هەوکردن/hewkirdin: کتن:[ هەو+ کردن] ئیلتهاب( ع: التهاب)، دابن( کباک)، سووتانەوە، سۆ، هەودان.[ ئینگـ: Inflomation]. 

{ زاراوەیەکی پزیشکییە، بەکاردەهێندێت ئەو شوێنانەی لە ئەندامی لەشدا هەوکردن تێیان ڕوودەدات. سووتانەوە هاوواتای پاشگری itis ـە لە زاراوەسازی پزیشکی جیهانیدا،  ڕەدووی هەر ووشەیەکی ئەندامی لەش بکەوێت، دەیکات بە نەخۆش}.

  تێبینی
 بۆ بینینی وێنەی هەوکردنەکان کلیک لەسەر پەیڤە لاتینییەکان بکەن

هەوکردنی جومگەی ئانیشک/hewkirdin cumigey anîšk: نتـ:[ نخ][ هەوکردن+ ی+ جومگە+ی+ ئانیشک] سووتانەوەی هەوکردنی جومگەی قوڕناسک.[ ئینگـ : Olenitis].

هەوکردنی ئاوەڵ/hewkirdin aweľ: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ئاوەڵ] سووتانەوەی هەوکردنی ئاوەڵ.[ ئینگـ :  ، Placuntitis].

هەوکردنی ئاوەڵی/hewkirdin aweľî: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ئاوەڵی] سووتانەوەی ئاوەڵی.[ ئینگـ : Placentitis].

هەوکردنی  ئێسک/hewkirdin êsk: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ئێسک] سووتانەوەی ئێسک. [ ئینگـ : Osteitis].

هەوکردنی ئێسکەکانی کەللە/hewkirdin êskekanî kelile: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ئێسکەکانی+ کەللە] سووتانەوەی ئێسکەکانی کەللە. [ ئینگـ : Mastoiditis].

هەوکردنی ئێسک و کڕکڕە/hewkirdin êsk û kiřkiře: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ئێسک+ و+ کڕکڕە] سووتانەوەی ئێسک و کڕکڕە. [ ئینگـ : Osteochondritis].

هەوکردنی ئێسک و مۆخ/hewkirdin êsk: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ و+ مۆخ] سووتانەوەی ئێسک و مۆخ. [ ئینگـ : Osteomyelitis].

هەوکردنی ئێسکی پەنجە/hewkirdin êskî pence: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ئێسک+ ی+ پەنجە] سووتانەوەی ئێسکی پشت گوێ. [ ئینگـ : Phalangitis].

هەوکردنی ئێسکی پشت گوێ/hewkirdin êsk: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ئێسک+ ی+ پشت گوێ] سووتانەوەی ئێسکی پشت گوێ. [ ئینگـ : Cranitis].

هەوکردنی ئێسکی جومگەکان/hewkirdin êsk: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ئێسک+ ی+ جومگەکان] سووتانەوەی ئێسکی جومگەکان.[ ئینگـ : Ostearthritis].

هەوکردنی دەرەوەی ئێسک/hewkirdin êsk: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ دەرەوەی+ ئێسک] سووتانەوەی دەرەوەی ئێسک. [ ئینگـ : Peri osteorrhaphy].

هەوکردنی دەرەوەی ئێسکە پووچە/hewkirdin êsk: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ دەرەوەی+ ئێسک+ی + پووچە] سووتانەوەی دەرەوەی ئێسکەپووچە.[ ئینگـ : Peri Sinusitis].

هەوکردنی نزیکی ئێسک/hewkirdin êsk: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ نزیکی+ ئێسک] سووتانەوەی نزیکی ئێسک.[ ئینگـ : Parostitis].

هەوکردنی بەستەر/hewkirdin: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ بەستەر] سووتانەوەی بەستەر.[ ئینگـ : Fascitis].

هەوکردنی پەنجە/hewkirdin: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ پەنجە] سووتانەوەی پەنجە. [ ئینگـ : Dactylitis].

هەوکردنی پل/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پل, هەوکردن قاش ( یەکێ لە قاشەکانی سی).[ ئینگـ : Lobitis].

هەوکردنی پووک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پووک.[ ئینگـ: Oulitis ، Gingivitis].

هەوکردنی پووک و دەم/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پووک و دەم.[ ئینگـ : Gingivostomatitis].

هەوکردنی پووک و زمان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پووک و زمان.[ ئینگـ : Gingivoglossitis].

هەوکردنی پووکی لێوی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پووکی لێوی.[ ئینگـ : Gingivolabial].

هەوکردنی پێچاوپێچ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێچاوپێچ لە گوێچکەدا. [ ئینگـ : Cochleitis].

هەوکردنی پێست/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست. [ ئینگـ : Dermatitis ، Cutitis].

هەوکردنی پێست ئارایشتەیی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] پێست سووتانەوەی ئارایشتەیی. [ ئینگـ : Dermatitis cosmetic].

هەوکردنی پێست بەتیشکی رۆنتگەن/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست بە تیشکی رۆنتگەن. [ ئینگـ : Roentgen Ray. Dermatitis].

هەوکردنی پێست بەخۆر/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست بەخۆر( بە تیشک). [ ئینگـ :  Dermatitis Actinic].

هەوکردنی پێست بەدەرمان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست بەدەرمان.[ ئینگـ : Dermatitis Medicamentosa].

هەوکردنی پێست بەگەرما/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست بەگەرما. [ ئینگـ : Dermatitis Aestivalis].

هەوکردنی پێست بلۆقدار/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] پێست سووتانەوەی بلۆقدار. [ ئینگـ : Dermatitis Bullosa.

هەوکردنی پێست پووکاوەیی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] پێست سووتانەوەی پووکاوەیی.[ ئینگـ : Dermatitis Atrophicans].

هەوکردنی پێست پوولەکەدار/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست پوولەکەدار.[ ئینگـ : Dermatitis Exfoliative].

هەوکردنی پێست پیشەیی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست پیشەیی.[ ئینگـ : Occupational Dermatitis].

هەوکردنی پێست تامێسکاوی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست تامێسکاوی.[ ئینگـ : dermatitis herpetiformis].

هەوکردنی پێست بەتیشک/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] تیشکە داگیرسانی پێست .[ ئینگـ : Actinodermatitis].

هەوکردنی پێست گرێیاوی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست گرێ گرێ.[ ئینگـ : Dermatitis Nodularis ].

هەوکردنی پێست و گۆشت/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پێست و ماسولکە. [ ئینگـ : Dermatomyositis].

هەوکردنی پێست هەستناکی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] پێست سووتانەوەی هەستناکی. [ ئینگـ : Allergic Dermatitis].

هەوکردنی تۆڕی ڕەگ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تۆڕی ڕەگ. [ ئینگـ : Plexitis].

هەوکردنی تۆمەڕۆ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ][ سووتانەوەی+ تۆمەڕۆ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تۆمەڕۆ. [ ئینگـ : Corditis].

هەوکردنی دەوری تۆمەڕۆ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری تۆمەڕۆ. [ ئینگـ : Perispermatitis].

هەوکردنی جگەر/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی جگەر.[ ئینگـ : hepatitis].

هەوکردنی تەنیشت جگەر/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشت جگەر.[ ئینگـ : Para Hepatitis]

هەوکردنی دەوری جگەر/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری جگەر.[ ئینگـ : Perihepatitis].

هەوکردنی جگەر و زەردیی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی جگەر و زەردیی.[ ئینگـ : Icterus Hepatitis].

هەوکردنی جومگە/hewkirdinî: نتـ:[ نخ][ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی جومگە.[ ئینگـ : Periarthritis].

هەوکردنی جومگەیەک/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی جومگەیەک.[ ئینگـ : Monarthritis] .

هەوکردنی جومگەی پەلەکان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی جومگەی پەلەکان، داگیرسانی جومگەی پەلەکان ( چوارپەل : هەر دوو قۆڵ و پێ ).[ ئینگـ : Acroarthritis]

هەوکردنی هەموو جومگەکان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هەموو جومگەکان.[ ئینگـ : Panarthritis]. 

هەوکردنی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی چاو، چاوئێشە.[ ئینگـ : Ophthal Mitis]. 

هەوکردنی بلووری چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی بلووری چاو.[ ئینگـ : Crystallitis] .

هەوکردنی دەماری چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەماری چاو.[ ئینگـ : Ophthalmoneuritis] .

هەوکردنی دەوری کالانەی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری کالانەی چاو.[ ئینگـ : Periorbitalis].

هەوکردنی ڕەشینەی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کۆرینەی چاو.[ ئینگـ : Corneitis].

هەوکردنی ڕەنگینە و سپێنەی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ڕەنگینە و سپێنەی چاو.[ ئینگـ :Irido keratitis] .

هەوکردنی ڕەنگینە و کۆڕینیەی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ڕەنگینە و سپێنەی چاو.[ ئینگـ :Kerato – Iritis].

هەوکردنی قنجکی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی قنجکی چاو.[ ئینگـ : Canthitis] .

هەوکردنی ماسوولکەی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماسوولکەی چاو.[ ئینگـ : Ophthalmomyositis].

هەوکردنی ناوەوەی چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ناوەوەی چاو.[ ئینگـ : Anophthalmia].

هەوکردنی هەموو چاو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هەموو چاو.[ ئینگـ : Panophthal Mitis] .

هەوکردنی چڵمە پەردە/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی چڵمە پەردە.[ ئینگـ : Mucitis].

هەوکردنی خانە/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی خانە. [ ئینگـ : Cellulitis].

هەوکردنی بۆرییەخوێنەکان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی بۆرییەخوێنەکان. [ ئینگـ : ].

هەوکردنی هەموو خوێنبەرەکان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هەموو خوێنبەرەکان. [ ئینگـ : Panarteritis].

هەوکردنی خوێنهێن/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی خوێنهێن. [ ئینگـ : Phlebitis] .

هەوکردنی خوێنهێنی بەرگیراو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی خوێنهێنی بەرگیراو. [ ئینگـ : Obliterating Phlebitis ،  Obstructive Phlebitis] .

هەوکردنی خوێنهێنی زەیستانی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی خوێنهێنی زەیستانی. [ ئینگـ : Puerpera Phlebitis] .

هەوکردنی خوێنهێنی گەڕاوە/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی خوێنهێنی گەڕاوە. [ ئینگـ : Recurrent Phlebitis] .

هەوکردنی خوێنهێنی گەڕۆک/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی خوێنهێنی گەڕۆک. [ ئینگـ : Migrans Phlebitis].

هەوکردنی خوێنهێنی نووساو/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی خوێنهێنی نووساو. [ ئینگـ : Adhesive Phlebitis] .

هەوکردنی دەمار/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەمار، داگیرسانی دەمار( دەماری خوێن ئان لیمف).[ ئینگـ : Angiitis]. 

هەوکردنی دەمەوانە( زمانە)/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەرچەی دڵ. [ ئینگـ : Dicliditis]

هەوکردنی ددان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ددان.[ ئینگـ : Odontitis].

هەوکردنی بێخی ددان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی بێخی ددان.[ ئینگـ : Odontobothritis].

هەوکردنی تەنیشت ددان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشت ددان.[ ئینگـ : Paradentitis].

هەوکردنی چاڵی ددان/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی چاڵی ددان.[ ئینگـ : Alveolitis].

هەوکردنی دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دڵ.[ ئینگـ : Carditis].

هەوکردنی بەرگی دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی بەرگی دڵ.[ ئینگـ : Pericarditis]. 

هەوکردنی پەردەی دڵی ڕۆماتیزمی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی دڵی ڕۆماتیزمی.[ ئینگـ : Endocarditis Rheumatie

هەوکردنی پەردەی دیواری دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی دیواری دڵ.[ ئینگـ : Endocarditis Mural]

هەوکردنی پەردەی زمانەی دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی زمانەی دڵ.[ ئینگـ : Endocarditis Valvular] .

هەوکردنی پەردەی ناوەوە و ماسوولکەی دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی ناوەوە و ماسوولکەی دڵ.[ ئینگـ : Endomyocarditis].

هەوکردنی پەردەی ناوەوەی دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی ناوەوەی دڵ.[ ئینگـ : Endocarditis] .

هەوکردنی پەردەی ناوەوەی دڵی میکرۆبی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی ناوەوەی دڵی میکرۆبی.[ ئینگـ : Endocarditis Bacterial] .

هەوکردنی ماسوولکەی دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماسوولکەی دڵ.[ ئینگـ : Myocarditis] .

هەوکردنی ناوپەنچکی و بەرگی دڵی/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ناوپەنچکی و بەرگی دڵی.[ ئینگـ :  Phreno Pericarditis]

هەوکردنی هەموو دڵ/hewkirdinî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هەموو دڵ.[ ئینگـ : Pancarditis]

هەوکردنی دوانزەگرێ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دوانزەگرێ. [ ئینگـ : Duodenitis] .

هەوکردنی ڕیخۆڵە و کۆڵۆن/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ڕیخۆڵە و کۆڵۆن. [ ئینگـ : Enterocolitis] .

هەوکردنی تۆڕی ڕەگ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تۆڕی ڕەگ.[ ئینگـ : Plexitis]

هەوکردنی ڕیشاڵ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ڕیشاڵ. [ ئینگـ : Fibrositis]

هەوکردنی ڕیشاڵی ماسوولکەیی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ڕیشاڵی ماسوولکەیی. [ ئینگـ : Fibromyositis]

هەوکردنی ئەندامەکانی زاوزێ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ئەندامەکانی زاوزێ. [ ئینگـ : ].

هەوکردنی توورەکەی زەرداو/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی توورەکەی زەرداو. [ ئینگـ : Cholecystitis] .

هەوکردنی زەردە ڕۆ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی زەردە ڕۆ. [ ئینگـ : Cholangitis] .

هەوکردنی ژێرزمان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ژیرزمان.[ ئینگـ : Para Glossitis١] .

هەوکردنی زمانە بچکۆلە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی زمانە بچکۆلە. [ ئینگـ : Cionitis] .

هەوکردنی ژێی دەنگ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ژێی دەنگ. [ ئینگـ : chorditis] .

هەوکردنی ماسوولکەکانی ژێییەکانی دەنگ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماسوولکەکانی ژێییەکانی دەنگ. [ ئینگـ : Myochorditis] .

هەوکردنی سپڵ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] هەوکردنی سپڵ.[ ئینگـ : Lienitis] .

هەوکردنی دەوری سپڵ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری سپڵ.[ ئینگـ : Perisplenitis]

هەوکردنی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی سی، هەوکردنی سییەکی.[ ئینگـ :  Pneumonia ،  Pleuritis , Pleurisy ، Pneumonitis].

هەوکردنی سی تیژ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی سی کوتوپڕ.[ ئینگـ : Acute Pneumonia].

هەوکردنی سی کۆنەپیس/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی سی کۆنەپیس.[ ئینگـ : Anthrax Pneumonia].

هەوکردنی سی و ڕیخۆڵە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی سی و ڕیخۆڵە.[ ئینگـ : Pneumo Enteritis]

هەوکردنی پەردەی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی سی.[ ئینگـ :  Pleuritis].

هەوکردنی پەردەی سی و پەردەی دڵ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی سی و پەردەی دڵ.[ ئینگـ : Pleuro Pericarditis].

هەوکردنی بە میکرۆبی خڕیلەی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی بە میکرۆبی خڕیلەی سی.[ ئینگـ : Pneumococcus pneumonia].

هەوکردنی پۆپەی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پۆپەی سی.[ ئینگـ : apical pneumonia].

هەوکردنی چەقی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی چەقی سی.[ ئینگـ : central pneumonia].

هەوکردنی هەردوو سی/sûtan: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هەردوو سی.[ ئینگـ : double pneumonia].

هەوکردنی ڤایرۆس سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ڤایرۆس سی.[ ئینگـ : virus pneumonia].

هەوکردنی قاشێکی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی قاشێکی سی.[ ئینگـ : lobar pneumonia].

هەوکردنی کۆتایی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کۆتایی سی.[ ئینگـ : Terminal pneumonia].

هەوکردنی کێمی سی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کێمی سی.[ ئینگـ : suppurative pneumonia].

هەوکردنی دیواری سینگ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دیواری سینگ.[ ئینگـ : Para Pleuritis].

هەوکردنی جومگەی شان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی جومگەی شان.[ ئینگـ : Omarthritis].

هەوکردنی سێ سووچی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی سێ سووچی( ماسوولکە).[ ئینگـ : Deltoiditis].

هەوکردنی شیرەڕۆ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی شیرەڕۆ.[ ئینگـ : Galactophoritis] .

هەوکردنی فرمێسکدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی فرمێسکدان.[ ئینگـ : Dacryocystitis] . 

هەوکردنی قوڕگ/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی قووڕگ [ ئینگـ : Laryngitis].

هەوکردنی پووکاوە قوڕگ/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پووکاوە قووڕگ [ ئینگـ : Atrophic Laryngitis] .

هەوکردنی تیژە قوڕگ/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تیژە قووڕگ.[ ئینگـ :  Acute Laryngitis ]. 

هەوکردنی دریژخایەنە قوڕگ/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی قووڕگی درێژ خایەن.[ ئینگـ :  Chronic Laryngitis]. 

هەوکردنی وەناقە قوڕگ/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] وەناقە سووتانەوەی قووڕگ [ ئینگـ : Diphtherical Laryngitis]. 

هەوکردنی پەردەی قوڕگ/hewkirdinqûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] پەردە سووتانەوەی قووڕگ [ ئینگـ : Membranous Laryngitis].

هەوکردنی وشکە قوڕگ/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] وشکە سووتانەوەی قووڕگ [ ئینگـ : Sicca Laryngitis]. 

هەوکردنی سیفلیسە قوڕگ/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی سیفلیسە قووڕگ[ ئینگـ : Syphilitic Laryngitis].

هەوکردنی قوڕگ و قوڕقوڕاگە/hewkirdin qûřig: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی قوڕگ و قوڕقوڕاگە.[ ئینگـ : Laryngotracheitis].

هەوکردنی قیتکە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی قیتکە. [ ئینگـ : Clitoriditis] .

هەوکردنی کاکیلە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کاکیلە.[ ئینگـ : Maxillitis] . 

هەوکردنی کەمەر/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کەمەر.[ ئینگـ : Osphyitis] .

هەوکردنی پەردەی کچێنی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەی کچێنی.[ ئینگـ : Hymenitis

هەوکردنی کڕکڕاگە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کڕکڕاگە.[ ئینگـ : Chondritis] . 

هەوکردنی دەوری کڵۆت/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری سمت.[ ئینگـ : Peri coxitis] .

هەوکردنی کۆڵۆن/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ریخۆڵەگەورە.[ ئینگـ :  Colonitis ، Colitis] .

هەوکردنی دەوری کۆڵۆن/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری ریخۆڵەگەورە.[ ئینگـ : Pericolitis] .

هەوکردنی ناوەوەی کۆڵۆن/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ناوەوەی کۆڵۆن.[ ئینگـ : Endo colitis] .

هەوکردنی کۆم/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کۆم.[ ئینگـ : proctitis] .

هەوکردنی دەوری کۆم/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری کۆم.[ ئینگـ : Peri proctitis] .

هەوکردنی کوێرە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] کوێرە سووتانەوە. [ ئینگـ :Cecitis] .

هەوکردنی کێر/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کێر.[ ئینگـ : Penitis, Phallitis] .

هەوکردنی کێلان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی کیف. [ ئینگـ :Capsulitis] .

هەوکردنی گەرادان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گەرادان. [ ئینگـ : Oaritis] .

هەوکردنی گەرادان و گەراڕۆ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گەرادان و گەراڕۆ. [ ئینگـ : Oophorosalpingitis].

هەوکردنی دەوری گەرادان و گەراڕۆ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گەرادان و گەراڕۆ. [ ئینگـ : Perisal Pingo Ovaritis].

هەوکردنی دەوری گەراڕۆ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری گەراڕۆ. [ ئینگـ : Perisal Pingitis].

هەوکردنی نزیکی گەرادان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشتی ددان.[ ئینگـ : Par Oophoritis].

هەوکردنی گەروو/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گەروو. [ ئینگـ : Faucitis ، Pharyngitis].

هەوکردنی گەروو و ئاڵوو/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گەروو و ئاڵوو. [ ئینگـ : Pharyngo Tonslitis].

هەوکردنی گەروو  و قوڕگ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گەروو و قوڕگ.[ ئینگـ : Pharyngo Laryngitis].

هەوکردنی گەروو و لووت/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گەروو و لووت. [ ئینگـ : Pharyngo Rhinitis].

هەوکردنی گۆ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گۆ. [ ئینگـ : Mammillitis].

هەوکردنی گورچیلە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گورچیلە. [ ئینگـ : Nephritis].

هەوکردنی گورچیلەی ئاوبەندی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] ئاوبەندە سووتانەوەی گورچیلە.[ ئینگـ : Dropsical Nephritis].

هەوکردنی گورچیلەی ئاووس/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] زگپڕە سووتانەوەی گورچیلە.[ ئینگـ : Pregnency Nephritis].

هەوکردنی گورچیلە بەتوندی/hewkirdin: نتـ:[ نخ] [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گورچیلەی کوتوپڕ. [ ئینگـ : Acute Nephritis].

هەوکردنی گورچیلەی درێژخایەن/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] کۆنە سووتانەوەی گورچیلە. [ ئینگـ : Chronic Nephritis].

هەوکردنی گورچیلە میکرۆب/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] میکرۆبە سووتانەوەی گورچیلە.[ ئینگـ : Bacterial Nephritis].

هەوکردنی گورچیلە و میزڵدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گورچیلە و میزڵدان.[ ئینگـ : Nephrocystitis] .

هەوکردنی تەنیشت گورچیلە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشت گورچیلە.[ ئینگـ : Paranephritis] .

هەوکردنی دەوری گورچیلە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری گورچیلە.[ ئینگـ : Perinephritis] .

هەوکردنی گوڵنگ و میزڵدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گوڵنگ و میزڵدان.[ ئینگـ :  Colpocystitis , Coleocystitis]. 

هەوکردنی گونەوێڵە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گونەوێڵە. [ ئینگـ : Epididymitis] .

هەوکردنی هێلکەی گون/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هێلکەی گون. [ ئینگـ : orchitis,  Periorchitis].

هەوکردنی لووی نزیکی گوێ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] ملەخڕێ : سووتانەوەی لووی نزیکی گوێ. [ ئینگـ : Parotiditis ، Parotitis].

هەوکردنی هەموو گوێ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هەموو گوێ. [ ئینگـ : Panotitis] .

هەوکردنی لوو/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی لوو، لووئاوسان، داگیرسانی لوو.[ ئینگـ : adenitis].

هەوکردنی لوولەی هەوایی/hewkirdinî lûley hewayî: نتـ:[ نخ] سووتانەوەی بۆڕی هەوا.[ ئینگـ : ].

هەوکردنی لووی فرمێسک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی لووی فرمێسک. [ ئینگـ : Dacryoadenitis].

هەوکردنی لووەکانی بن باڵ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی لووەکانی بن باڵ. [ ئینگـ : Maschaladenitis].

هەوکردنی لووی لیمف/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی لووی لیمف. [ ئینگـ : Lymph Adenitis].

هەوکردنی دەمارەکانی لیمف/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەمارەکانی لیمف. [ ئینگـ : Lymph Angitis].

هەوکردنی لووت و  ئێسکە پووچەک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی لووت و ئێسکی گونە.[ ئینگـ : Nasosinusitis].

هەوکردنی لێو و لچ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی لێو و لچ. [ ئینگـ : Cheilitis].

هەوکردنی ماسوولکە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماسوولکە. [ ئینگـ : Myositis].

هەوکردنی ماسوولکەکانی زگ/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماسوولکەکانی زگ. [ ئینگـ : ].

هەوکردنی ماسوولکەی سک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماسوولکەی سک.[ ئینگـ : Myocelitis].

هەوکردنی مەشکە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مەشکە. [ ئینگـ : Bursitis] .

هەوکردنی مەشکۆڵە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مەشکۆڵە. [ ئینگـ : Folliculitis].

هەوکردنی مەڵاشوو/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مەڵاشوو. [ ئینگـ : Palatitis]. 

هەوکردنی مەمک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مەمک.[ ئینگـ : Mastitis]. 

هەوکردنی تەنیشت مەمک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشت مەمک.[ ئینگـ : Para mastitis]. 

هەوکردنی گۆی مەمک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی گۆی مەمک، داگیرسانی چیچک.[ ئینگـ : Acromastitis]. 

هەوکردنی مندالدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی منداڵدان. [ ئینگـ : Cervicitis]. 

هەوکردنی تەنیشت مندالدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشت منداڵدان. [ ئینگـ : Parametritis] .

هەوکردنی ماسوولکەی مندالدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماسوولکەی منداڵدان.[ ئینگـ : Myometritis] . 

هەوکردنی ملی مندالدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ملی منداڵدان. [ ئینگـ : endo cervicitis] . 

هەوکردنی مۆخ/hewkirdinî mox: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ مۆخ] سووتانەوەی مۆخ. [ ئینگـ : Maxillaritis , Myelitis] . 

هەوکردنی مۆخی بڕبڕە و پەردەکانی/hewkirdinî moxî biřbiře û perdekanî: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ مۆخی بڕبڕە و پەردەکانی] سووتانەوەی مۆخی بڕبڕە و پەردەکانی. [ ئینگـ : Meningomyelitis].

هەوکردنی مۆخی مورگە/hewkirdinî moxî murge: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ مۆخی+ مورگە] . [ ئینگـ perdekan : rachomyelitis] .

هەوکردنی مێشک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مێشک. [ ئینگـ : Encephalitis]. 

هەوکردنی مێشک لە گوێوە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مێشک لە گوێوە. [ ئینگـ : Oto Encephalitis]. 

هەوکردنی مێشک و پەردەکانی مێشک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مێشک و پەردەکانی مێشک. [ ئینگـ : Encephalomaningitis]. 

هەوکردنی مێشک و پەردەکانی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مێشک و پەردەکانی. [ ئینگـ : meningoencephalitis].

هەوکردنی پەردەکان و چینی دێزی مێشک و مۆخی بڕبڕە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەکان و چینی دێزی مێشک و مۆخی بڕبڕە. [ ئینگـ : Polio Encephalo Meningo myelitis].

هەوکردنی پەردەکانی مێشک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەکانی مێشک. [ ئینگـ : Meningitis]. 

هەوکردنی توندەدای مێشک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی توندەدای مێشک. [ ئینگـ : Pachy Meningitis ].

هەوکردنی چینی دێزی مێشک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی چینی دێزی مێشک.[ ئینگـ : Polio Myelitis Encephalitis].

هەوکردنی چینی دێزی مێشک و مۆخی بڕبڕە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی پەردەکان و چینی دێزی مێشک و مۆخی بڕبڕە. [ ئینگـ : Polioencephalomyelitis].

هەوکردنی ماددەی دێزی مێشک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ماددەی دێزی مێشک.[ ئینگـ : Polioencephalitis].

هەوکردنی هەموو پەردەکانی مێشک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی هەموو پەردەکانی مێشک. [ ئینگـ : Pachy Lepto Meningitis] .

هەوکردنی مەشکۆڵە/hewkirdin mešikoľe: نتـ:[ نخ][ سووتانەوەی+ مەشکۆڵە]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مەشکۆڵە.[ ئینگـ :  Vesiculitis] .

هەوکردنی مەشکۆڵەی تۆم/hewkirdin mešikoľey tom: نتـ:[ نخ][ سووتانەوەی+ مەشکۆڵە+ی+ تۆم( تۆماوی پیاو)] سووتانەوەی مەشکۆڵە.[ ئینگـ :   Seminal Vesiculitis] .

هەوکردنی مێشکۆڵە/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی مێشکۆڵە. [ ئینگـ : Parencephalitis].

هەوکردنی میزڵدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ] [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی میزڵدان. [ ئینگـ : Cystitis].

هەوکردنی تەنیشت میزڵدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشت میزڵدان.[ ئینگـ : Papacy Stitis].

هەوکردنی دەوری میزڵدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی دەوری میزڵدان.[ ئینگـ : Peri cystitis].

 

هەوکردنی ناوپەنچک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ناوپەنچک. [ ئینگـ : Diaphragmatis].

هەوکردنی تەنیشت ناوپەنچک/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی تەنیشت ناوپەنچک.[ ئینگـ : Paraphrenitis .

هەوکردنی ناپۆشی مندالدان/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ناپۆشی منداڵدان. [ ئینگـ : Endometritis] .

هەوکردنی سووتانەوەی ناودەم/hewkirdin: نتـ:[ نخ]  [ هەوکردنی+ ] سووتانەوەی ناودەم. [ ئینگـ : ].

هەوکردنی/hewkirdin: نتـ:[ نخ]. [ هەوکردنی+ ]  [ ئینگـ : Phlogistic]. 

ئێشی هەوکردن/êšî hewkirdin: نتـ:[ ئێش+ ی+ سووتانەوە] ئێشی هەوکردن، سووتێنە ژان.[ ئینگـ : Thermalgia]

.

.

.

.