وەش/weş: ئان:[ هـ] جوان، چاک، خۆش، زوو.

 تێبینی
  هیمای [ هـ] واتا شێوەزاری هەورامی لەم فەرهەنگەدا

وەش ئامای/weş amay: کتن:[ هـ] [ وەش+ ئامای] خۆش هاتن.

{

وەش ئامای وە خەیر ھەی بەرگوزیدە
بۆ نە جای مەردوم جا گر نە دیدە

}{ مەولەوی}{ ڤەژین}

وەشانە/weşane: ئاکتـ:[ هـ][ وەش+ ئانە] خۆشانە : لە دوای دەس دێت.

وەشایی/weşayî: نچ:[ هـ][ وەش+ ئایی] کاتی خۆشی، جێگای خۆش.

وەش ئەوەبییەی/weş ewe bîyey: کتن:[ هـ][ وەش+ ئەوە+ بییەی] خۆش بوونەوە، وەش بییەیۆ( هـ).  

وەش ئەوەکریای/weş ewekiryay: کتپ:[ هـ][ وەش+ ئەوە+ کریای] خۆش کرانەوە.

وەش ئەوەکەرڎەی/weş ewekerđey: کتپ:[ هـ][ وەش+ ئەوە+ کەرڎەی] خۆش کردنەوە.

وەش ئەوەنەبییەی/weş ewenebîyey: کتن:[ هـ][ وەش+ ئەوە+ نە+ بییەی] خۆشنەبوونەوە.

وەش ئەوەنەکریای/weş ewe nekiryay: کتپ:[ هـ][ وەش+ ئەوە+ نە+ کریای] خۆشنەکرانەوە.

وەش ئەوەنەکەرڎەی/weş ewe nekerđey: کتپ:[ هـ][ وەش+ ئەوە+ نە+ کەرڎەی] خۆشنەکردنەوە.

وەشە/weşe: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ئە] خۆشی، پێچەوانەی توند و تیژی.

وەشەسیا/weşe siya: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ سیا] خۆشەویست

وەشە سیای/weşe siyay: نچ:[ هـ][ وەش+ ] خۆشەویستی.

وەشەن/weşen: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ئە] چاکن، خۆشن.

وەشەنی/weşenî: نچ:[ هـ][ وەش+ ئەن] چاکی، خۆشی. 

وەشەویس/weşe wîs: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ویس] خۆشەویست.

وەشەویسی/weşewîsî: نچ:[ هـ][ وەش+ ] خۆشەویستی.

وەش باوەڕ/weş baweř: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ باوەڕ] خۆش باوەڕ.

وەش باوەڕی/weş baweřî: نچ:[ هـ][ وەش+ باوەڕ+ ی] خۆش باوەڕی.

وەشبۆ/weşbo: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ بۆ] بۆنخۆش.

وەشبۆیی/weşboyî: نچ:[ هـ][ وەشبۆ+ یی] بۆنخۆشی.

وەش بەخت/weş bexit: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ بەخت] خۆش بەخت.

وەش بەختی/weş bexitî: نچ:[ هـ][ وەشبەخت+ ی] خۆشبەختی.

وەش بییە/weş bîye: ئانفا:[ هـ][ وەش+ بییە( بییەی)] خۆش بووگ.

وەش بییەی/weş bîyey: کتن:[ هـ][ وەش+ بییەی] خۆش بوون.

وەش بییەینە/weş bîyeyine: ئاکتـ:[ هـ][ وەش+ بییەی+ نە] وەش بییەیەنە : لە خۆش بووندا.

وەش پۆش/weş poş: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ پۆش] وەش پۆشە( هـ) : خۆش پۆش.

وەش پۆشای/weş poşay: کتن:[ هـ][ وەش+ پۆشای] خۆش پۆشین.  

وەش پۆشتەی/weş poşitey: کتن:[ هـ][ وەش+ پۆشتەی] خۆش پۆشین.  

وەش پۆشی/weş poşî: نچ:[ هـ][ وەش+ پۆش+ ی] خۆش پۆشی.  

وەش پنەکۆتەی/weş pinekotey: کتن:[ هـ][ وەش+ پنە ( پەنە)+ کۆتەی] وەش پنە کەوتەی ( هـ) : خۆش پێکەوتن، لێهاتن.

وەش چەنی ئامای/weş čenî amay: کتن:[ هـ][ وەش+ چەنی+ ئامای] خۆش لێهاتن. وەش چنی ئامای( هـ).  

وەش چنی نامای/weş činî namay: کتن:[ هـ][ وەش+ چەنی+ ن( نە) ئامای] خۆش لێنەهاتن.

وەش حاڵ/weş ĥaľ: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ حاڵ] خۆش حاڵ.

وەش حاڵ بییەی/weş ĥaľ bîyey: کتن:[ هـ][ وەش+ حاڵ] خۆش حاڵ بوون.

وەش حاڵ کەرڎەی/weş ĥaľ kerđey: کتپ:[ هـ][ وەش+ حاڵ+ کەرڎەی] خۆش حاڵ کردن.

وەش حاڵی/weş ĥaľî: نچ:[ هـ][ وەش+ حاڵ] خۆش حاڵ. 

وەش خوو/weş xû: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ خو] خۆش خوو.

وەش خوویی/weş xûyî: نچ:[ هـ][ وەش+ خو] خۆش خوو.

وەش خەنـڎەران/weş xenđeran: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ خەنـڎەران] خۆش دەم بەخەندە.

وەشدڕ/weşdiř: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ دڕ] خۆش پۆش.

وەشدڕیەی/weşdiřey: کتپ:[ هـ][ وەش+ دڕیەی] خۆش پۆشین.

وەشدڕیی/weşdiřîy: نچ:[ هـ][ وەشدڕ+ یی] خۆش پۆشی.

وەش دووخت/weş dûxitئانتـ:[ هـ][ وەش+ دووخت] خۆش شێوە، خۆش دیمەن، خۆش شکڵ.  

وەش دووختی/weş dûxitî: نچ:[ هـ][ وەش+ دووخت+ ی] خۆش شێوەیی، خۆش دیمەنی.

وەش دەس/weş des: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ دەس] خۆش دەست.

وەش دەسی/weş desî: نچ:[ هـ][ وەشدەس+ ی] خۆش دەستی.

وەش ڕۆت/weşřot: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ڕۆت] خۆش ڕەوت.

وەش ڕۆتی/weşřotî: نچ:[ هـ][ وەشڕۆت+ ی] خۆش ڕەوتی.

وەش ڕەفتار/weş řefitar: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ڕەفتار] خۆش ڕەفتار.

وەش ڕەفتاری/weş řefitarî: نچ:[ هـ][ وەش ڕەفتار+ ی] خٶش ڕەفتاری.

وەش زەوق/weş zewiq: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ زەوق] خۆش زەوق.

وەش زەوقی/weş zewiqî: نچ:[ هـ][ وەش زەوق+ ی] خۆش زەوقی.

وەش زووان/weş zuwan: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ زووان] خۆش زمان.

وەش زووانی/weş zuwanî: نچ:[ هـ][ وەش زووان+ ی] خۆش زمانی. 

وەش زوومەیی/weş zûmeyî: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ زوومەیی] بەئاسانی زانی مێنگە.( هـ).

وەش زوومی/weş zûmî: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ] ئافرەتێ بە ئاسانی منداڵی ببێت.

وەش سەلیقە/weş selîqe: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ سەلیقە] خۆش سەلیقە.

وەش سەلیقەیی/weş selîqeyî: نچ:[ هـ][ وەش+ سەلیقەیی] خۆش سەلیقەیی.

وەش سیا/weş siya: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ سیا] خۆش ویستن.

وەش کریا/weş kirya: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ کریا] خۆشکراو، چاكکراو.

وەش کریای/weş kiryay: کتپ:[ هـ][ وەش+ کریای] خۆشکران، چاککران.

وەش کریایۆ/weş kiryayo: کتپ:[ هـ][ وەش کریای+ ۆ] خٶسکرانەوە، چاک کرانەوە.

وەشکەر/weşker: ئانفا:[ هـ][ وەش+ کەر] خۆشکەر، چاککەر.  

وەش کەرڎەی/weš kerđey: کتپ:[ هـ][ وەش+ کەرڎەی] خۆش کردن، چاک کردن، پەلە کردن، دروست کردن.

وەش کەرڎەیۆ/weş kerđeyo: کتپ:[ هـ][ وەش+ کەرڎەی+ ۆ] خۆشکردنەوە، چاککردنەوە.

وەش گفت/weş gifit: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ گفت] خۆش گفت، وەش گوفت.

وەش گفتار/weşgifitar: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ گفتار] خۆش گفتار، وەش گوفتار 

وەش گفتاری/weş gifitarî: نچ:[ هـ][ وەش+ گفتاری] خۆش گفتاری

وەش گفتی/weşgifitî: نچ:[ هـ][ وەش+ گفتی] خۆش گفتی، وەش گوفتی.

وەش گلەیی/weş gileyî: نچ:[ هـ][ وەش+ گلەیی] خۆش گلەیی.

وەش گوزەران/weş guzeran: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ گوزەران] خۆش گوزەران.

وەش گوزەرانی/weş guzeranî: نچ:[ هـ][ وەش+ گوزەران+ ی] خۆش گوزەرانی.

وەش گەرەک بییەی/weş gerek bîyey: کتن:[ هـ][ وەش+ گەرەک+ بییەی] خۆش ویستن.

وەش لووای/weş luway: کتپ:[ هـ][ وەش+ لووای] خۆش چوون، بەخێرچوون.  

وەش لەوەر/weş leweř: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ لەوەر] خۆش لەوەڕ.

وەش لەوەریی/weş leweřîy: نچ:[ هـ][ وەش+ لەوەریی] خۆش لەوەڕیی.

وەشڵانە/weşľane: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ڵانە] جوانکیلە.

وەشڵانەیی/weşiľaneyî: نچ:[ هـ][ وەش+ ڵانەیی] جوانکیلانەیی

وەشڵە/weşiľe: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ] جوانکیلە.

وەشڵەیی/weşiľeyî: نچ:[ هـ][ وەش+ ] جوانکیلەیی.

وەش مزانی/weş mizanî: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ مزانی] خۆش موژدە :

وەش مزانی بییەی/weş mizanî bîyey: کتن:[ هـ][ وەش+ مزانی+ بییەی] خۆش موژدە بوون، : موژدەیەکی خۆشت بدەنێ.  

وەش مەزە/weş meze: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ مەزە] خۆش مەزە، خۆش چێژ.

وەش نامای/weş namay: کتن:[ هـ][ وەش+ نامای( ن+ ئامای)] خۆش نەهاتن.

وەش نا/weşna: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ] خۆشنە، بۆ نەرێ کردنە.

وەش نەبییەی/weş nebîyey : کتن:[ هـ][ وەش+ نە+ بییەی] خۆش نەبوون.

وەش نەبییەیۆ/weş nebîyeyo: کتن:[ هـ][ وەش+ ] خۆش نەبوونەوە.

وەش واتەی/weş watey: کتن:[ هـ][ وەش+ واتەی] خۆش گووتن.

وەش واچ/weş wač: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ] خۆش بێژ.

وەشۆ بییەی/weşo bîyey: کتن:[ هـ][ وەش+ ۆ+ بییەی] خۆش بوونەوە، چاک بوونەوە.

وەشۆ کریای/weşo kiryay: کتن:[ هـ][ وەش+ ] خۆشکرانەوە.

وەش وەر/weş wer: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ وەر] خۆش خۆر.

وەش وەرم/weş werim: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ وەرم] خۆش خەو.

وەش وەرمی/weş werimî: نچ:[ هـ][ وەش+ وەرمی] خۆش خەوی.

وەش وەری/weş werî: نچ:[ هـ][ وەش+ ] خۆش خۆری.

وەش وەش/weş weş: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ وەش] خۆش خۆش، زووزوو.

وەش وەشێ/weş weşê: نتـ:[ هـ][ وەش+ وەش+ ێ] خۆش خۆشێ.

وەش ویارای/weş uyaray: کتپ:[ هـ][ وەش+ ویارای] خٶش ڕابواردن.

وەش ویارایۆ/weş uyarayo: کتپ:[ هـ][ وەش+ ] خۆش بەسەربردنی کات.

وەش وایارایەرە/weş uyarayere: ئاکتـ:[ هـ][ وەش+ ] خۆش بەسەربردنی کات.

وەش ویر/weş wîr: ئانتـ:[ هـ][ وەش+ ویر] خۆش بیر : کەسێکە کەتشتی ڕابردووی بە جوانی دێتەوە یاد.

وەش ویری/weş wîrî: نچ:[ هـ][ وەش+ ویری] خۆش بیری، خۆش یادی.

وەشی/weşî: نچ:[ هـ][ وەش+ ی] خۆشی، جوانی، چاکی.

وەشی و تشی/weşî û tişî: نچ:[ هـ][ وەشی+و + تشی] چۆنی و چاکی، خۆشی و ترشی.

وەشی وەشی/weşî weşî: ئاکتـ:[ هـ][ وەش+ ] خۆشی خۆشی.

وەشینە/weşîne: ئاکتـ:[ هـ][ وەش+ ] لە خۆشیدا.

.

.

____________

وەش/weş: ن:[ دەنگ] چش، چشە، وەشە : بۆ دەرکردنی ووڵاخان بەکاردبرێت.{ گیو، ل، 324}.

.

.  

.

.