ویر ¹ /wîr: ن:[ هـ] بیر و یاد، فکر( ع : فکر)، هزر( کباک).{ وشەنامە، ل، 1038}.

ویر ئارڎەیۆ/wîr arđeyo: کتن:[ هـ][ ویر+ ئارڎەی+ ۆ] وەبیرهێنانەوە، ویرارڎەیۆ( هـ).  

ویر ئامای/wîr amay: کتن:[ هـ][ ویر+ ئامای] بیرهاتن.

ویر ئامایۆ/wîr amayo: ن:[ هـ][ ویر+ ئامای] وەبیرهاتن.

ویر ئاورڎەی/wîr awrđey: کتن:[ هـ][ ویر+ ئاورڎەی] بیرهێنانەوە.

ویر ئاورڎەیۆ/wîr arđeyo: کتن:[ هـ][ ویر+ ئاورڎەی+ ۆ] وەبیرهێنانەوە.

ویرا/wîra: ئان:[ هـ] بەبیر، بیرتیژ.{ هەژار، ل، 930}.  

ویرە/wîre: ن:[ هـ]

1 – بیرکردنەوە، پندار.{ خاڵ، ب، ل، 496}

2 – وەژارە، بیرەوکردن : بیرکەوتنەوە، کەوتنەیاد.{ مەردۆخ، ب 2، ل، 750}

ویر ئەوە بریا/wîr ewe birya: ئانفا:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ بریا] لەبیربراوە، ویرئەوەبریێ( هـ).

ویر ئەوە بریای/wîr ewe biryay: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ بریای] لەبیربڕانەوە، ویربریایۆ _ وێرۆبریای( هـ). 

ویر ئەوە بەر/wîr ewe ber: نفا:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ بەر] لەبیربەرەوە.

ویر ئەوە بەرڎەی/wîr ewe berđey: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ بەرڎەی] لە بیربردنەوە، وێرۆ بەرڎەی _ ویربەرڎەیۆ( هـ). 

ویر ئەوە شینەی/wîr ewe şîney: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ شینەی] لە بیربردنەوە، وێڕشینەیۆ _ ویرۆشینەی( هـ). 

ویر ئەوە شییەی/wîr ewe şîyey: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ شییەی] لەبیرچوونەوە، ویرشییەیۆ _ ویرۆشییەی( هـ). 

ویر ئەوە کۆتەی/wîr ewe kotey: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ کۆتەی] بیرکەوتنەوە، ویرکۆتەیۆ _ ویرۆکۆتەی.( هـ). 

ویر ئەوە کەر/wîr ewe ker: نفا:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ کەر] بیرکەرەوە، ویرئەوەکەرە( هـ). 

ویر ئەوە کەرڎەی/wîr ewe kerđey: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ کەرڎەی] بیرکردنەوە، ویرکەرڎەیۆ _ ویرۆکەرڎەی.( هـ). 

ویر ئەوە کۆتەی/wîr ewe kotey: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ کۆتەی] بیرکەوتنەوە، ویرکۆتەیۆ _ ویرۆکۆتەی( هـ).

ویر ئەوە نامای/wîr ewe namay: کتن:[ هـ][ ویر+ ئەوە+ نامای] بەبیرنەهاتنەوە.

ویر ئەوە وزتەی/wîr ewe wiztey: کتن:[ هـ][ [ ویر+ ئەوە+ وزتەی]] بیرخستنەوە، ویرئەوە وستەی _ ویرۆوزتەی( هـ).

ویر بییەی/wîr bîyey: کتن:[ هـ][ ویر+ بییەی] لە بیرچوون.

ویر تەسک/wîr tesik: ئانتـ:[ هـ][ ویر+ تەسک] بیرتەسک.

ویر تەسکی/wîr tesikî: نچ:[ هـ][ ویر+ تەسکی] بیرتەسکی.

ویر تیژ/wîr tîj: ئانتـ:[ هـ][ ویر+ تیژ] بیرتیژ.

ویر تیژی/wîr tîjî: نچ:[ هـ][ ویر+ تیژی] بیرتیژی.

ویر ڕۆشن/wîr řoşin: ئانتـ:[ هـ][ ویڕ+ ڕۆشن] بیرڕۆشن.

ویر ڕۆشنی/wîr řoşinî: نچ:[ هـ][ ویر+ ڕۆشنی] بیرڕۆشنی، ڕووناک بیری.

ویر ساف/wîr saf: ئانتـ:[ هـ][ ویر+ ساف] بیرساف.

ویر سافی/wîr safî: نچ:[ هـ][ ویر+ سافی] بیرسافی.

ویر شییەی/wîr şiyey: کتن:[ هـ][ ویر+ شییەی] لەبیرچوون.

ویرمەنڎ/wîrmenđ: ئان:[ هـ][ ویر+ مەنڎ( مەند)] بیرمەند.

ویرمەنڎی/wîrmenđî: نچ:[ هـ][ ویرمەنڎ+ ی] بیرمەندی.

ویرمەنەی/wîr meney: کتن:[ هـ][ ویر+ مەنەی] لەبیرمان.{ وشەنامە، ل، 1039}.

                                                                                          

ئامای ویر/amay wîr: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر] هاتنەبیر.  

ئامای ویرەرە/amay wîrere: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر+ ئەرە] بەبیرداهاتن. 

ئامای ویرەنە/amay wîrene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر+ ئەنە] بەبیرداهاتن

کۆتەیۆویر/koteyowîr: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ ویر] کەوتنەوەبیر.

.

.

______________________

ویر ² /wîr: ن:[ د]

1 – بیری ئاو.{ خاڵ، ب، ل، 496} 

2 – چالاو. { هەژار، ل، 930}.  

.

.

________________________

ویر ³ /wîr: ن:[ کباش] ڕوو ( کناو). 

1 – وەڕ ڕۊ 

:: وویر کردە ئەولا. 

2 – هۊر : فەردەوسی بەێت ئەڵوەس گەوراێ ئێران لە رەزمنامەێ سووراو ئۊێشد << بپورسید نامەش زێ فەڕۆخ هەژیر – بگفتا ک نامەش نەدارەم ب ویر >> لە پەهلەوی ( wyr : ویر) و لە ئەوستا ( wyra : ویرا) نۊ سریاس.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 793}

3 – بۆ لای، بۆ ئالی.{ هەژار، ل، 930}.  

.

.

_______________________

ویر 4 /wîr: ن:[ دەنگ] گۆرانی لە بن لێوان.

:: ویرەویرتە بۆ دەنگ بەرز ناکەی ؟ . { هەژار، ل، 930}.  

.

.

.

.