[ تشت][ کەرەستە] کەرەستە، چشت و ئامراز. ئاباژوور  ئابرێژ   ئابپاش  ئابینە  ئادۆده‌  ئادووده  ئاردەن  ئاردماڵ
 ئاردمالک  ئارماز  ئارێخ  ئاریدانک  ئاژنە  ئاژینە   ئاسەڕ  ئاسته‌ڕ
 ئاسقی  ئاسمانە  ئاشیر  ئاشینە   ئاغزە  ئاغزوونە  ئاغڵەویک  ئافتاب
 ئافتاوە  ئافیش  ئاڤپالێڤ  ئاڤپیڤ  ئاڤدانك  ئاڤزوون  ئاڤسارک   ئاڤۆز
 ئاڤینگە  ئاگربار  ئاگرێش  ئاگردان  ئالاڤ  ئالاکەت  ئالاکو  ئالەت
         ئاوەن  ئاوپاڵ  ئاوپاش  ئاوپرژێن
 ئاڵابێژ  ئامان  ئامراز  ئاموور  ئامێر      
 ئاورگ  ئارگا  ئاودانگ  ئاوریا  ئاونگ  ئازوونە    
 ئەبیال  ئه‌ته‌ك  ئەوجار  ئەختەرمە  ئه‌رزێل  ئەڕابە  ئه‌ڕڕا  ئەسپار
 ئەسپەر  ئه‌ستار  ئەستیو  ئەستێف  ئەستێڤک   ئه‌ستێوولک  ئەسکەمیل  ئەسکەنە
 ئه‌سکوو  ئه‌سکوێ  ئەسیوەک   ئه‌شكه‌كه‌   ئه‌شكه‌لک   ئه‌شكه‌وله‌ت  ئه‌شكه‌وڵه‌ت  ئه‌شكنجه
 ئه‌شكۆڵ   ئه‌شكول  ئه‌شكێل  ئەغز  ئەکمی ددانەداری   ئەلەنکی  ئه‌لبه‌كی  ئه‌لپ
 ئەمووستیلە‌  ئەنگووستیلە  ئه‌یار  ئه‌یاری په‌نیری  ئه‌یاری شیر    ‌  
 ئێلەگ  ئیسپرینگ  ئیسپیرال  ئییار    ئیستیكان    

.

           باخڵە    
 بابزەن  باتانی  باتری  باتک  باجە  باخۆشه  باخۆشک  بادامێر
 بادە  بادۆکە  بادین  بارە  بارۆشە  باروو  بارووشە  باژەن
 باوەشێن  باوەشێنک  باشوو  باکوورە   باكێش  بالیف  بالین  باڵە
 باڵەكڕە  باڵتە  باڵچوغە  باڵگە  باندۆڵی كاتژمێری  بانکە  بانسەرە  
 بەتانی  بەراچیل  بەرامپیل  بەرانپێڵ  بەرانپیل  بەرەزانە  بەرەزوانە  بەلەزوانە
 بەرەڵبێنە  بەرچەق  بەرچەلینک   بەرچەڵە  بەرچەنە  بەردەستک  بەردکرێش  به‌ردۆ
 بەردۆڵە  بەرڤالەک  بەرڤانەک  بەرکەش  بەرکۆش  بەرکوش  بەرمالک  بەرمیل
 بەروانکە  بەرهەڵبێنە  بەڕۆش  بەڕۆشی گچکە  بەڕووش  بەروش  به‌ری کاڵا  بەفری ماڵک
 بەفش  بەفشک  به‌کره  بەلووەر  بەڵامک  بەندەڤە  بەندۆڵ  بژووژن
 بربەند  بربەنگ  برنگ  برۆش  بڕهەک  بڕهۆک  برینگ  
 بزمەك  بزمۆک  بژارچن  بژکۆژ  بشکۆژ       بلۆک
 بژارچن   بێڵەکان  بێڵەقان  بنمل 
 بێدۆش       بۆشكەی چێویی  بێندۆش    بێر  بێراڤک
  بێڵ  بێڵی ئاسن  بێڵی دەستی  بێڵەدارینە  بێڵچە  بێڵۆچکە  بێڵۆکە  بێرک
     بیور          

.

 پائەوشار  پاتیڵ    پاچ  پاچرا      
 پاچەكۆڵە  پاچكە  پاچوولكە  پاچەڵە  پاخێڵ  پارزن   پارزۆنگ  پارزوون
 پارژۆ  پاروی دارین  پاڕۆ  پاوه‌ن  پایە   پاشۆل  پاگیرە  پاڵووێنه
 پاشکۆ  پاشتەرک  پاشتەرکی  پابلقە   پالگوهـ    پاشخورج  پاشەخورج
   پەنگال    په‌راوێزی که‌وا        
         PVC      
     پەیالە           
     پلار  پلاستیک  پڵیتە    پنگال  
 پیارە  پیال  پەت     پەنكە  پەرک  پەنجەوانە  پشكۆڵ
 پەقرەج  پڵاوپارزن  پڵیتە  پێچرا   پێچک  پێچوله  پێمەڕەی چکۆڵە  پێوه‌ند
 پێچكه‌  پیل  پێمەرە  پێچک   پیاڵە   پیان  پیپ    
   پێشەقان   پیشەقان  پێشگیرە  پیشكە      

.

 تاوا  تاووک  تاوه‌  تاخلیڤینگ  تاسوولقە  تازیلە  تازییلە  تاهوڕ
 تاینجە   تاخەرار  تاویدە           
 تەشت  تەرک   تەرکی          
 تەشوێ  تەڤر    تەشوو  تەختە  تەختی نووستن  ته‌ندوور  ته‌زگ 
 تەلەتۆڕ  تەشی   تەوەرە  ته‌وور  تەنجەری  تەوشێ    تەلیس
             تفک  
 تۆربین  تۆمدان  تۆمدانە           
 تونگەی گەورە          تورەکە    
 تێڕک  تێری بچووک    تێشە  تێڕ      
           تیکله    
 جاجم  جاجرم  چاتمە  جانتا       
 جەڕە       جه‌ڕ  جەنتک  جەواڵە  جەوەندە  جەوەنگە
 جەواڵی بچووک  جەنتەی لەبەن تەنراو  جەواڵ جەواڵی موو        
     جڵەو          
               
         جۆشەک      
 جواڵ              
           جێریفک  جێوجه‌له  جێڕ

.

 چاپارزن  چادان  چاپاڵێو  چارپایە    چارک  چارگ  چارۆگە
 چاقوو  چاڵدووز  چانە      چەقۆ  چه‌تر  چه‌رخ
               
 چەم  چەمالەک            
           چرا      چرائینگلیزی  چرابزر
 چراپەرەمێز  چراپڵیتە  چراپیل  چراتۆری  چراخان  چرادان  چراشەوخەف  چراعەلایەدین
 چراغ   چراغان   چرالخ  چرافتیلە  چراقوە  چراگاز  چرامووش  چراوودەسی
 چراووک  چراو  چراوكە   چراوڵە  چراوی  چرخ  چرک  چریغ
 چلالخ   چرپایە  چنگال  چنگاڵ  چۆڵەچرا  چۆڤ  چۆکان  چوچک
           چێوجه‌ڵه  چێوک    

.

     حەسار          
               

.

   خاک ئەنداز  خاکەناز  خەنجەر    خەرار  خەشە  خەشیفک 
  خەرەک  خه‌رینه‌ت          خەیاتە
    خرخره  خرتک خرار خرییله    
 خورج  خورجک  خورجێن خورجین خورجەزین  خورجی ئاو  خورجی تۆودان
خولخولۆکه‌  خورچەزین            
               

.

     دار  داس  داردەست      
 دەولک  دەستەچرا  ده‌سكاونگ  دەفر  دەفری ئاو  دەسە  دەزگ  دەزوو
 دلارێ      ده‌رخۆنه  دەستەمەنجەڵ    دەنگەپشکنین  
               
 دۆڵچە  دۆشەک  دۆڵەمەڕ  دیزه  دووارد   دوواردگ  دوواردی  دوواردی تەنەكان
 دووخ  دوویک  دووک          

.

   رەحەتی  ڕووبالك  ڕووبالگە        
         ڕوومەک      

.

       زەنبەلەک        
 زرک  زەمبەریش  زلیپندک          

.

               
       ژێرچەناخە        

.

 سا  سافۆ   ساک          
        سەبەتە  سەوەتە  
 سەرەند  سه‌یوان  سەتڵ  سەرینگە  سەلكەتەشی  سەرکەلـلە  سەوڵ  سەرین
 ستیكان  ستێكان  سمۆ  سندم        
 سۆپای عەلایەدین    سۆکه‌ر  سووکرە  سەرین  سەرنیا  سەرینگا  سەنیر
 سوراحی  سووێنه            
       سوواڵەت  سووژن  سووێنە  

.

 شابست       شاکۆڵ      
 شه‌غره   شەلک  شەمالە  شەن  شه‌نه‌  شەوچرا  شەوگر  شەڵتە
         شخارتە     شڤتانی  
 شوور  شووشە نەفتی
   شیر  شیرپالێو  شیرپاڵۆک   شیشی ئاسن  شیشی کەباب  شیشی پۆلا  شییڤ

.

       عارەبانە        
           غه‌ڕغه‌ڕه    

..

 فانۆس  فانووس    فەیتوون        
     فەنەری كاتژمێر          

.

 قادوو  قادوولک  قادولک  قازان    قەرتاڵە    
 قوتیلەی چرا  قوتیللـە  قەروێڵە  قەیتان  قەڕاسە  قولاپ  قڕقڕه‌   قەوچە
  قەندە   قەنگە  قۆری  قۆپچە        

.

     كاسە    كاسه‌كه      كڵاوی ژنان
           کەلەخ    
 که‌وگێز  کۆڤک  که‌وچێز  که‌فگیر   کەوگیر  کووده  کەووڵ   که‌مۆڵه‌
 که‌وگیر  کەرپووچ  كرمەک  کوانوو  کونده  کونده‌ی په‌نیر  کونده‌ی شیری  کووانی کێش
 کەرەستەی ئەلەکتریکی  كۆت  كلكەتەشی  کۆڤەک   کێرد  كوپەی كانین  كوپەی دارین  كلكەوانە
 کرمەک  کوپەی زارتەنگ    که‌ندوو  ‌کیته‌ڵه‌  کووپه‌    
   کوندەی ئاو            

.

 گادۆشکه‌          
 گارام  گاران  گارنگ  گاری  گاریە   گارینگ
    گاڵۆک  گالیسکە  گالیسکەی دەستی    
   گەسک   گه‌ردوونه  گه‌وزه‌ن      
 گسک        گڕالک گڵێنه    
 گۆزه  گۆزه‌ڵه گۆپاڵ   گۆپار  گۆچان    
 گوریس  گوسترک  گووگرە  گومگومه        
       گیاكەن        گیرە

.

 لاپوولە  لاجامە    لاسەرە   لامپا  لەمپە  لەتەرێ   لەوح
   لەتەرە    لەتەرێ  لخاو  لڤان  لوولێنه‌  

.

    ماووش    ماییچە  ملامین‌سازی  مێنەكە    مەندوونە
   مەلەغان  مەساسە    مەنجەڵۆکە  مەقەست  مەلکەب  
 مه‌ڕکه‌ڕه‌نی   مەر  مه‌سینه‌ی شوشه  مه‌سینه  مه‌نجه‌ڵ  مه‌قری  مه‌نگه‌نه  مەڕە
 مەن  مه‌نجه‌ڵ          مەنجیر  
 مشار  مسێ  مەنجەڵ  مووچ  مقەستی تەنەكەبڕینێ  مقەست  مەجریكەنی  مەگریجەنی

.

     ناڵبەكی          
        ناواخن        

.

             هاوه‌ن  
 هەگبە    هه‌سک  هه‌سکۆ  هه‌رزاڵ  هەستیو  هەڕە هەبان  هه‌ستێف
 هەڤان              
 هه‌وجار  هەوسار  هەڤسار   هەفسار  هەلاج  هەلادۆشە  هەنگویسک  هەگبە
 هەگبەزین   هەگبەی پشتی سوار          هەبان  
             هۆر  هۆڕ
     هورنگ   هێڵه‌نگ  هێڵەک  هێلنگە    

.

               
         وه‌جاخ      و

.

.

               یەی 
               

.

.

.

.