[ ناڤ][ ناڤ] ناڤ _ نام  _  ناو _ نێوی مێیینە و نێریینە

.

.

  ناوی نێرینە               ناوی مێینە
 ئابتین  ئاتوسا                         
                      ئاخڵه
     
 ئادگار   ئادیان                   ئادان      
 ئارا  ئاراد  ئارارات  ئاراز               ئارخەیان  ئارەزوو  ئاردەو  ئارۆزە 
 ئاراس  ئاراسن  ئارام  ئاران               ئارزیاس
 ئارون   ئاروی   ئاروین
 ئاره‌وان  ئارتین  ئاردا  ئاردەڵ               ئارێ  ئارێش  ئاریان   ئاریانا
 ئادەو  ئارزی  ئارسانا  ئارش               ئارین  ئارینا     
 ئارشام  ئارشو  ئارشین  ئارمانكۆ                     
 ئارمەند  ئارمۆش  ئارمین  ئارناس                       
 ئارۆ  ئارۆن  ئارۆنیا  ئاروان                       
 ئاروەند  ئاروون  ئاروین  ئارهان                       
 ئارێز  ئارێن  ئاری  ئاریا                 ئامە   ئاونگ  ئاوێسە  
 ئاریاز  ئارباس  ئاریان                   ئایە    ئاورن  ئاوێز
 ئاریتما  ئاریۆ  ئاریۆس  ئاریام                     
 ئارین  ئاریوان                         
 ئازا  ئازاد  ئازەر  ئازر                ئازین       
 ئازرم  ئازۆ   ئازیتا  ئازین                     
 ئاژار  ئاژەنگ  ئاژوان  ئاژێن               ئاژان  ئاژیان   ئاژیر   ئاژین
 ئاژیان  ئاژیار  ئاژیر  ئاژین               ئاژینه       
 ئاسالان   ئاستان  ئاستیاك  ئاسۆ               ئاسکه  ئاسکول  ئاسكۆڵ   ئاسکی
 ئاسۆس  ئاسیم                   ئاسودە  ئاسۆز  ئاسك  ئاسوودە
 ئاسووده ئاشا  ئاشتی  ئاشكار   ئاشۆ               ئاشنا  ئاشناس  ئاشتی  
 ئاڤیار  ئاڤدین                    ئافتاب  ئافتاو  ئاڤان  
 ئاكام  ئاكران  ئاكرێ  ئاكۆ                     
  ئاگا  ئاگری                         
 ئالار    ئالاڤا  ئالان  ئالیا               ئالاڤ      
  ئالیان                           

.

                            
                      بەناز      
                            
                      بێخاڵ      
                            
                            
                            
                            
                            
                            

.

.

  لاچین  لانیا   لاوەران  لاوێن  لاڤا   لاڤە   لازۆ  لالین
  لادیڤ  لاڤانەوە  لاوێژ  لازۆ   لادین  لازیان  لاوێن  لانیا
 لاكۆ  لەوەند  لاوچاک  لارسا   لاژە  لانە  لاوێز  لازیا
 لاوە  لازیان  لاس  لاسۆ  لاڤین  لاڤان  لارا
 لێڤیار  لۆلان  لێوێژە  لۆهان  لەزگین  لەنجە  لەنیا  لەوەند
لۆڤیان لۆكان  لێزان  لێڤا
 لیڤۆ  لیڤار  لڤین  لیان  لیدا

 

 

ماردین  مامز    ماژده ک    مازێ‌  مازێر    مارین
 ماسا  ماشان    مافیار    میهن  مالیا     مانیا
مانا  مانوشا    مانوش    مەستی  مەیلان    مهربان 
 مازیا  مازۆڤان    ماكوان    مازیار   میدیا    
 ماهور  مەبەست    مەترا    مه‌هاباد  مەستورە    مانیلا
 مەدهۆش  مه ژیر    مه ستانه          
  مه ستور  مەتین    ماهرو          
 مه رینا  مه کین    مه یلان          
 مەردان  مەراز    مه رام          
 مه ردو خ  مەرجان    مەرتین          
 مه لان  مەم    مه هین          
 مەنگوڕ  مەنمی    مەند          
  مه ها  مه هتاب    مه هشید    مزگین      
 مزور  مزدا    مرواری    مزگێن  مژدە    ملیان
 مولان  موژان    موژده    موژین  موژین    
 میران  میرخان    میدیا    میرڤان  میهرەبان    
 میلان  میركۆ    میترا    میڤان  میوان،    میدیا
 مێرڤاس  میریڤان    مژگان          
 منیژه  مه هناز    مه نو شان          
 مافكۆ  ماكۆك              

.

 

ناری  نا ریا  ناری      نازار  نازپهری   نازدار
 ناشاد  نەبەرد  نارینا      ناسكە  نازیلا  نا سیار
 نەرەس  نەرۆز  نەبەز      ناریلی  ناسکی  نازەنین
 نالی  نازدار  نەریمان      ناهید   نارین  نازلی
 نامۆ  نەواز  نەفرین      ناز،  ناڤین  ناژین
 ناودار  نەوشیروان  نۆكان      نازی  نازێ‌  نیگار
 نەژاد  نشوان  نەوار      نەوبەر  نەوژین  نەوڕەس
 نەسرەوت  نەمام،  نەوبەر،      نه‌شمیل  نالین  نه‌رمین
 نەوژیر  نەوزاد  نێزە      نەسیم   نماز  نەوا 
 نۆژەن  نوێنەر  نوژدار     نۆژەن  نوژین   نواڵە
 نوید : مژده   نما  نژۆ      نوشان  نڤار  نوا
 نڤار  نزار  نێچیرڤان      نیگا  نیلوڤەر  نیشتیمان،
 نیار  نیڤار  نیاز،      نیرگس  نیگار  نیکسار
 نیهاد  نیلوفەر  نەسیم      نیشا  نیان  نیاز
           نما  نەوشە  نه‌خشین
           نیاز  نیان   نیشتمان
           نازین  نا ز نین  

 

.

وارسۆ  وارین    وژار          
 وەرزیا  وانیار    واریان          
 وەرزا   ورشە    وازیار    وازن    واژام  
 وەنەوشە  ویدا    وەرزێر          
 ویزان  وەشێن    وەزیر       وەرڤە    وەڵگە  
 ویار  ولیا    واژام    واژە    وەرزە  وەزین
 وشیان  وێژەر    واژەر     وانیا      
 وردبین،   وێنە    وریا    وەنەوشە،      
 وەشكار  وێرا    ونار    وەشنی    وینا  
 ویان  وەرزڤان    وارفان          
 وێژا   وارگە              
                 

 

.

هاڤی   هاوتا  هەرزا  هاریڤان    هاژان  هاژە    
 هالان  هاوار  هادام  هاڕێز    هاڵا  هالان  هانیە  هانە
 هانا  هاوژین  هاوڕێ  هاوار    هانا  هانیا  هانیتا  هانی
 هاوژین  هاوكار  هاوژیر  هاویار    هاودەنگ  هاودڵ  هاڤین  
 هاوڕاز   هاوڕێ   هاوساز   هاودڵ    هاوڕاست هاڤرست  هاڤی  هامنۆ
 هاومەند  هاوبیر  هاوتا  هامنۆ    هاوناز      
 هەردەم  هەرزاڵ  هەرمان  هەرڤە    هەردین  هەرێز  هەستیار  
هەریاد  هەردەوان  هەرێم  هەستیار    هەژان  هەكار    
هەژار  هەژاو  هه ر زا  هەستی             هەزیار  هەزین    
 هەژەند  هه ژیر   هەرسین  هەكار    هەژین  هەژیر  هەژەند  هەژی
 هەڤران  هەڤین  هەڵز  هەڵشۆ    هەڤین    هەڤبەند  هەڤی
 هەڵمەت  هەڵویسَتـ  هەڵگورد هەڵۆ    هەڵات  هەلین  هەڵدێر  هەلیان
 هەتار  هەنگامه  هەڵۆوان  هەندرێن    هەنا  هەناو  هەنار  هەناسە
 هەوراز  هەڵەت  هێدی  هێمن    هەوڕا  هەنسك    هەوار

.

 یاد  یادگار  یاران  یارسان                   یاد  یاداشت  یارێ  یاسەمەن
 یارمەند  یازان  یاسان  یاوەر                   یاسمین       
 یەریڤان  یەڵدا  یەمان  یەوێن                   یەریڤان  یەسنا  یەڤەن  
 یۆنا