[ خێز][ خێز] خێزان و ڕەگەز 

 ئاپ  ئاپا  ئاپۆ  ئاپۆژن  ئاپک  ئاپێ  ئاده‌نه    ئاژدا
 ئاژداد  ئافره‌ت  ئامك  ئامكە  ئاوەنیا  ئاوجا  ئاوجه  ئاییا
               
 ئەدا        ئەژداد  ئه‌نه‌    ئه‌وجاڕ     
 ئۆدا        ئێل    ئۆیماق   ئیجاخ 

 

 .

 باب  بابا  بابان  بابەژەنی  باپیر  بابکال     
   باری شارستانی    بارێ باژێرڤانی     باتسکی   باتیسك   باجووا   باجی
 باچۆ  بازمان    باڵتووز   بانبارگە  بانوو     باووک  باوەژن
 باوەژەنی  باوباپیران  باوچ           بیانی
 بەبە  بەرباخت  بەبەخت  بەرزا  بەگانە  بەدایک  بەدایک کردن  
     بتی        بخوالتێ  بخوالتی  
 برا  براژن  براژنی مێرد  برای بچووك  برای باب  برای باووك  برای گەورە  برێ
  بەربووک  بەربوودی   بیرک  بنپشک    بزگییلە  بزگێیلە  بوورا
 برای مێرد    بێشوو    بێمێرد  بێوەژن    
 بووك  بی بی  بێدایک    بێگانە  بێجگه دايك  بیبی  بیی

.

 پابەوەخت  پابەوی  پاخەسوو  پێخەسوو  پشتاوپشت  پێشینان    
 پلكزا  پلک  پله  پلكه  پللک  پور  پوور  پوورێ
 پوورزا  پوورزازا   پووركە          ت

.

 تاتە   تایفه‌       تیتک  تیتكزا      تیره‌

.

جاری        جیران    جینار  جینێر

.

 خا
 خات  خاتە  خاتۆ  خاتێ  خاتوو  خاتوون  خار 
 خاڵ  خاڵەت  خاڵۆ   خاڵتی  خانەوادە  خانم    خاو
  خاووخێزان        خوالت      
 خوشک  خۆشکی ئاپۆ  خوشكی باووک   خوشكی دایک   خوشکی ژن‌  خوشکی شوو  خوشکی گەورە  خوشکی مێرد
  خێزان    خێزاندار  خێزانداری  خێزانی  خێزاننامە      ت

.

   داپیرە  داک  دالک  دای  دایە  دایەگەورە  
 دادە         دامەهر    داماك    
 دایک  دایکایەتی  دایکە  دایکەلێ  دایکی باووک       دایکێتی
 دراوسێ      دش        
 دووژنە              
 دێ  دێماری  دێدە       دێدێ    

.

  ڕۆڵی باوک  ڕۆڵی دایک  ڕۆڵی مێرد  ڕۆڵی ژن  ڕۆڵی منداڵ

.

 زڕ  زڕباب  زڕدایک  زڕکوڕ  زڕداك  زڕداڵك  زڕدايك   زڕدەیك
 زاوا              زڕماك

.

 ژنباب  ژنباڤ  ژن    ژنی مام  ژنی بەمێرد   ژن برا  ژن خوشک 

. 

               سێوی

.

 شوو   شووکردن
 شووبرا 

.

         فرزەندی پوور،  میمكزا،      عه‌شره‌ت

.

         فرزەندی پوور         ف

.

کاکە  كەنیزە  کەنیشك   کچ  كەیبانوو  كەیوانوو    كیژڕۆڵە
    کڵفەت      کەیوان    کور    

.

   گەورەكچ            گەوگەمری

.

 مام  مامە   مامۆکە  مامۆژن    میمک  مه‌ت  مه‌تك
 مالبات  ماڵ ومنداڵ  میمكزا    منداڵی نۆبەرە      مێرێ
    منداڵی منداڵی پوور         میمی  مەتک  مەتێ 

.

     نه‌نک    نەوەی پوور        نەوە

.

 و               وەچە

.

    هاپۆ  هاوجا    هاوسا  هاوسێ  هاوشیر  هەوێی دايك
   هەتیو  هه‌وگیان  هێوه‌رژن  هەوجاڕ  هاوسەرگیری  هاوسەر  هاوسەری
 هۆز    هێوەر  هێوه‌رژن  هه‌وێ  هه‌‌ڤی  هه‌وه  هه‌وو

.

 ی  یایا             یای

.

.

.

.

.