[ کەش] [ کەش] کەش و ئاووهەوا

 ئاب  ئاتمۆسفێر  ئاردەلووک   ئاردەلووکە  ئازار  ئاشۆت  ئاشووت  ئاڤینک
 ئاگر  ئاگرە  ئالشک  ئاڵشت  ئاڵشک  ئاڵیسكه  ئاو  ئاخەنبا
 ئەبر  ئه‌تمۆسفێر  ئەسرەمۆک  ئه‌ڵماسه‌    ئه‌وازین  ئه‌ور  ئه‌یهووت  
 ئویر     ئاردەڵۆک،   ئێلاخ   ئێلاغ  ئیلاخ  ئیلاق  

.

 با  بائەنگێو  بابردن  بابردی  بابوێر  بابەلیسک  بابلیسک  باپەسیو
 باپەنا  باپزوو  باپوسکە  باپووك  باپێچک     باپیلیک   باپێش  باپێشک 
 باپێو  باپیلیسک  باخستن  باخن  باخۆر  باد  باداوە  بادەڤ
 بادەوە  بادرز  بادغیژە  بارا  باران  بارانبارین  بارانەی توند  بارانی تون
 بارانی سەربەقەڵووچکە
 باڕەش  بارش  بارشت  بارفت  پارڤە  بارندۆخ  بارووشک  بارووڤە
 باری  بارین  بازرمە  بازریشك  بازۆر   بایزوندا  باسارك  باسەر
   باسریشک
 باسمباز  باسووڕاندن  باسوورێن  باشلوغ  باسریشک  بەفروباران  بەفروباران بەباوە  باکەش
 باكووزیرک  باکوت  باکێش          
 باگ  باگا  باگەڕ  باگر  باگرتن  باگرتنەوە  باگرۆ  باگرۆک
 باگرۆکە  باگژە  باگورکێ  باگوشە  باگوێزانەوە  باگێڕە  باگێژە  بالێکدان
 بامشت  بانە  بانەمەڕ  باندەر  باوەرەک  باوبارانە  باوبۆران  باوبۆران
 باهۆر  باهۆرە  باهۆش  باهۆل  باهور       
 بای باكووری  بای باكووری خۆرئاوا  بای باكووری خۆرهەڵات   بای باران  بای بازرگانی  بای بازرگانی پێچەوانەی  بای بادەر  بای باشوور
 بای باشووری خۆرئاوا   بای باشووری خۆرهەڵات  بای بەفرتۆێنەوەر   بای بزنکوژ  بای بۆرا  بای بۆهارۆك  بای پەنكە  بای پێچەوانەیی
 بای پۆرگا  بای پۆلی  بای چەپ  بای چۆغان  بای خۆماڵی  بای خەزان  بای خەمسین  بای خۆرئاوا
 بای خۆرنشین  بای داراوس  بای داکەوتوو  بای دەبوور  بای دەشت  بای دووژووینە  بای رۆژهەڵات  بای رۆژئاوایی
 بای زوندا  بای زریان  بای زەمەن  بای سەبا  بای سەبوون  بای سەخت  بای سەرکەوتوو  بای سۆلانۆ
 بای سیتۆکۆ  بای سیستان  بای شەمال  بای شنە  بای قوبڵە  بای گەرداوی نمدار  بای فۆهن  بای گوڕ
 بای ماشەڵان  بای مەیدان  بای مەیسترۆ  بای نێڤادۆس  بای وادە  بای وەعدە  بای وەرزی  بای وەشت
 بای هابووب  بای هەڵچوو  بای هێلم  بای نەرم  بای فێنك  باهاتن  باهەڵکردن  بەرتاو
 بەراو  بەرزاو  بەرخورک  بەرڕۆژ  بەرخۆر  بەرهەتاو  بەروبەرۆچکە  بەربەرۆچکە
 بەباران  بەبارشتە  بەربەرە  بەرف  بەرف مشتن      
           بەستەڵەک  بەستن  بەفر
 بەفرالووگە  بەفرانان  بەفرانبار  بەفرانگ  بەفرینە  بەفران  بەفرەلووکە  بەفرئالووکە
 بەفریکار  بەفرین  بەفریک  بەفراو  بەفرەبوولکە  بەفرەچاڵ  بەفرەخۆرە  بەفرەژیلکە
 بەفرەسەر  بەفرەلوو  بەفرەژیلکە  به‌فره‌لووکه‌    بەفرپاککردنەوە  بەفرپێو  بەفرخۆرکە
بەفربارین بەفربەسەر  
 بەفرخەرەوە  بەفرکەر  بەفرگر  بەفردان  بەفردەسی  بەفری دەستکار  بەفرماڵ  بەفرپێوان 
 بەفروپشۆ  بەفری پیرێژن  بەفری بەباپەستیو  بەفری ووشک  بەفرگرتن  بەوور  بەیەوە   بەندوبەستەڵەک  
     برۆشە    برووشە  بروێشە  بروونگ  بورکوش
 بەهار  بەهاری   بازرمە بۆڕوش  بەیەوە   بوومەلەرزە  براهـ  
 بنگرەگ  بروسكە  بۆران  بهار  بهاراناڤین  بهاراپاشین  بهاری  
             بیمەلەرزە    

.

 پاتۆ    پاتۆرە  پایەروڤی 
   پەپوولەباران       پەڵەهەور    پەنابا  
     پش  پشكۆ  پشكووێ
     پۆل          
     پێچەکڵۆ
 پێچەكڵوو  پێچ و كولۆ    پێش هەتاو

.

 تاڤان   تاڤی       تاوی باران       
 تەرگ   تەشبریق  تەشق  تەوەرگ   تەوەرگە  تەرزەڵووكە  تەوەرگەژێلە  تەوەرگی
 تەوشک  تەوقن   تەزرە  تەیرک  تەیركە  تەرزەی بچووک  ته‌یرۆک  تەرەز
 تەرازیا  تەیرۆک  تەوەرگ  تەژگ  تەپ و مژ 
 تگر  تراویلکە
 تەگەرگ    ترگژۆک  
 تۆسلە   تۆف  تۆف بۆران  تۆفوكڕێوە  تۆرژلە  تۆرگە  تۆزوبا  تۆرسەلە
         توورسەلە   تووکە  تووکەتووک   
             توەرگە  
     تیەو  تیری    تیكە  

.

.

               
               
   چڵه‌ی بچووک  چڵه‌ی چکۆڵه‌  چڵڵه‌ گۆشه‌      چاڵەبەفر  
               
               

.

 حەڵاوێ

.

  خاک              
       خڕخڕۆک    خلۆریگ  
 خوناڤ    خووسار  خووس  ‌    خوس    خوێس
   خڕخڕۆک    خوێس        
    خویز          

.

               
       دۆڵدرمە        
         دومان      
 دوودانگ              
               

.

               
  ڕەشەبا  ڕەشەبای بەفراوی            
      ڕچە      ڕنوو  ڕنی  
       ڕەهێڵە        
         ڕووشە      

.

               
 زەریان    زەوزان          زەمەن  
     زق    زناو    
 زۆزان  زۆزانیک          زوقم  زووقم
    زیپک      زریان      

.

   ساردەر  سارنجۆک  ساف  ساماڵ  سیاووا  سایلکۆن  سایی
 سەدە  سەراب  سەراو  سەردەسێر    
 سەرمابردن  سەناد  سروە  سروەی دەریا  سەهۆڵخانە  سەهۆڵدان  سەهۆڵکار
   سۆزەی سەرما        
       سیخوار    

.

 شاپەڵوخ  شاپەڵۆهـ      شەماڵ   شای جندۆکان  شایی جندۆکان
 شه‌خته‌  شەرا  شەس    شەونم  شه‌ونمی به‌ستوو    
پرووشە    پرووشەپرووش پرووشەکردن  شلێوە  شڵێوە    شنەی شیو
      پرووکە پرووکەپرووک      
 شنە    شنەبا  شنەبای پاییز  شنەبای بەهار  شنەی دەریا  شبەبای سەحەر  شنەبای شنە  شنەی بەیان
 شنەی دەریا  شنەی زەوی  شنەی شاخی  شنەی شەماڵ        
               شینووک

.

     عه‌ور        غولۆلیک  

.

 ڤار              
   فەراشین       ڤەرڤە    ڤەورو  
               
               
               

.

 قرا‌ڤ

.

       کەڵەشاخ
 کڕێوە    كزەبا  کزەی دەریا  کزەی زەوی     
 كلووی بەفر  کلووی بەفری     کڵاوەسەر  کڵاوبەسەر     کڵێڵه
   کۆز    کۆسال    کۆسان    
 کونەبا  کوێرەبا  کولی    کوێستان  کویستان  کورشە
 کوێویسان      کێفسان  كولوو      

     گاریپسۆک      
 گەرداو  گەردەبا  گەردەبل  گەردەپێچ  گەردەلوول   گەژگەڕینگ گەواڵە
 گڕە    گژ  گژک    گژنیژە  گژلۆک  گژلوک  گژڵ
   گلێرە  گللێرە      
 گێژەبا  گێژەڵە  گێژەلۆکە  گێژەڵووکە    گێژەن    

. .

 لاپاو  لافاو    لاسامە          
        لەكە        
         لەیلاخ   لەیڵاغ    
               
               

. .

               
        مایس        
   مۆران             
               
     مۆلان          
               

. .

               
               
      نیسان      نەخشەی کەشناسی    
               
               

. .

 وار  وارگە            
 وه‌ره‌ق  وەشت  وەفر  وەور  وەروەرە  وەروەسەر   وەردەوا  
 وزان              
 وورشێن      وورده‌کڵۆی به‌فر        
               

. .

 هاڤینگا  هاڤینگە  هاڤینەوار  هاڤینەهەوار  هامنەهەوار  هامنەهۆ  هاوینگا  هاوینگە
 هاوینگەر  هاوینەهەوار  هاوین هەوار  هاوینەوەر  هەوری تریشقە  هەوری تریشقە  هه‌ور  هه‌رس
 هەڤار  هەور  هەوار  هەوارگە  هێژەن  هەوڕی ئاڵۆز و بەتەم     
 هەوا              
               
               

. .

               
               
               

.

.

.

.