[ ڕوو] ڕووەك 

 ئابانۆز   ئابری  ئابنووس  ئابنووسی شین  ئاجاڕ  ئاجرارەگ  ئاجڕا  ئاخ 
 ئاخچه‌باش   ئادارک
 ئادارۆک  ئاراجید  ئارام   ئارەوەن  ئارتیشۆك  ئارج
 ئارزەنگ              
 ئارژنگ  ئاروو  ئاروولە   ئاروونگ  ئاروێ  ئارینۆک  ئاریباریی  ئازالێە
 ئازەرگۆن   ئازیکە  ئاژک    ئاس  ئاسپاگەس  ئاسپه‌ناخ  ئاسپوور   ئاسمین 
 ئاسۆ  ئاسیون  ئاغاجه‌واش  ئاغچی واش  ئافزەلەلك  ئافات  ئاڤزەلەلک  ئاڤەنۆس
 ئاڤپەنگ  ئاڤۆک  ئاڤۆکادۆ  ئاڤتێگەریایی  ئاکاژوو  ئاکه‌س  ئاکاسیه  ئاکاسیای سینیگاڵ
 ئاکانسوس  ئاگامەس  ئاگرەسۆتە  ئالئال  ئالالە  ئالۆبالۆ  ئالوج   ئالیسۆر
 ئالینک   ئاڵاخ  ئاڵئاڵ  ئاڵالە  ئاڵەت  ئاڵەتە ڕەش   ئاڵەتە سوور  ئاڵەت فرەنگی
 ئاڵەتەکێویلە  ئاڵه‌قۆق  ئاڵه‌كۆك  ئاڵه‌كۆكه‌پرچنه  ئاڵه‌كۆكه‌ ریخنه   ئاڵفپێچ  ئاڵقه‌تیز  ئاڵۆز
 ئاڵۆشه  ئاڵووباڵوو  ئاڵووباڵووی  کێوی  ئاڵووبالووی جەنگەڵی‌   ئاڵووچه   ئاڵیقۆق  ئاڵیکۆک   ئاڵینگ
 ئاناناس  ئاندرێشە  ئانسۆلۆجی    ئانسریدیا   ئانسریدیۆم   ئانگو   ئانگور
  ئانگوری  ئاوەخۆرە  ئاوەژی  ئاروونگ        
 ئه‌باکا  ئه‌بانۆز  ئه‌به‌د  ئەبەنووس  ئەپلۆک  ئه‌تفك  ئەتلەسی  ئه‌جووڕێ
 ئەچیلیا  ئه‌بانۆس      ئەرزێڵ  ئەستەرک    
 ئه‌خلاموور  ئەدابابا  ئەراک  ئەرجن  ئەرخەوان  ئەرز  ئەرزن  ئەرزنی
 ئەرژەن  ئەرژن  ئەرغەوان  ئه‌رغه‌وانی سوور  ئەرموود  ئه‌ریوفی  ئه‌ریوفیی گه‌ڵاگوێز  ئه‌ریوفییه‌ هه‌نجیر
 ئه‌ریوفیی مێو  ئه‌ریوفیی هه‌رمێ  ئەزالیا  ئه‌زبۆله  ئه‌زبێ  ئه‌زبێ کێویله‌‌  ئه‌زبێله  ئەزگیل
 ئەزمانگا  ئەزمیری  ئەزوا  ئه‌سپارس  ئه‌سپارگه‌س  ئەسپەرەم  ئەسپەرزە  ئه‌سپەرم
 ئه‌سپه‌تد  ئه‌سپه‌ستا  ئەسپەک  ئەسپەکی  ئه‌سپه‌ن  ئەسپه‌ناج  ئه‌سپه‌ناخ  ئە‌سپه‌نه‌ر
 ئەسپەند  ئه‌سپه‌ندار  ئه‌سپه‌نده‌ر  ئه‌سپه‌نده‌ری سپی  ئەسپۆن  ئه‌سپێناخ  ئه‌سپیدار   ئەسپیرۆلا
 ئەسپیلیا  ئەسپینگ  ئه‌سپنگی به‌نه‌  ئه‌سپینگی به‌فێ  ئه‌سپنگه‌ ماینه‌  ئەستیلب  ئه‌سترۆمیا  ئه‌سته‌رک
 ئەسترێلك  ئەسرێلك  ئه‌ستڕی  ئه‌ستڕی زه‌ردکه  ئەسرەمووک  ئه‌سفه‌ند  ئه‌سفیسکیا  ئەسکەری
 ئه‌سكۆكاتیا سۆته‌كه‌ی بەزالیا  ئه‌سكۆكاتیا سۆته‌كه‌ی پاقلە  ئه‌سکوچیتا  ئه‌شه‌دبۆ  ئه‌شخه‌ڵ  ئەشرەفی  ئه‌شكیلۆك  ئه‌شنه
 ئه‌شێف  ئه‌فتیمۆن  ئەفسەنتین  ئه‌سپه‌نده‌ر  ئه‌سپه‌رزه  ئه‌قاقیا  ئەكاسی  ئه‌كسیلا
 ئه‌ڵته‌رناریه‌ په‌ڵه‌  ئەلیسووم  ئەلدەر  ئەللو   ئەلووجە  ئەلووژە 
 ئەمسۆنیا  ئەموسڵا  ئەنانانس  ئه‌نبه
 ئەنییسوون  ئه‌نجه‌روت  ئه‌نجوور   ئه‌نده‌کۆ  ئەندەلوس  ئه‌ندرۆسۆم  ئه‌نزه‌رووت  ئه‌نگوور
 ئه‌نگیر  ئه‌نگینار  ئه‌نیوه‌ر  ئرج  ئزمری  ئسپێناخ  ئسوه‌ن  ئنجنار
 ئۆنجە  ئۆفریس  ئۆمه‌سلا  ئۆیدیۆم  ئورڤەرا  ئووشی  ئوناگراسیا  ئونجە
 ئێو   ئێشوو   ئێسپێناج  ئێرگۆت  ئێرڤست  ئێبلیا  ئێسپێناخ  ئێلوو
 ئیپۆمۆێا  ئیسپیناخ  ئیزگیل  ئیسۆت  ئیسیوه‌ت  ئیراک  ئیکەبانە  ئینجاره

.

 بائام  بائۆباب  بابرده‌ڵه  بابن  بابنەپێچ  بابوونە  باپیری  بابلابک
 باتسکە  باتینۆك  باجان   باجانەسوور  باجانی ڕەش  باجك  باچك  باچیک
 باتۆڤ  باتینک   باخۆخە  باداک  بادام  بادەم  بادەمچە  بادەمستان
 بادەمی تاڵ  بادەمی خاكی  بادەمی ژێرزەوی  بادەمی زەمینی  بادەمی زەوی  بادەمی شامی  بادەمی شیرین  بادەمی كێوی
 باده‌می کێویله‌   بادەمی هاڕڕاو  بادەمی هیندی  بادڕەنگ  بادرخان  بادیان  بارهنگ  باروونە
 باریلی  باڕووتە   بازلیا  بازیوان  باژری  باسیلی  باڤی  باقوو
 باقلك  باگیڤ  بالجان  بالمۆنی   بالنگۆ  باڵنگ  بامبوو  بامجان
  بامجان فەرەنگی  بامێ  بامیە  بانیان  بانیان تری  باوام  باودەم  باوەشێنە گیا
 باوەنیە  باوی  باوی ژێرزه‌وی  باوی زەوی  باوی شین  باویلکە   باویلێ  باوییلكە
 باهەنجیر   باهێڤ  باهیڤ  بایەم   بایەو  باینجان  باینجانی ڕەش  باینجانی سوور
 باییلكە  بایلکە   باویلکە          
 بەیازە  بەتولین  بەحشینک  بەرەبایەف   بەرەزا  بەڕەشک   بەرەوە   بەڕبین 
 بەردەشکێن
 بەردەگیا   بەردەمووکانە  بەردۆک  به‌رزه‌لنگ  بەرزەواج  بەرزلینگ  به‌رسیله
 بەرکەمەر  بەرگەڵا  بەرگەمێ  بەرگووارە  بەرگوولە  بەریەمێ  بەری یەک دەنگی  بەڕەزا
 بەڕەزە  بەڕەژە  بەڕوو   بەڕووڵە  بەرپێنە  بەزروونج  بەزوونج  بەعییڤ
 بەقەری  بەقدەنووس  بەکربەگی  بەلازیز   بەلالووک   بەلالیسک  بەلالیک  بەلەدوون
 بەلەزێ  بەلەسان  بەلەشوانە  بەلەک  بەلەکەشیرینە  به‌لبه‌له‌شوانه  بەلبەنی  بەلچم
 بەلقران  بەلۆ  به‌لۆچه  بەلوو  بەلوانە  بەلی  بەلیک  بەڵک
 بەڵالووک بەڵالووکەکێویلە   بەڵالووكی كێویلە  بەڵاڵوک  بەڵاڵووک  بەڵاڵوێ  بەڵخەدار   پەلووک باخی
 بەنا  بەنارۆمی   بەناڕۆمی  بەناشوانە  بەنەشیشۆک  بەنەفش  بەنەووشە  بەنەوش
 بەندەكە  بەندەڤێ  بەندک  بەندۆک بەندۆكە  بەنزەرك  بەنۆڵە   بەنووشت
 بەنۆڵە   بەنیشت  بەووز     بتمیک    بەرفین  بەهێ
 بتمیک  بچ  برامازگ  بنەبەڵەک  برۆمێلیا بنووشووکە  بەنی تۆر  
 بەهیڤ  بەهیڤ ئاژنگ  بەهیڤ تاڵ  بەهیڤ تەرک  بەی  بەیانە   بەیبوون
 بتە  برالە  براڵۆک  براڵوو      براڵووک  براڵوویی  بڕاڵوێ  بردیی
  بخورد،  برنجداس   برایمە بۆگەنە  بڕەسۆڕە  بزبێزی  بزێبزی  بزگێیلە   برک
 برنجمشك  برنجووشك  بزۆ   بزگیلە  بزنگره   بژ  بژی  بستە
 بستەی سودانی  بستەی کێلگە  بستیك   بسك  بسكۆڵ   بسكۆڵە  بسکیلە  بسیرە
 بشکۆژ  بشکۆڤ   بشکۆفت  بشكووژ  بنچخ  بنکەڤیک   بندەهلۆک 
 بڤز  بزبزۆک  بغورد    بغوردی سوودان  بغوردی کوردی  بغوردی مریەم  بلازیز   بلالووک
 بلەت  بلج   بڵاڵە   پڵچ  پڵچی  بن لق   بنەوشۆک  بنچك
 بنباقۆزە  بنبەرد  بنەگۆگەم   بنلق  بنگۆل  بنگۆزەڵە  بنبەردەقە  بنبەردووکە
 بنەوش  بنیشت  بلووێر  بوخورد  بنبەردووگ  بووز  بووزە  بووسەڵی
 بۆخاوە  بۆخۆشکە  بۆڕ   بۆق  بنەگۆزەڵە   بنەگۆزروان  بنووشووکە   بنەوش
 بنەتاتی  بنتاتی  بندارۆک  بۆگەنكە   بوودینە  بووغاو  بووكك  بووهيشك
 بووکک     بهـ  بهنو   بهنوونی   بهۆرك   بهۆک  بهێ
 بێ  بێربێرۆک  بێرگامۆت     بێسانتەمارە    بێزەڕوو  بێزروو
  بێژان  بنێشت    بنێشتەتاڵە بنێشتی خاو بنێشتۆکە   بۆمادەران  بۆمارانە   بێنخۆشک
 بنێشتی کەرێ  بێولگ  بێهـ  بێویژان  بێژان  بووژان   بێسیرە  بێڵەهەڕ
 بێزا   بێزەر  بیبه‌ر   بیتەڕ  بیرمشک  بیرمۆک  بیرمیشک  بیزا
 بیدۆیدس              
 بیزەر  بیش  بیشەنگ  بیڤیر  بیک  بیکۆل  بیگ  بیگنۆنیا
 بیلیلک  بیمیشک  بینەکار    بیۆک  بیویژان  بیهـ  بیهۆرك  بیهەنجیر

.

 

 پاپایە  پاپل  پاپیرۆس  پاتاتیز   پاتچۆلی  پاپاقلۆزە  پاپریك   پاتک
 پاتۆڤ  پاچیك  پاخراوتە  پاخڕ  پارپار  پارز  پارزی  پاژەڕەژ
     باڕێزە          
 پاری مهێ  پاری میهر  پاژەڕەش  پاشای  پاڤك  بارهنگ  پشیلۆکە  پاڤك 
 پاقلانچكە    پاقلە        پاقڵۆزە  
 پاقلینچکانە   پاقلیجك    پاکەرشێلە  پایزە  پالال  پاڵمە   پالیتە
   پاکەپاکە     پەفك  پەپولەپایزە    پشیلەپایزە  پان  
 پەپولەپایزە  پشیلەپاییزە   باڕێزە  پەتاتە        
 پەپلانیۆز  پەپۆ  پەتاتە  پەرپینە    پەڵپینە  پەڕی گوڵ  پەسیرە
 پەم    پەمۆ  پەموو  پەڤك      پڕچەکۆڵ  پڕپڕە
 په‌رده‌عروس  پەڕەسپی  پەتاتە  پەلەسوور  پەنەرێشكە   پێچەك  پەڵك    پەنیرشك
 پەرەنێشك  پەنەرشكە  پەژە   په‌ژه‌ڵ  پەڤک  پەنجۆڵەژەن  پەرمێشك  پەزشكە
 پەرەنێشك  پرمێشك  پەنەرێشكە  پەفک  پەزشكە   پزشكە  پەرەنشك  پەنیرشك
 پزشكە  پەژیک  پتێتە  پەڵپێنە  په‌ڵک  پەڵپینە  پەرمێشك  پەنەرشكە
 پن  پنج  پنجار  پنچك  پنچكەكەرانە  پەمبلۆكی  پەنجار  پەنجەی مریەم
 پتپتۆکە  پڕپڕە  پرچۆكه‌   پرچاگەنم شامی   پژی  پڕپڕە  پۆپکە  پرمێشك
 پستە  پۆستی  پستی  پستەق   پشیلۆکە  پشپشۆک  پسڵ  
 پرزانگ  پشکۆک  پوولاک  پیلەک
 پندی چوارپێ  پندی هه‌رمێ  پندی هه‌نجیر  پێرک  پیسزک  پنس  بیلون  پنگ 
 پێکووڵه‌  پرپره  پێچووکه  پسنچک  په‌ڕش(بڕوێش)  پیرایشۆکه   پۆپە  پۆپیتە کەڵەباب
  پۆپنە  پاقله‌ی ده‌نك سپی  پاقله‌ی ناووك سپی  پشیلۆكە  پۆلكە  پشکەگوڵ  پووشان  پنجک
 پووشوو      پوونگ  پوونگە ڕێوی  پوونگە سپی  پوونگە كێفیلە  پوینە
 پوینەچەرمە  پوینە دەیمی  پوینە رواس  پوینە كێویلە    پوشک  پۆشەگا  
       پێرک  پێشە  پێكەوك    
   پوویس  پوونگە          
   پیستیل  پیوونز  پیشۆک  پیفۆك  پیشۆك  پیفە   پیفەلۆک
 پۆلن       پیازی هورچ
     پیازەخوگانە  پیازەمارانە  پیازەمشکانە
   پێچن  پێچنەكێویلە      پێمریشکە    
 بیدۆیدس  پیفۆک   پیفوو            پیام 
             
 پیڤەلۆک  پیڤۆک  پیڤۆنگ  پیڤیر  پیۆک  پیۆنز  پیوە  

 

.

 تاتوورە   تاتوولە
 تانتۆز   تاڵینتۆز  تاڵیتۆز  تاڵیتۆسک  تاریتۆسک  تانجەخەرووس  تایلە  تاڵوو
 تاڵکه‌پیرانه  تاڵیشکه  تاڵی شاری    تاوڵەکێفیلە     تاووگ  
 تەرازان  تەراڤی  تەرەب   تەروو  تەرو  ته‌رزی خه‌یار    
 تەڕاش  تەڕە  تەڕەپیاز  تەڕەپەنە  تەڕەپیواز  تەڕەتەوەن  تەڕەتوو  تەڕەتووڕە
 تەڕەتیزە  تەڕەسڵێمانە  تەڕەلەیلان  تەڕەماش  تەڕەوون  تەڕبی  تەرتیزەک  تەرەوەن
 تەربی  تەستەزنیگ   تەڕەبنە  تەقلە  تەپەدۆر  تەماتەمارانێ  تەڕەبی  
 تێرویی          تەماتە   تەماتە جنانە  تەماتە جنانێ
 تەنگيز    تەوەس    تەوسكە    تەووسكە   
    تسوگا  تلپ  ترە  ترێ  تفڕەوەن  تووسوورە  تۆماتێز
 ترپ  ترشۆکه    تۆسی نه‌    تیرۆ  تەنگز  تفی
 ترشۆکه‌خاسه‌  تیسمۆرکه   ترشۆکه‌گایه    تلۆتەک  تلۆڤە  تفتەگیا   تڤسك 
   تۆڕتۆڕ    تۆڕاسک  تۆڵەكە      
   تۆوسپی    ‌‌  تورنج    تاڵکه‌ماره  
    تۆماتیز  تورەكیشە    تەپڵەگوێنیە    تیشەمبی     
 تۆول  تۆوڵەكە            
 توو  تووت  تووەڕەشە  تووەسوورە  توور  توورەزەڕە  توورەزەڵە  تووڕەشک
 توورەشوانە  تووڕەق  تووتن      تووزك     تووشەڵە   تووشەمی
 تووی سوور  تووی وشک   توویە  توولەزەڕە  تورەكیشە  تووی ڕەش   تووی سپی  تووم ڕەكیشە
    تووزک  تووتم  توترك  توورك  توتوم  توتم  تووم ڕەكیشە
  توی   تویە  تێكوڵی گووێز  توێكڵی گوێز  تووی ئاڵتونی  تووەسوورە  تێسووە كەرانە  توێسییەبزنانە
 تیسوو   تیسووه‌بزنه  تیسووه‌گایه  توور  تووری ڕەش   تووری سوور     تێسووێ
 تووربە  توورش  توورشكە  تورشێنەك  توورشێنەك  توورشكە  توێسییەكەرانە  توورك 
 توترك   تیکان  
 تۆرپ  تۆرپە  تڤر  تەڤرك   ترب
 توویس    تۆیسی  تۆیسوو  تێسوێ  تیسووێ  تۆسی  تسوێ
 تیرتیرۆکه  تیلماسک  تیتلیسک  تیتن  تیتوو  تێسوو    

.

 جاتره  ‌جاترەدەشتەکی  جاترەکێویلە    جاترەی ئەسپ  جاترەی فارسی  جاجك  جاجكە  جاجكە پالمە
 جاجكەتاڵە  جاجكەتیڵە  جاجكەخۆشە  جاجكەشنگ  جاجگ  جاجگەگزك  جاچك   جاسفت
 جاسیون  جاف  جافەری    جافەری کێوی  جافلقێنە  جافیلۆن  جانەر   جانەمەرگ 
   جۆ ،  جه‌  جەباری       جەعفەری  جەعفەری کێوی
  جەواڵوو  ‌     جەهـ  جەهە    جه‌هته‌ر  جەهداسک  جەهداسی  
   جرێش    جەوی  چاران چەقیلە      
 جۆ  جۆباخی  جۆتاڵە  جۆداس  جۆدان  جۆزستانە  جۆسێ  جۆشڕەبە
 جۆفەرەنگی  جۆک  جۆکێویلە  جۆهەشتدان  جۆی ڕەش  جۆی سپی  جۆی شامی  جۆی شەشپەڕ
 جۆی هوورچ  جۆرجیا  جۆزبوویی  جۆی کێوی  جۆشیرە  جۆشیلە  جۆی هەشتپەڕ  جۆزناق   
   جنارە    جنچک    جووێ  جێرانیووم  جهێ
   جێرك  جەبەش  جیوەی گیا        جیڕجیڕۆک

.

 چاپانە سەرێ  چاترە  چاخشوور  چاران چەقیلە  چارەچەقیلە  چارکندێلە  چارۆکە  چاڤبازە
 چاڤچیچک  چاڤڕەشۆک  چاڤرۆکە  چاڤشین  چاڤمارک  چاڤچیلک  چالووک  چاڵۆک
 چام
   جاوەپشیلە  چاوەقڕقاوڵ  چاوەگا  چاوبازە  چاودەر  چاوکەجیلان  چاوکەژیلان
 چاویلکه  چاوبۆرە  جاوپانکە  چاڵی چەقیلە  چاوکوتکە   چاوئێشە    
 چەبت  جەت  ‌‌‌  چەدەنە  چه‌ورۆکه  چه‌سپۆکه  چەقالە  چەقالەی تاڵ  چه‌قچه‌قه
 چەوڵەك  چەودان  چەودەر  چەودەن  چەوەنە  چەوەنەر  چەوەندەر  چه‌وغان
 چەمەمارە      چرۆ    چەوڕۆکە      
 چەوێندەر  چەووەر  چرپی  جوغە  چريش  چقڵ   چنار  چنارکەڵە
 چنارکڵە  چۆخان  چۆدەر  چۆنەر  چواڵە  جۆتارووک  چێودان  چیچه‌گی

.

     حه‌لوکه          
               

.

 خاچک  خارچک  خازیاغە   خاڵەڕەش  خاو  خاوپشت  خاوێن  خرنوک
 خڕنووك  خەڕنووك،  خەربەنگ  خەرنووف  خەرتەلەی سپی  خەڵتانە  خەلییلە  خەڵف
  خه‌یار  خۆخ   خیار  خۆجه‌لـی  خەڵووزەی بەرەڵڵا   خیارۆك  خوژە  خونچە
  خر    خرکە   خه‌ربزه‌  خەزەرە  خەزەرۆک  خەزەلۆک  خەربەند
 خورێل  خووژە  خورماسیچان  خۆشەتاڵوو  خولیره‌  خلێره‌  خورما  خڕنوک
   خاڵەڕەش   خەزەرۆک  خولیرە  خلێرە  خووەرێل  خوێنەسیا وەشان  خرچه

.

   دار  دارەتوو  دارەلنك  داروام  دانگۆ   داهلیا  دای
   دارەبەن      دەنووکی لەقلەق  داربەسقەننە   دارەباسقەنە  
 دارتەزبیح  دارەقەیسی ڕەشە  داربی  دارتۆفانە  داسوو   داری ووشک  دارسووژن  
       دەن  دەنەشک      
 ده‌ڵاو  دەوەن ‌‌  دەرخ  دەنكی میوە  دەقدەلاڤ  ده‌غه‌ڵ  دەینەك  
 دڕدووک  دڕۆ  دڕووزه‌رکه  دلبی  دڕکه‌ ئاڵه‌ت  دڕک  دڕیی  دڕک وداڵ
   دڵەکەڵەشێر      دڵخوێنین  دەوەن    
 دۆرێ  دۆریە  دۆبەسەرە  دۆمەڵان  دۆری  دۆك  دۆراخ  
 دووگمە           دنێب    
   دوولەپە  دوومەڵان  دووچەوەنە          

.

 ڕازیانە  ڕازیانەی دەریا  ڕازیانە رۆمی     ڕاسقی      
     رەبەنۆک  ره‌به‌نوک        
  ڕه‌زه‌ڵه  ڕەشەگەنمە  ڕێزەڵە  ڕەگ    ڕەفیسكە    
     ڕست     رزیانك  رخه‌   ڕجن  
 ڕەبە

  ڕەبەنۆک

 ڕۆنی بادەم  ڕۆیناس  ڕۆست       
 

 رتاخ

  ڕووبینیا          
 

 ڕێلی

 ڕێحانه   ڕێحانەكێویلە  ڕێخه‌داڕوو  ڕێون  ڕێزەڵە  ڕێزوان
 ڕیشالۆ  ڕیشووی گوڵەپێغەمبەر    ڕیشە       ریان  ڕییحانه

.

 زارەگا    زەبەش    زافەران  زەردەڵوو  زیره‌ی رۆمی  
  زەردەلوو    زه‌عفه‌رانه‌ درۆزنه  زووراتی سوور  زیزڕه‌مه‌نده  زڕه‌گۆگم  زەنگوڵەگیا  زڕتک  زەرتك
  زەنگەتەترێ    زیزانە  زیوان    زەنگەتە ترێ  زەعفەرانی مێرگ  
 زڕەئەسپیندار  زیرەی شیرین  زڕتوو  زڕپوونگ  زیوان  زیزانه‌  زروێ  
     زەنگولەگیا    زەردەگۆینی  ئەزمانگا _ زمانەگا،    زیی

.

 ژان    ژاڵە      ژوژالك    ژیون
               

.

     ستەرک   ستێرک      سماق
 سرێش  سه‌یدۆکه  سیره‌کوللۆره   سادیل  سوماق  سماوق  سه‌رپن  سپۆن
 سوه‌یل  سووس  سپیدار  سێوه‌ڵووکه  ساردەگیا  سێوه‌ڕه  ساردە  سه‌ڵه‌مکه
   سلق  سەریش  سەرووی کێوی  سەرەكیسەڵ  سفرابەر  سەرکەشکۆرە  
 سیواک     سپێناج   سپێناخ  سوەیل   سێسوو  سیسه‌م   سەرپێچ  سپندک
 سۆرنجان              
 سه‌ر ڕه‌شه‌  سپه‌ند  سێسوو  سه‌روو  سپی چنار  سنجوو  سێسوو  سوێسنه
 سمرگە  سەرەچۆلەكە  ستریی  سوپه‌ند  سییری زه‌رد.  سەربەدۆنە  سوونوله‌تیف  سمڵی شیرین
 سیپچان  سیابۆ    سپی چنار  سیرك  سترك، _  سرێش   سرێشمه  سوورەچنار
 سۆبلەتی          سیرینچکە تاڵە    
 سێب  سێ بن هەرد  سێب زەمینی  سێفەزەمینە سێوی زەمینی سێڤی ترشی
 سێو   سێوی بن زەوی  سێوی بن عەردیلە
 س  سلك   سێوەخووگاە  سێکۆک  سووتەکە  سیسەم    سیڤ

.

 شاسپه‌ره‌م  شاتوو  شاسپه‌ره‌م  شات    شامی  شامك    شاحوسێینی
 شۆشین  شیفار  شیرشیرۆکه  شیركوتك  شەكرۆكە  شێمی  شاتوو  شاتان
 شەلەمینکەرە،    شەمبەلێك  شەمبەليك  شەمێلە  شکۆفە  شکۆفەی گوڵ   شانۆباخیی  شانۆکی
   شەوەڕە  شووتی  شتڵ  شفتی  شەخەڵ  شەوەندەر  
 شه‌وبۆ  شللێر  شه‌شپه‌ر  شیری بادەم  شه‌ڵوار به‌كۆڵ  شنگ  شه‌له‌مه  شەمەدانی
   شمڵی   شەلەمینكەرە    شۆرەبی  شەنگەبی  شووقەلەت   شووتی
 شريس  شرێز  شريژ  شیڕێز  شێلمۆك  شه‌لەمه  شەلەمین کەرە  شیلە
 شلوور    شەلەمە  شیلمۆک    شینوک    

.

عەبەنووس  عه‌نجور  عه‌لوکه‌  عه‌نزه‌روت  غه‌ربه‌نگ  عه‌نبه‌     عه‌مبه‌
   عه‌به‌نووس    عەرعەر        

.

         فریزو      
           فیقی    
               

.

       ڤامێرە  قێڕەگيا      
               

.

 قاپشینكە  قاپشینکەرە  قاپکەوڵە  قاپێلك  قەدی گیا  قارچ  قارچک  قازیاخه
 قالۆر  قارچك  ‌قامیش  قومام  قناوڵێ  قانگ  قانگله‌  قیزه‌ڵه‌
 قه‌یاغ  قەلۆغان   قه‌ڵه‌م  قەوارۆك  قەڵاس  قسر  قەڵاس  قومام
 قەزوان  قەسقەوان    قەیتەران        
 قەسقەوان  قه‌زوان  قوون سوور  قۆخ  قه‌یاغ  قاللۆر  قانگه‌لاشک  قایه‌غ
      قەرەقۆز  ‌  قیزیه‌له  قڵپن  قنچك  
   قۆڕە     قەزوانی ووردە        قنگاوڵە

.

 کارگه‌گولانه  كارتۆفڵ   کاڵتاس  کارۆت  کارووت  کاردوو  کارگی که‌ما(که‌ما)  كارتۆڵ
  کاناڵی  کارتۆفل
 كابیشە كاژیلە کاڵەکەمارانە  کاکنج کاهوی کەروێشک  کاکاو   كاهوەكێویلە

 کاج

  کاژی   كاڵه‌كی كاڵ  کاژ  کاڵه‌که‌ ماره‌  که‌له‌م کاشوور  کارگه‌ به‌رسوورکه‌  کارگه‌ گولانه

 کاڕووس

 كەباد  کاڕۆش  کاشمە  کووزەڵە        
 كەڵبەشە  كەرتەشی  که‌کره   کەپەلووك   کەژیلان  که‌فکه‌فۆک  کەبات  كه‌نگر
 كه‌په‌ك  کەرەی بادەم  که‌رته‌شی  کەرتەشی شیرودار  كەربەش  کەپەنکە  کەلال   که‌فکه‌فۆکه
           کەزوان    
 كەلەم/kelem      کەلەمی  کەلەرم  كەلەمی ئاسایی  كەلەمی ئەڵمانی  كەلەمی بەریتانی
 كەلەمی بۆك چۆی  كەلەمی پادشای جێنوەری  كەلەرمی پۆرتوگالی  كەلەمی جێرسی  كەلەرمی چینی  كەلەمی سەڤۆی  كەلەمی سوور  كەلەمی ناپا
  کاڵەکەمارانە      کنێرە        
   كرمه‌پند  كڤارک  کڵۆریشە  كلۆ   کلگ  کلچێوکه‌ماره  کڕنوو
 کڕنی  کلکەپشیلە             
       کۆتەرە   کۆچە  کۆچەکاو    
 کۆکه‌ڵاش      کۆخڵ    کولوک جوتیان  کولیلکەک   
 كوورس    كووزەڵە  کووشی  کووله‌که   کوونجره  کودوو  کوودی
 كوت  كوترا  کوڕاده  کویله‌که  کوژاڵك      
   كێزر  کلیلەسێو  كیفۆك  کیڤۆک       کیی ئەپڵ

 

.

 

 گاتوو    گارس      گازوبان    
     گازۆڵە     گاڵ  گاگۆز  گوێ وورچە  گاوزمان
 گه‌پڵه  گەرچەك  گەرچە  گه‌پڵۆن     گەز  گه‌زگه‌زك   گەزگەزۆك
 گه‌ز‌نه  گه‌زیزه  گەزەر  گه‌ڵاڕه‌کێشه  گه‌سکه‌فه‌قێ  گه‌سکه‌شاری  گه‌سکه‌سپیلکه‌  گەزۆ
 گەنم  گەنمە شامی سوور  گەردی گوڵ  گەوڵەزەر  گەنگرەکەرانە  گەرچەك  گەورەلگە  گەوزەلکە
 گەوون    گەورەلگە  گەوزەلكە    گەزیزە  گەوڵەزەر  گزگزە
   گیامسک  گەڵای دار  گڕالك    گۆپکە    
 گزگزە    گوشك  گڤير  گڤيژ  گڤويشك  گڤيشك  گڤيش
         گڵارێ كێشە  گلێخە    
 گۆزروان،       گژنیژە کێویلە    گندۆره  گندۆره‌ی نه‌گه‌یشتوو  
 گۆپكە  گۆنج  گۆنە  گۆژی      گۆگم  
 گۆشك  گۆيج  گۆیژ  گوێژه مازەنی  گۆييژ  گوڤيشک  گورالاچەرمێ  گوراڵەچەرمە
 گووزەڵە  گووسنج      گوونگوونه‌ سه‌گه  گوونگوونه‌ که‌ڵه‌بابه‌    
 گورزەگیا              
 گولاڵه‌سووره  گوڵه‌ئاخ  گوڵه‌ئاوات  گوڵەئاورێشم  گوڵه‌ئاڵۆز  گوڵە ئاوئێشە  گوڵەچاوئێشە  گوڵەئەتڵەسی
 گوڵەئەستێرە  گوڵەباخ  گوڵەباخی هەمیشەیی  گوڵەبان  گوڵەبەڕۆژە  گوڵه‌به‌ڕۆنه  گوڵەپەرێزە  گوڵەپەمۆ
 گوڵەپژێن  گوڵەپێغەمبەرە  گوڵەزیو  گوڵەبن عەرد  گوڵەپرزووە  گوڵەدان  گوڵەداودی   گوڵەتەلەمسە
       گوڵەدەمەشێر   گوڵ هەسیل      
 گوڵەجوتێرە  گوڵەچاوئێشە  گوڵەخشخاش  گوڵەڕۆنە  گوڵەمەشقانە  گوڵەغەزێم  گوڵەفەقێ   گوڵەخوێن
 گوڵه‌کاژه  گوڵەگەزیزە  گوڵەگێوژ  گوڵەمێلاق  گوڵه‌مێلا‌قه   گوڵه‌مه‌یموونە  گوڵه‌گه‌نمه‌(قه‌ڵداس)  گوڵەنەورۆز
 گوڵەهەمێشە  گوڵەهەنگوین  گوڵەچامە  گوڵەڕيزان  گوڵەهەنگە  گوڵە مێخەکە کێوی  گوڵەنەورۆزە  
 گوڵ شفا  گوڵ مەحفیر  گول بەهار  گول بەفرینک        
     گوڵی داودی  گوڵی مینا    گوڵ نیشان  گوڵزووانە  گوڵی ئادار
     گونەپارە         گوێنی  گوێ مشكە
 گوێزروان   گویژ  گومش   گووْژ  گوهووشك  گوهيژ  گوهيشك  گويشک
           گهووژ  گهيشك  
     گوێزی ئیندۆنوسیا        گێلاس  
 گێچانه  گێزەر  گێوژ  گێوژەباخی  گێوژەکێوی  گێوژەمازنی  گۆیژەمازنی   گێووژ
 گیاپیرۆزە  گیائاڵۆش  گیای خراپ  گیاوشتره  گیاگه‌نه‌مه  گیامێشووله  گیامسك  گیامه‌خمه‌ره
 گیامامیله  گیامارانە  گیاکوڵکن  گیاکه‌وه  گیاسارمه  گیازۆره‌که  گیادڵ  گیاحه‌سه‌ن به‌گ 
 گیاپەنجە  گیابرینجه  گیابه‌رخۆڵه  گیاقەیتانی   گیاكیشە  گیاروونە   گیاپشیلە  گیابریش
 گياهەنگ   گیاهەنجیر        گاردینا    
 گیاگروێس  گيائادەمە  گیاکووز  گیراووته‌  گیوگيچاوه‌ سه‌ودا  گيرچ  گيژۆك   گيژەله

 

.

    لاس    لاله‌      لاوه‌نته‌      لاولاو
   لەیلووپەڕ  لەپکە  له‌تكه  له‌تکه‌نۆک     له‌په  
     لق و پۆ  لقی شکاو        
   لۆ      لۆكە  لۆگه‌نه  لووشه    
     لوولووپەڕ     لوولەجەگەن  لوولک      لیلوفەر

.

   مارچێوه  مازگ  مازوو  ماکووز    ماڵوێنجە   مانگۆ
       مەرخ      مه‌ران    مەرۆژە
  مه‌ران  مەرزە  مه‌ندۆک  مەندێ  مەکیک  مەدەگوش  مەیان  مەرزەكەو
 متك  مژمژۆکه    مشکی خورنایە    مرۆر  ملوانه‌ گیا  
     مۆسک  موسکات    مه‌حچه‌چه        
       مێووژ  مێووژی خراپ  مەرانی عەرەبی    مێشگر 
 مێشگره‌(مێژگره‌)  مێلاق    مێکووک    میتک  میوەمارە مییوەمارە  

.

  نانەشێخانە  نانی حاجی له‌کله‌ک‌  ناڕەوەن          
  نه‌عناکێویله  نەعنای كێوی  نەیجە     نه‌ورۆزه      نەیجوول
   نێرتكی زەڵ  نخۆشه‌ر      نشادر    
 نۆکه‌شوانه  نووسه‌نه‌که  نوسەنەكە  نیلوفەر      نیلووفەر   
   نیسك    نیم    نیلوفەر    

.

         وەرەس       وەنەشامی
 وردكه  وولیره  وشترخۆرکه  وەرکەمەر    وولیرە  ووشكه‌به‌رسیله  وەنەوشە
 وێژەنەتاڵە   وێژەن     وێکۆڵ  وێڵوو  وێنجه  وێنجە کێویلە  

.

   هاڕڕاوی درشت  هایدرانجیا  هاڵە  هاروو     هەپلۆك
   هەرزەڵ  هەرزێڵ
 هه‌پڵۆك  هەرجن   هەرزن  هە‌رزاڵ  هه‌رزاڵه  هەرزنەکێویلە  هەرمێ  هه‌رووگ
 هەرواڵە  هەربێلە  هه‌زبیه‌کێڤیلە  هەزوا  هەزوە  هه‌زبێله  هەژگ ‌  هەژاڵ
 هەسەن بەگی  هه‌ستری  هەڤریسك  هەلالك هەلالووك هەڵاش هەڵاڵە هەڵاكوو
 هه‌ڵه‌كۆك  هه‌ڵز  هه‌ڵووچه هەڵووژە هەڵووژەی ڕەش هه‌ڵوچکه  هەلهەلوك  هه‌میشه‌به‌هار
  هەمیشەجوان  هەنار  هه‌نگوور  هەنگوورەتاڵە  هەنجیر  هەنجیرەكێویلە هەنجیری بەنگال   هەنی
 هەورێس   هەيەنبەگی     هه‌رمووش    هه‌رزن  هه‌رزنۆکە  هەرزنەکێویلە  
     هۆزه‌ڵاو      هەرەبەنگ    
   هوونە سیاوەش  هورێک      
   هێرۆ  هێژیر  هێشوو  هێشووە ترێ  هێشووی چکۆڵه  هێشووە گه‌نمه‌ شامی  هێشووە خورما
             هیلیۆن  

.

  یارەڵماسی  یارەما   یارمە    یاس  یاس زەردە   یاس کەوە   یاسەمەن    یاسەمەنی ئافریقی
 یاسەمەنی باشوری ئافریقا  یاسەمەنی ئافریقی ناوەڕاست  یاسەمەنی ئیسپانی  یاسەمەنی چەرموو  یاسەمەنی چینی   یاسەمەنی دوورگەی مادێریا  یاسەمەنی زەرد  یاسەمەنی زستانە
 یاسەمەنی سوور  یاسەمەنی سیرلانکی   یاسەمەنی شەو  یاسەمەنی عەرەبی  یاسەمەنی کاب  یاسەمەنی گولی  یاسەمەنی هیمەلایا  یاسەمەنی هیندی
 یاسەمیین  یاسمین  یاقوتی  یاوز  یاوکوژ      یەزان پەرس
 یەک خانەکان  یەكساڵە  یەک لەتکەیەکان  یەک لنگە  یەو  یەوە  یەوەتاڵێ  یەوەدێوێ
 یەوەڕۆمی  یەوەی  یەوی    یۆ  یۆزخنکێن  یۆنجە   یۆنجه‌کێویله
       یوسر   یوسی      

.

.

.

.