[ خێز][ خێز] خێزان و ڕەگەز 

 ئاپ  ئاپا  ئاپۆ  ئاپۆژن  ئاپک  ئاپێ  ئاده‌نه    ئاژدا
 ئاژداد  ئافره‌ت  ئامك  ئامكە  ئاوەنیا  ئاوجا  ئاوجه  
               
 ئەدا        ئەژداد  ئه‌نه‌    ئه‌وجاڕ     
 ئۆدا        ئێل    ئۆیماق   ئیجاخ 

 

 .

 باب  بابا  بابان  بابەژەنی  باپیر  بابکال     
          باتسکی   باتیسك   باجووا   باجی
 باچۆ  بازمان    باڵتووز   بانبارگە  بانوو     باووک  باوەژن
 باوەژەنی  باوباپیران  باوچ           بیانی
 بەبە  بەرباخت  بەبەخت  بەرزا  بەگانە      
     بتی        بخوالتێ  بخوالتی  
 برا  براژن  براژنی مێرد  برای بچووك  برای باب  برای باووك  برای گەورە  برێ
  بەربووک  بەربوودی   بیرک      بزگییلە  بزگێیلە  
     بێشوو    بێمێرد  بێوەژن    
 بووك  بی بی      بێگانە  بێجگه دايك  بیبی  بیی

.

 پابەوەخت  پابەوی  پاخەسوو  پێخەسوو  پشتاوپشت  پێشینان    
     پله  پلكه    پور  پوور  پوورێ

.

   تایفه‌              تیره‌

.

جاری        جیران    جینار  جینێر

.

خات
 خاتوون  خا  خانم  خاتە  خاتێ  خاتۆ   خاڵتی
 خانەوادە        خاو  خاڵ  خاڵۆ  
 خاڵەت  خوشكی دایك  خاتوو    خوالت      
   خوشکی گەورە  خوشکی مێرد  خوشکی شوو  ‌  خوشكی باووك  خۆشکی ئاپۆ  خوشکی ژن
  خێزان    خێزاندار  خێزانداری  خێزانی  خێزاننامە  خاووخێزان    

.

   داپیرە  داک  دالک  دای  دایە  دایەگەورە  
 دێ  دێماری  داماك  دامەهر  دش  دێدە  دێدێ  دراوسێ
 دایک  دایکایەتی  دایکە  دایکەلێ  دایکی باووک       دایکێتی

.

  ڕۆڵی باوک  ڕۆڵی دایک  ڕۆڵی مێرد  ڕۆڵی ژن  ڕۆڵی منداڵ

.

 زڕ  زڕباب  زڕدایک  زڕکوڕ  زڕداك  زڕداڵك  زڕدايك   زڕدەیك
 زاوا              زڕماك

.

 ژنباب  ژنباڤ  ژن    ژنی مام  ژنی بەمێرد    ژن خوشک 

.

               سێوی

.

 شوو   شووکردن

.

               عه‌شره‌ت

.

کاکە  كەنیزە  کەنیشك   کچ  كەیبانوو  كەیوانوو    كیژڕۆڵە
    کڵفەت      کەیوان    کور    

.

   گەورەكچ            گەوگەمری

.

 مام  مامە   مامۆکە  مامۆژن    میمک  مه‌ت  مه‌تك
 مالبات  ماڵ ومنداڵ      منداڵی نۆبەرە      مێرێ

.

     نه‌نک           نەوە

.

 و               وەچە

.

    هاپۆ  هاوجا    هاوسا  هاوسێ  هاوشیر  هەوێی دايك
   هەتیو  هه‌وگیان  هێوه‌رژن  هەوجاڕ  هاوسەرگیری  هاوسەر  هاوسەری
 هۆز      هێوه‌رژن  هه‌وێ  هه‌‌ڤی  هه‌وه  هه‌وو

.

 ی              یای

.

.

.

.

.