[ تشت]

[ کەرەستە] [ کەرەستە] کەرەستە ، چشت  و ئامراز. ئاباژوور  ئابرێژ   ئابپاش  ئابینە  ئادۆده‌  ئادووده  ئاردەن  ئاردماڵ
 ئاردمالک  ئارماز  ئارێخ  ئاریدانک  ئاژنە  ئاژینە   ئاسەڕ  ئاسته‌ڕ
 ئاسقی  ئاسمانە  ئاشیر  ئاشینە   ئاغزە  ئاغزوونە  ئاغڵەویک  ئافتاب
 ئافتاوە  ئافیش  ئاڤپالێڤ  ئاڤپیڤ  ئاڤدانك  ئاڤزوون  ئاڤسارک   ئاڤۆز
 ئاڤینگە  ئاگربار  ئاگرێش  ئاگردان  ئالاڤ  ئالاکەت  ئالاکو  ئالەت
         ئاوەن  ئاوپاڵ  ئاوپاش  ئاوپرژێن
 ئاڵابێژ  ئامان  ئامراز  ئاموور  ئامێر      
 ئاورگ  ئارگا  ئاودانگ  ئاوریا  ئاونگ  ئازوونە    
 ئەبیال  ئه‌ته‌ك  ئەوجار  ئەختەرمە  ئه‌رزێل  ئەڕابە  ئه‌ڕڕا  ئەسپار
 ئەسپەر  ئه‌ستار  ئەستیو  ئەستێف  ئەستێڤك  ئه‌ستێوولك  ئەسکەمیل  ئەسکەنە
 ئه‌سکوو  ئه‌سکوێ  ئەسیوەك  ئه‌شكه‌كه‌   ئه‌شكه‌لك  ئه‌شكه‌وله‌ت  ئه‌شكه‌وڵه‌ت  ئه‌شكنجه
 ئه‌شكۆڵ   ئه‌شكول  ئه‌شكێل  ئەغز  ئەکمی ددانەداری   ئەلەنکی  ئه‌لبه‌كی  ئه‌لپ
 ئەمووستیلە‌  ئەنگووستیلە  ئه‌یار  ئه‌یاری په‌نیری  ئه‌یاری شیر    ‌  
 ئێلەگ  ئیسپرینگ  ئیسپیرال  ئییار    ئیستیكان    

.

 بابزەن  باتانی  باتری  باتک  باجە  باخۆشه  باخۆشك  بادامێر
 بادە  بادۆکە  بادین  بارە  بارۆشە  باروو  بارووشە  باژەن
 باوەشێن  باوەشێنك  باشوو  باکوورە   باكێش  بالیف  بالین  باڵە
 باڵەكڕە  باڵتە  باڵچوغە  باڵگە  باندۆڵی كاتژمێری  بانکە  بانسەرە  
 بەتانی  بەراچیل  بەرامپیل  بەرانپێڵ  بەرانپیل  بەرەزانە  بەرەزوانە  بەلەزوانە
 بەرەڵبێنە  بەرچەق  بەرچەلینک   بەرچەڵە  بەرچەنە  بەردەستک  بەردکرێش  به‌ردۆ
 بەردۆڵە  بەرڤالەک  بەرڤانەک  بەرکەش  بەرکۆش  بەرکوش  بەرمالک  بەرمیل
 بەروانکە  بەرهەڵبێنە  بەڕۆش  بەڕۆشی گچکە  بەڕووش  بەروش  به‌ری کاڵا  بەفری ماڵک
 بەفش  بەفشک  به‌کره  بەلووەر  بەڵامك  بەندەڤە  بەندۆڵ  بژووژن
 بربەند  بربەنگ  برنگ  برۆش بڕهەك  بڕهۆك  برینگ  
 بزمەك  بزمۆك  بژارچن  بژکۆژ  بشکۆژ       بلۆک
 بژارچن   بێڵەکان  بێڵەقان  بنمل 
 بێدۆش       بۆشكەی چێویی  بێندۆش    بێر  بێراڤك
  بێڵ  بێڵی ئاسن  بێڵی دەستی  بێڵەدارینە  بێڵچە  بێڵۆچکە  بێڵۆکە  بێرک
     بیور          

.

 پائەوشار  پاتیڵ    پاچ  پاچرا      
 پاچەكۆڵە  پاچكە  پاچوولكە  پاچەڵە  پاخێڵ  پارزن   پارزۆنگ  پارزوون
  پارژۆ  پاروی دارین  پاڕۆ  پاوه‌ن  پایە   پاشۆل  پاگیرە  پاڵووێنه
       پابلقە   پالگوهـ      
       په‌راوێزی که‌وا        
         PVC      
     پەیالە           
     پلار  پلاستیك        
 پیارە  پیال  پەت     پەنكە  پەرك  پەنجەوانە  پشكۆڵ
 پەقرەج  پڵاوپارزن  پڵیتە  پێچرا   پێچک  پێچوله  پێمەڕەی چکۆڵە  پێوه‌ند
 پێچكه‌  پیل  پێمەرە  پێچک   پیاڵە   پیان  پیپ    
   پێشەقان   پیشەقان  پێشگیرە  پیشكە      

.

 تاوا  تاووک  تاوه‌  تاخلیڤینگ  تاسوولقە    تازییلە  
 تەشت              
 تەشوێ  تەڤر    تەشوو  تەختە  تەختی نووستن   ته‌زگ 
 تەلەتۆڕ  تەشی   تەوەرە  ته‌وور  تەنجەری  تەوشێ  تفک  
 تونگەی گەورە  ته‌ندوور    تێشە  تیکله  تورەکە    

.

     حەسار          
               

.

       جانتا         
 جەڕە  جاجرم  جاجم   جه‌ڕ        
       جڵەو  جۆشەک  جێریفک  جێوجه‌له  جێڕ

.

 چاپارزن  چادان  چاپاڵێو  چارپایە    چارک  چارگ  چارۆگە
 چاقوو  چاڵدووز  چانە      چەقۆ  چه‌تر  چه‌رخ
           چرا      چرائینگلیزی  چرابزر
 چراپەرەمێز  چراپڵیتە  چراپیل  چراتۆری  چراخان  چرادان  چراشەوخەف  چراعەلایەدین
 چراغ   چراغان   چرالخ  چرافتیلە  چراقوە  چراگاز  چرامووش  چراوودەسی
 چراووک  چراو  چراوكە   چراوڵە  چراوی  چرخ  چرك  چریغ
 چلالخ   چرپایە      چۆڵەچرا  چۆڤ  چۆکان  چوچک
           چێوجه‌ڵه  چێوک    

.

   خاک ئەنداز  خاکەناز  خەنجەر         
  خەرەک  خه‌رینه‌ت  خرخره  خولخولۆکه‌   خرتک    خرییله  

.

     دار  داس  داردەست      
 دەولک  دەستەچرا  ده‌سكاونگ  دەفر  دەفری ئاو  دەسە  دەزگ  
 دلارێ      ده‌رخۆنه  دەستەمەنجەڵ    دەنگەپشکنین  
               
 دۆڵچە  دۆشەك  دۆڵەمەڕ  دیزه  دووارد   دوواردگ  دوواردی  دوواردی تەنەكان
 دووخ  دوویك  دووك          

.

   رەحەتی  ڕووبالك  ڕووبالگە        
         ڕوومەک      

.

       زەنبەلەک        
 زرک  زەمبەریش  زلیپندک          

.

               
       ژێرچەناخە        

.

     ستیكان  سافۆ   سا   سەبەتە  سەوەتە  
 سەرەند  سه‌یوان  سەتڵ  سەرینگە  سەلكەتەشی  سەرکەللە  سەوڵ  سەرین
 سۆپای عەلایەدین  سوراحی  سۆکه‌ر  سووێنه  سەرین  سەرنیا  سەرینگا  سەنیر
  سمۆ  ستێكان  سندم    سوواڵەت  سووژن  سووێنە  

.

 شابست       شاکۆڵ      
 شه‌غره   شەلک  شەمالە  شەن  شه‌نه‌  شەوچرا  شەوگر
         شخارتە     شڤتانی  
 شوور  شووشە نەفتی
   شیر  شیرپالێو  شیرپاڵۆک   شیشی ئاسن  شیشی کەباب  شیشی پۆلا  شییڤ

.

       عارەبانە        
           غه‌ڕغه‌ڕه    

..

 فانۆس  فانووس            
     فەنەری كاتژمێر          

.

 قادوو  قادوولک  قادولک      قەرتاڵە    
 قوتیلەی چرا  قوتیللـە  قەروێڵە  قەیتان  قەڕاسە  قولاپ  قڕقڕه‌   قەوچە
  قەندە   قەنگە  قۆری  قۆپچە        

.

     كاسە    كاسه‌كه      كڵاوی ژنان
           کەلەخ    
 که‌وگێز  کۆڤك  که‌وچێز  که‌فگیر   کەوگیر  کووده  کەووڵ   که‌مۆڵه‌
 که‌وگیر  کەرپووچ  كرمەك  کوانوو  کونده  کونده‌ی په‌نیر  کونده‌ی شیری  کووانی کێش
 کەرەستەی ئەلەکتریکی  كۆت  كلكەتەشی  کۆڤەک   کێرد  كوپەی كانین  كوپەی دارین  كلكەوانە
 کرمەک  کوپەی زارتەنگ    که‌ندوو  ‌کیته‌ڵه‌  کووپه‌    

.

 گارام  گاران  گاڵۆک
     گاری  گالیسکە  گالیسکەی دەستی  گەسك  گه‌وزه‌ن  گڕالك
 گسك  گه‌ردوونه  گوریس  گوسترك  گۆزه  گومگومه  گۆپاڵ   گۆچان
 گۆپار
 گۆزه  گۆزه‌ڵه  گیاكەن  گیرە  گادۆشکه‌  گڵێنه  

.

 لاپوولە  لاجامە    لاسەرە   لامپا  لەمپە  لەتەرێ   لەوح
   لەتەرە    لەتەرێ  لخاو  لڤان  لوولێنه‌  

.

    ماووش    ماییچە  ملامین‌سازی  مێنەكە    مەندوونە
   مەلەغان  مەساسە    مەنجەڵۆکە  مەقەست  مەلکەب  
 مه‌ڕکه‌ڕه‌نی   مەر  مه‌سینه‌ی شوشه  مه‌سینه  مه‌نجه‌ڵ  مه‌قری  مه‌نگه‌نه  مەڕە
 مشار  مسێ  مەنجەڵ  مووچ  مقەستی تەنەكەبڕینێ  مقەست  مەجریكەنی  مەگریجەنی

.

     ناڵبەكی          
        ناواخن        

.

             هاوه‌ن  
    هه‌سك  هه‌سکۆ  هه‌رزاڵ  هەستیو  هەڕە    هه‌ستێف
 هه‌وجار  هەوسار  هەڤسار   هەفسار  هەلاج  هەلادۆشە  هەنگویسک  هەگبە
     هورنگ   هێڵه‌نگ  هێڵەک  هێلنگە    

.

               
         وه‌جاخ      و

.

.

               یەی 
               

.

.

.

.