[ مۆسیقا][ مۆسیقا] مۆسیقا و گۆرانی کوردی  ئاداجیۆ  ئاداجێتۆ  ئازیزە   ئاس و حەسەن  ئا کاپێلا   ئاکۆلادە  ئاگربارانە  ئامان لەرزانە
  ئالترۆن   ئامێرناسی  ئامێری باژەن  ئامێری تەختەکلیلی  ئامێری ژێدار  ئامێری کوتانی  ئامێری مۆسیقا  ئاموودی
  ئاندانتێ   ئاواز  ئەزمانۆك    ئەس  ئەستران  ئەللاوەیسی  
  ئستران  ئسترانه   ئۆركێسترا  ئۆرگ   ئۆپێرێت  ئۆپێرا  ئۆکۆردیۆن  

.

 بابلەکانێ  بازۆ  باسوون   باڵەبان  باللۆرە  بالۆرە  بالۆرەلێدان  بانجۆ
 بالویرە              
 بەرچەق  بەردۆلاڤی  بەندۆ  بەردوولاڤی  بەقک  بەکرەیی  بەلیتە  بەیت
 بەهار          بەیلووت    
   بزۆق  بسۆخ    بلوێر  بۆقی گچکە  بلووز   بۆلک
 بێریتە  بیک  بێڵۆتە  بێلیتە  بێلیتەڤان     بێلتیڤان    

.

   پیانۆ  پیانۆژەن  پیانۆژەنین  پیانۆساز    پیانۆلێدان  پیانۆلێدەر
 پیانیست    پشوو  پێشەنگی گۆبەند    پێ دەشتی گەرمیان    
           پێنج گا‌هـ    

.

    تار  تار و دمبەك          
   تەپل  تەنبوورڤان  تەك    تەموور  تەنبور  تەنبوور
 تەنبوورە  تەمبوور ژەن     تەمبوور  تووتەك  تەمبوو  توتوك  
   تەرانە  تەرانەی ئاواز  تەرانەی دەنگ        

.

   جاز    جازژەن        
  چاووش    چاروە    چاوەش  چەنگ   چەگوور  چەمەری
               

.

  حەسەنێ مووسا      حەیران        
   خاوکەر  خەج و سیامەند        خورشیدی  
               

.

 دایەرەو زەرب  دایرە  دایرەی زەنگی  دیاپازۆن    دایەرەزە  دائیرە  دایەرەهـ
 دەف  دەفزەن  دەفی  دەستگاھ  دەنگی مرۆڤ  دەفی بچکۆڵە    دەفژەن
 دەھۆڵ  دەستان  دمەك  دووزەلە  دووتار دووم  دیوان  

.

   ڕابەری مۆسیقا        ڕاوەستان    
               

.

   زەنبیل فرۆش  زەماوەند          
        زوڕنا      زیر و بەم  

.

    ساز    سازناسی       سیاچەمانە  
   سەما      سەمتوور  سەنتوور    سەرهەردی 
 ستران    سەرچۆپی کێش  سروود  سروود یارسان   سروود ئایینی  سروود نیشتمانی
      سوڕنا  سردوودبێژ    سێتار    

.

   شاشەك    شایەر        
     شمشاڵ    شۆفار     شێپۆڕ  

.

     عوود          
        غەریبی        

.

         فلووت      
               

.

     ڤیۆڵا    ڤیۆڵۆن  ڤیۆڵۆن ئاڵتۆ    ڤیۆڵۆن سێل
               

.

   قانوون     قەتار  قەرە نەی    قەتارە  
               قیچەک

.

               
     کەمان      کەمانچە    
               

.

               
   گاتەکان    گۆرانی     گیتار  گیتاری ئێلێکترۆنیکی  
     گۆرانی بێژی داوەت           

.

               
     لاوژە    لاووك    لێدان  
               

.

 مەقام  بنەماڵەی مەقامی بەیات  بنەماڵەی مەقامی حیجاز   بنەماڵەی مەقامی حەجاز کار  بنەماڵەی مەقامی راست      
 بنەماڵەی مەقامی سەبا  بنەماڵەی مەقامی سێگا   بنەماڵەی مەقامی عەجەم  بنەماڵەی مەقامی کورد  بنەماڵەی مەقامی نەھاوەند  بنەماڵەی مەقامی نەوا  مەقامی بەیات  مەقامی بەیاتی شووری
 مەقامی بەستەنگار  مەقامی چوارگا  مەقامی حیجاز  مەقامی حەجاز کار  مەقامی حسەینی  مەقامی راحەتول ئەرواح  مەقامی راست  مەقامی زەنجەران
 مەقامی سەبا  مەقامی سەبا زەمزەم  مەقامی سۆزدڵی  مەقامی سۆزناك  مەقامی سۆنبۆلە  مەقامی سێگا  مەقامی سێگا بەلەدی  مەقامی شەھناز
 مەقامی شەوق ئەفزا  مەقامی عەجەم  مەقامی عێراق  مەقامی فەرەح ئەفزا  مەقامی کورد  مەقامی مۆستاڕ  مەقامی ماھوور  مەقامی نەوا
 مەقامی نەوا کورد  مەقامی نەوا نکریز  مەقامی نەھاوەند  مەقامی نەیرووز  مەقامی ھۆزەم  مەقامی یەکگاھ  مەجنوونی  
   مۆسیقای ئێرانی  مۆسیقای ئەورووپی  مۆسیقای کوردی  مۆسیقای عەرەبی  مۆسیقای هیندی    

. .

     نیڤ      نیڤ ئاواز  نەی  نەرمە نەی
     نیم    نیمچە    نیمچە ئاواز  
       نیو        نیوئاواز

. .

     هارمۆنی  هارمۆنی دەنگ    هیجرانی  هەڵپەر  
  هۆرە  هاوار بارش کەرڎ      هاوار سەڎ هاوار