[ خێز][ خێز] خێزان و ڕەگەز .

 ئاپ   ئاپا   ئاباجی   ئابجی   ئاپک   ئاپۆ  ئاپۆژن  ئاپێ
  ئاده‌نه  ئادی  ئاژدا   ئاژداد    
 ئافره‌ت  ئامک  ئامكە  ئاوەنیا  ئاوجا  ئاوجه  ئاییا
               
 ئەدا        ئەژداد  ئه‌نه‌    ئه‌وجاڕ     
 ئۆدا        ئێل    ئۆیماق   ئیجاخ 

 

 .

 باب  بابا  بابان  بابەژەنی   بابکال   باپیر  باتسکی  باتیسک  
 باجووا   باجی  باچۆ  بارێ باژێرڤانی  باری شارستانی  بازمان    باڵتووز   بانبارگە
 بانوو  باووک     باوەژن  باوەژەنی  باوباپیران  باوچ   
           
 بەبە  بەرباخت  بەبەخت  بەرزا  بەگانە  بەدایک  بەدایک کردن  
     بتی        بخوالتێ  بخوالتی  
 برا  براژن  براژنی مێرد  برای بچووك  برای باب  برای باووك  برای گەورە  برێ
  بەربووک  بەربوودی   بیرک  بنپشک    بزگییلە  بزگێیلە  بوورا
 برای مێرد    بێشوو    بێمێرد  بێوەژن     بیانی
 بووك  بی بی  بێدایک    بێگانە  بێجگه دايك  بیبی  بیی

.

 پابەوەخت  پابەوی  پاخەسوو  پێخەسوو  پشتاوپشت  پێشینان    
 پلكزا  پلک  پله  پلكه  پللک  پور  پوور  پوورێ
 پوورزا  پوورزازا   پووركە          ت

.

 تاتە   تاێە   تایە   تایەن   تایفه   تاین  تیتک   تیتكزا 
     ‌             تیره‌
         

.

جاری  جاوی    جێری     جیران    جینار  جینێر

.

  خا
 خات  خاتە  خاتۆ  خاتێ  خاتوو  خاتوون  خار 
 خارزا   خاڵ  خاڵەت  خاڵتی  خاڵۆ  خاما   خاماجی  خانەوادە
  خانم   خاو   خاووخێزان     
  خەسـۊرە   خەسوو        
        خوالت  خوچە     خوچێ  خوارزا
  خوەیشک  خوەیشکەزا
 خوشک  خوشکەزا
   خۆشکی ئاپۆ  خوشكی باووک   خوشكی دایک   خوشکی ژن‌  خوشکی شوو  خوشکی گەورە    خوشکی مێرد
  خێزان    خێزاندار  خێزانداری  خێزانی  خێزاننامە      ت

.

 داپیر  داپیرە  دادا    دادە    دادک  داک  دالک
 داڵک      دادێ  دای  دایە  دایەگەورە  دایک
         دامەهر    داماك    
 دەدە
 دایک  دایکایەتی  دایکە  دایکەلێ  دایکی باووک       دایکێتی
 دراوسێ      دش        
 دووژنە          دادۆک       
 دێ  دێماری  دێدە       دێدێ    

.

  ڕۆڵی باوک  ڕۆڵی دایک  ڕۆڵی مێرد  ڕۆڵی ژن  ڕۆڵی منداڵ

.

 زڕ  زڕباب  زڕدایک  زڕکوڕ  زڕداك  زڕداڵك  زڕدايك   زڕدەیك
 زاوا              زڕماك

.

 ژنباب  ژنباڤ  ژن    ژنی مام  ژنی بەمێرد   ژن برا  ژن خوشک 
 ژنی ماڵ  

               سێوی

.

 شاباجی  شوو   شووکردن
 شووبرا 

.

         فرزەندی پوور،  میمكزا،      عه‌شره‌ت

.

         فرزەندی پوور         ف

.

 کاکە  
 كەنیزە    کەنیشک  
 کەیوان         كەیبانوو  كەیوانوو     
 کچ  کچەئاغا   کچەبەگ  کچی خاڵۆ.  کچ عازەو    کچ عەزەو 
  کڵفەت   
  کور         کوری خاڵۆ  
                كیژڕۆڵە

.

   گەورەكچ            گەوگەمری

.

 مام  مامە   مامۆکە  مامۆژن    میمک  مه‌ت  مه‌تک
 مالبات  ماڵ ومنداڵ  میمكزا    منداڵی نۆبەرە      مێرێ
    منداڵی منداڵی پوور         میمی  مەتک  مەتێ 

.

      نه‌نک    نەوەی پوور        نەوە

.

 و               وەچە

.

    هاپۆ  هاوجا    هاوسا  هاوسێ  هاوشیر  هەوێی دايك
   هەتیو  هه‌وگیان  هێوه‌رژن  هەوجاڕ  هاوسەرگیری  هاوسەر  هاوسەری
 هۆز    هێوەر  هێوه‌رژن  هه‌وێ  هه‌‌ڤی  هه‌وه  هه‌وو

.

 ی  یایا             یای

.

.

.

.

.