[ ناڤ][ ناڤ] ناڤ _ نام  _  ناو _ نێوی مێیینە و نێریینە

.

.

  ناوی نێرینە             ناوی مێینە
 ئابتین  ئاتوسا  ئادگار  ئادیان              ئادان  ئاخڵه  ئارەزوو  ئارخەیان
 ئارا  ئاراد  ئارارات  ئاراز             ئارون  ئارزیاس  ئارۆزە   ئاردەو
 ئاراس  ئاراسن  ئارام  ئاران              ئارێ  ئارێش  ئاروی   ئاریان
 ئاره‌وان  ئارتین  ئاردا  ئاردەڵ                    
 ئادەو  ئارزی  ئارسانا  ئارش              ئاریانا  ئارین  ئارینا   ئاروین
 ئارشام  ئارشو  ئارشین  ئارمانكۆ                    
 ئارمەند  ئارمۆش  ئارمین  ئارناس                      
 ئارۆ  ئارۆن  ئارۆنیا  ئاروان                    ئاڤان  
 ئاروەند  ئاروون  ئاروین  ئارهان                      
 ئارێز  ئارێن  ئاری  ئاریا                ئامە   ئاونگ  ئاوێسە  
 ئاریاز  ئارباس  ئاریان                  ئایە  ئازین  ئاورن  ئاوێز
 ئاریتما  ئاریۆ  ئاریۆس  ئاریام                    
  ئارین  ئاریوان                        
 ئازا  ئازاد  ئازەر  ئازر                      
 ئازرم  ئازۆ   ئازیتا  ئازین                    
 ئاژار  ئاژەنگ  ئاژوان  ئاژێن              ئاژان  ئاژیان   ئاژیر   ئاژین
 ئاژیان  ئاژیار  ئاژیر  ئاژین              ئاژینه       
 ئاسالان   ئاستان  ئاستیاك  ئاسۆ              ئاسکه  ئاسکول  ئاسكۆڵ   ئاسکی
 ئاسۆس  ئاسیم                  ئاسودە  ئاسۆز  ئاسك  ئاسوودە
 ئاسووده ئاشا  ئاشتی  ئاشكار   ئاشۆ               ئاشنا  ئاشناس  ئاشتی  

.

   ئاگری  ئاگا  ئاریاس       ئافتاو  ئافتاب  ئانزان  ئانگو
  ئاڤیار ئاڤدین  ئاكرێ  ئاكران      ئاڤان  ئاڤان  ئاوەنیا  ئاهەنگ
  ئاكام  ئاكۆ  ئالار  ئالان      ئانیا  ئانا  ئاندرێشه  ئاوز
  ئالاڤا  ئالیا  ئالیان   ئاودێر          ئالیا ئالینئالاڤ   ئاڵائالا  ئاڵێ   ئاڵاڵ
                ئاڵه‌ك     ئاڵتوون  ئاڵئاڵ  ئالانه
  ئامیان  ئامانج  ئامه‌د  ئامیار      ئاماژ  ئامێز  ئامێدی  ئامێخا
  ئامێد ئامان  ئامێز   ئامۆژیار      ئامۆكان   ئاوێستا  ئاونگ  ئاویه‌ر
  ئاوشار  ئاوات  ئاواره  ئاویه‌ر      ئاورگ  ئاورینگ  ئاوێز  ئاوبار
  ئاوێر  ئاهووران ئاهێر ئایرۆ       ئاوێزە  ئاوێژ     ئاوا  ئاوان
  ئاویەر   ئاوێسەر    ئاوەر   ئارناس      ئاونگ  ئاوات  ئاواز ئاوه‌ز
  ئایدیا  ئایان  ئایندار  ئایوان      ئایندە   ئایرۆنا  ئارینە  ئایرین
             ئەجێ      
  ئاماژ    ئه‌دیسا  ئه‌راسن  ئه‌رتۆش      ئه‌خشان  ئەختەر  ئه‌ختان  ئاهوو
  ئه‌رتیكا   ئه‌رده‌بان  ئه‌رده‌شێر ئه‌رده‌ل      ئه‌رگۆش  ئه‌رخه‌وان   ئه‌رنه‌واز   ئه‌رڤین
  ئه‌رده‌ڵان   ئه‌رده‌نا ئه‌رده‌ویل ئه‌رده‌هان      ئه‌رسان   ئه‌رژه‌‌نگ   ئه‌ربووت  ئەریڤان
  ئه‌رژ‌ه‌نگ   ئه‌رژنگ  ئه‌رسه‌ن  ئه‌رشیا       ئەسرین  ئه‌سپه‌رێز  ئەستێر  ئه‌سپه‌ره
  ئه‌ركان   ئه‌ركه‌وێن ئه‌رگۆش ئه‌رمین       ئەرزۆ  ئەرخەوان  ئارێنە  ئه‌ستی
  ئه‌روه‌ند   ئەرین  ئەروین  ئەروەند      ئەرمین  ئه‌زنا    ئەژین
  ئه‌زمه‌ڕ   ئەرژانا  ئەژدەر  ئه‌ژی      ئەستی  ئه‌ستریز  ئه‌ستێره  ئه‌ستێرك
  ئه‌ژیر     ئه‌سكه‌نده‌ر  ئه‌سوار      ئه‌ستێڵ     ئه‌ستیره‌  ئه‌سرین
  ئاشاز   ئەشیتا  ئەفرۆز   ئەڤژەن      ئه‌سمه‌ر   ئه‌سمه‌هان   ئه‌ستێ  ئه‌سپه‌نده‌ر
  ئه‌شتاد   ئه‌شكۆڵ  ئه‌كراش  ئەشكان         ئه‌شكان   ئەشك  ئاسۆس  ئه‌نووشه
  ئەلەند   ئه‌لهۆ   ئه‌ڵوه‌‌ند  ئەلیا      ئالكا  ئه‌ڵاڵه  ئەڵماس  ئه‌گریجه
  ئه‌نباز   ئه‌ندیا  ئەنیسۆن  ئەنوا      ئەنوو  ئەنوشە  ئه‌نێران  ئه‌نوا
  ئه‌وگار   ئه‌ورام  ئه‌وره‌نگ  ئه‌وژه‌ن       ئه‌وره‌‌نگ  ئه‌وشان ئه‌وین  ئەڤریست
  ئه‌هوه‌ن   ئەهرەو  ئاوەنیا  ئیره‌وان      ئه‌فتا  ئه‌فتاو  ئه‌ندیان  ئه‌ڤراز
  ئه‌یوان   ئه‌یناخ  ئەینا  ئیرازتۆ      ئەیوان  ئێدلبی  ئێرمان  ئەڤین
  ئیزیرتا   ئۆگر  ئۆرمان  ئۆیار      ئۆرفا  ئۆبه  ئۆدار  ئۆیار
  ئومێد   ئووریا  ئوورنیوا  ئیلیان       ئوسرووش  ئورفه  ئێزا  ئەندێش
  ئێڤار   ئێرمان  ئێڵاخ  ئیلۆن      ئێشك  ئێڵاخ  ئێنی  ئێوه‌ت
  ئیقباڵ   ئیلام  ئیلیان  ئیواز       ئیرۆنا  ئیلام  ئیلیان  ئیلان
  ئیشدار   ئیلۆ  ئیرۆن  ئیلان      ئیلیان  ئیڤار  ئیلۆ  ئه‌ڤین
                                                                                            
 باتوڤ  بابان   باتینوک  بارزان      باخان  باخی  بادین  
   باپیر    باژیلان            
 بارام  بانا  بازیان:  بانە        بانە    
 باریزە  باراڤا   باروند  باستینک      بارین  بارێنە  باراڤا  
 بازمان  باسکار  باشوان  باشار       بانۆ  بابۆس  بانیا  بانوو
  باستان  بالەوان  باوەر   باوەند            
  باشار   باسیات   باكۆ  باوەڕ      باشەن  باستان    
  باییز                  
 باڤیان  باڤێ‌   باڤین  به رکو     باڤێ‌  باڤین  باڤینا  
  بەختیار  بەخشی  بابیلان   بەمۆ       بەخشندە   بەختەوەر    
 بەروار  بەردیل  بەرین  بەرزا           بەرهەست  بەریڤان   بەرین  به هار
 بەریڤار  بەرزا  بەرپا  بەرڤەدێر      به ستو ره  بەلار بەردڵ  
  بەرهەم   بەڕێز  بەرگین  بەرەڤان      بەستێن  بەنا  برفبه فراو  
  بەزێن  به رزین  بەنگین        بەناز  به رتاو   بەستە  پر برف
 به رزه ک  به رزو  به رزاو  به ر زان      بەیان  پاریز .  بریار.  بەنگین
 بر وا  به ختیار  به خته ور  بژیو      بیخال   به‌ناز  به‌فرین .  برفی
 بەڵێن  بەڵسا  به رهه م  به ریز      بەفری  بەفرین  بامداد  
 بەئار   بەندەر   بەندیر  بیشو     بەنەوش  بەناز  بەنام  
 بەهۆش   بەهنداد   بەها  به هرام      بەهۆش  بەهرە  بەهینە  
  به هرک  به همه ن  به هه شت  بەهیز      بەهار      
 بر یوان  برزو  بر وا   بڵند            
 بەیار  به یان  به یبوون  بەینەت       بەیاد      
 برەو  برشت  بروسكە  بڕوا       بریسكە      
 بژ وین  بژ ول  بژ وار  بز وین      بزوێن      
 بروسکه  بژار،  بسكە  بڵێسە      بژوێن      
 بتود  بناوێن  بنام  بیژەن     بنوار  بنار  بنەوشە  
  بوار   بوێژ  بۆژان  بۆسكان      بوار      
 بێژەن  بێنا  بێدار  بێلۆ     بێگەرد    بێخاڵ    
 بێستان  بێكەس  بێوەی   بێباك     بێلۆ  بێریڤان بێری  
 بینەر  بیرساز   بیساران  بیستون       بینایی      
 بۆتان،  بابۆس  بیهزاد  بیسو            پیژان               
                                                                                                                                                                                
 پاداشت  پاسان  پاڤا  پاڤێڵ      پاوان  پەرژین  په ر وین  په ردیس
 پارسا  پاراو پاژەر    پاكار      پاکرو  پا کیزان  پاکناو  پارسا
 پاوان  پاڵە          پەناز   پاڤان  پاکدل  پەریزاد
 پەرچان)  پەرژان  پەرۆ  پەرۆش      پەریان،        پەروا   پەرەند   پەری
 پەروە  په روا  په رژان  پەرێز         په ردیکا  پەرشۆ   پەپولە،     پەرەند
 پەشێو  پەسار  پەژیوان         پەژە  پەسێو  پەسار  
 په رویز:  پەڤرا  پەیام   پشتیار      پەهڤان  پەنهان   پەیمان     
  پەیوەند  پەیجور( توێژەر   پەیڕەو  پەیوەست       پژوێن  پەروین    پەیروون
 پێشڕەو،  په ره نگ  پەیبە  پاشا      پروشە  پریڤە  پری  
 پشكۆ  پڕنۆ   پەروەر   پەرێشان       پشكۆڤ   په شوک    
 پۆڵا   پەشێو  پەژار  پیروت      په ریناز   پەیام،   پاسا  
 پێشوو،    پێشەنگ    پەستێن       پۆشەنگ    پرژە،   پێشواز    
 پێرس  پێشەوا  پێشوازی  پێناس      په روانە  پەنهان    
 پێشەنگ  پێشكۆ  پێرست  پیشکه و      پریسا  پرشنگ    
 پێناو  پێناز  پێزا   پێوار    ،   پیرۆز  پیار   پینار  په‌ریخان
                    
 تاژین  تاكۆر  تامار  تامۆ      تاژان  تابان  تابلۆ  تابا
 تابین  تاجور          تاسە  تاڤە  تاقانە  تەوار
 تێڕوان،  توێژەر،   توێژ،         تارا   تاڤگە،  تاڤان   تاڤی
 تانێر  تانێش  تانۆ   تەنیا      تازیار  تەرزین  تەژنە   ته‌نیا
 تایەن   تەبا  تەما   تناز      تەلار،  تەرزین  تریفه‌  تلۆڤە
 تەرزۆ  تەروەند  تەرنگ        ته رسا:  تەرزە،  تەروو  تروسكە
 تۆفان    تۆڵە،  توێنەر  تۆلاز      تۆشە  ترێ  تێشوو  
  تێشوو،  تێبین،  تێكڕا، تۆسنێ      توێشوو      
 تیژبین  تیراوێژ  تیرە  تیمار،      تینا  تیما  تیشک  تیرۆژ
 تیشكۆ،   تینو،  تیشك،          تینە  تیروژ  تارا  
                   
 جادار  جانۆ   جانا  جەختی      جازۆ  جێژوان  جیهان  جوان
 جەفا  جەفا  جەمشید  جوریا      جریوە   جۆڤیان    
 جڤات  جولیا  جوانیر  جۆبار      جوانیکا  جوانخواز  جوانیار  جودا
                      
 چێوار،  چالاک  چێوەر  چەفتی              
 چەوساو،  چەلان   چیكا   چاودێر         چاڤین  چاوره‌ش   چیلیان   چیمەن،
  چراخ،  چەلەنگ  چاوش  چارشا      چاوگەش  چاوکال چاویار چاوجوان
 چلیار  چۆڤان  چەڤەر  چالاك      چاوجوان  چاومەست،     چاوان  چاوگە،
 چەشمە  چاریان   چرستان  چیلات       چەپك    چه له  چەلەنگ  چه مه ن
 چرکو  چەپەڕ  چمان  چوزمان       چرۆ  چریکه  چرپە  چریڤان
   چادان   چاریار  چیان      چراخان  چرا،   چنار   چنارۆك
 چێنەر،  چیاکو   چیا،        چۆپی،   چۆڤین   چنوور  
                          
 خاچۆ  خاراو  خاكار  خامۆش       خانزاد   خاتوون  خانم  خرامان 
 خەڵات  خەوار  خەبات  خەرەند      خەیاڵ،  خەزان  خەرمین   خەرمان،
 خەلبان  خاكان  خەرەند  خواناس      خەندان  خەندە،  خەڵات،  خەزاڵ
 خرۆش  خاپور،  خەڵوان  خولیا      خومار  خێڵان  خاتووزین  
 خۆساز  خۆشناو  خۆگر  خەڵەف      خۆزگە   خۆگر،  خۆشڕوو،  خۆناڤ
 خوریا  خوشار  خواجە  خوازیار     خونچە،  خوازیار،  خوناو خولیا
                                                                                                                                                                        
  دارا    دانیار        داخواز    داسیار  دالیا
      دەریاز  دڵدار       دالیان  داناز    دۆست
 داریا   دیدار  دێكان  داستان،      دژكام  دەریا  داورین   دەروون
 دیمان  داركۆ  دبیر  دەسواز      دیما  دەنگین  دەوار   دیلان
 دینۆ  دەریا  دلاوەر  دلارام      دڵی  دڵپاك،  دێنێ‌  دیانا
 دلخوش  دلدار  دلزار  دلبەر      دێرین  دینا    دێیەر
 دڵشاد  دلگیر  دڵنیا  دلنەواز      دڵخاس   دڵگەش،  دڵرام  دلنیا
 دلوفان  دلەناز  دلیر  دلان      دییا  دڵمەست،   دێراو  دیانا
 داسوو  دڵیار  دڵبین  دیلیار       دیدە    دیمەن دلووان
 ده ریا  دیاری  دیانا  دینا      دیەن  دلارا    دونیا،  
 دانیڵ   دەشتی  دڵزار  دیڤان      دەلال  دەوەن  دڵسۆز،  دەیجور
 دارەڤان   دڤان  داستان  دیلمان      دڵگەش  دڵخۆش  دەشنێ‌  دیدەڤان
  دانا  دڵنساس  دڵكۆ  دارون      دلۆڤان  دڵان  دڵبەند  دڵمەند
 دێكان  داناز  دەربەست  دابەست      دیما  دێنێ‌  دانوش

دیا

 دیاكۆ  دێڤین  دڵناس  داریا      دولبەر  دلاڤین  داریان  دلیار
 دلیڤان  درونگ  داریان  دانیا      دڵجوان  دلین  دیلان  
دەرباز  دیراز  دلوان  دلین      دڵڤین  دڵنیا  دڵگیر،  
 دڵمەند  دیدار،  دلۆڤان  دانێر            
 دێلەر داژیار  دیدان  دوند      دڵبار  دلبەر    
 دڵسۆز  دەستیار  دارین              
 دیانوش  دەیجون  دڵشا   دلارا      دێرە  دێرین،    
 دابین  داكۆ  دەمیدن  دیڤان      دییە      
                                                                                                                                                                        
 ڕابەر  ڕابوون  ڕابین ڕێناس      روزان  روژین  ڕووبەخاڵ    ڕووپاک
 ڕادان  ڕۆژیار  ڕەهبەر  ڕاشەن      ڕازان  روبار  ڕووخسار  ڕۆژبەهار
 ڕاز  ڕامان  ڕاسا  رابین      رازاو  رازاوه  راسپر  
 رازیار  رامتین  راویار  رامیار     رازیان   راگر راژانه راشین
 رامین  راهی  راهین  ڕاڤەر      رامان  راماو  ڕۆڤیا  رازیار
 ڕەند  رۆستەم          ڕۆژە  ڕۆژان  ڕێژاو  ڕووشەنگ
 ڕزوان  رزگار  رزمان        ڕۆژینا  ڕووکسانا  ڕووناک  ڕووسا
               روگه ش  رومه ت  رو نیاس
  ڕابین  ریباز  ریبان  ریبوار      روومەت  روژینه روژینا روزیتا
 ریبه ر  ڕأڤیار  ڕنێو   ڕاژژۆر       ڕێزان  ره زین  رەنگین  رەوشەن
 ڕێزیار،  ریبین  ڕەوەز  ڕێدین      ڕاڤینا  روخۆش،  ڕازڤان  ڕێنوار
 ریزان            ڕازێ‌   رۆژگار،  ڕازە  ریحانه
               ڕێژین   ریزین  ریژان  ریژاو
 ڕاستیار  ڕەوێن            ڕێوان  ڕێنما  ڕێژەن  ڕێواس
 ریژه ن  رینما  ریسا  ریده ر      ڕەوا  ڕاژان  رۆشنا،  ڕێناس
             ڕۆژین  ڕۆنیا  ڕۆیار  ڕۆزین
               ڕێژە   ڕێژنە  ڕەزێ‌  راژان:
                   
 زامدار،  زانكۆ،  زاكون  زازا            
 زامیا  زاهید  زانیا  زان      زاوێنە      
 زاندار  زانەڤان  زاموا   زانەر            
 زاوار  زامۆ  زادە  زنیكۆ            
 زەبەند زەركۆ  زەوەند  زەندی      زەمەند  زەریفە زەیتون زەوین
 زەنوێر  زەینین  زنار  زەریان      زەریم زەمین  زریوە  زویا
 زبار  زۆزگ  زێڕەڤان   زیرەك،      زیلان  زیوا  زێڕین  زونیا
 زرنگ  زریان  زریان  زێریڤان     زوڵاڵ  زرنگ    
 زمناكۆ  زێوەر  زیزا  زیوار      زلیڤان  زۆزان    
 زین  زیڤار  زینۆ  زیار      زنە  زنیار زنوێ‌ زنوێر
     زیگار زیزان            
                   
 ژارۆ  ژارین  ژاكۆ  ژڤان      ژاوه رو  ژاڵە  ژاری  ژاكاو
  ژیلان  ژێوار  ژیر  ژینەر      ژاكۆ  ژاكۆ  ژین:  ژێوار
 ژالهژوان  ژاله  ژالان  ژیوار      ژیلا  ژڤان    
 ژوار  ژورێن    ژووان      ژولین  ژولیا  ژووان،  ژەنیار
  ژیار  ژیربین  ژیوەڵ  ژیندار      ژیكاڵ  ژیلیا  ژیرۆ   
 ژیوان  ژیله مو  ژیرۆ  ژینكۆ      ژینا  ژیان ژیڤان  ژیڤان
 ژیلاڤ  ژیران  ژیرە  ژیاكۆ      ژینۆ  ژیران  ژیاكۆ  
 ژیاو  ژیلان  ژیلوان              
                   
  ساتا.    سان  سارۆس  ساناد      سابات  سابینا  سارا  سانا
 سانی  ساتیار  ساسۆن  ساسان      سازین  سارینا  سایە  ساكار
 سارمه  ساكۆ  سازڤان  سادار      سافیا  سازان  ساوان  ساریا
 ساڕێژ  سایە  سەپان        ساڤا  ساڤۆ  ساوێز  سازگار
 ساکو  ساکار  ساکا   ساگار      سالین      
 سه تیا  سەركار  سه هند  سه یفان      سه مه ن  سه مه ند  سه ناز  
 سه ردار  سەربەست سه رچل  سه ر په ل      سه یران      
 سەرهەد  سەردەشت،  سه ردار  سه ر ده م      سه رو  سەرگول    
 سەرسەوز سەرکاو سه رکه وت سەرمەست      سەروین  سه روه ش  سه روناز  
 سەربەند  سەفین  سەرباس  سەنگی            
 سه نو بر  سەریاس  سەركان   سەروەر،      سەرژین      
 سەركۆ  سەنگەر  سەرمەند  سوركێو            
 سەیڤان   سەنگار  سەپان   سکالا      سەمەن      
 ستیره  ستران   سمکۆ  سنور            
 سران  سرمه  سروش  سروه         سروش      
 سره وان  سریوه  سروش              
 سۆكار  سۆران،   سەرباز  سۆكار      سۆزدار  سۆمان  سۆزان  سۆزی
 سوسه ن  سودابه  سوران  سورمه      سۆلین  سۆزیار  سۆزە  سۆلاڤ
 سوزه  سولاف  سو شیا ن  سولان      سۆزگە  سۆزیار  سۆلان  
 سوما  سوهەیل  سورێن   سۆركا      سێلا  سێرڤی    
 سینان  سیڤەر  سلیڤان  سیروان      سینا      
 سیڤا  سینۆ  سیمین  سینا      سیڤانە      
 سی وان  سیا مه ک  سیامه ند  سیڤەر      سیڤان  سیتا  سیما  
 سیما  سیبار  سیەر  ستران      سیەن      
                   
 شابیر  شاباز  شادی  شاکو      شانا   شاناز  شانی  
 شادڵ   شاد  شادمان  شادیست            
  شارەزا  شاڕاس  شاژیر   شامار      شارا  شارین    
  شاهوار  شاهین  شاهروخ  شازاد      شایسته      
 شاسوار  شادیار،  شانێر  شادیار            
 شاڤین  شایەن  شانۆ،  شایار            
 شاكەل   شاكار  شاری  شاوان      شاكیژ شاگوڵ،    شایان  شایار
  شاڵاو   شالیار  شاڵی  شاملۆ      شالور  شادێر  شاهان  شاوێر
  شاماد  شالانگ  شاكوان  شاران،      شاژین  شاریا  شازیار،  شایی
 شناس  شاندیار  شاڤا  شاهۆ      شادیە  شاتوو    
 شاوار  شانۆن  شاڤا  شاهێز      شاكار      
  شامیر   شانۆ  شەمێران  شامێر            
 شەمۆ( میر)  شەمزین( ژاكاو)،  شەتكار  شەوی     شاینا  شاهەنگ  شانیا  شێنێ‌
 شەنێر  شەبان   شیاکو  شاركە      شەتاو  شەوین  شەلەنگ  شەن
 شەمدین  شیر دل  شیرکو  شیرزاد      شەپۆل  شەهێن  شەنگە  شەیدا
 شەوار    شەوبا  شه و که ت      شەنگ شەرمین  شه و بو  شەوین
 شەهێن شەهریار شەهرام  شەهریبان      شەیدا  شه هلا شه و مه شه و نه م
 شیواو   شیوا  شیڤیار  شه مال:      شەنگه  شه مامه شه کره   شیبا
 شەیدا  شەیدان  شیشیار  شینا      شه روین  شیرین  شیلان  شورش
 شروو  شیار  شیەن  شێوان      شیان  شێنا  شۆڤان  شیبا
 شڤار  شڤان  شێنا  شوان      شنو  شنە  شوره بی  شوران
  شكۆ  شكار  شێرڤین  شێرۆ       شلیر  شریاز   شنیا  
 شنرۆ  شۆڕش  شێواز        شکۆفە  شنیان  شنو  
 عوسمان                  
 فەرمان  فەرزین  فەرنوس  فەرهەنگ      فه را نه ک  فەرزاد   فریبا  فیراز
 فه رامرز  فەرشاد  فەرهاد  فەرشید      فه ر زا نه  فرۆزان  فرۆ  فریز
 فەریباد     فرێس  فریا   فریاد       فریال  فرانك  فریست  فرمێسك
              فەرژین  فەرسەنگ   فریشتە  فێنک
                   
             ڤانە  ڤان  ڤاری  ڤەدین
             ڤیاد   ڤەمران  ڤین ڤەژین
             ڤەرسان  ڤەرژێر  ڤارێ  ڤەژەن
             ڤارتۆن   ڤایە  ڤەرێز ڤەهێڵ
             ڤەرزێر  ڤۆدا   ڤەرسین  ڤایار
             ڤیراز  ڤێنوار  ڤان  ڤالا
             ڤین  ڤاناس  ڤێستینا  ڤانا
              ڤەوین  ڤالانتاین  ڤارین  ڤینا
             ڤیار  ڤارتۆ  ڤارڤین  ڤیراز
       ڤێرسین      ڤانێست  ڤێرس  ڤەنژین  ڤەهێن
                   
 قەیوان            قەدین  قەشەنگ قادڤین قەشان
 قارەمان  قادڤین   قەشان  قوباد      قژكاڵ      
 قۆشەن  قەندیل،  قەلەندەر  قالاس      قەدارە  قەراڵ قاسپه قومری
                   
 كێڤین  كۆشان  كریڤ  كۆچەر،      كەڤێ‌  كیژان  كیژە  كلارا
 كەتوان    كەمەر  كۆزاڵ  كۆڤان      كازیوە  كانی كەژان كەڤی
 كریڤا  كێوسار   كاژاو  كۆڕاڵ      كۆژمان  كاژان  كالین  كەژێ
 کاروس  کامران   کامرەوا  کامیاب      كاژێر  كەوی  كەژاوە  كوردستان
 کابان  کاردوخ  کارزان  کاروان       كارین   كەوشەن  كەژاڵ  كوێستان
  كارزان،     كاكۆ  كامكار  كەیوان       كانوو  كارین  كەوسەر  كانیاو
 كاڤار  كێوان  كارۆ  كۆراز      كەڤاڵ  كەیلان  كێوسار  كێوان
 كاردۆنیا  كامەران   كۆڕ‌و  كوختی      كاڵێ  كارناس  كەڤین  كەوژین
 كۆشیار  كارمنا  كاربین  كاوان      كوێستان  كۆیار  كوردۆنیا  كەنار
 كۆچەر  كوردۆ  كۆرش  كاسۆ      كۆساڵ  كاژاو  که‌ژال  کانی
 كاڵتا  كاوس  كۆسار  كاردۆ      کالێ      
 كادێر  كۆژیار  كاملیا  كارمەند            
 کاڤین  كاشان  كارساز  كیار            
 كارناس  كرمانج  كرێكار  كامیار            
 كاندیش  كادێش  كوردیار  كاردا            
 كاویان  كۆژین  كۆژان  كارا      كازیوە  كاشما  كارین  
 كاربەند  كۆلیار  كۆمار  كەلەندین            
 كڵپە   كەڤەر  كۆڕەك  كارستان            
  كەتۆ  كەژۆ  كۆسان  كەپەنگ            
 كاراز                  
 گاڤین  گەشتیار   گارا  گۆڤار      گاردینا  گرشان  گوڵاڤ  
 گەیلان،  گەشبیر  گۆڤین   گۆیار            
 گزنا  گەردش  گۆشاد  گالدین      گەشاوە  گوڵشەن  گوڵان،  گەلاوێژ
 گڵیار   گریك  گاڵا        گوڵنار  گوڵناز  گەشبین  گوڵاو
 گۆنەر  گۆڤان  گۆڤا  گۆشان      گۆشان  گوڵزار،  گوڵستان،  گریشمە
 گۆڤەند  گۆیا           گەشبین،  گێلاس،  گەوهەر،  گەزنە
 گوزار            گوڵاڵە    گەردن،  گوڵچین،  گەشاو
 گیڤار  گۆڤەند         گزنگ  گوڵشا  گەلاوێژ،  گۆنا
                   
 لاچین   لانیا  لاوەران  لاوێن      لاڤا  لیان  لەزگین  لالین
 لادیڤ   لاڤانەوە  لاوێژ  لێڤیار      لادین  لەنجە  لاوێن  لڤین
 لازۆ  لاكۆ  لەوەند  لاوچاك،      لانیا  لێزان   لاژە  لانە
 لارسا  لیڤۆ  لاوە  لیڤار      لاوێز  لازیان  لاڤە  لازۆ
 لازیان   لۆلان  لێوێژە   لۆهان      لازیا  لەنیا  لێڤا  لاڤین
 لاس  لاسۆ  لۆڤیان  لۆكان      لەوەند  لاڤان   لیدا  لارا

.

.

ماردین  مامز  ماژده ک      مازێ‌  مازێر  مارین
 ماسا  ماشان  مافیار      میهن  مالیا   مانیا
مانا  مانوشا  مانوش      مەستی  مەیلان  مهربان 
 مازیا  مازۆڤان  ماكوان      مازیار   میدیا  
 ماهور  مەبەست  مەترا      مه‌هاباد  مەستورە  مانیلا
 مەدهۆش  مه ژیر  مه ستانه          
  مه ستور  مەتین  ماهرو          
 مه رینا  مه کین  مه یلان          
 مەردان  مەراز  مه رام          
 مه ردو خ  مەرجان  مەرتین          
 مه لان  مەم  مه هین          
 مەنگوڕ  مەنمی  مەند          
  مه ها  مه هتاب  مه هشید      مزگین    
 مزور  مزدا  مرواری      مزگێن  مژدە  ملیان
 مولان  موژان  موژده      موژین  موژین  
 میران  میرخان  میدیا      میرڤان  میهرەبان  
 میلان  میركۆ  میترا      میڤان  میوان،  میدیا
 مێرڤاس  میریڤان  مژگان          
 منیژه  مه هناز  مه نو شان          
 مافكۆ  ماكۆك            

.

ناری  نا ریا  ناری      نازار  نازپهری   نازدار
 ناشاد  نەبەرد  نارینا      ناسكە  نازیلا  نا سیار
 نەرەس  نەرۆز  نەبەز      ناریلی  ناسکی  نازەنین
 نالی  نازدار  نەریمان      ناهید   نارین  نازلی
 نامۆ  نەواز  نەفرین      ناز،  ناڤین  ناژین
 ناودار  نەوشیروان  نۆكان      نازی  نازێ‌  نیگار
 نەژاد  نشوان  نەوار      نەوبەر  نەوژین  نەوڕەس
 نەسرەوت  نەمام،  نەوبەر،      نه‌شمیل  نالین  نه‌رمین
 نەوژیر  نەوزاد  نێزە      نەسیم   نماز  نەوا 
 نۆژەن  نوێنەر  نوژدار     نۆژەن  نوژین   نواڵە
 نوید : مژده   نما  نژۆ      نوشان  نڤار  نوا
 نڤار  نزار  نێچیرڤان      نیگا  نیلوڤەر  نیشتیمان،
 نیار  نیڤار  نیاز،      نیرگس  نیگار  نیکسار
 نیهاد  نیلوفەر  نەسیم      نیشا  نیان  نیاز
           نما  نەوشە  نه‌خشین
           نیاز  نیان   نیشتمان
           نازین  نا ز نین  

.

وارسۆ  وارین  وژار          
 وەرزیا  وانیار  واریان          
 وەرزا   ورشە  وازیار      وازن  واژام  
 وەنەوشە  ویدا  وەرزێر          
 ویزان  وەشێن  وەزیر         وەرڤە  وەڵگە  
 ویار  ولیا  واژام      واژە  وەرزە  وەزین
 وشیان  وێژەر  واژەر       وانیا    
 وردبین،   وێنە  وریا      وەنەوشە،    
 وەشكار  وێرا  ونار      وەشنی  وینا  
 ویان  وەرزڤان  وارفان          
 وێژا   وارگە            

 

.

هاڤی   هاوتا  هەرزا  هاریڤان      هاژان  هاژە    
 هالان  هاوار  هادام  هاڕێز      هاڵا  هالان  هانیە  هانە
 هانا  هاوژین  هاوڕێ  هاوار      هانا  هانیا  هانیتا  هانی
 هاوژین  هاوكار  هاوژیر  هاویار      هاودەنگ  هاودڵ  هاڤین  
 هاوڕاز   هاوڕێ   هاوساز   هاودڵ      هاوڕاست هاڤرست  هاڤی  هامنۆ
 هاومەند  هاوبیر  هاوتا  هامنۆ      هاوناز      
 هەردەم  هەرزاڵ  هەرمان  هەرڤە      هەردین  هەرێز  هەستیار  
هەریاد  هەردەوان  هەرێم  هەستیار      هەژان  هەكار    
هەژار  هەژاو  هه ر زا  هەستی      هەزیار  هەزین    
 هەژەند  هه ژیر   هەرسین  هەكار      هەژین  هەژیر  هەژەند  هەژی
 هەڤران  هەڤین  هەڵشۆ  هەڵۆ      هەڤین     هەڤبەند  هەڤی
 هەڵویسَتـ   هەڵۆ  هەڵگورد  هەڵمەت      هەڵات  هەلین  هەڵدێر  هەلیان
 هەتار  هەنگامه  هەڵۆوان  هەندرێن      هەنا  هەناو  هەنار  هەناسە
 هەوراز            هەوڕا  هەنسك    هەوار

.

 یاد  یادگار  یاران      یاد  یاداشت  یارێ
 یارسان  یازان  یارمەند      یاسەمەن    
 یاسان  یاوەر        یەریڤان  یەسنا  یەڤەن
 یەریڤان  یەمان  یەوێن      یەڵدا    
 یۆنا