[ نخ] نەخۆشی _ تەندروست.

_________________________________________________________________

 ئابلە   ئاته‌شه‌   ئاته‌شک   ئاتشەک   ئاخڤ   ئارترۆز  ئارسم  ئارنگ
 ئارێنج  ئازار  ئازارەباریکە  ئازاری جومگەکان  ئازاری ده‌مار  ئازاری زگ  ئازاری سی  ئازەبە
 ئازەبەت    
 ئازەخ    ئازەریی  ئازری   ئازریا  ئاساو   ئاستما  ئاستیکماتیسم  ئاسرم
 ئاشین   ئافات  ئافازیا  ئافرۆدیسی  ئاڤاڕەش   ئاڤاسپی  ئاڤزەلەلك  ئا‌ڤزه‌لێللک
 ئاڤزێ  ئاگرە  ئاگرەسۆتە  ئاگرەی زبان  ئالکە   ئالگۆشت  ئالێرژی ئاڵامەت
 ئاڵه‌   ئاڵەكه  ئاڵک  ئاڵگ  ئاڵنگ ئاڵووزبوونی باری دەروونی  ئامنێسی  ئانژین
 ئانۆرێکسیا   ئاوەز  ئاوه‌زوون  ئاوەشی  ئاوەڵ  ئاوبەندی پەلەکان  ئاوپەڕ  ئاودز 
 ئاوڕایی   ئاوره  ئاوڵه  ئاوی ڕه‌‌ش   ئاوی سپی  ئاوی مرواری  ئاوی سەوز  ئاهو
 ئاهوی گشتی    ئاووهەوای برینان   ئاوسانی سی  
 ئه‌داب  ئه‌در      ئه‌زبه   ئەسپە    ئەسپەك
 ئەگزیم    ئه‌لامه‌ت  ئه‌نفلۆئێنزا    ئەسکارس  ئەسکەرپووت  ئۆفە
 ئووفه  ئودیۆم  ئووزولک  ئۆزۆنیوم  ئوففه‌   ئێتۆن  ئووفه‌  ئێره‌قان
  ئێسکەنەرمە  ئێش   ئێشازرا‌ڤ  ئێشان ئێشی ئەشکەنج ئێشی پەناڕان ئێشی سک ئێشی ده‌مار
               
 ئیدس  ئیزۆک    ئیسقایی  ئیفلیجی  ئیفلیجی خەو  ئیفلیجی منداڵان  

.

 بابینی  باپەڕ  باپەڕبوون  باپشکێو  باپێچ  باپیش  باتێدان  باداری
 باسمە  باسوور  باپشکێو  بالووک  بالووکه  بالیکە  باڵەکەو  بامرنێ
 بانچەوە  بایۆر    باوەسیر  باهۆر  باهیڤۆک    بایی
 بەئازار  بەزەک  به‌رهه‌نگ  بەندەک  بەرزک  بەهوولک  بەرزۆک     بزرۆک
 بەرسین      بەتری  بۆخۆیی  بێخوێیی  بیرۆڤاچاڤێ  
 بریناڕەش   برین  بلۆق  بێبۆنایی    بزدول  بلۆق  برسیەتی هەڵڵی
 بۆرەژان  بووک،  پزووک  بێوەسری  بوولک،   بوول     بێوەسیری
 باوەسیری   بەواسی  بێوەسیری    بیتک     بیرۆ   بیمار
 برینی پێ              

 .

 پارانۆیا  پارخخە  پەتا  پەتاچەپەڵە  پاخڕە      
         پاگرە  پاماسە  پاماسێ   
 پڕئێش   په‌تا   پەژیک  په‌رچ  په‌سیڤ  په‌رسییڤ  په‌سیو  پەسێو
 پەیدان   پزوو   پزرک  پشت ئێشان  پسكه‌  پسکه  په‌لووشین  پزوو
 پزو پشت چەماو  پشت کۆم  پشێوی دەماری  پشێوی ژیری پشت خویل پشت چەمیو پشت چەمیایی 
 پسۆریاسیسی باداری  پسۆریاسیس     پووف        
 پێچ خواردنی جومگە  پێخڕە   پێخ 
       پزووک    
   پیزۆک   پیزۆکە  پیزوەن  پیزورک   پیسكی
 پێران   پێرەنج          

.

 تا  تابەردان  تاپەڵە  تادار  تادانە  تاس    
     تاگرتن  تالێهاتن تای تیفۆس  تای کۆنگۆ
 تاعون  تامێسک  تامێزک  تامیسک  تامێزک  تامێسكی  تامێسكی پشتێنەیی
 تامیسكە  تێمیزك  تێمێسک  تامێسكه‌  تەراخوما  تەراخوومە  تای گەڕاوە  تای ماڵتە
 تانە 
 تەباق  تەبەق  تەبەقە   تەبەک        
 تەشەنا      تەوەق  تەوەقە  تەوەگ    
 ته‌نگه‌هه‌ناسه‌ ته‌نگه‌هه‌ناسه    تێرنەخۆری   تەمیی چاو  تیراوێ  تیراوی  تەنگەشەی پاش زەبری دەروونی
      تراو  تبخالە      تلۆق     تێ
             توێژفڕێدان  توێژفڕێدانی بن قژ
 توێژفڕێدانی پەڵەیی  توێژفڕێدانی دڵۆپەیی  توێژفڕێدانی داخراو  توێژفڕێدانی نینۆک  توێژفڕێدانی تۆقلەیی  توێژفڕێدانی ئونیڤێرسال  توێژفڕێدانی باداری  
               
   تینیشكی    تێكچوونی مێشک         تێکه‌ڵبینی

.

         جێگای زام و برین    جوانه  جینۆک

.

 چاڤک  چاوئێشە      چاوەقووڵە  چاوقووڵكە  چاوەلەقێ  چاوئێشەی گرێ گرێ
   چاوی بەخوومار      جومگە وەرگەران      
 چینچکەسلاوە        چخمە        چگەمیزە

.

   خۆره     خورێکەی چێڵ  خشرۆک      خورێکەی مریشک

.

   دگدگە  دیڤلۆک    دانکە  دووزامی   دای  
 ده‌مه‌نیی    دەق  درم  دووركوێر       دییق
               
       دوومەڵ  دەرد    ده‌رده‌باریکه  دوومه‌ڵ

.

     ڕەقیتە    ڕچقاوە    
    رۆماتیزم    ڕیقنە   ڕیشک  ڕیق  ڕیپۆق   ڕیپۆقی چاو 

.

     زام          
 زەرداو  زەردەتا  زه‌ردوویی  زەردیی  زه‌رک( ز)  زەڵزەڵە    
       زڵزڵه  زمان گیری  زمان به‌ستران
 زڕەی گوێ     زۆرقەڵەوی      زیێکە    
   زوکام  زیپکە  زۆنا  زگ ئێشە   زگێشە  زیپكه‌   

.

               
    سه‌قاو  سەوزئاو          
               سلەزوەردە
       سۆرکه        
   سوریجه‌    سوسه‌نه‌کیی  ‌  سوورێژه  سوورەتا  
 سیەووشک  سیەسۆ  سیتکەسڵاو  سیچکەسڵاوە  سیسکەسراوە   سینچکەسەڵاو  سیرۆژە   
 سی سووتانەوە  سیفلیس  سیل

.

            ‌    
 ‌  شەلیی ڕەشەوڵاغ    شێره‌شک        شێرپەنجە

.

عازه‌به‌  فه‌فینگ  فزدۆک    فێ  عەرەقکردنەوەی زۆر    

.

 فەرقان
   فرەئارەقکردنەوە  فرەئازاری فرەبزێوی  فرەبینێ    فرەتووندی  فرەخەوی  فرەخوێنی
 فرەڕشانەوە  فرەڕشانەوەی ئاوس  فرە شەکریی خوێن  فرەشیری  فرەقەڵەوی  فرەکرژێ  فرەکشان  فرەگەرمی
 فرەلیکێ  فرەمەمکی  فرەوتن  فرەهەستێ        
 فرک 
 

.

 قاپک  ‌  قانقاریا          
           قەڵەوی زۆر    قەمبوور
       قنچکە        
 قونێر  قونێره  قوونێر    قومبور   قەمبوور  
   قینچکەسەڵام  قینچکەسەڵاو    

.

             كانگرێن
 کرڤەنە  کرمی ڕیخۆڵه‌  کرمی ناوزگ        
         کنێر      
 کۆم   کۆما    کۆڤ    کۆره  کۆکە  کۆکەڕەشە
       کوور        
 کوان  کورتەباڵایی    کوژپشت     كولک  کونێر   کوێر
   كێم            

   گازوولکه‌            
          گەنمە  گەروەخڕە
 گرانەتا گرانەتێ  گرێ گلاوکۆما   گلوکۆم   گلی  
         گۆج  گۆجی    گۆچ
   گوژاو  گولی          

        له‌رزه‌ک        
           لەشێوەی تامێسكدا  لەشێوەی تامێسكی پشتێنەییدا  لیقنە

 مایەسیری    مه‌قاو      مقاو  مەچەکبادان  
   مرخه          متی  مێتاستاسیس

. .

     ناساخ  نووسن      نیوەنمەک  
   نەخۆشی    نەخۆش  نەساز      
           نابینا    

 وابزدیان
   ووردە زیپکە  وەناقی مەڕ  وه‌رم  وەردێنە      وەناق
           وینک  وینک و پا  وونکردنی توانای بیرکردنه‌وه‌

   هه‌ناسه‌ سواری    هه‌ڵامه‌ت  هه‌ڵامه‌تی ئاژه‌ڵ      هه‌وله
     هەڵتۆقین  هه‌واڵه‌تا    هەڵپرمیان    

         یه‌رقان      
               

 .

.

.

.