[ خوار ] خۆراک و خواردنەوە

 ئاب   ئاب ئاته‌شنما  ئاب ئه‌نگوور  ئابجۆ  ئاپراغ  ئاجیل  ئادامس    ئاراو 
        ئارخاڤک   ئارد 
 ئاردەپێچ   ئاردەوا   ئارددوولە   ئاردزرشک   ئاردوڕۆن  ئاردیی  ئارۆک  ئارینۆک
 ئازکە   ئاسیدە    ئاش   ئاشماست  ئاشی كەشكی  ئاڤ   ئاڤاترش   ئاڤاماست
 ئاڤپیزاڤ   ئاڤپیڤاز  ئاڤسیر  ئاڤشیلە   ئاڤشۆرک  ئالات   ئالبومین  ئاڵینۆک
 ئاو   ئاوەجۆ  ئاوبه‌ده‌مه  ئاوجۆ  ئاوبه‌رسیله‌  ئاوپرته‌قاڵ  ئاوی قۆرە  ئاونەبات
 ئاوی كەلەم  ئاوی گەرم         
 ئەپرەخ    ئەرڤان     ئەزبیە  ئەسانس  ئه‌ستوورک   ئه‌ستوورکه  ئەستوک  ئەسپەناغ
 ئه‌سکه‌نجه‌مین  ئەسید  ئەسیدە  ئه‌شكه‌نه  ئه‌شكێڕک    ئه‌شكیڕک  ئه‌شكێله  ئەڤکینگ
 ئه‌ناشتا  ئه‌نایشته  ئەنەناس          
 ئسبێنه‌ ترموغ  ئشکنە   
 ئووقوورە    ئویونه‌وات     ئونیشک       
 ئیسیوه‌ت  ئیسۆت

.

 بابادەم  بادەم  باسترمە  باسترومەی ترۆزی  باستن  باستێک  باستیک   باسلق
 باسووخ  باسووق  باسورمە  باڵووڵە  باینجان  بایەم   باینجانی سوورەوەکراو  
 بەتڵە  بەخسەم  بەربانگ   بەربەری  بەرچا  بەربەسێڵ    بەربەسیل  بەڕوو
به‌رتێشت  به‌رچا بەرچایی  بەرسێڵ بەرسیلە بەردڕکانە  بەرگەمێو  بەلەچەک
 بەڵغوور  بەنووشت   بەهارات  بەهاراتەكان  بەحشینک  بەنیشت  بەنش  بەیات
 بەیاتە        بچرك، پچرك،  بەڕوو    
 بچڕک  براسولغان   براندی  برساق  برمە  برمووت   برنج  بڕنووتی
 بڕۆش  بڕۆیش  برویش  بڕوێشی گەنمی برژاو  بریانی  بریژە  بژی بەرساق  
             بشافتن    بشاڤتن
  بفرا  بلەماج  بلووری خوێ  بلووری قەند  بنگ   بنکوانیلە   بنلەرەمە  بنووک 
 بنێشت   بنێشتی پوخت  بنێشتەتاڵە  بنێشتەخۆشکە  بنێشتی خۆشکراو  بنتیان     
 بۆغەڕەشە  بۆرەقانی   بودراو  بورانی  بوڕمان  بۆراو    بۆدراو  بورمە
 بۆرانی   بێسی  بێسیرە  بێشیرە  بۆرناش  بۆرانی بامجان    
 بیبار    بیباری سوور        
 بیبەر  بیبەری ڕەش  بیبەری سوور  بیبەری شیرین  بیچریک  بیرە  
                

 

.

 پاب  پاتە  پاتۆ   پاتۆكە  پاتۆڵە   پاتێ  پاتی  پاتیلۆک
 پاچە  پاچكە  پارێڤ  پاروو  پاری   پاریک  پاقلە  پاڵودە
 پاقلەوا          
 پاڵوودە          
 پەپە  پەپک  په‌پکه  پەپكەكولێرە   پەپکەکوللێرە  پەپۆکە  پەپۆڵە  پەتاتە
 پەچەک  پەتڵە  پەزێدە
 پەزێرە  بەرشێو  پەسمەنە  پەسێرە   پەسیرە ‌  پەلکەمێو  پەڵکەمێو  پەلکی پیاز
  
 په‌ڵووڵه  پەڵوڵەی شل  پەنیراو  پەنێر   پەنیر     
 پەنیر  پەنیری لۆرک        
 پراخ  پرالین  پراو  پڕپۆڵە  پرتەقاڵ  پستە  پشمک  پشی
 پلاو  پلاو دوکلیو  پلاو هه رشته  پلو ساوار   پڵاو   پنیراو  پنیری سور کراوه  پۆغین
  پووە          
 پیاز  پیازاو   پیرەزال  پیرەزاڵ   پیرخەنیلە   پینی  پیوانی  

.

  تازیلە  تاسکەباب  تاسمە  تاسووق        تاواهێلک
 تەبەرزە  تەبسی  تەپسی      تەشتارە  تەشتێ  
    تەماتە    تەواش  تەنتەنانی  تەیوانە  تەوەرزە 
   ترخینه      ترێ    تلۆلۆک  
 تۆراخ   تۆراغ        تۆڵەکە    
 توو  توور  تووراق    تووتڕک  تییرۆک  تییری  تیكە
تاشت       تێشتێ تێشت تاشتێ تاشتی
               

.

 جاجک  جاجکە  جاجکە پالمە  جاجکەتاڵە  جاجکەتیڵە  جاجکەخۆشە  جاجکەشنگ  جاجک خۆشکردن
 جاجگ  جاجگەگزک  جاچک  جاچکە  جاچکەتاڵە  جاچکەخۆشە    
        جۆرەک        
   جوجکاو  جۆ    جەدرەقە    جین  

.

 چا  چاترە  جاجر  چاچک      چاچەقوڵێ  چاچک  جاچكەر
      چه‌ره‌ز  چیوەرۆک  چه‌رمینه‌ی هێلکه‌  چێشتی گەنم و نۆک  چەوەندەر  چەترەقە
      چێشتی بەیانیان چێشت  چێشتی نیوەڕۆ    

 .

 حاجی بارام  حه‌لوا          حێل  

.

 خا  خاتەوە    خاریز  خاشیلا چاڤبەلەک   خاویلكە    
 خەپک  خەپكە  خەپلە  خەیار  خەڵپۆت    خەڵپووت  
     خرماو هیلکه   خورینی:xurînî    
 خوا  خواردنی به‌یانی    خورما  خوێ  خێ    خوێی سرکه‌

.

  داچێنە    دانەكوڵانە   ده‌م چوور  دانەوێڵە    دلمه  دۆڵمە 
  دۆ  دۆڕۆن  دۆکەشک  دوکلیو  دۆکوڵیو  دۆخه‌وا  دووخوا  دۆخاو
 دۆشاب  دۆشاڤ  دۆشاو دۆشاوی ئاوتەماتە دۆشاوی تەماتە دۆشاوی بیبەری تیژ دۆشاوی بیبەری شیرین دۆشاوی ترێی ڕەش
 دۆشاوی خەست  دۆشاوی خورما  دۆشاوی هەنار    دۆڵمە  دۆڵمەی کەلەمان  دۆشاوی ترێی سپی  دۆشاوی توو
 دانوو  دانوولانە  دانوولە          

.

               
   ر  ڕببەهەنار  رەحەتەللوقمی شروبی   ڕۆن  ڕۆنه‌كه‌ره‌  روغن    
               

.

 زەیتون        زەردێنەی هێلكەی سوورەوەكراو       زرنیخی

.

  ژڕۆر         ژاژکە      
           

.

  ساپ    ساجی ئه‌ستوور    ساردە  ساور  سەربەزیره  سه‌پک
   ساڤار  سەروپێ  سەرگووێلک  سەرشێو  ساوەر  سەوزەکان
 سەرتێشت:sertêşt            
 سەنگەسیر  سەوزەکان  سڵق    ساوەر    سەوک  سەوک كۆڵوی نان
 ستۆرک  
 سێو  سپێنه‌ی هێلکه‌     سرکه  سه روو پی  سپێناخ  سیر  سۆدە
  سندک
 سۆرەمەنی    سیرماست   ستورك  سماق    سوێراو  سپوچک
 سیر    سۆدە  سیفۆن  سیرەقورت      سووماق

.

 شەربەت   شەربەتی کەلەرم شەشدانگ شەوپاتە شه‌وچه‌ره
      شلەبرنج شلەبرنج  شلەساوەر        
        شورباو  شۆراو  شۆربای سیر  شورباو باد سرمه  شۆربای هه‌ژاران
شورباو اسرلک شورباو ترش با کدو شورباو هلکه به کورادەی شورباو کفته  شۆربای بروێش شورباو کارگ شوربای پنیر
شۆک        
 شێلم  شێلم بەترش    
 شیربرینج  شویت  شەشدانگ  شەوماندە  شەومەنە  شەومەند   شلكێنه‌‌  كشمیش‌
 شیر  شلکێنە  شیلەی دارەبەن    شلکینه  شلوور شیڤ:şîv  شیرەی میوە

.

  ف  فاسۆلیا   فافۆن  فراولە  فندق  فه‌ریكه‌ڕۆن فراڤین:firavî  
                   

.

 ڤ  ڤڵۆشە

.

   قارچک قاوەڵتی:qehwaltî  قاژ  قاش   قاورمه  قایرمە     
 قەرەخەرمان  قەڕنابیت   قەزاتمە  قەزوان
 قەیسی  قەیسی و رون قەرەتوون:qeretûn  قەلەموون 
 قەلیسێڵ    قۆخ    قۆره‌‌‌  قۆرن    
              قوڵكە  قوبوولی
     قوبوڵی  قەیماغ     قیمەی كفتەی ورد    

.

 کاردوو  کاردو پلاو کاردو گەنمه کوتاو کارگ  گارگ سورکراوه  کاکڵەکان کاکڵەگوێز  کاپوچینۆ 
 كاروان ئاشی    کاکاو کالەجوش کاڵەک كاڵباس کاھوو کایەلووش
 كەباب  کەپەک كەپەكی ئارد  كەتە  كه‌ره‌ کەرەپوو كەرەوس کاکڵەکان
 کەشک   کەشکە کەشکەک          
 کەلانه کەلەدۆش کەلەرم کەلەم به ترش کەلەرمی سووێرکراو ترشیاتی كەلەم دۆڵمەی كەلەم
زەڵاتەی کەلەرم سەلاتی كەلەرم    كەللـەپاچە  کەلەم   کەلەکونجی  كەنگەر  کەنگر
  كفتەی قلقلی  كزێنكه کفتە کشمیش کنگر  کنگر ماست کنگرو رون
 کوببە    کفتەی بروێش    
کودی دۆلمە    کولەکە کۆلۆی نان کوولەکە    
  كولێرە  كولێرەبەرۆن  کولێرەجۆ    كولێرە هەرزن  كولێرەچەورە  كولێرەی بچكۆلە   كولێرەی بەقیمە   كولێرەی پەنجەكێش
 كولێرەی گاڵگاڵی  كولێرەی ناوەشكێنە کوڵلێره  کولیچە  کولیچەبەخورما    
 كولیچە  كولیچەبەڕۆن    کونجی نەرم      
  کوولەکە     کونجی کووز کوییز
  كێتكە           
 کێک  کێکی ئیسفەنجی  کێکی بەشوکولاتە    کێکی خشخش    
         کیوی    

.

    گازۆ          
 گەرم  گەزۆ      گەڵامێو  گەنم  گەنمەشامی  گەنمە کوتاو  گەنمە كوڵاو
 گەنمەشیرە        گردە      
گۆشت گۆشتاو گۆشتاوی بە ماست          
    گۆشتی ئاژەڵ گۆشتی باڵندە گۆشتی بەرخ گۆشتی برژاو  گۆشتی بزب گۆشتی پەلەوەر
گۆشتی چندراو گۆشتی قیمە
گۆشتی مەڕ  گۆشتی گوڵک  گۆشتی مانگا  
  گوران   گوشراو گوشراوی خورما  گوشراوی کونجی ( تەحین)   گوڵاو  
گووفەک          گوێز  گوێزی ھیندی  
گێتکە گێووژ  گێوژ  گێزەر        
گیا برژیوه  گیپە        گیلاخه  

.

 لەبزینە    له‌په‌  لەپەبرنج  لەپی برنج  لەپی ساوەر  لەت  لەتەورگ
 له‌تکه‌نۆک        لۆر  لۆبیا  لۆبیای سوور  لۆرک
 لوقم   لوقمەقازی  لوقمی ئاوی  لوقمی شیرینی لوقمی مێوژ      
  لووش          
  لیچاڵ  لیمۆ  لیمۆندزی      

.

 ماست  ماستاو   ماستی چەكاوە     ماش ماشینه ماییچە 
       مەزە مەسکەت    مەی
 مەیرە  مەیلە          
 مترونجه     مریشک    مز  مزراویلکه  
 مل              
   مۆتە   مۆتی       مۆز    
 مورەبا مورەبای ئاڵوبالوو مورەبای باڵنگ    مورەبای بەهێ  مورەبای تووفەرەنگی مورەبای شووتی مورەبای گووڵ مورەبای هەنجیر
مورەبای هێزەر       موسکات        
 مێو    میوەکان      میوانی    

.

 نابییتک  ناسکەنان   ناسک  ناشتا  نانەترێ  نانەڕەقە  نانی بەیانی  نانی خڕکه‌ڵه‌ی ئه‌ستوور
 نەعنا  ناوساجی ناشتا:naşta  نان   نەخۆشەر نان وچایی بەیانی    نەبات
   نەخۆشەر      نقوڵ       نەهار
   نمەک      نۆک  نویشک    
 نیسک  نیسکێنه    نیسكی بەڵغوور     نیشاستە  نیو 

.

   وەردینەنانی      وەور  ووڵۆشە
 وێرەگا      وێژەن  وێژەنی گریا      

.

   هارد        هاڵە ترێ    
   ھەرمێ      هەریسە   هەڕشتە
هەرشتەی ئاشی هەرشتەپڵاو هەڕشتەی خاو  هەڕشتەی خاوی بۆنەدراو     
   هەڤیر      هەلوا هەلیماو   هەلیسە
 هەڵپشاوتن  هەڵووچە  ھەڵوژە    ھەنار  ھەنجیر  هەنگوین  هەنگوینی خورما
هورووش        هوڵۆشە    هێل
 هێلکه  هێلکەوڕۆن  هێلکه و رۆنی دووشاو    هێڵە  هێڵەپەپە    
 هیچهار    هیچکۆچی  هینگیڤ      

.

  یاپراخ  یاپراخی کەلەرم  یارەڵماسی  یەکاوە  یەوخە  یتیمچه

.

.

.

.