكی، ل، 28}

.

.

.

.

.

.