[ خێز][ خێز] خێزان و ڕەگەز ، پەیوەندی کۆمەڵایەتی

____________________________________________________________________________

 ئاپ   ئاپا   ئاباجی   ئابجی   ئاپک   ئاپۆ  ئاپۆژن  ئاپێ
 ئاده‌نه  ئادی  ئاژدا   ئاژداد    
 ئافره‌ت  ئامک  ئامکە  ئاوەنیا  ئاوجا  ئاوجه  ئاییا
               
 ئەدا  ئه‌مه      ئەژداد  ئه‌نه‌    ئه‌وجاڕ     
 ئۆدا        ئێل    ئۆیماق   ئیجاخ 

.

 باب  بابا  بابان  بابەژەنی   بابکال   باپیر  باتسکی  باتیسک  
 باجووا   باجی  باچۆ  بارێ باژێرڤانی  باری شارستانی  بازمان    باڵتووز   بانبارگە
 بانوو  باووک    باووک مردوو  باووکی باووک  باووکی دایک      
 باوە  باوەژن  باوەژەنی  باوباپیران    باوچ  باوک  باوکایەتی و کوڕایەتی
     
 بەبە  بەرباخت  بەبەخت  بەرزا  بەگانە  بەدایک  بەدایککردن  بەخزم وکەس
     بتی        بخوالتێ  بخوالتی  
 برا  براژن  براژنی مێرد  برای بچووک  برای باب  برای باووک  برای گەورە  برێ
  بەربووک  بەربوودی   بیرک  بنپشک    بزگییلە  بزگێیلە  بوورا
 بوە   بوەبوە  بوەدا  بوەدار  بوە و کوڕی      
 برای مێرد    بێشوو    بێمێرد  بێوەژن     بیانی
 بووک  بی بی  بێدایک    بێگانە  بێجگه دايک  بیبی  بیی

.

 پابەوەخت  پابەوی  پاخەسوو  پێخەسوو  پشتاوپشت  پێشینان پشتباڤی  پشتماکی
 پلکزا  پلک  پله  پلکه  پللک  پور  پوور  پوورێ
 پوورزا  پوورزازا   پووركە پیاوی بەژن        ت

.

 تاتە   تاێە   تایە   تایەن   تایفه   تاین  تیتک   تیتکزا 
     ‌             تیره‌
         

.

جاری  جاوی    جێری     جیران    جینار  جینێر

.

  خا
 خات  خاتە  خاتۆ  خاتێ  خاتوو  خاتوون  خار 
 خارزا   خاڵ  خاڵەت  خاڵتی  خاڵۆ  خاما   خاماجی  خانەوادە
  خانم   خاو   خاووخێزان  خانە     
  خەسـۊرە   خەسوو        
        خوالت  خوچە     خوچێ  خوارزا
  خوەیشک  خوەیشکەزا
 خوشک  خوشکەزا  خۆشکی ئاپۆ خوشکی باووک  خوشکی دایک خوشکی ژن‌  خوشکی شوو  خوشکی گەورە 
 خوشکی ناونجی                 خوشکی مێرد
 خوێشک            
             
  خێزان    خێزاندار  خێزانداری  خێزانی  خێزاننامە    

.

     داپیرە  دادا    دادە    دەدی  دادک  داک  دالک
 داڵک      دادێ  دای  دایە  دایەگەورە  دایک
         دامەهر    داماک    
 دەدە  دوته‌ر  ده‌دی 
 دایک  دایکایەتی  دایکە  دایکەلێ  دایکی باووک       دایکێتی
 دراوسێ      دش        
 دووژنە        دت  دادۆک     دیوەت  
 دێ  دێماری  دێدە       دێدێ    

.

  ڕۆڵی باوک  ڕۆڵی دایک  ڕۆڵی مێرد  ڕۆڵی ژن  ڕۆڵی منداڵ
  

.

 زڕ  زڕباب  زڕدایک  زڕکوڕ  زڕداک  زڕداڵک  زڕدايک   زڕدەیک
 زاوا              زڕماک
               
               

.

 ژنباب  ژنباڤ  ژن    ژنی مام  ژنی بەمێرد   ژن برا  ژن خوشک 
 ژنی ماڵ  

               سێوی

.

 شاباجی  شوو   شووکردن شووی
 شووبرا 

.

                عه‌شره‌ت

.

      فرزەند  فرزەندی پوور         ف

.

 کاکە  
 کەنیزە    کەنیشک  
 کەیوان         کەیبانوو  کەیوانوو     
 کچ  کچەئاغا   کچەبەگ  کچی خاڵۆ  کچ عازەو    کچ عەزەو 
  کڵفەت   
  کور         کوری خاڵۆ    کێ
                کیژڕۆڵە

.

   گەورەكچ گیو  گوو      گەوگەمری

.

 مام  مامە   مامۆکە  مامۆژن  ماڵ   میمک  مه‌ت  مه‌تک
 مالبات  ماڵ ومنداڵ  میمكزا  میمکزا  منداڵی نۆبەرە      مێرێ
    منداڵی منداڵی پوور   مێرد میرە   میمگ  میمی  مەتک  مەتێ 

.

      نه‌نک    نەوەی پوور        نەوە

.

 و             وەچە

.

    هاپۆ  هاوجا    هاوسا  هاوسێ  هاوشیر  هەوێی دايک
هەتیوی باووکی  هەتیو  هه‌وگیان  هێوه‌رژن  هەوجاڕ  هاوسەرگیری  هاوسەر  هاوسەری
 هۆز ھونه  هێوەر  هێوه‌رژن  هه‌وێ  هه‌‌ڤی  هه‌وه  هه‌وو

.

 ی  یایا  یانە          یای

.

.

.

.