[ کۆن][ کۆن] کۆن ئابجامە  ئابیده  ئاپنجی  ئاردەڵ  ئارێ  ئاریش  ئاژینە  ئاساوا
 ئاسترۆلاب   ئاسرمە    ئاسیاب  ئاسیاو   ئاش   ئاشرمە  ئالاچخ  ئاڵەت
 ئاڵەتکاری  ئانیشکە  ئاوەخانە  ئاوه‌ژه‌نه‌    ئاوەشەم   ئاوه‌شكێنه   ئاوپەڕ  ئاودۆڵاب
 ئاوڕێژگه  ئاوڕشتگه            
 ئەخترمە  ئەردەك        ئەنداخت    
 ئیزرەم              ئینکیشاری
 بادەرکردن   بارانە  بارەنداز  باربەند  بارخستن  پازناو  پازناوك  
 پازازك   پاسەوان
 پوواز  پووازناو      پووشانە   پووشوو     
 تابڕ              
   تاووک   تاووڵ              
     تەخش     ته‌که‌ڵتوو  تەگەرە   تئۆک  تیر
 چارک  چارگ        چادر  چەبکەن  
   خێوەت   خێوەتی ڕەش          
       دەوار    دەرمانی سولفاتە    
         ڕەشماڵ      
 قەرەوڵ  كێشكچی
 کیمخە    كه‌لگه‌  کشتەك        کوێن
     گەنەگەنە          
               
 نمه‌دزین        ناعور      
 هێشرمه‌              
               
     یه‌ده‌گ          

.

.

.