[ خێز][ خێز] خێزان و ڕەگەز

______________________________________________________

 ئاپ   ئاپا   ئاباجی   ئابجی   ئاپک   ئاپۆ  ئاپۆژن  ئاپێ
  ئاده‌نه  ئادی  ئاژدا   ئاژداد    
 ئافره‌ت  ئامک  ئامکە  ئاوەنیا  ئاوجا  ئاوجه  ئاییا
               
 ئەدا        ئەژداد  ئه‌نه‌    ئه‌وجاڕ     
 ئۆدا        ئێل    ئۆیماق   ئیجاخ 

.

 باب  بابا  بابان  بابەژەنی   بابکال   باپیر  باتسکی  باتیسک  
 باجووا   باجی  باچۆ  بارێ باژێرڤانی  باری شارستانی  بازمان    باڵتووز   بانبارگە
 بانوو  باووک     باوەژن  باوەژەنی  باوباپیران  باوچ   باووک مردوو
           
 بەبە  بەرباخت  بەبەخت  بەرزا  بەگانە  بەدایک  بەدایککردن  
     بتی        بخوالتێ  بخوالتی  
 برا  براژن  براژنی مێرد  برای بچووک  برای باب  برای باووک  برای گەورە  برێ
  بەربووک  بەربوودی   بیرک  بنپشک    بزگییلە  بزگێیلە  بوورا
 برای مێرد    بێشوو    بێمێرد  بێوەژن     بیانی
 بووک  بی بی  بێدایک    بێگانە  بێجگه دايک  بیبی  بیی

.

 پابەوەخت  پابەوی  پاخەسوو  پێخەسوو  پشتاوپشت  پێشینان پشتباڤی  پشتماکی
 پلکزا  پلک  پله  پلکه  پللک  پور  پوور  پوورێ
 پوورزا  پوورزازا   پووركە          ت

.

 تاتە   تاێە   تایە   تایەن   تایفه   تاین  تیتک   تیتکزا 
     ‌             تیره‌
         

.

جاری  جاوی    جێری     جیران    جینار  جینێر

.

  خا
 خات  خاتە  خاتۆ  خاتێ  خاتوو  خاتوون  خار 
 خارزا   خاڵ  خاڵەت  خاڵتی  خاڵۆ  خاما   خاماجی  خانەوادە
  خانم   خاو   خاووخێزان     
  خەسـۊرە   خەسوو        
        خوالت  خوچە     خوچێ  خوارزا
  خوەیشک  خوەیشکەزا
 خوشک  خوشکەزا
   خۆشکی ئاپۆ  خوشکی باووک   خوشکی دایک   خوشکی ژن‌  خوشکی شوو  خوشکی گەورە    خوشکی مێرد
  خێزان    خێزاندار  خێزانداری  خێزانی  خێزاننامە      ت

.

 داپیر  داپیرە  دادا    دادە    دادک  داک  دالک
 داڵک      دادێ  دای  دایە  دایەگەورە  دایک
         دامەهر    داماک    
 دەدە
 دایک  دایکایەتی  دایکە  دایکەلێ  دایکی باووک       دایکێتی
 دراوسێ      دش        
 دووژنە          دادۆک       
 دێ  دێماری  دێدە       دێدێ    

.

  ڕۆڵی باوک  ڕۆڵی دایک  ڕۆڵی مێرد  ڕۆڵی ژن  ڕۆڵی منداڵ

.

 زڕ  زڕباب  زڕدایک  زڕکوڕ  زڕداک  زڕداڵک  زڕدايک   زڕدەیک
 زاوا              زڕماک

.

 ژنباب  ژنباڤ  ژن    ژنی مام  ژنی بەمێرد   ژن برا  ژن خوشک 
 ژنی ماڵ  

               سێوی

.

 شاباجی  شوو   شووکردن
 شووبرا 

.

         فرزەندی پوور،  میمکزا،      عه‌شره‌ت

.

         فرزەندی پوور         ف

.

 کاکە  
 کەنیزە    کەنیشک  
 کەیوان         کەیبانوو  کەیوانوو     
 کچ  کچەئاغا   کچەبەگ  کچی خاڵۆ  کچ عازەو    کچ عەزەو 
  کڵفەت   
  کور         کوری خاڵۆ  
                کیژڕۆڵە

.

   گەورەكچ            گەوگەمری

.

 مام  مامە   مامۆکە  مامۆژن    میمک  مه‌ت  مه‌تک
 مالبات  ماڵ ومنداڵ  میمكزا    منداڵی نۆبەرە      مێرێ
    منداڵی منداڵی پوور         میمی  مەتک  مەتێ 

.

      نه‌نک    نەوەی پوور        نەوە

.

 و               وەچە

.

    هاپۆ  هاوجا    هاوسا  هاوسێ  هاوشیر  هەوێی دايک
هەتیوی باووکی  هەتیو  هه‌وگیان  هێوه‌رژن  هەوجاڕ  هاوسەرگیری  هاوسەر  هاوسەری
 هۆز    هێوەر  هێوه‌رژن  هه‌وێ  هه‌‌ڤی  هه‌وه  هه‌وو

.

 ی  یایا             یای

.

.

.

.