[ خوار ] خۆراک و خواردنەوە

 ئاب   ئابجۆ   ئاپراغ  ئاجیل   ئادامس    ئاراو   ئارخاڤک   ئارد 
 ئاردەپێچ   ئاردەوا   ئارددوولە   ئاردزرشک   ئاردوڕۆن  ئاردیی  ئارۆک  ئارینۆک
 ئازکە   ئاسیدە    ئاش   ئاشماست  ئاشی كەشكی  ئاڤ   ئاڤاترش   ئاڤاماست
 ئاڤپیزاڤ   ئاڤپیڤاز  ئاڤسیر  ئاڤشیلە   ئاڤشۆرک  ئالات   ئالبومین  ئاڵینۆک
 ئاو   ئاوبه‌ده‌مه  ئاوجۆ ئاوبه‌رسیله‌  ئاوپرته‌قاڵ  ئاوی قۆرە   ئاونەبات  ئاوی كەلەم
 ئاوی گەرم       
 ئەپرەخ    ئەرڤان     ئەزبیە  ئەسانس  ئه‌ستوورک   ئه‌ستوورکه  ئەستوک  ئەسپەناغ
 ئه‌سکه‌نجه‌مین  ئەسید  ئەسیدە  ئه‌شكه‌نه  ئه‌شكێڕک    ئه‌شكیڕک  ئه‌شكێله  ئەڤکینگ
 ئه‌ناشتا  ئه‌نایشته  ئەنەناس          
 ئسبێنه‌ ترموغ  ئشکنە   
 ئووقوورە    ئویونه‌وات     ئونیشک       
 ئیسیوه‌ت  ئیسۆت

.

 بابادەم  بادەم  باسترمە  باسترومەی ترۆزی  باستن  باستێک  باستیک   باسلق
 باسووخ  باسووق  باسورمە  باڵووڵە  باینجان  بایەم  باینجانی سوورەوەکراو  
 بەتڵە  بەخسەم  بەربانگ   بەربەری  بەرچا  بەربەسێڵ    بەربەسیل  بەڕوو
 به‌رچا  به‌رتێشت  بەرسێڵ  بەرسیلە  بەردڕکانە    بەرگەمێو  بەلەچەک
 بەڵغوور  بەنووشت   بەهارات  بەهاراتەكان  بەحشینک  بەنیشت  بەنش  بەیات
 بەیاتە        بچرك، پچرك،      
 بچڕک  براسولغان   براندی  برساق  برمە  برمووت   برنج   بڕنووتی
 بڕۆش  بڕۆیش  برویش  بڕوێشی گەنمی برژاو  بریانی  بریژە  بشافتن    بشاڤتن
  بفرا  بلەماج  بلووری خوێ  بلووری قەند  بنگ   بنکوانیلە   بنلەرەمە  بنووک 
 بنێشت   بنێشتی پوخت  بنێشتەتاڵە  بنێشتەخۆشکە  بنێشتی خۆشکراو  بنتیان     
 بۆغەڕەشە  بۆرەقانی   بودراو  بورانی  بوڕمان  بۆراو    بۆدراو  بورمە
 بۆرانی   بێسی  بێسیرە  بێشیرە  بۆرناش  بۆرانی بامجان    
 بیبەر  بیچریک  بیبەری شیرین  یبەری ڕەش  بیبەر  بیرە    

 

.

 پاب  پاتە  پاتۆ   پاتۆكە  پاتۆڵە   پاتێ  پاتی  پاتیلۆک
 پاچە  پاچكە  پارێڤ  پاروو  پاری   پاریک  پاقلە  پاڵودە
 پاڵوودە          
 پەپە  پەپک  په‌پکه  پەپكەكولێرە   پەپکەکوللێرە  پەپۆکە  پەپۆڵە  پەتاتە
 پەچەک  پەتڵە  پەزێدە
 پەزێرە  بەرشێو  پەسمەنە  پەسێرە   پەسیرە ‌  پەلکەمێو  پەڵکەمێو  پەلکی پیاز
  
 په‌ڵووڵه  پەڵوڵەی شل  پەنیراو  پەنێر   پەنیر     
 پەنیر  پەنیری لۆرک        
 پراخ  پرالین  پراو  پڕپۆڵە  پرتەقاڵ  پستە  پشمک  پشی
 پلاو  پلاو دوکلیو  پلاو هه رشته  پلو ساوار   پڵاو   پنیراو  پنیری سور کراوه  پۆغین
  پووە          
 پیاز  پیازاو   پیرەزال  پیرەزاڵ   پیرخەنیلە   پینی  پیوانی  

.

    تاسمە    تەماتە  تەواش  تاواهێلک    
 تەبەرزە    تەشتارە    تەشتێ  تەنتەنانی  تەیوانە  تەوەرزە 
   ترخینه      ترێ      
 تۆراخ   تۆراغ    تلۆلۆک    تۆڵەکە    
 توو  توور  تووراق    تووتڕک  تییرۆک  تییری  تیكە

.

 جاجک  جاجکە  جاجکە پالمە  جاجکەتاڵە  جاجکەتیڵە  جاجکەخۆشە  جاجکەشنگ  جاجک خۆشکردن
 جاجگ  جاجگەگزک  جاچک  جاچکە  جاچکەتاڵە  جاچکەخۆشە    
        جۆرەک        
   جوجکاو  جۆ    جەدرەقە    جین  

.

 چا  چاترە  جاجر  چاچک      چاچەقوڵێ  چاچک  جاچكەر
      چه‌ره‌ز  چیوەرۆک  چه‌رمینه‌ی هێلکه‌  چێشتی گەنم و نۆک  چەوەندەر  چەترەقە

 .

 حاجی بارام  حه‌لوا          حێل  

.

 خا  خاتەوە    خاریز  خاشیلا چاڤبەلەک   خاویلكە    
 خەپک  خەپكە  خەپلە  خەیار  خەڵپۆت    خەڵپووت  
     خرماو هیلکه       
 خوا  خواردنی به‌یانی    خورما  خوێ  خێ    خوێی سرکه‌

.

  داچێنە    دانەكوڵانە   ده‌م چوور  دانەوێڵە    دلمه  دۆڵمە 
  دۆ  دۆڕۆن  دۆکەشک  دوکلیو  دۆکوڵیو  دۆخه‌وا  دووخوا  دۆخاو
 دۆشاب  دۆشاڤ  دۆشاو دۆشاوی ئاوتەماتە دۆشاوی تەماتە دۆشاوی بیبەری تیژ دۆشاوی بیبەری شیرین دۆشاوی ترێی ڕەش
 دۆشاوی خەست  دۆشاوی خورما  دۆشاوی هەنار    دۆڵمە  دۆڵمەی کەلەمان  دۆشاوی ترێی سپی  دۆشاوی توو
 دانوو  دانوولانە  دانوولە          

.

               
   ر  ڕببەهەنار  رەحەتەللوقمی شروبی   ڕۆن  ڕۆنه‌كه‌ره‌  روغن    
               

.

 زەیتون        زەردێنەی هێلكەی سوورەوەكراو       زرنیخی

.

  ژڕۆر         ژاژکە      
               

.

  ساپ    ساجی ئه‌ستوور    ساردە  ساور  سەربەزیره  سه‌پک
   ساڤار  سەروپێ  سەرگووێلک  سەرشێو  ساوەر  لەپی ساوەر  _ شلەساوەر، لەپی برنج _ شلەبرنج.  
 سەنگەسیر  سەوزەکان  سڵق    ساوەر    سەوک  سەوک كۆڵوی نان،
 ستۆرک  
 سێو  سپێنه‌ی هێلکه‌     سرکه  سه روو پی  سپێناخ  سیر  سۆدە
  سندک
 سۆرەمەنی    سیرماست   ستورك  سماق    سوێراو  سپوچک
     سۆدە  سیفۆن  سیرەقورت      سووماق

.

 شەربەت   شەربەتی کەلەرم شەشدانگ شەوپاتە شه‌وچه‌ره
      شلەبرنج  شلەساوەر        
        شورباو  شۆراو  شۆربای سیر  شورباو باد سرمه  شۆربای هه‌ژاران
شورباو اسرلک شورباو ترش با کدو شورباو هلکه به کورادەی شورباو کفته  شۆربای بروێش شورباو کارگ شوربای پنیر
 شێلم  شۆک    
شیر برینج  شویت  شەشدانگ  شەوماندە  شەومەنە  شەومەند   شلكێنه‌‌  كشمیش‌
 شیر  شلکێنە  شیلەی دارەبەن    شلکینه  شلوور    شیرەی میوە

.

  ف  فاسۆلیا   فافۆن  فراولە  فندق  فه‌ریكه‌ڕۆن    
                   

.

ڤ ڤڵۆشە

.

   قارچک    قاژ  قاش   قاورمه  قایرمە     
 قەرەخەرمان  قەڕنابیت   قەزاتمە قەزوان
  قەیسی  قەیسی و رون  قەلەموون 
 قەلیسێڵ    قۆخ   قۆره‌‌‌ قۆرن    
             قوڵكە  قوبوولی
     قوبوڵی     قیمەی كفتەی ورد    

.

 کاردوو  کاردو پلاو کاردو گەنمه کوتاو کارگ  گارگ سورکراوه  کاکڵەکان کاکڵەگوێز
كاروان ئاشی    کاکاو کالەجوش کاڵەک كاڵباس کاھوو کایەلووش
 كەباب  کەپەک كەپەكی ئارد  كەتە  كه‌ره‌ کەرەپوو كەرەوس
 کەشک   کەشکە کەشکەک          
 کەلانه کەلەدۆش کەلەرم کەلەم به ترش کەلەرمی سووێرکراو ترشیاتی كەلەم دۆڵمەی كەلەم
زەڵاتەی کەلەرم سەلاتی كەلەرم    كەللەپاچە  کەلەم  كەنگەر  کەنگر
  كفتەی قلقلی  كزێنكه کفتە کشمیش کنگر  کنگر ماست کنگرو رون
 کوببە      
کودی دۆلمە    کولەکە کۆلۆی نان کوولەکە    
  كولێرە  كولێرەبەرۆن  کولێرەجۆ    كولێرە هەرزن  كولێرەچەورە  كولێرەی بچكۆلە   كولێرەی بەقیمە   كولێرەی پەنجەكێش
 كولێرەی گاڵگاڵی  كولێرەی ناوەشكێنە کوڵلێره        
 كولیچە  كولیچەبەڕۆن          
      کونجی کووز کوییز
   كێتكە    کێک    کێل  
         کیوی    

.

    گازۆ          
 گەرم  گەزۆ      گەڵامێو  گەنم  گەنمەشامی  گەنمە کوتاو  گەنمە كوڵاو
        گردە      
گۆشت گۆشتاو گۆشتاوی بە ماست          
    گۆشتی ئاژەڵ گۆشتی باڵندە گۆشتی بەرخ گۆشتی برژاو  گۆشتی بزب گۆشتی پەلەوەر
گۆشتی چندراو گۆشتی قیمە
گۆشتی مەڕ  گۆشتی گوڵک  گۆشتی مانگا  
  گوران   گوشراو گوشراوی خورما     گوڵاو  
گووفەک          گوێز  گوێزی ھیندی  
گێتکە گێووژ  گێوژ  گێزەر        
گیا برژیوه  گیپە        گیلاخه  

.

 لەبزینە    له‌په‌  لەپه برنج  لەپی  برنج لەپی ساوەر  لەت  لەتەورگ
 له‌تکه‌نۆک        لۆر  لۆبیا  لۆبیای سوور  لۆرک
 لوقم   لوقمی ئاوی  لوقمی شیرینی لوقمی مێوژ      
  لووش            
  لیچاڵ  لیمۆ  لیمۆندزی      

.

 ماست  ماستاو   ماستی چەكاوە     ماش ماشینه ماییچە 
       مەزە مەسکەت    مەی
 مەیرە  مەیلە          
 مترونجه     مریشک    مز  مزراویلکه  
 مل              
   مۆتە   مۆتی       مۆز    
 مورەبا مورەبای ئاڵوبالوو مورەبای باڵنگ    مورەبای بەهێ  مورەبای تووفەرەنگی مورەبای شووتی مورەبای گووڵ مورەبای هەنجیر
مورەبای هێزەر       موسکات        
 مێو    میوەکان      میوانی    

.

 نابییتک  ناسکەنان   ناسک ناشتا  نانەترێ  نانەڕەقە  نانی بەیانی  نانی خڕکه‌ڵه‌ی ئه‌ستوور
  نەعنا   ناوساجی    نان   نەخۆشەر      نەبات
   نەخۆشەر      نقوڵ       
   نمەک      نۆک  نویشک    
 نیسک نیسکێنه   نیسكی بەڵغوور     نیشاستە  نیو 

.

  وەردینەنانی     وەور ووڵۆشە
وێرەگا      وێژەن وێژەنی گریا      

.

   هارد        هاڵە ترێ    
   ھەرمێ      هەریسە   هەڕشتە
هەرشتەی ئاشی هەرشتەپڵاو هەڕشتەی خاو  هەڕشتەی خاوی بۆنەدراو     
   هەڤیر      هەلوا هەلیماو   هەلیسە
 هەڵپشاوتن  هەڵووچە  ھەڵوژە    ھەنار  ھەنجیر  هەنگوین  هەنگوینی خورما
هورووش        هوڵۆشە    هێل
 هێلکه  هێلکەوڕۆن هێلکه و رۆنی دووشاو هێڵەپەپە  هێڵە   هینگیڤ

.

  یاپراخ یاپراخی کەلەرم یارەڵماسی    
  یەکاوە  یەوخە
             یتیمچه

.

.

.

.