خۆش ¹ /xoş: ئاک:

1 – پەلە، خێرا، جوان، چاک، خۆش، زوو، لەز، وەش.

:: خۆش بڕۆ: بە پەلە و توند بڕۆ.

2 – سووک.

خۆشانە/xoşane: ئاکتـ:[ هـ] وەشانە.

خۆش بەز/xoşbez: ئاكتـ، ئانتـ:[ خۆش+ بەز]

1 – بەتاو، بەغار، پڕوەش ( باد)، خۆشڕۆ : كەسێكە زۆرتوند غاربدات.

2 – ووڵاخی خۆش ڕەوت.

3 – بەزۆك.

خۆش بەزچی/xoş bezçî: نچ:[ خۆش+ بەز+ چی] بەزۆكەوان.

خۆش بەزۆک/xoş bezok: ئانتـ:[ خۆش+ بەز+ ئۆك] خۆشبەز.

خۆش بەزۆكەوان/xoş bezokewan: نتـ:[ خۆش+ بەز+ ئۆکەوان] بەزۆكەوان.

خۆش بەزی/xoş bezî: نچ:[ خۆشبەز+ ی] پروەشی، خۆشڕۆی.

خۆشخۆش/xoş xoş: ئاكتـ:[ خۆش+ خۆش] بەخبەخ، زوو زوو، خێراخێرا، یەك لەدوای یەك، بەبێبڕانەوە، بەبێپسانەوە.

خۆش ڕەو/xoş řew: ئانتـ:[ خۆش+ ڕەو( ڕەوت)] ڕەوان، ڕەهوون، وولاخی خێرا : چارەوێیەكە لە ڕۆیشتندا ڕەوتی خۆشبێت.

خۆش ڕەوت/xoş řewt: ئانتـ:[ خۆش+ ڕەوت] خۆشڕەو.

خۆشتر ڕۆیشتن/xoştir řoyiŝtin: كتپ:[ خۆش+ تر+ ڕۆیشتن] پاهەڵگرتن، بەلەزچوون.

خۆش موروور/xoş mirûr: ئانتـ:[ خۆش+ موروور( ع : مرور)] خۆشڕەو، ڕەوان.

{

قوربانی تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش موروور

وەی پەیكی شارەزا بەهەموو شاری شارەزوور

}{ نالی}.

لە خۆش بووندا/le xoş bûnda: ئاکتـ: وەش بییەینە، وەش بییەیەنە.

.

.

____________________

­­­­­­­خۆش ² /xoş: ئان:[ تەر _ تر، تەرین _ترین]

1 – [ تەندروست]

1 – چاخ، چاک، دروست، ساغ( لەش ساغ)، ساغ و سەلامەت، گەنگاز. >< نەخۆش.

:: باخۆش خۆشی: ساخبێت( لە كاتی سەرەخۆشیشدا وا بەكاردەهێندرێت)

:: بۆخۆتان خۆشبن.

2 -[ دەروو] پەسند، دڵگر، دڵڕفێن، دڵگیر، باڵ و پاڵ( کباک)

:: باخی سیسەی دیمەنێكی خۆشی ‌هەیە.

3 – جوان، قەشەنگ.

4 – [ دەنگ] قسەی خۆش.

:: دەنگ و باسی خۆش : دەنگ و باسی شادی هێنەر.

5 – [ ئاكار] حەز.

خۆشاواز/xoşawaz: ئانتـ:[ خۆش+ ئاواز] دەنگخۆش، وەش ئاواز( هـ).

خۆشاوازی/xoşawazî: نچ:[ خۆشاواز+ ئی] دەنگخۆشی.

خۆشاتن/xoşatin: كتن:[ خۆش+ ئاتن( هاتن)] بەخێرهاتن كردن.

خۆش ئەنام/xoş enam: ئانتـ:[ ئەردە] خۆش ئەندام.

خۆش باوەڕ/xoş baweř: نتـ: وەش باوەڕ( هـ)، زووباوەڕ، گووێ لەمست : كەسێكە زۆرزوو بەهەموو چشتێكی باوەڕ بكات.

خۆشباوەڕی/xoş baweřî: نچ: زووباوەڕی.

خۆشەوبوون/xoşewbûn: كتن:[ ئەردە][ خۆش+ ئەو‎+ بوون] چابوونەوە، خاسەوبوون، وەشەوبیەێ( هـ).

خۆشەوكردن/xoşewkirdin: كتپ: وەشەوكەردێ( هـ).

خۆشەویس/xoşewîs: ن:[ لەنگە] خۆشەویست.

خۆشەویست/xoşewîst: نفا:[ خۆش+ ئە+ ویست(ویستن)] ئازیز، ئۆفلاز، بەردڵ _ بەردڵک( زا)، بەرگوزیدە( هـ)، جگەرگۆشە، چوونەنێودڵانەوە، خۆشتەڤی، دەلال، دڵگر _ دڵگیر، ژیرلۆ، ژیكەڵە، كەوتنەبەردڵان، گووڵكە، گێژگووڵ، نار، وەشەسیا( هـ)، هەڤینی: كەسێكە زۆر خۆش بویسترێ.

:: خۆشەویستیان لە ئەندازە( حەد)بەدەرە.

خۆشەویستەر/xoşewîster: نتـ:[ خۆشەویست+ ئەر] ئەڤیندار، پەروەر، پەروەندە، حەزلێكەر، نەتەوەپەروەر، گەلپەروەر، ووڵات پەروەر.

خۆشەویستی/xoşewîstî: نچ: ئەیین، هێڤینی، هەوینی، دڵگری، وەشەویسی( هـ)، پەرۆش.

خۆشویستن/xoşewîstin: كتپ:[ خۆش+ ویستن] ئەڤینی، ڤێن _ڤین، هەڤینی، دڵویستن، دڵ پێوەبوون، دڵچوون _ دڵبۆچوون : ویستنی چشتێك بەدڵ وبەگیان، وەش سیای( هـ).

خۆش بەخت/xoş bexit: ئانتـ: وەش بەخت( هـ)، خووەیبەخت، بەختیار، خاوەندنگین، خۆشنگین، ناوچاوپاک.

خۆش بەختانە/xoşbexitane: نتـ: خواوڕاستان، خوڵاوڕاستان.

خۆشبەختی/xoşbexitî: نچ: بەختیاری، ناوچاوپاكی، وەشبەختی( هـ).

خۆش بووگ/xoş bûg: ئانفا: وەش بییە.

خۆش بوون/xoş bûn: كتن: وەش بییەی( هـ).

1 – گەشبوونەوەی گڕی ئاور و چرا.

2 – گەیشتنی هەندێ میوەی وەكوو ترێ : واتا ترشی نەماوە.

3 – دووربوون لە ئازار و چەرمەسەری ڕۆژگار.

4 – پوخت وڕێك و پێك بوونی شار و دیمەن.

خۆش بوونەوە/xoş bûnewe: كتن:[ خۆشبوون+ ئەوە] وەش وەبیەێ( هـ)، وەش ئەوەبییەی، وەش بییەیۆ( هـ).  

خۆش بوونی قور/xoş bûnî qur: كتن: پوختەبوون.

خۆشبێژ/xoşbêj: ئانتـ: دەنگخۆش.

خۆشبێژی/xoşbêjî: نچ: دەنگخۆشی.

خۆش پۆش/xoşpoş: ئانتـ: شیك پۆش، وەش پۆش, وەش پۆشە( هـ).

خۆش پۆشین/xoş poşîn: کتن: وەش پۆشای، وەش پۆشتەی.

خۆش پۆشی/xoş poşî: نج: وەش پۆشی.

خۆشتەڤی/xoştevî: نتـ: هەلال.

خۆشحاڵ/xoşĥaľ: ئانتـ: كەیفخۆش، دڵشاد، وەش حاڵ( هـ).

خۆشحاڵی/xoşĥaľî: نچ: كەیفخۆشی، دڵشادی.

خۆشخەوەر/xoş xewer: ئانتـ: وەش خەوەر( هـ).

خۆشخۆش/xoş xoş: ئانتـ: وەش وەش( هـ)، پەل پەل.

خۆشخوو/xoş : ئانتـ: ڕەند، پاكخوو، وەش خوو( هـ)، خۆشڕەفتار.

خۆشخوویی/xoş xûyî: نچ: پاكخوویی، خۆشڕەفتاری.

خۆشخووان/xoş xouwan: ئانتـ:

1 – باس و خواس گێڕەڕەوە.

2 – دەنگخۆش.

خۆشخووێن/xoşxuwên: ئانتـ:

1 – ڕەزاشیرین، ڕەزاسووک.

2 – دەنگخۆش.

خۆشخووێنی/xoşxuwênî: نچ:

1 – ڕەزاسووكی.

2 – دەنگخۆشی.

خۆشدەماخ/xoş demax: نتـ:[ خۆش+ دەماخ] خۆشخاڵ.

خۆشدەماخی/xoş demaxî: نچ:[ خۆشدەماخ+ ئی] خۆشخاڵی.

خۆشرام/xoş ram: ئانتـ: هۆگر: كەسێكە بەئاسانی ڕابێت و هۆگربێت.

خۆشڕەفت/xoş řeft: ئانتـ: وەش ڕەفت( هـ).

خۆش ڕەفتار/xoş řeftar: ئانتـ: وەش ڕەفتار( هـ)م خۆشخوو.

خۆش زمان/xoş ziman: ئانتـ: زمانخۆش، زمانشیرین.

خۆش زمانی/xoş zimanî: نچ: زمانخۆشی، زمانشیرینی.

خۆش زووان/xoş zuwan: ئانتـ: زمانخۆس.

خۆش زووانی/xoşziuwanî: نچ: زمانشیرینی.

خۆش سەر/xoş ser: نتـ: خۆشجڵە : بۆ ئەسپ و هیتر.

خۆشسەری/xoşserî: نچ: خۆشجڵەوی.

خۆش سروشت/xoş siruşt: ئانتـ: پاكسرشت، بەختەوەر.

خۆش سروشتی/xoş siruş: نچ: پاكسرشتی، بەختەوەری.

خۆش كردن/xoş kirdin: كتپ:[ پپ][ خۆش+ كردن]

1 – شێلان و پوختەكردن.

:: خۆشكردنی قوڕ.

2 – كولاندنی بنێشت : شیرین كردنی تاڵی بنێشت لەڕێگای كوڵاندنەوە.

3 – خۆشكردنی هەنجیر: كەمێک ڕۆن دەنێو ئاوی گەرم دەكرێت و هەنجیری ووشک بەڕستەوەی دەنێو دەنێن تا زستانێ نەرمیش بێت و لە كرمیش بپارێزرێت.

4 – پەروەردەكردنی تفاقی ترشیات.

5 – ڕازاندنەوە و ڕێكوپێک كردنی شوێنێک.

:: چایخانەكەت خۆشكردووە.{ گیو. ل. 377}.

خۆش كردنەوە/xoş kirdinewe: كتپ:

1 – چك كردن و ڕاوەستانی باران.

:: خۆشكردنەوەی باران و بەفر و تەرزە.

2 – وەش ئەوەکریای ( هـ).

خۆش كێش/xoş ş: نفا:[ خۆش+ كێش(كێشان)] تووتنێكە نەزۆر توند و نەزۆر نەرم بێت.

خۆش گەد/xoş ged: ن: خۆشخوو، بێزیان.[ ئینگـ : Benign].

خۆش گەرەک/xoş gerek: كتپ:[ خۆش+ گەرەك] خۆشەویست.

خۆش گەرەک بوون/xoşgerek bûn: كتپ: خۆشەویست بوون.

خۆش گفت/xoş gift: ئانفا:[ خۆش+ گفت]

1 – خۆشگۆ، قسەخۆش.

2 – دەنگخۆش

خۆش گفتن/xoş giftin: كتپ:[ خۆش+ گفتن] خۆش گوفتن.

خۆش گفتی/xoş giftî: نچ: خۆشگۆیی، قسەخۆشی.

خۆش گۆ/xoş go: ئانفا: خۆشگفت.

خۆش گوزەران/xoş guzeran::

خۆش گوزەراندن/xoş guzerandin: ئان: ڕابووردن.

خۆش گوزەرانی/xoş guzeranî: :

خۆش لێهاتن/xoş lêhatin: كتپ:[ خۆش+ لێ+ هاتن] ئارەزووكردن، پەسەندكردن، پێخۆش بوون، خۆشویشتن.

خۆش لێنەهاتن/xoş lênehatin: كتپ:[ خۆش+ لێ+ نە+ هاتن] خۆش نەویستن.

خۆشم/xoşim: رن:[ خۆش+ م(جێناوی كەسی یەكەم)] من خۆشم، بۆ خۆشم، ساغم : تەندروستیم لەجێیە.

خۆش مامەڵە/xoş mameľe: نتـ:[ خۆش+ مامەڵە] سەوداخۆش.

خۆشنەبوونەوە/xoş ne bûnewe: کتن: وەش ئەوەنەبییەی.

خۆشنەکرانەوە/xoŝ ne kiranewe: کتپ: وەش ئەوەنەکریای.

خۆشنەکردنەوە/xoş kirdinewe: کتپ: وەش ئەوەنەکەرڎەی.

خۆشنڤیس/xoş nivîs: نفا:[ كباك][ خۆش+ نڤیس(نڤیسین)]

خۆشنڤیسی/xoş nivîsî: نچ: [ كباك][ خۆشنڤیس+ ئی] خۆشنووسی.

خۆش نووس/xoş nûs: نفا:[ كناو][ خۆش+ نووس(نووسین)]

خۆشنووسی/xoşnûsî: نچ: [ كناو][ خۆش+ نووس(نووسین)]

خۆشنووسین/xoşnûsîn: كتپ:[ خۆش+ نووسین]

خۆشنگین/xoşnigîn: ئان: بەختەوەر.

خۆشنگینی/xoşnigînî: نچ: بەختەوەری.

خۆشنود/xoşnud: نتـ:[ ئاڤێسـ: itiUnCx: خشنووئیتی] خۆشنوود.

خۆشنوود/xoşnûd: ئانتـ:[ خۆش+ نوود] شادمان، ڕازی.

خۆشنوودی/xoşnûdî: نچ:[ خۆشنوود+ ئی] شادمانی، ڕازێتی.

خۆش هاتن/xoŝ hatin: کتن: وەش ئامای( هـ)

خۆشی/xoşî: نچ: ئەبۆخۆی، ئەخۆشی هات، خووەشی، شادی _ شادمانی، بەزم، شایی، نەبوونی خەفەت، ساخی، تەندروستی، بەتامی، مەزەداری، ڕانەرمی، هەڤێتی(كباك)، خێرا، گورج، بەتاڵووكە.

– خۆشی/xoşî: ن: : ئیروو، خێرو خۆشی، تێڕ و تەسەلـی، خۆش گوزەرانی، حاڵخۆشی.  

خۆشی دڵ/xoşî diľ: نتـ:[ خۆش+ ئی+ دڵ] بەهەشتی دڵ.

خۆشی وبێشی/xoşî û bêşî: نتـ، شڕ:[ ئد] چاك و خۆشی، چاك و چۆنی.

خۆشی خۆشی/xoşî xoşî: ئان: شایی شایی، شادمانی، كەیفخۆشی، پلەزیقان( ئەردە)، چەقەنەلێدان و سەماكردن.

خۆشی و چۆنی/xoşî û çonî: نتـ، شڕ: هەواڵپرسی دووكەسان لەیەكتری.

خۆشی و دشی/xoşî û dişî: نتـ:[ ئەردە][ خۆشی+ و+ دشی] خۆش و چۆنی.

خۆشیان/xoşyan: شڕ:[ ئد] شادمانیان

:: چەند ڕۆژێكی خۆشە لە زستانێ دا كە باران و قوڕی تێدا نەبێت.

خۆشاتن/xoş hatin: كتن:[ خۆش +هاتن] بەخێر هاتن، خۆشاتن, خوەشهاتن، بەخێرهاتن كردن _ بەخێرهێنان ، بەخێراتن، خێرهێنان : خۆشی و بێشی كردن دەگەڵ میوان یان هەر كە سێكی تر كە دێتە ماڵی یان شارێك، كەیف و خۆشی پێشاندان لە هاتنی.

خۆشهاتوو /xoşhatû: نفا:[ خۆش+ هاتن] بەخێرهاتوو.

بۆنخۆش/bonxoş: ئانتـ: وەشبۆ.

بۆنخۆشی/bonxoşî: نچ: وەشبۆیی.

لێخۆش هاتن/lêxoş hatin: كتن: پەسەندكردن و قەبول كردن.

خۆش لێهاتن/xoş lêhatin: كتن: وەش چەنەنامڕێ( هـ)، پەسندكردن و قبولكردن.

خۆش لێنەهاتن/xoş lênehatin: كتن: حەزی لێناكات.

:: خۆشی لێ نایەت : پەسندی ناكات.

.

.

_____________________

خۆش³/xoş: ئان:

1 – [ چێژ] بەچێژ، پڕلەچێژ، خووەش(كباك)، بەتام(خۆش لەزمان)، مەزەدار، رازراڤ، ڕانەرم، وەش( هـ) _ خووەش، شیرین: بۆ چشتی خورادن و ڤەخواردن(خورادنەوە) بەكاردەهێندرێت، كە بەتام یان شیرین یان مزر بێت. >< ناخۆش.

2 – [ ڕوو] ئاودار: مێوەی بەئاو.

خۆشاب/xoşab: ئانتـ:[ كباك، زا][ خۆش+ ئاب] خۆشاڤ.

خۆشاڤ/xoşav: ئانتـ:[ كباك][ خۆش+ ئاڤ] خۆشاو.

خۆشاو/xoşaw: ئانتـ:[ خوار][ كناو][ خۆش+ ئاو] وەش ئاو( هـ) : مێوژاو، لە ئاوی هەرمێ و خۆخ و لەتكە هەرمی و گەلێك مێوە دروستدەكرێت، لە ئاو و دۆشاو دروست دەكرێت.

خۆشبۆن/xoşbon: ئانتـ: بۆنخۆش.

خۆش بوونی چەقاڵەی تاڵ/xoşbûnî çeqaľey taľ : كتن: شیرین بوون.

خۆشبین/xoşbîn: ئانتـ: وەش بین( هـ) : كەسێكە بەچاكە، فەڕ، و باشی بأوانێتە هەموو كارێكی و ئەنجامێكی.

خۆشبێن/xoşbên: ئانتـ: وەشێ بێ دێ( هـ).

خۆشچێژ/xoşçêj: ئانتـ: بەلەزەت، بەچێژ، بەتام، خۆش تام، خۆش چێژ.

خۆشخۆر/xoşxor: ئانتـ: خۆشخۆراك، وەش وەر، فرەوەر.( هـ).

خۆشكراو/xoşkiraw: ئانفا:[ خوار] تاڵایی لێكراو(بادام) :بادامی تاڵ لە سووێرا وكێ.

خۆش كردن/xoş kirdin: كتپ:[ كشت] بەبەرەڤاژۆی سووێراوكێ بادامی تاڵ دەگوترێت خۆش كردن.

خۆشمەزە/xoşmeze: ئانتـ:[ خۆش+ مەزە] بەتام، بەچێژ.

.

.

________________________ ­­­­­­­­­­

خۆش 4 /xoş: ئان: بووردن، وازلێهێنان، بەخشین.

خۆش بوون/xoşbûn: كتن:[ خۆش+ بوون] بەخشین، بۆرین _ بوورین، لێ بووردن، دەست لێهەڵگرتن، ڕابردن، وازلێهێنان.

خۆش بی/xoş : ف:[ خۆش بوون] بژی، تۆبژی.

خۆش بوون لە قەرز/xoşbûn le qeriz: كتن: پێبەخشین، ئەوەی ماوە پێت دەبە خشم.

لەخۆخۆش بوون/le xo xoşbûn: كتن:[ خۆش+ بوون] لەخۆبووردن، خۆكردنە قوربانی.

لەگوناح خۆش بوون/le gunaĥ xoşbûn: كتن:[ خۆش+ بوون] 

لێ خۆش بوون/lê xoş bûn: كتن:[ خۆش+ بوون] لێبووردن، لێبەخشین، چاولێپۆشین.

.

.

______________________

خۆش /xoş: ئان:

1 – [ كەش] دەمی بێ باران، كژوهەوای پەسند، ساماڵ.

2 – [ كەش] توندی با، خێرایی هەوا.

خۆشا/xoşa: ئسـپ: خۆزگە !.

خۆش ئاشنا/xoş aşina: ئانتـ: هۆگر، ڕام.

خۆشە/xoşe: ن:

1 – پێستەی خۆشكراو، چەرمی خۆشكراو، چەرمی پوختە كراو، كەوڵی دەباغكراو.

2 – گزگل وتاڵ، گوڵوان وتاڵ، هەڵاڵ وتاڵ : دەرمانی چەرمخۆش كردن.

3 – پوختە.

خۆشەبوون/xoşebûn: كتن: خاراندنی چەرم و هەمبانە، مەبەست لە دەرهاتن و قاڵ بوونی كەسێك لەكاروبارێكدا.

خۆش بوونی چەرم و كەووڵ/xoşbûnî çerm û keuwľ: كتن: خاران، وەرزین.

خۆشەخانە/xoşexane: نتـ:[ ئەردە] دەباغخانە.

خۆشەكراو/xoşekiraw: ئانفا:[ خۆشە+  كراو(كردن)] بۆنگكراو، خاراو _ خارای، پوختەكراو: پێستی دەباغكراو یان هەڵاڵەكراو.

خۆشەكردن/xoşekirdin: كتپ:

1 – خاراندنی چەرم وهەمبانە، پوختە كردن، دەباغیی كردن، دەواخیی كردن، هەڵاڵەكردن، وەرزاندن.

2 – [ مجـ] زاراوە یەكە بۆقاڵ كردن یان خاراندنی مرۆڤ لە كاروبارێك بەكاردەهێندرێت.

خۆشە تاڵوو/xoşe taľû: ن:[ ڕوو] خۆشەتاڵە، پاخراوتە، كاهووەكێویلە _ كاهووی دەشتەكی: گیایەكە كەدەرمانی لێ دەردەهێندرێت.

خۆشەچین/xoşçîn: ن:

1 – گوڵەوەچن، بریتییە لەیەكێك، كە لە یەكێكی ترەوە بەهرەمەند تر ببێت.{ گیو. ل. 376}.

2 – ووڵاتی چین خۆشە.

خۆشەوی/xoşewî: ن:

1 – [ ناڤ] ناوی بۆ نێرینە.

2 – خۆشەویست.

خۆشدەر/xoşder: ن:[ زیی] ئافتاوە، مەسینە.

خۆش ڕەقس/xoş řeqis: ئانتـ:[ مجـ] چڵكاو خۆر، قۆزكێش، ماستاوساردكەرەوە : ئەوكەسەی مەرایی بۆ یەكێكی تر دەكات.

خۆشک/xoşik: ن: خوشک.

خۆشكی باووک/xoşkî bauwk: نتـ: ئاییا، پوور، میمك، میمی.

خۆشناو/xoşnaw: ن:[ ڕوو] جوورە تریێەكی ڕەش و دەنگ گەورەیە( مكـ)، ساحیبی تا پاییزێكی درەنگ دەمێنێ.

خۆشناو/xoşnaw: ن: خێلێكی كوردە لە هەریمی هەولێرێدا ناوچەكە یان شاری شەقڵاوەیە.

خۆشناوەتی/xoşnawetî: نچ: خاكی خۆشناوەتییە، كە دەكەوێتە نێوانی شاری هەولێر، كۆیە و ڕواندۆز.

خۆشناو/xoşnaw: نچ: خەڵكی هەرێمی خۆشناوان.

خۆشناو/xoşnaw: ن، ئان: ناوخۆش.

خۆشناوی/xoşnawî: نچ: ناوخۆشی.

خۆشنەكەر/xoşneker: ن: دیوێكی میچ(جگ)ی یە.

.

.

.

.