پەلەپیتک/pelepîtik: نتـ:[پەلە+ پیتک] بەهێز بە نینۆک لەشت دان.

پەلەپیتکە/pelepîtke: نتـ:[ پەلە( پەل+ ئە)+ پیتکە( پێت+ کە)]  

1 – پەلەپیتک.

2 – بەردوکەی بە پتکە هاوێژراو.

3 – شت هاویشتن بەپەنجەی دۆشاومژەی هەردوو دەست

4 – پڵتۆک، پەلەپیکە: پێی تفەنگ و دەمانچە کە بە پەنجەی دەخرێتەسەر  ئاگر دەدرێت.

5 – پەلاپیتکە : نە ئاستەم دەست لێخشاندن. [ ئینگـ : dab].

پەلەپیتکەلێدان/pelepîtke lêdan: کتپ:[ پەلەپیتکە+ لێدان]

1 – بە ئاستەوم دەست لێدان و دەست کشانەوە. یان نازک ئان هێدی لێدان. 

2 – بەئەسپایی و پەیتاپەیتا لێوەدانی شتێکی نەرم یان تەڕ( ئیسفەنج، دەستەسڕ). 

3 – بۆیە یان ئارایشت کردن بە دەستێکی سووک. 

4 – تەپ لێدانا هێدی. 

.

.

.

.