یاد/yad: ن:[ پەهلەوی : ayāt] یات، بیر، هۆش. هوور( فە)، بیراهی( کباک)، ویر، تاسە، چێل، بەر، هویر.

یاڎ/yađ: ن:[ هـ] یاد.

{

دڵسۆزی نێ یە بێ دادم ببا

دادم بۆ سەروی ئازادم ببا

هەرچی جوان هەیە بێنەلامەوە

تیانی یە یادت لەیادم ببا

}{ هەمەدانی}.

یاڎئارڎەیۆ/yađarđeyo: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئارڎەی( ئاورڎەی)+ ۆ] هێنانەوەیاد، بیرهێنانەوە، یاڎئەوەئارڎەی.

یاڎئامایۆ/yađamayo: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ئامای+ ۆ] بەبیرهاتنەوە، هاتنەوەیاد، یاڎئەوەوئامای.

یاڎئاوەری/yađawerî: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ئاوەری] یاداوەری _ یادەوەری.

یاڎئەوەئارڎەی/yađewearđey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ ئارڎەی] یاڎئارڎەیۆ (هـ)، هێنانەوەیاد، بیرهێنانەوە.

یاڎئەوەبەرڎەی/yađeweberđey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ بەرڎەی] لەیادبردنەوە، لەبیربردنەوە :  

یاڎئەوەشییەی/yađewešîyey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ شییەی] لەیادچوونەوە، لەبیرچوونەوە.

یاڎئەوەکەرڎەی/yađewekerđey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ کەرڎەی] یادکردنەوە.

یاڎئەوەکەوتەی/yađewekewtey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ کەوتەی] یادکەوتنەوە، یاڎئەوەکۆتەی، بیرکەوتنەوەی تشت.  

یاڎئەوەکریای/yađewekiryay: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ کریای] یادکرانەوە.

یاڎئەوەکۆتەی/yađ ewe kotey: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ کۆتەی] یادکەوتنەوە، بیرکەوتنەوە _ بیرکەوتنەوەی شت.   

یاڎئەوەوەزتەی/yađ ewe wezitey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ وەزتەی] بیرخستنەوە، خستنەوەیاد : یاڎئەوەوەستەی( هـ).

یاڎبریایۆ/yađbityayo: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ بریای+ ۆ] لەیادبرانەوە.

یاڎبەرڎەیۆ/yađberđeyo: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ئەوە+ بەرڎەی] یاڎئەوەکەرڎەی( هـ) : لەبیربردنەوە، لەیادبردنەوە.

یاڎبییەی/yađbîyey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ بییەی] لەیادبوون، لەبیربوون، لەبیرمان.

یاڎداشت/yađdašt: ن:[ پهـ : ayatdaŝt][ یاد+ داشت] بیرەوەری.

یاڎداشت کردن/yađdašt kirdin: کتپ:[ یاد+ داشت+ کردن] ئاشکراکردن، خویاکردن، دەرخستنی نادیار.

یاڎداشتن/yađdaštin: کتن:[ یاد+ داشتن]

یاڎدادان/yađdadan: کتن:[ پهـ : ayattātan][ یاد+ دادان]

یاڎشییەی/yađšîyey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ شییەی] لەیادچوون، لەبیرچوون.

یاڎشییەیۆ/yađšîyeyo: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ شییەی+ ۆ] لەیادچوونەوە، لەبیرچوونەوە : یاڎئەوەشییەی( هـ).

یادکراو/yadkiraw: ئانفا:[ یاد+ کراو( کردن)] بیراوەند. 

یادکردن/yadkirdin: کتپـ:[ یاد+ کردن] یادکرن، یادکەردەن، چێلکردن، کردنەیاد. لەبەرکردن، وەیادهێنانەوە، وەبیرهێنانەوە.

{

یادکەن برا یادکەن یادی کاوەی ئاسنگەر

سەررێ وشوێنی بگرن تاکو وەتەن بێتەبەر

}{ پیرەمێرد}.

یادکردنەوە/yadkirdinewe::

یاڎکریا/yađ: ن: یادکرێی : تشتێک کە هاتبێتەوە لەبیرچوونەوە.

یاڎ کریای/yađ: کتپ: یادکران، هاتنەبیر.

یاڎ کریایۆ/yađ: کتپ: یادکرانەو.

یادگار/yadgar: نتـ[ پهـ: ayātkār] بیرهاتی، سەربۆری.

یاڎگار/yađ: ن:

یادگاری/yadgarî: نچ:[ یادگار+ ی]

یاڎگاری/yađ: ن:

یادگر/yadgir: نفا:[ یاد+ گر]

یادگرتن/yadgirtin: گرتن:[ یاد+ گرتن]

یاڎلوای/yađ: کتپ:[ هـ] لەیادچون.

یادنامە/yadname: نتـ:[یاد+ نامە]: نامەیەک کەگەشتێک وەبیر بهێنێتەوە.

یاڎنامە/yađ: نتـ:[ هـ] یادنامە.  

یادنووسین/yadnûsîn: کتن:[ یاد+ نووسین]

یاڎۆئارڎەی/yađarđey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ ئارڎەی( ئاورڎەی)] هێنانەوەیاد، بیرهێنانەوە، یاڎئەوەئارڎەی.

یاڎۆئامای/yađamay: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ ئامای] بەبیرهاتنەوە، هاتنەوەیاد، یاڎئەوەوئامای.

یاڎۆبریای/yađ: کتپ:[ هـ] لەیادبرانەوە.

یاڎۆبەرڎەی/yađarđey: کتپ:[ هـ] لەیادبرنەوە.  

یاڎۆشییەی/yađšîyeyo: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ شییەی] لەیادچوونەوە، لەبیرچوونەوە : یاڎئەوەشییەی( هـ).

یاڎۆکەر/yađ: نفا: یادکەرەوە.

یاڎۆکەرڎەی/yađkerđey: کتپ:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ کەرڎەی] یادکردنەوە

یاڎۆکریا/yađ: ئانفا:[ هـ] یادەوەکراو.

یاڎۆکریای/yađ: کتپ:[ هـ] یادکرانەوە، هاتنەوەبیر، یادەوەکران. یاڎکریایۆ ( هـ).

یاڎۆکۆتەی/yađokotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەوتنەوەیاد _ کەوتنەوەبیر

یاڎۆکۆتەی/yađ kotey: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ کۆتەی] یادکەوتنەوە، بیرکەوتنەوە _ بیرکەوتنەوەی شت.    

یادهاتن/yadhatin: کتن:[ یاد+ هاتن]

یادهاوردن/yadhawirdin: کتن:[ یاد+ هاوردن]

یادهێنان/yadhênan: کتپ:[ یاد+ هێنان]

یادێ/yadě: ئان:[ کباك، بۆتا] دایک( لەکاتی بانگ کردندا) هۆدایە. : yadě rebeně.

یادە/yade::: بەرتیلدان بەحاکم بۆبێ قانوونی کردنی.

فەرامۆشکردن، لەبيربردنەوە، لەبيرچوونەوە، لەبيرکردن، هۆششيیەی، هۆشوەشيیەی.

یاڎەوەری/yađ: ن:

لەیادبوون/ leyadbûn: کتن:[ لە + یاد + بوون]

.

.

.

.