[ خێز][ خێز] خێزان و ڕەگەز ، پەیوەندی کۆمەڵایەتی

____________________________________________________________

 ئاپ   ئاپا   ئاباجی   ئابجی   ئاپک   ئاپۆ  ئاپۆژن  ئاپێ
 ئاده‌نه  ئادی  ئاژدا   ئاژداد  ئازا  
 ئامۆزا  ئافره‌ت  ئامک  ئامکە  ئاوەنیا  ئاوجا  ئاوجه  ئاییا
 ئامۆزایەتی              
 ئەدا  ئه‌مه      ئەژداد  ئه‌نه‌    ئه‌وجاڕ     
 ئۆدا        ئێل    ئۆیماق   ئیجاخ 

.

 باب  بابا  بابان  بابەژەنی   بابکال   باپیر  باتسکی  باتیسک  
 باجووا   باجی  باچۆ  بارێ باژێرڤانی  باری شارستانی  بازمان    باڵتووز   بانبارگە
 بانوو  باووک    باووک مردوو  باووکی باووک  باووکی دایک      
 باوە  باوەژن  باوەژەنی  باوباپیران    باوچ  باوک  باوکایەتی و کوڕایەتی
   بەچەزا  
 بەبە  بەرباخت  بەبەخت  بەرزا  بەگانە  بەدایک  بەدایککردن  بەخزم وکەس
     بتی        بخوالتێ  بخوالتی  
 برا  براژن  براژنی مێرد  برای بچووک  برای باب  برای باووک  برای گەورە  برێ
  بەربووک  بەربوودی   بیرک  بنپشک    بزگییلە  بزگێیلە  بوورا
 بوە   بوەبوە  بوەدا  بوەدار  بوە و کوڕی      
  برازا   برازای کوڕ  برارزینە    برای مێرد      
   بێشوو    بێمێرد  بێوەژن     بیانی
 بووک  بی بی  بێدایک    بێگانە  بێجگه دايک  بیبی  بیی

.

 پابەوەخت  پابەوی  پاخەسوو  پێخەسوو  پشتاوپشت  پێشینان  پشتباڤی   پشتماکی
 پڕدڵ              پزمام
 پس  پساغا  پسبرا  پسکوڕ  پسخال  پسخالتی
 پسمام   پسمامەتی   پسمامێتی  پسمیر  پسمیران    
 پلکزا  پلک  پله  پلکه  پللک  پور  پوور  پوورێ
 پوورزا  پوورزازا   پووركە پیاوی بەژن        ت

.

 تاتە   تاێە   تایە   تایەن   تایفه   تاین  تیتک   تیتکزا 
     ‌             تیره‌
         

.

جاری  جاوی    جێری     جیران    جینار  جینێر

.

  خا
 خات  خاتە  خاتۆ  خاتێ  خاتوو  خاتوون  خار 
 خارزا   خاڵ  خاڵەت  خاڵتی  خاڵۆ  خاما   خاماجی  خانەوادە
  خانم   خاو   خاووخێزان  خانە  خانەدان  خاڵۆزا    
  خەسـۊرە   خەسوو        
        خوالت  خوچە     خوچێ  خوارزا
  خوەیشک  خوەیشکەزا
 خوشک  خوشکەزا  خۆشکی ئاپۆ خوشکی باووک  خوشکی دایک خوشکی ژن‌  خوشکی شوو  خوشکی گەورە 
 خوشکی ناونجی                 خوشکی مێرد
 خوێشک            
             
  خێزان    خێزاندار  خێزانداری  خێزانی  خێزاننامە    

.

     داپیرە  دادا    دادە    دەدی  دادک  داک  دالک
 داڵک      دادێ  دای  دایە  دایەگەورە  دایک
         دامەهر    داماک    
 دەدە  دوته‌ر  ده‌دی 
 دایک  دایکایەتی  دایکە  دایکەلێ  دایکی باووک       دایکێتی
 دراوسێ      دش        
 دووژنە        دت  دادۆک     دیوەت  
 دێ  دێماری  دێدە       دێدێ    

.

  ڕۆڵی باوک  ڕۆڵی دایک  ڕۆڵی مێرد  ڕۆڵی ژن  ڕۆڵی منداڵ
  

.

 زڕ  زڕباب  زڕدایک  زڕکوڕ  زڕداک  زڕداڵک  زڕدايک   زڕدەیک
 زاوا              زڕماک
               
               

.

 ژنباب  ژنباڤ  ژن    ژنی مام  ژنی بەمێرد   ژن برا  ژن خوشک 
 ژنی ماڵ  

               سێوی

.

 شاباجی  شوو   شووکردن شووی
 شووبرا 

.

                عه‌شره‌ت

.

       فرزەند  فرزەندی پوور         ف

.

 کاکە  
 کەنیزە    کەنیشک  
 کەیوان         کەیبانوو  کەیوانوو     
 کچ  کچەئاغا   کچەبەگ  کچی خاڵۆ  کچ عازەو    کچ عەزەو 
  کڵفەت   
  کور          کوڕەمام
کوڕەخاڵ کوڕە ئاغا  کوڕەباڤ  کوڕەزا کوڕەزازا کوڕەزاگ کوڕەزایانەوە  
 کوڕەمام  کوڕمام  کوڕمامەیەتی  کوڕمامێتی  کوڕمیر  کوڕمیران  کوڕی بچووک  کوڕۆکە
کوری ئەرباب  کوڕاپ  کوری خاڵۆ            
 کوڕێژگە  کوڕی برا  کوڕی برادەر  کوڕی برای خوشک  کوڕی خال  کوڕی خالتی  کوڕی کوڕ  کوڕی مام
              کێ  کیژڕۆڵە

.

   گەورەكچ گیو  گوو      گەوگەمری

.

 مام  مامە   مامۆکە  مامۆژن  ماڵ   میمک  مه‌ت  مه‌تک
 مالبات  ماڵ ومنداڵ  میمكزا  میمکزا  منداڵی نۆبەرە  منداڵی منداڵی کوڕ    مێرێ
    منداڵی منداڵی پوور   مێرد میرە   میمگ  میمی  مەتک  مەتێ 
   منداڵی نێر مێردمنداڵ     میرزادە        

.

      نه‌نک    نەوەی پوور        نەوە

.

 و        وەچە وەچەزا  

.

    هاپۆ  هاوجا    هاوسا  هاوسێ  هاوشیر  هەوێی دايک
هەتیوی باووکی  هەتیو  هه‌وگیان  هێوه‌رژن  هەوجاڕ  هاوسەرگیری  هاوسەر  هاوسەری
 هۆز ھونه  هێوەر  هێوه‌رژن  هه‌وێ  هه‌‌ڤی  هه‌وه  هه‌وو

.

 ی  یایا  یانە          یای

.

.

.

.