[ واز][ واز] وازی واتای گەمە یان لیستن  دێت . کە خۆی لە کۆمەڵە یارییەک کە بە کۆمەڵ، جووت، یان تاک دەبینێتەوە. [ واز]

 ئاپێ مووس  ئاچمەز  ئاخپۆل   ئاخچی و بوخچی   ئاخردەست  ئاخردەست  ئارینەک  ئازنا
 ئازنه   ئاژن  ئاژنه  ئاژنی   ئاژنی کرن  ئاسکانی  ئاشەقولانێ  ئاشخاوەنار
 ئاسیاوان  ئاشه‌وان  ئاشڤان          
 ئاشخاوەن ئارد  ئاغا  ئاڤژەن  ئاڤژەنی   ئاکرۆبات  ئاوباز  ئاوبازی  
 ئەزنیف  ئەسپ  ئه‌سپه‌رێز  ئه‌سپڕەس    ئەسپ سواری   ئه‌ستیلان  ئەسکەملە  ئه‌کرۆباتیک
 ئۆغله‌مه   ئەلگ مەلگ    ئەنجامی یاری    ئاشەوان    

.

 بابەخوون   بابەخولێ  بابووتان  بابووتانێ  بابی بابی  باتر  باترێن   باتل
 باتڵین  باختن  بادەوە  بارەخوێ  بارەخووێیانێ  باربارانێ  بارباركێ  بازەڵێن
 بازەڵین  بەرەقەمچ            
 بال   بالە  بانچەوبەسانەكی  بانقۆ   بانگۆ  باوەسوڕێ  باوەش  باوەشانێ
 بەردەقانی  بەردبەردانێ    بەردگەرمانێ  بەرزەحوایلە  بەرزەقانی  به‌رزیلان بەرکانی
 بەلاقوچکانی  باوەخولێ بەرزان
   بەزک  بەزێن  بەگ   بزێن   ڕکێ  بلیارد  
     باوەخولە  باوەخونی  باوەخولێ  باوەگێژە   باونی
 بۆقەمەلە        برجڵانەکی     بۆکسینگ  بووکەبارانێ  بێگ
 بیست و پێنج ریز        بیل بیلانی      

.

 پاپارنجێ  پاپەز  پاپلەکانێ     پاس  پاشاگەردانێ   پاشاپاسێن   پاشدۆشەک   پاشاپاشاکێی
   پاشمەڵلا   پاڤان  پاڵەوانێتی   پالەقۆچە      پایسکیل
 پەتکە پەتانێ  پەڵۆ  پەتەڤینگە  پەتپەتێن  پەرواز
 پەرانتوو  پەڕداڵ  پەڕەچیخ   پەڕین  پەزکۆ گورۆ  پەلهوورک   پەلیک  پەلیكانێ
 پەنای بێ دەنگی   پەیاک  پیشتیکوو
 پشتپشتانێ    پشکیل  پشکیلان     پلچەکان   
 بۆڵینگ    پۆلۆ      
     پێنچ بەردێنە  پێنچ بەردەکی  پێنج و کانێ  پێنجۆک  پێنجۆکانێ  
 پێچدان      پینجۆک    پیادەی شەترەنج  پیتان  

.

 تابەرە          تاتریک     
 تاووڵە   تاووڵەکردن  تاوڵە  تاوڵەکردن  تایکۆندۆ      
        تەرخون بازی  تەنافان  تەنکە  تەیرۆک  تەرازنامە
 تەختەنەرد  تراندن  تەوغی  تەوغێن  تەقلەبازیی  تیربازی  تەقڵە  تەندوورەسووركێ
             تەقتەقان  تۆپان
 تبلک    تابەرە  تاتریک  تۆپ قاڕ    تنیس  تەختەنەرد  تۆپقارێن    تۆپەڵان
 تیلێن        تیل تیلە  تۆپین  تووپان  
    تولێن          

.

 جانجان  جغزێن   جیگن قاببازی    جگ   جگێن    جقجق  
 جۆتکانی  جەخزجەخزانێ     جفتێ      جقڵمبە   جولابینه

.

 چاڤشەیتانۆک  چاڵوزەقین   چاڵێن    چاڵ و بەرز  
 چاوبەزکینه  چاوشارکێ  چاوشارەکێ  چاوشێرکێ    چاوشلکانێ( هـ). چاوشیلکانێ  چاڵان چاڵانی
 چەچول  چەتە چەتاڵی   چەقیلانێ     چەڵێک هەمزەل
 چر              
 چووزان  چووکانە  چوارچێوە چووکفڕی  چێشتەقولێ      

.

 حەوت بەردێنە  حەلۆحەلۆ  حلوای بەشەقان  حەمزل   حەوەلێن      
               

.

 خاپتانێ  خاپۆرە   خاپوورە  خاجەرۆ   خانخانەکێ  خەجەڕۆ  خازەڵێ 
خاوه‌ناش 
 خەتخەتێن    خەتاشیر  خه‌ت  خەتەبووزان  خەتەرووزین  خەتخەتان
 خەستەکێن  خۆزرێن  خوشاروکینە  خۆشاردن  خۆشارکێ  خۆبڕۆ خۆوبەشانێ  خەڵاتی مەڵاتی
 خلیسکان   خلورتانی خۆشاردنەوە  خۆڵەپەتانێ  خۆهەڵگێڕانەوە     خلانی  خورماشارەکی
             

.

 ده‌سه‌ناو   دەقا  دەسکەلا  دەقلووس  دامە  داڵ داڵێنه  دەستاو  دەسرەڕفاندن
 دایە مەمدە بە گورگی  دۆزینەوەی دار  دۆران لە قوماردا  دلارێ  دۆخەرێ   دایەدێم  دێلەکانی  دەسش دی
 دوانزه چوز  دەخش  دەکبووز دەقلووس        دووقۆڵ

.

   ڕێزێن            
 ڕادەست کردن    ڕەکبی   ڕێخان        

.

 زەما  زەنگ ڵەوپا  زەما زەمالێ  زارا تاولێ   زاری تاوڵێ     زۆرانبازی ده‌س
               

.

 سافسافێن 
 سەبەتە بەسرێ  سەرەقوپاڵکی    سەرەقوچگان    سەلاقوچکان  سەلاقووچکە
     سەرەوقوڵە      
  سەرمەشقانە  سەرمەقولانج  سەرمەقولات  سەرملەقۆتانێ    سنگ و باز  
     سنجوقانی      
 سۆبایی  سووارسووارێن سواپ  سواری غارغارێن      سووڕخواردن  
 سێ قسە و بێ قسه سی چوز    سێ‌کوچکان    سێباز  سێبازانێ   سێ بازد

.

 شا و وەزیر  شەڕەکەو  شەڕەگۆرانی  شەڕەگەڕەک  شەلک    شێر  شیان
 شیربازی  شێر و خەت  شێر تا پەڵەنگ   شەترەنج  شەلاقە  شەمچێن  شەشخان  شپ لێدان

.

 فنجانێن    فڕی فڕی  فێڵ کردن لە یاریدا     فەرزین  فلووران    
               

.

         ڤەشارکۆ       
               

.

 قاپ قاپان   قاپانە  قاپووتکردن  قاچان  قاچێن  قاچێلان قارچانێ
    قاڕێن     قاوقاوان  قاقایانێ   قایمە
  قەراقەرا  قه‌ڕاش  قەرەقەرە  قەرەقاجیلە  قەلەمندارێیە    قەڵەمانێن  قەڵماسنگ
   قەڵماسک    
 قەمچاندن
 قەمچان  قەمچانی قەمچێن
   قڕاقڕێن    قنەخلیشکێ    قولیپانک  قمچان
   قۆچەقانی   قلۆزان  
 قول    قوچگانی    قولەشۆڕانی  قومار  قیزگه قولقولان
قاپێن    چه‌پ و ڕاس، قەمچان،، ، ،  و   قوتەران قوتور  

.

     لەلە       لیزان    
               

.

 کاکڵەشێران   کەللا  کەلا    کاڵەمستێ  کایە 
 کەر و باری سوور          کەلاێێن  کەللا  کەللایێن
 که‌ڵه‌مستێن  کەڵەمێشێن  کەلەمەلەق   کەناستا  کەوشەک  كەوشەكێن  کەکەپری  کەهنیک
 کلتانی   کڵاو فرانکی  کڵاوان  کەڵەشێر جەنگ
   کۆسەگەڕانی   کەتیکانێ  کۆلارە  کودرینه   کێلو بەرد

.

 گاڵه کۆتی  گاڵتە  گاڵتەبەخۆڵ   
 گەمە  گەمەپێکردن      گلۆر
 گۆرەوی بازی   گۆیێن  گۆرەوە بازی  گوریسان    گۆڕەپان  گورزوخوێتان 
 گورز و خیت  گوی پروچکینه   گوێ پچرێنە  گورج گورجێ    گوندەڵانی  گورزان
 گولـلە  گولوان      گیزێن      

.

 لەسەرهاتوو   لاپار  لاج لاج    لیزان   لەلە   لوینه‌  
       لیسان        

.

 ماتێن     ماچ  ماچان  ماچانێ  ماچێن  ماچانی  مامانەگێجی  مامەگێژە 
 مایین مایینانێ  ماڵەباجێنە
 مەڕمەڕ  مەڕمەڕێن  مەزرەق          مەلک   
         مسیلکان    مله‌خووکی  
 مووچ       موشێن       موعەلەق
 مێرووچە  مێشێن  مێشان    
   میچ  میرمیرێن   میرنەورۆز  میشان  میشین  

.

 نۆڕیز     نان نان  نان نانینه           
               

.

 وەیوه        وازی  وەیوڵه بازی   واخانی  وێ شارالێ
   وەزیری شەترەنج      وەرەق      

.

 هەپک هەپک   هەتە و گۆتە   هەفت سەنگ  هەلەق مەلەق  هەلاومەلاوە   هەلای بەشەقان هیلکه      هەلک
 هەلووک  هەلووکان  هەلووکێن  هەلوکین   هەمزەلی    هەملوقوانی    هەڵور پڵور تەکامه
 هەڵبەزینەوە   هەڵمات  هەڵماتێن  هەڵماقۆ  هەڵمەقۆ   هەڵماقۆن  هەمڵۆقان
 هەڵماتان
   هشارهشار        
     هونەری یاری        
 هۆپەڵان    هۆژان  هۆژاندن        
     هێلکە خلارکردن  هێلکەشکاندن   هێلکەشکینه  هێلکەشکێنی    

.

 یاری پیس یانەسیب  یاری خەیاڵی   بازدان    ماوەی یاری  باوباوێن  
      یەی قۆڵ     یەکبازد       

.

.

.

.