[ توێ][ توێ] توێکاری _ توێژکاری کە بەشێکە  زانستی پزیشکی و تەندروستی.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ئاپانتێز  ئاپاندیس  ئاتەگ  ئاجێ ددانێ   ئادرێناڵ  ئارچەن  ئارزەن  ئارزینگ
 ئارگووشک  ئارن  ئارنج  ئارۆشە  ئاروو  ئارووباڵا  ئارووهاڕ  ئاروت
 ئارێنە  ئاریینگ  ئاژنۆ   ئاژنۆدان  ئاسته  ئاستک  ئاسمانە  ئاسمانەو دەمی
 ئاسمانەی دەم  ئاشک  ئاڤک  ئاڤلدانگ  ئاڤۆ  ئاڤی  ئا‌ڤین  ئاگرگووشک 
 ئال  ئالەک  ئالخواج  ئالشکە  ئالگ  ئالوومە  ئاڵوو  ئانی
 ئانیشک  ئاوەخۆرە  ئاوه‌زه‌نگی  ئاوه‌له‌مه  ئاوەڵ منداڵ  ئاوبه‌نگ  ئاوپشت  ئاوسان
 ئاوسانی ئاوله‌مه‌  ئاوله‌مه  ئاوی ئاوله‌مه‌  ئاوڵەمە  ئاووپیایی
 ئەبرۆ  ئەبروو  ئەتەم   ئەدینۆید  ئەرەج  ئەردێنال  ئەرزەن   ئه‌رزن
 ئەرزنج  ئه‌رزنک  ئەرزینگ  ئەڕنەمووتە  ئه‌وڕوو   ئەژنۆ  ئه‌ژنۆدانان  ئەسپڵ
 ئەسپێ گوژە  ئەستە  ئەستۆ  ئەسترۆجین  ئەستوورایی  ئه‌ستوگورده  ئه‌ستوکورده  ئه‌سر
 ئه‌سرین  ئەسکەنج  ئەسکنجە  ئه‌شک  ئەشكنج  ئه‌سكنجه  ئه‌‌ڤک  ئه‌‌ڤیا
 ئەلەنگە  ئه‌لیک  ئه‌ڵق   ئەناروو   ئەندام  ئەندامێ زاووزێ
  ئەنی  ئه‌نیشک
 ئەوک          
 ئۆدیما  ئۆچک   ئووچک  ئوورک  ئه‌نیزک  ئۆورگ  ئوک  ئووریەلیشک
 ئوورک   ئووک    ئێخە  ئێت  ئێستک  ئێره‌مووک  
 ئێسقان   ئێسک  ئێسکەپەیکەر  ئێسکەکۆڵە  ئێسكی ڕوومه‌ت  ئێسکی ڕان  ئێسکبەندە  
     ئێڤنۆتە  ئۆرتۆپێدی        
 ئیستی  ئیسخوان            ت

.

 بابەلیچ  بابەلیشک  بابلیچک   باتوو  باداری  بارفیسک  بارووڵە  بازانە
 بازن   بازند  بازنداپێ  بازنگ  بازۆ   بازوو  باسک  بالەڵە
 بالگە  بالگەهـ  بالگۆگ  بالگیڤ   باڵابەرزە  باڵنج  بان مەڵاشوو  بانەگا 
 بانبانەگا  بانشان  بازنگ  باهۆ  بانمەڵاشوو  بەقالنگی   باهوو  بەر 
 بەبەلە  بەچک   بەچێڵە  بەرانەک  بەرەبەرە  بەرەش   بەریین  بەرچەنە
 بەرجۆم   به‌رچێڵه  بەرخەبەبە   بەرخەبەبەدار  بەرزک  بەرسک  بەرکەمەر   بەركوور
 بەركور  بەرکێ زەرداڤە  بەرگەدە  بەرگێ  بەرگوێزنگ  بەرمل     بەرموو    بەرموسڵان
 بەرمووسەڵدان  بەرناووک   بەرووگ  بەریان  بەربین    بەربینگ   بەغە  بەغبەغە   
 بەز  بەفشک   بەڤیل   بەلەک  بەلەگۆشک  به‌له‌م  بەلبەگۆشک   بەلۆکە
 بەلووکە
 به‌نده  بەوشی قۆڵ  به‌هیڤۆک     بنچەنەگە   بنسەر  
 برای تووتە  براتووتەڵە  بره  بڕبڕە  بڕبڕەی پشت  برژەبرژ  برڤەت  برڤێ
 بڕگە  برم  بڕناخ  برۆ      بڕۆک  بروێ  بری  پزدان 
 بژوولک  برژان  بژووڵک  برژانگ  برژێ      
 بناگوش  بناگوێ
 بنچەنەگە  بن چۆك  بنسەر  بن کاکل  بنگووێ  بنگووێچکە
 بنگەهـ  بنەگڵ
       بنپیل  بنهەنگڵ  
 بۆتەقە    بۆریچەی هەوا  بۆژی    بۆشایی جومگە  بۆشایی له‌ش  بۆق مل  
 بورگ    بروبزگور  بژانگ  برژانگ  بژۆل    
   بێژه‌نگی کوڵم  بێڤل      بێن    بێهڤل
 بیناقاقە  بیڤل  بیناقاقە  بیبیلە  بیز  بیلەک  بیناقاقە  بیهڤل

.

 پاتەسەر  پاتك  پاتك پان  پاچەقولێ  پاحنی  پاراسوو  پارەستوو  پارخان 
 پارخووان  پارسوو  پارۆی سان  پارووخان    پاروویی  پاژنە  پاژنی  پاسنا
 پاشەخرێ  پاشنا  پاشنی  پالسنا  باڵەكە  پاڵوو  پانێ  پانیە
 پانی  پاشپانی  پەناڕان   پازەند  پەنجەوانە  پەنجەی نیشانكردن  پانک  
 پەدوو  پەپکە  په‌رده‌ی ئاوله‌مه‌  پەراسوو  پەراسی  پەرانسوو  پەرەكە  پەنای گوێچکە
 پەڕە
 پەلەپەیکەر  پەیکەرە کۆ ئەندام    بەریین    پەناڕان  پەلكی چاو   
 پەڵان  په‌ڵه‌ڕیخۆڵه   په‌نجه‌   پەنجەبچکۆلە  پەنجەتووتە  پەنجەکەڵە   پەنجەگەورە  په‌نجه‌ی هیماپێکردن
 پەنجەوانە          پۆز  پوز  
 پت    پتک  پەهنی  پەحنی      
 پرچ  پرچۆک  پدوو  پدو  پودو   پدی  پژان  پژمل
 پستان  پستن        پشتچاڤ    
 پشت  پشتەسەر  پشتەپێ  پشته‌مڵ  پشتمل  پشت گه‌ردن  پشتەمازە
             
   پشتی گوێ پشتچەمیایی پشتچەمیو پشتخویل پشتکۆڤ  پشتکۆم  پشتکوور
    پشوو پشی     پف  پڕل
 پۆپ  پۆپە  پووز  پۆر    پۆڤ  پۆلکه  
 پوو  پوور  پووت  پوورت  پووزەر  پوك  بێڤل   پووك
 پێچک  پێچكە  پێدارە  پێشەنی     پێرچ    پێریکاریۆن
 پێسی    پێشە  پێشەسەر  پێشەخرێ  پێشەل  پاشەل 
 پی  پیزه  پیز  پوو  پووک    پێل    پێڵە  پێڵو 
 پدی   پیل  پیلوو   پدوو  پیم  پیوو  پیو  پییە
 پیزیی  ت

.

               
 تەپاسەری  تەپڵەسەر  تەپڵی سەر  تەتەڵە  تەرات  تەرختە    تەش
 تەشەنەك  تەشك   ته‌شك و تلۆر  تەلۆك  تەن  تەنەزەردە  تەنەسپی  تەندروست
 تەندروست بوون   تەندروست کردن  تەندروستیی   تەنۆلکە  تەنۆلکەی پاڵاوتە  تەنی ئیسفەنجی  تەنی بەستەر  تەنی خانە
 تەنی منداڵدان  تەنی ناووکی        تەوەرە پەیكەر  تەوقەسەر    
 تەوێر  تەوێڵ            
 تپلابەرانكێ  تپلابەرانێ  تپلکێ  تپلا ناوه‌ندێ  تپلكێ نیوه‌كێ  تپلاشادێ   تپلاقچیلك  تپلابەرانێ
   تبلی ناوی  تپلارۆخێ          
       ترەختە  تفنك    تلیا شەهادێ  
     تۆقەسەر      تلیاگردی    تۆماو
 تۆمەڕۆ  تۆمەڕۆبڕین  تۆمەڕۆدڕوونەوە  تۆمەڕۆکۆنکردن  تۆمەڕۆگرێدان       
 تۆوەڕۆ              
               
 تووتە   تووتەڵە    تووك  تووکەبەر  تووکی بەر     توێڵ
 تیژەهەوکردنی جومگە  تیغەی پشت  تیغەی پشتی  تیغەڵەی پشتی    تیرەقی پشتی  تینتینۆكە   
 تیلەقەی پشتی        تیغەرە
 تیغەرەی پشت  تیرەغە  

.

         جمگە  جمژگە  جوجكه‌ سمت  جمک
       جومگە  جومگە ئاووسان  جومگەئێشان  جومگەبڕین  جومگەهەوکردن
 جومگەی بزۆک  جومگەی ئانیشک  جومگەی ریشاڵی  جومگەی دەست  جومگەی سینۆڤیاڵ  جومگەی خڕ  جومگەی ئەژنۆ  جومگەی زیناسا
 جومگەی لاولاوی  جومگەی کۆندیلی  جومگی مەسای  جومگەی کاکیلە  جومگەی کەلەکە  جومگەی ڕان  جومگەی دەست  جومگەی کرۆژنەیی
 جومگەی نیوەبزۆک  جومگەکانی بڕبڕاگە  جومگەی بانەگا  جومگەی گرێ پەنجەکان  جومگەی چۆڵەمەیی  جومگەی پەراسووبڕبڕە  جومگەی پا  جومگـەی ناوشان
 جومگەی پا  جومگەی مەچەک و شانەدەست  جومگەی مەچەک  جومگەی لوولەیی  جومگەی بازوویی  جومگەی تۆپی  جومگەی ران  جومشگە
   جێندك  جێنووك  جێنیك  جومگەی پا      
          جیقەتۆڕە  جیقەدانە  جیقڵدان    جیك
             جینك  جینووك

.

 چارە  چارۆکە  چاروەز  چاق    چاڵی چاو    
   چەپال  چەمپیل  چەمپل  چه‌ناگه‌   چەورایی ناوزگ  چه‌نه  چه‌نه‌گه
 چناکه        چمچ  چنین  چنچک دانیشتن   چنراو
         چۆڵەمە    چۆك  
       چوچەڵە     چیکڵدانە    
       چیلکە        چیپ

.

     حاپاندێز          
               

.

 خا   خازمیک  خاڵگە         خلێف   
       خەپشە  خەپلە     خەتە( فە)
   خنخنک    خمخم    خرتک    
   خاوبوونەوە  خاوبوونەوەی ماسوولکە          

.

         داڕسان      
 ده‌نگی ئاوله‌مه‌  دەسوانە  دەنە  دەندە  دەستەوانە  دەست   دەنكە  دەس
 دەمەوانە  دەفەی شان             
 ددان  دران    دفن  دفن بەراز   دگان    دم
 دنان   دووشاولسە  دۆشاومژە  دفن  دیفنک      
               
         دیم  دیسك  دیمە  

.

      ڕان      ڕانکێ    ڕاگوچزراو
 ڕەپە        ڕه‌زانوو    ڕەشکێنەی چاو  
   رزانوو            
       رۆندك  ڕەقە        ڕۆماتیزمە تیژەهەوکردنی جومگە
 ڕوو  ڕوومەت            
           ڕیخۆڵە  ڕیخەڵۆك  ڕیخۆڵه‌كوێره

.

      زاخ    زانوو      
       زەند  زەرنەقوتە  زه‌نگۆڵ  زەنگە  زەنداپێ
       زەندانە        زنخدان
 زگ  زراو  زرانی  زرانوو  زارەگا  زڕنەتووتە  زمانە  زمانەجکۆڵە
 زۆنک              
 زێ              
   زیخ     زیزه‌ڵه‌    زینچ    

.

       ژان        
     ژه‌نوو          
   ژنۆ  ژێرناووك          
               
  ژێ  ژێرگوێ  ژێرشان          
   ژی            

.

       ساغ        
 سەر  سەرقولەقاپەنە  سەری جومگە  سەرکوڵمە  سەرپێڵوو  سپێکوژە  سەرشان  
 سپێرم  سك  ستۆرك  ستۆکورك  سڵامەت بوون  سڵامەت  سنسل  سمت
 سنگ      سپێنە‌    سینگ      
 سۆما  سۆرسۆرک        سیقەتۆرە  سیکەتۆرە  
 سووزەنە  سوورێنجک  سوورچك  سوورینە  سووقان  سووتانەوەی  تۆمەڕۆ    
 سوانی جومگە              
 سێ به‌نده    سەرشان    ستۆکڕک    سوکر    
 سی  سیپەڵاك   سیپەلك  سیرۆچکە        

.

  شاپەڕ    شاخوێنبەر  شادەمار  شاڕێ
 شان   ‌شانه    شاقەل  شەرمگا    شانه‌ له‌ له‌ش  ت
 شه‌ویلاکه    شه‌ویلاگه‌ی خواره‌وه‌          شەپیلک
 شه‌ویلك  شەویلکە  شەویلگە  شەویلگەی خواروو  شەویلگەی سەرەوە  شەویلگەی کرۆشتن  شەویلگەیی  
   شلاوی جومگە   شلەی نێو منداڵدان  شیلکەی سەرە       
                     شیپك

.

       عور        
     غەبغەبە          

.

               
     فرنك      فرمێسك    

..

 قامك  قامکە تووتەڵە  قامکەچکۆلە          
 قامکی گەورە  قامک گەورەی دەست  قامکەگەورە  قامكی نێوه‌ڕاستێ  قامکی شادەی  قامکی شاهـ  قامکێ قونێ  قامکەقوچە
 قامكامەزن     قوڕقوڕاچکە      قەرەقۆچ  قەوارە  قەپۆز
 قژ    قەلادۆشە    قەمبوور   قلیچ      قڵخ
 قەپاڵ   قەپێلكی چاو    قۆڵ   قەلداس    قوولبێڤل  قووڵکی چاو
 قورگ  قولەپێ  قوڕقوڕاگە لە دیووی دەرەوە  قوڕقوڕۆچکە  قوڵقۆڵە  قوڕناسك  قورئانیسك  قوڕقوڕاچكە
   قوز   قوون  قنگ      قیتكه  

.

     کاپۆڵ    كاریتەی پشتی      
 که‌پ  که‌پووبڕیاو  که‌پووڵ  كەللەسەر  که‌پی لەڤ  که‌پی  كەزی  كەلەكە
 كەپك  كەپی            
 کەپۆ  که‌پۆبەراز  کەپۆبەران  که‌پۆڕاسان  که‌پۆزل  که‌پوو  کەلە  کەمەر
 کڕاگڕاە  کرتێنکەی جومگە  کڕکڕاگەی جومگە      کماخ  کلک   کلۆت
       کۆم  كۆتك  کۆڵەگەی سینگ  کۆنەهەوکردنی جومگە  كۆرڵه‌ڵه  
     کەپی  کەپوو  كەڵەموست   کلکەکەڵە  کلگکەڵە  کوونەلووت
  کۆم
   کوڵۆت        کوکرە  كورك  كونالووت
 کولوپانک  کوڵم  کوڵمی  کوڵمی ڕوویی  کوڵمێ تەوێڵی  کوڵمی کاکیلەی سەرویی  کوڵمی کێلانەی چاوی  کوڵمی لاجانگی
 كونی كەپۆ  كونك  کوڵمک      کڕکڕۆچکەی گووێ  كۆپک  
        کورکە        

.

 گەپ  گه‌ردن  گەدگ  گه‌ده  گەروو  گەلپ  گه‌ڵاله  گەوور
 گه‌لوو        گەردنی پێ    گەروو  
     گژك  گوێزنگ  گۆشەک       
   گۆشتی ژێرچەنە  گۆشتی ددان  گۆنام  گۆن  گۆنا  گونك  
 گیس              

.

    لاپا   لاپێ  لاشه‌ویلک  لاجانگ  لاق  لاقوون   لاجان
 لەتەر   لاپەراسوو     لەخرتەچوونی جومگە  لەشپتەو  لەشساغ  لەشساغ بوون  لە جێی خۆ بزووتوو
 لەجێ ترازاو  لەجومگەدەرچوو  لە جێ ترازان  لەجومگەدەرچوون  لوویت      
    لووت   لووتزل  لسکە  لوولاک  لمبۆز  لینگ و لەتەر  لمووزی ووڵاخان
 لێو           لیت    

 

.

       ماسوولکە  ماسوولکەی کوڵم  ماسوولکەی پوز  ماک 
           مەچەک  مه‌لۆتكه  مه‌نی
 مەلاشوو  مەلاژگە  مەلاژوو  مەڵازە  مەڵاژوو  مەڵاشوو  میچی سەرەوەی دەمیە   مه‌ڵاژک
   مەم   مەمە  مەمک    
 مرۆخە  مله‌قۆچه  مفگە  مل  مل ئەستوور  منداڵدان   مژۆڵ  منداڵی له‌بارچوو
 مۆرتخە               مرۆڤ
 موو  مووزەر  مووزەرد   موورەغە  مرووخە  مۆغەرەی پشت  موورگە  مووی بەر
      میاچەمان    میتكه     مییوەر  

.

 نارك    ناوچاو  ناوچاوان  ناوچەوان   ناوەرە  نێره‌مووک  
   نەرمەقووتە  نێوان شان          
   ناودەست  ناودەس  ناولەپ      نێك  نێوچاوان
     نێوچاوان    نێوەر      

.

 ووژه‌نگ              ووڵەوڵووتێ
   وەتە      ورزنگ  ورگ    
 وژینگ    وێسم  وێڵاش         

.

   هاروو            
 هه‌ڵمه‌قووته  هەناسە  هەنی  هەنیە   هەترەش  ھەنگۆڵ  هه‌ژنۆ  هەستی
 هەست بە قورسایی نەکردن  هنارك            
         هوون      
       هه‌رێژن    هێسك  هێلوون  هێلکەی گون

.

.

.

.